Se mitt språk

Et opplæringsprogram i tegnspråk for foreldre til hørselshemmede barn

Et voksenopplæringsprogram

Redaktører: Albert Einarsson, NVL og Hilde Holtsmark, Statped 

For English

Om Se mitt språk

 


Tegnspråkopplæring for foreldre til hørselshemmede barn - oppstart i 1996
40 moduler som går over 16 år.
Totalt 1000 timer – fordelt på tegnspråkundervisning i 858 timer og 142 timer om: 
- Tospråklighet, samspill og kommunikasjon
- Audiologi Lover og rettigheter gjennom folketrygd- og opplæringsloven 
- Barnehage- og skole 
- Foreldre og familie
- Kultur og historie

Se mitt språk tilbys ved tre av Statpeds fire regioner: i sørøst, i midt og i vest.
Sju av kursukene er lagt til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, på Ål i Hallingdal. Disse ukene gis hele familien et tilbud.
Kursprogrammet gjennomføres i samarbeid med Signo skole og kompetansesenter, som tilbyr egne kurs tilpasset sine brukergrupper.

Bakgrunn:
- Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-97
- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) av 1. januar 2009
- Stortingsmelding nr 35 2007-2008 har videre presisert som et overordnet språkpolitisk mål i Norge at:
Alle skal ha rett til språk, å få utvikla og tileigna seg det norske språket, bokmål og nynorsk, å få utvikla og bruka sitt eige morsmål eller førstespråk, inkludert teiknspråk, sitt eige urfolksspråk eller nasjonale minoritetsspråk, og alle skal få høve til å læra seg framande språk

Tegnspråk er et språk for øynene, et visuelt språk som er uavhengig av hørsel. I verdens forskjellige tegnspråk er bruk av blikk, ansiktsmimikk og håndbevegelser del av språkenes uttrykksmåte og grammatikk. Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk og er en del av det norske språkmangfoldet. I Norge regner vi at det er cirka 16 500 tegnspråkbrukere: hørselshemmede, med og uten høreapparat/cochleaimplantat, deres foreldre og familie, og andre personer som bruker tegnspråk i fritiden, i utdanning og arbeid.

Evaluering viser at:
- flerspråklighet er et viktig element for foreldrene i opplæringen
- metodene har vært godt tilpasset dem som voksne personer, og tegnspråkundervisningen har hatt en god balanse mellom teori og praksis
- opplæringen har bidratt til at foreldrene kommuniserer bedre med sine barn, særlig i daglig kommunikasjon
- tegnspråkopplæringen samlet sett oppnår sine målsetninger
- opplæringen har bidratt til at foreldrene kommuniserer bedre med sine barn, særlig i daglig kommunikasjon
- foreldrene var enige om at tegnspråklærerne har vært faglig dyktige, og også flinke til å tilpasse undervisningen og endre undervisningsopplegget for å tilpasse det til gruppas behov
 

Se mitt språk i 20 år

Se mitt språk er tegnspråkopplæring for foreldre til hørselshemmede barn. Opplæringen startet i 1996 og i 2010 fullførte de første deltakerne hele kurset. Se mitt språk består av 40 ukemoduler – totalt 1000 timer – som går over 16 år. Se mitt språk har vært grundig evaluert underveis og evalueringene viser at programmet er en klar suksess.

Se mitt språk er et helt spesielt voksenopplæringsprogram. Det er unikt at et opplæringsprogram har så lange perspektiver. Se mitt språk dekker foreldrenes opplæring i tegnspråk parallelt med barnets språkutvikling i de første 16 årene. Dette stiller spesielle krav til både opplæringsplanen, gjennomføringen av opplæringen og ikke minst organiseringen av kursdeltakelsen. Et landsdekkende tilbud som dette stiller krav til et utstrakt samarbeid mellom tre av Statpeds regioner, der opplæringen foregår, Oslo, Stavanger og Trondheim (dekker også tilbudet for region nord). 
Dette ble tatt hensyn til allerede i 1997 ved opprettelse av et landsdekkende informasjons- og koordineringsutvalg – LIKU, som fikk ansvaret for gjennomføringen av Se mitt språk ved sentrene. LIKU ble ledet av en koordinator som arbeidet for samordning og kvalitetssikring av opplæringstilbudet i hele landet.

Nordisk nettverk for voksnes læring – NVL – har som et mål å presentere gode eksempler på voksnes læring i Norden. Opprinnelig var planen å skrive en artikkel om Se mitt språk på norsk. En idé om å bruke tegnspråk og fortelling på video dukket opp. Etter hvert ble det til at vi fikk flere sentrale personer, som har vært involvert i Se mitt språk og norsk tegnspråk, til å fortelle om programmet.

Her til venstre er informasjon om Se mitt språk og linker til evalueringer og selve programmet på hjemmesiden til Statped.

All henvendelse om Se mitt språk skal gå til Statped.

 

Et klikk på bildet starter fortellingen.
 

Kari Brustad

avdelingsdirektør i Kunnskaps- departementet og var en viktig drivkraft i utvikling av Se mitt språk-konseptet. Hun har tidligere arbeidet både som audiopedagog og tegnspråktolk. I sitt innlegg forteller Kari om bakgrunnen, hun trekker de lange linjene og forteller om beslutningene som førte til Se mitt språk, et opplæringsprogram med lange perspektiver.

Brit Sæther Liltved

var den første koordinatoren for LIKU, det landsdekkende informasjons- og koordineringsutvalget, og bidro sterkt til den viktige samordningen mellom sentrene som tilbyr Se mitt språk. Brit har på mange måter vært drivkraften og den sentrale skikkelsen som har bidratt til at Se mitt språk er en suksess.

Arnfinn Muruvik Vonen

er professor i tegnspråk ved Høgskolen i Oslo. Han var direktør for Språkrådet fra mai 2011 til januar 2015.[1] [2] Vonen har særlig arbeidet med døvepedagogikk og tegnspråklingvistikk, og tok utfordringen i voksen alder å lære seg tegnspråk, som ett av en lang rekke andre språk han behersker.[3]

 


 

Liv Strand

psykologspesialist, har 30 års erfaring med å jobbe for gode oppvekstbetingelser for barn og ungdom med hørselsutfordringer. Opptatt av familie, språk, utvikling og identitet. Glad i å reise- kort eller langt! Liker å synge og å gå i fjellet, helst helt opp til toppen!

Aud Karin Stangvik

hadde hovedansvaret for utviklingen av tegnspråkdelen av Se mitt språk, da kurset ble etablert. Hun er barnehagelærer og språkviter, og en lykkelig eier av en nydelig berner sennenhund. Har arbeidet innenfor hørselsfeltet i snart 30 år – det er trivsel med andre ordsmiley

Bente Gry Carlsen Thomassen

tegnspråklærer på Signo skole og kompetansesenter. Hun underviser foreldre i tegnspråk og forteller her om hvilke erfaringer hun har gjort.

 


 

Marte Eidsand Kjørven

er jurist, og mamma til Linea og Vilma. Marte liker å danse og drikke kaffe, fortrinnsvis ikke samtidig. Linea og Vilma liker også å danse, men foretrekker kakao med krem. Vilma er ellers en blid, fantasifull, litt rampete og hjertevarm jente som gleder seg til å begynne på Vetland skole for hørselshemmede til høsten.

Tore Morten Andreassen Figenschow

er en norsk gitarist, komponist, instrumental- og teoripedagog, og dosent i elgitar ved musikkonservatoriet på Universitetet i Tromsø. Det er som pappa på Se mitt språk vi møter ham her. Han har fulgt Se mitt språk fra barnet var lite og frem til nå, og snart gjennomførte 40 kursuker.

Gunn Støyva

er rådgiver og tegnspråkkonsulent i Statped vest. Hun ser på tegnspråk som en berikelse. Siden 2010 har hun undervist i Se mitt språk, men har jobbet innen hørselsfeltet siden 1991. Her deler hun noen av sine erfaringer.

 


 

Bjørn A. Kristiansen

er generalsekretær i Norges døveforbund, og forteller her om den betydningen programmet Se mitt språk har for tegnspråk som minoritetsspråk i Norge. 

 


Redaktører for denne rapporten om Se mitt språk er:
Albert Einarsson, Nordisk nettverk for voksens læring, NVL
Hilde Holtsmark, Statped 

Vi vil rette en stor takk til de som stilte opp for å fortelle om Se mitt språk og norsk tegnspråk.
Vi vil også takke Statped i Trondheim for tolking og innspilling.
Takk til Pernian Shafiei for arbeid med video og engelsk teksting.