Digital delaktighet: Policy

Alla, i synnerhet sårbara individer, behöver utveckla sina digitala färdigheter för att fullt ut kunna delta i samhället, förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden, och försvara sina rättigheter och intressen. Resultaten av OECD:s PIAAC-studie har visat att ett avsevärt antal vuxna i de nordiska länderna saknar tillräckliga digitala färdigheter (PIAAC står för Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Beslutsfattare och anordnare av vuxenutbildning behöver förbättra sina nuvarande utbildningsprogram, och även ta fram nya program och initiativ som bättre kan stödja förvärvet av grundläggande digitala färdigheter. Detta kapitel presenterar de viktigaste och senaste politiska initiativen från Nordiska ministerrådet och EU.

Norden

Målet med det nordiska samarbetet om digitalisering är att främja Norden och Baltikum som en sammanhängande och integrerad digital region. En gemensam nordisk insats gagnar medborgare, företag och offentliga inrättningar i hela Norden och de baltiska länderna. För att främja arbetet inom digitalisering och koordinera insatser har ett ad-hoc ministerråd för digitalisering (MR-Digital) skapats för perioden 2017–2020. Rådet organiserar nordiska ministrar och företrädare från de nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen.

Integrering av de nordiska länderna kan genomföras på flera olika sätt – men utbildning och digitalisering är viktiga verktyg för detta. Utbildning har länge bidragit till mobilitet i Norden och till ökad förståelse och kunskap om varandra. Digitalisering öppnar för nya möjligheter att stärka kopplingarna mellan länderna och till att mobiliteten blir ännu större i regionen. Nordiska ministerrådet ska dra nytta av digitalisering och utbildning för att ytterligare stärka samarbetet mellan de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådets Handlingsplan 2021-2024 lyfter fram målsättningen för de närmaste åren. Fram till år 2024 ska Nordiska ministerrådet:

  • Stödja kunskap och innovation och göra det lättare för företag i hela Norden att till fullo utnyttja de utvecklingsmöjligheter som den gröna, tekniska och digitala omställningen och den växande bioekonomin skapar.
  • Utveckla färdigheter och väl fungerande arbetsmarknader som matchar de krav som den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer och som stödjer den fria rörligheten i Norden.
  • Arbeta för att få med alla nordiska medborgare i den gröna omställningen och den digitala utvecklingen, utnyttja potentialen i omställningen samt motverka att klyftorna i samhället ökar på grund av omställningen.

NVL arbetar med digital delaktighet i Norden genom två nätverk. NVL Digital arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Nätverket för grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter och tittar närmare på olika sätt att nå vuxna med svaga grundläggande digitala färdigheter.

Europa

The Digital Education Action Plan (2021-2027) - Resetting education and training for the digital age beskriver Europeiska kommissionens vision för en högkvalitativ, inkluderande och tillgänglig digital utbildning i Europa. Planen är en uppmaning att stärka samarbetet på europeisk nivå för att:

  • lära av covid 19-krisen, under vilken teknologi har används i en tidigare oöverträffad skala inom utbildning och skola.
  • anpassa utbildningssystemen till den digitala tidsåldern.