Inkludering i arbetsliv och samhälle

Integrations- och inkluderingsfrågor har varit högt på den nordiska agendan 2017. Arbetet i olika nordiska program och organisationer sammanfattades på konferensen i Bergen. Konferensen representerar också starten på genomförandet och spridningen av många bra lösningar som lyfts fram av deltagare och bidragsgivare till evenemanget.

Nordisk konferens om inkludering och integration i Bergen 13-14 november, 2017.  
Samarbete med Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

- Mera från konferensen här - 


Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle NMR projekt 2017) – projektuppgift:

Systematisera, synliggöra och förmedla modeller och innovativa vuxenpedagogiska lösningar som är inkluderande, bidrar till etablering i arbetslivet, främjar deltagande i vuxnas i lärande och civilsamhälle. 
Målgrupper – lärare, utbildningsorganisationer, ansvariga för planering av utbildning, beslutsfattare. Projektet är avslutat, rapport presenteras nedan. Resultat skall förmedlas under 2018.

Resurser för vidareutveckling och analys:

Resurser för vidareutveckling och analys:

 

NVL har på uppdrag från Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) analyserat pågående och nyligen avslutade nationella och nordiska projekt inom vuxnas lärande med syfte att främja integration och inklusion genom vuxnas lärande, som t.ex.

 

 

a)    NMR:s projekt ”Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden” April 2016 – Juli 2017. Best practices rapport.

b)    Framtidsorienterade pedagogiska metoder som används i Ö-samarbete i Östersjö området i utvecklingsarbete med ”nyanlända” (flyktingar) på Bornholm och Gotland. Mer om ö-samarbete och resultat från nätverket här.

c)    Erfarenheter från NVL:s nätverk om enterprenöriellt lärande och innovation; ett pilotprojekt som främjar samarbete mellan företag och utbildare och utvecklar deltagarnas entreprenöriella attityd, så de tillsammans med andra kan ta mer ansvar, agera, skapa förändring och nya möjligheter i sina egna liv och arbete. Evalueringsrapport kan du läsa här.

 

Nordiska mötesplatser för utveckling, förmedling och nätverkande

 

Projektet har skapat mötesplatser med syfte att visa en ny praktisk insats som genomförs lokalt / regionalt och främjar vuxnas deltagande i lärande och stödjer ingång i arbetslivet. De lokala exemplen dokumenteras och läggs till de redan insamlade resurserna. Erfarenheter dissemineras vidare genom organisationer som deltar i mötesplatser, deras nätverk och NVL. Slutsatser och resultat och framgångskriterier för integrationsinsatser presenteras till EK-U i2018.

 

Mötesplats 1: Finland
 

Fokus på erfarenheter från NMR projekt om integration, särskilt innovativa miljöer, partnerskap mellan företagande, utbildning och forskning, metoder som kan inspirera och utveckla arbetet med integration genom entreprenöriellt lärande. 
Läs mer i DialogWeb

Mötesplats 2 – Öresundsregion
 

Fokus på erfarenheter från lärande cirklar, pågående Nordplus Vuxen projekt, ö-nätverket, viktiga nationella initiativen.
Läs mer i DialogWeb

Mötesplats 3 –Norge;
i anslutning till Norges förmanskapskonferens

Fokus på strukturer och systemen som främjar lärande, samspel mellan olika politikområden som främjar integration och inkludering.
Läs mer i DialogWeb