02/03/2022

Finland

Folkbildning, Näringsliv

7 min.

4H satsar på akademi som validerar ungas fritidsverksamhet

I Finland har 4H skapat en plattform där man validerar kurser från tredje sektorn. Nu kan deltagarna redan i unga år få Open Badge och studiepoängsrekommendationer för kurser inom till exempel arbetslivsträning.

Möjligheten till validering av fritidsverksamhet från tidig ålder kan sporra unga till aktivt deltagande i 4H-verksamhet.

Möjligheten till validering av fritidsverksamhet från tidig ålder kan sporra unga till aktivt deltagande i 4H-verksamhet.

– Nu kan vi bättre synliggöra det kunnande våra deltagare får. Det är kunskaper som kan vara användbara både i arbetslivet och i framtida studier, säger Harriet Sundholm.

Hon är HR-ansvarig för Finlands svenska 4H. Där har man under de senaste tre åren jobbat aktivt med att synliggöra de kompetenser som deltagarna erhåller inom ramarna för den omfattande verksamheten som sker både lokalt och nationellt. Ett led i processen har varit att starta upp 4H-akademin. Det är en satsning på organisationens lärande som är tänkt att gagna såväl medlemmar som personal.

– Bakgrunden är att vi velat synliggöra hela organisationens informella och icke-formella lärande för medlemmarna, arbetslivet och olika läroanstalter. Genom att validera en del av lärandet så hoppas vi att deltagarna ska få en mer konkret och mätbar nytta av sitt deltagande, säger Harriet Sundholm.

Om Finlands svenska 4H

 • Finlands svenska 4H är en riksomfattande finlandssvensk barn- och ungdomsorganisation vars medlemmar är mellan 7-29 år gamla.
 • För 2022 definierades verksamheten utifrån temahelheterna: aktivt medborgarskap, hållbarhet och kompetens.
 • Landsbygden och dess näringar är återkommande teman i verksamheten.
 • I verksamheten betonas social kompetens, företagsamhet och respekt för miljön.
 • Under de senaste åren arbetar man aktivt med 4H-akademin. En av målsättningarna med den nya akademin är att ge möjligheter till validering av kurser.
Harriet Sundholm
Harriet Sundholm är HR-ansvarig för Finlands svenska 4H som arbetar med validering. Foto: Finlands svenska 4H.

Ambitiös målsättning

I 4H-akademin ingår enskilda kurser och utbildningshelheter, främst inom området för ledarskap och arbetslivsfärdigheter.

– Arbetslivsfärdigheterna inkluderar till exempel hantering av den egna vardagen, arbetslivets spelregler och företagsamhet, säger Harriet Sundholm. De validerade kurserna består av både teoretiska och praktiska inlärningstillfällen och omfattar totalt 20 lektioner.

På organisationens hemsida proklamerar man stolt ”att 4H-akademin formar framtidens ledare…”. Också under intervjuerna märks det att personalen är entusiastisk inför den nya möjligheten att validera kurser.

Olika konkreta verktyg

Finlands svenska 4H samarbetar numera med Svenska Folkskolans Vänners studiecentral för erbjuda kursdeltagare möjlighet att få ett officiellt intyg med studiepoängsrekommendation. Intyget och valideringen beskriver kursens lärandemål och vad kursdeltagaren förväntas kunna, förstå eller tillämpa efter avslutad utbildning.

– Målsättningen är att överlag synliggöra det breda lärande som sker inom tredje sektorn, säger Harriet Sundholm.

Ett av de konkreta verktygen man just nu håller på att ta fram tillsammans med SFV och andra organisationer är digitala kompetensmärken som kallas Open Badge.

– När du deltar i vår verksamhet så kommer du att lära dig många saker. Som ett erkännande för det du gjort och din kompetens ska du få ett digitalt kompetensmärke. Det är ett märke som kan bifogas i en elektronisk CV. Det här arbetar vi med att ta fram just nu, säger Harriet Sundholm.

Inom 4H-verksamheten finns det många exempel på hur ett fritidsintresse kunnat utvecklas till ett yrke i vuxen ålder.
Inom 4H-verksamheten finns det många exempel på hur ett fritidsintresse kunnat utvecklas till ett yrke i vuxen ålder.

Framtidens nyckelkompetens

Inom 4H-verksamheten betonar man starkt att medlemmarna ska utveckla sin förmåga att själva lära sig att lära. Det här kunnande är en av framtidens nyckelkompetenser som också definierats av EU.

– Därför är det viktigt att vi har metoder och verktyg för hur vi synliggör det informella och non-formella lärandet inom verksamheten, säger Harriet Sundholm.

Hon anser att validering är till nytta för hela organisationen, men i första hand för alla som deltar i 4H:s kurser och utbildningar.

– Den här nya möjligheten gör att en aktiv 4H-medlem kan få en studiepoängsrekommendation som kan vara till nytta vid fortsatta studier, säger hon.

– Læs også artiklen ”Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande”.

”Klubbledaren” – ett exempel på validerad kurs

 • En av de utbildningar som man valt att validera inom ramarna för Finlands 4H-verksamhet är en klubbledarutbildning på svenska. För den kan man erhålla en rekommendation på maximalt 2 studiepoäng utifrån en EQF-nivå 3.
 • En studiepoäng beräknas motsvara en arbetsinsats på 27 timmar. Målgruppen är ungdomar från de lokala 4H-föreningarna i Svenskfinland och Åland som fyllt 14 år.
 • Bland kunskapsmålen ingår till exempel att deltagarna lär känna sina egna styrkor och svagheter samt gruppdynamik. Deltagarna ska också planera ett klubbtillfälle, ett evenemang eller en workshop.
 • Som undervisningsmetoder används föreläsningar, rollspel, exempel ur verkligheten, lekar, övningar och självständigt arbete.
 • Kravet för godkänd prestation är att man deltagit i närstudietillfälle under ett veckoslut och genomfört en praktik på åtta lektioner i den lokala 4H-föreningen. Efter det här erhåller man en studiepoängsrekommendation.
 • Mera info om de validerade kurserna

Kräver mera arbete

Mona Ahlsved arbetar som verksamhetsledare för Botnia 4H. En av de kurser som tangerat hennes verksamhetsområde är kursen ”Körkort till arbetslivet”. Det är en kurshelhet som följt ett koncept som funnits redan många år inom organisationen. Det nya är att kursen nu valideras.

– Det ger defintivit ett mervärde både för oss och för kursdeltagarna, säger Mona Ahlsved.

Däremot har hon upptäckt att det nya tillvägagångssättet ställer större krav på hennes eget arbete.

– För att jag ska kunna skriva ut ett intyg över genomgången kurs så kräver det att jag faktiskt kan ställa mig bakom att den enskilda ungdomen verkligen kan ämnet. Ifall kursdeltagaren till exempel varit borta en lektion, så måste hen göra en extra uppgift som jag kontrollerar och kommenterar, säger Mona Ahlsved.

Möjligheten till validering har ännu inte slagit igenom fullt ut bland ungdomarna. När man i fjol höll kursen ”Körkort till arbetslivet” deltog cirka 80 personer. Men endast en valde att få kursen validerad.

– Kanske är det svårt när man är ung att riktigt förstå den nytta man kan få i framtiden av en validerad kurs, resonerar Mona Ahlsved.

Harriet Sundholm är inne på samma spår.

– Allt är väldigt nytt ännu, och det är därför svårt att veta hur stort intresset kommer att bli. Men vi fortsätter att arbeta målmedvetet.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This