01/12/2023

Island

Arbeidsliv, Forskning

6 min.

De grönne skrittene som blir tatt i Island

Norden – en kraft for fred er overskriften på Islands formannskapsprogram i Nordisk ministerråd året 2023. Programmet fremhever ikke kun fred, men setter også et sterkt fokus på den grönne rammen og bæredyktigheten som det nordiske samarbeide understreker i sitt program i årene fremover: Norden som verdens mest bæredyktige og intergrerte region.

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

I formannskapsprogrammets kapitel om Grönt Norden heter det at Island legger vekt på å öke samarbeide om bæredyktighet i klimaspörsmål, i havet og innen sirkulær ökonomi. Det fremheves at erfaringen som Island har i å fange CO2 og bruk av fornybar energi legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger.

Informasjon og utdanning i fokus

I takt med dette har den islandske regjeringen utarbeidet en plan om bæredyktighet hvor informasjon og utdanning spiller nökkelroller. I planen understrekes det at utdanning om bæredyktighet og miljö skal fokusere både på almennheten og på utdanningen innenfor skolenes rammer.

Mer informasjon

– Islands formandskabsprogram NMR 2023
– Carbfix
– Climeworks
– Vaxa
– ORF Genetics
– Fridheimar
– Festa – miðstöð um sjálfbærni
– Umhverfisstofnun

I regjeringens utdanningsplaner finnes det mange forskjellige tiltak på området. Noen av dem har allerede vært igangsatt, mens andre er fremdeles i planlegningsfasen. Mange av disse tiltakene skal være i skolenes kurrikulum, men det legges også vekt på at prosjekter skal komme fra grasroten.

En klar visjon

Den islandske regjeringen har også bestemt å kreve at islandske bedrifter, fra neste år, skal ha en klar visjon om bæredyktighet i sin virksomhet. Dette kommer til å sette ökte krav om kompetanseanalyser og utdannelse for fremtidens arbeidskraft. De som arbeider med voksenutdannelse i Island kommer til å ha ökt press for å imötekomme disse nye kravene. De skal også være klare til å yte tilbud om kompetanseanalyser og ha tilgjengelig relevant informasjon om bæredyktighet.

Carbfix har vært ledende i utviklingen av metoder til å fange og mineralisere CO2. Bedriften har ledet og arbeidet med saken siden 2012
Carbfix har vært ledende i utviklingen av metoder til å fange og mineralisere CO2. Bedriften har ledet og arbeidet med saken siden 2012

Spiller sentral rolle

I Island har Arbeidslivets utdanningssenter en sentral rolle i denne prossesen ved å imötekomme arbeidslivets nye behov. Allerede nå har sentret utviklet noen grunnleggende verktöy på området.
Arbeidslivets utdanningssenter arbeider med kompetanseanalyser som leder til jobprofiler. Jobprofilene brukes videre til utvikling av utdanningsveier og kurser innen voksenutdanningen og for valideringsprosesser ( realkompetansevurdering). I prosessen med kompetanseanalysen brukes et utvalg av forutbestemte kompetansefaktorer. I profilen for generelle arbeidskompetanser finnes det en faktor som heter „ansvarsfull
ressursbruk“. Denne faktoren er en av 11 kompetanser koplet til generelle kompetenser som arbeidslivet har identifisert som viktige. Kompetansefaktorene brukes i valideringssprosessen hvor deltakerne kan speile seg i komptansekriterier for de 11 faktorene i ISQF-nivåer. De globale målene for holdbar utvikling er synlige i voksenutdanningen og brukes for tiden uformelt i arbeidet. Til å imötekomme regjeringens ökte krav, kommer dette arbeide til å bli mere formelt i de kommende årene, både vedrörende utdanning og kompetansekrav i arbeidslivet.
Mange av de regionale sentrene for voksenutdannelse har allerede satt igang prosjekter med fokus på bæredyktighet. De legger i större grad vekt på kurser for voksne gjennom samtale og trening i holdbarhet.

Mange av de islandske skolene har vært aktive i å finne grönne lösninger. Tre av syv universiteter har underskrevet kontrakt med Festa, Senter for bæredyktighet. Et av dem er Universitetet i Akureyri
Mange av de islandske skolene har vært aktive i å finne grönne lösninger. Tre av syv universiteter har underskrevet kontrakt med Festa, Senter for bæredyktighet. Et av dem er Universitetet i Akureyri

Arbeidsmarkedet kjörer videre

Landvernd er den störste grasrotorganisasjonen i Island med fokus på miljö og bæredyktighet. Den arbeider blant annet tett med skolene i landet. Over 200 skoler har fått grönt flagg for sitt arbeide på området. Björg Eva Erlendsdóttir er ny direktör for Landvernd. Hun har nylig skrivet en artikkel hvor hun stiller seg meget kritisk til det som foregår i Island på miljöområdet. Hun sier at almennheten får krav om at den skal kildesortere, ikke fly, ikke kjöre bil og så videre, mens arbeidsmarkedet går videre med store planer om öket turisme og storindustri. Men til tross for denne kritikken, er det mange positive skritt som blir tatt innenfor arbeidslivet i Island.

Grönt Island

Fokus på bæredyktighet har aldri vært så sterk som nå, men den er slett ikke noe nytt i det islandske samfunnet. Festa- Senter for bæredyktighet i Island har arbeidet siden 2011 med utdanning om bæredyktighet. Omkring 200 foretak, kommuner og institusjoner har underskrevet en kontrakt med Festa om å arbeide med den målsetning å ha en positiv påvirkning på miljöet og samfunnet. Alle har undertegnet erklæring om å minske CO2- utslipp, minske avfall, måle resultater og gjöre dem offentlig. Blant dem som er med i dette opplegget er tre av syv universiteter, den islandske statsbanken, utenriksdepartementet, miljödirektoratet og noen av de större kommunene i landet. Festa arrangerer hvert år konferanser om bæredyktighet og tilbyr små og store enheter „ hands-on“ utdanning og veiledning for bæredyktig drift. De som er ansvarlig for Festa bekrefter at i ökende grad har arbeidslivet fokus på bæredyktighet og sirkurlær ökonomi som gir håp om et grönt Island i fremtiden.

Det varme vannet fra jorden er en av de grunnleggende faktorene for bæredyktighet i Island. Varmvannsledningene er iöynefallene i det islandske landslaget i Eyjafjord nær Akureyri. Over 90% av de islandske hjemmene varmes opp med den grönne energien.
Det varme vannet fra jorden er en av de grunnleggende faktorene for bæredyktighet i Island. Varmvannsledningene er iöynefallene i det islandske landslaget i Eyjafjord nær Akureyri. Over 90% av de islandske hjemmene varmes opp med den grönne energien.

Summary

Mange positive skritt er i gang i Island med fokus på bæredyktighet og utdanning, både blant almennheten og innenfor skolesystemet. Regjeringen setter nå öket press på arbeidslivet som fra neste år skal ha en klar visjon om bæredyktighet i sin virksomhet. De som arbeider med voksenutdannelse i Island skal imötekomme disse kravene med tilbud om kompetanseanalyser og tilgjengelig, relevant informasjon om bæredyktighet.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This