04/09/2023

Norge

, Arbeidsliv, Fag- og yrkesopplæring

4 min.

Digitale læremidler som knytter praksis og arbeidsplass sammen

De som jobber med språkmentorordningen har stor nytte av nettsidene «yrkesnorsk.no», som de også skryter av. Yrkesnorsk er utviklet over flere år til bruk for de som underviser i norsk for utlendinger.

Line Vikre Skifjeld (til venstre),Stine Hansen Bakkebø (til høyre) og Karense Foslien (i midten)

Line Vikre Skifjeld (til venstre) og Stine Hansen Bakkebø (til høyre) har gjennom flere år utviklet digitale læremidler for voksne innvandrere som skal lære norsk. Nå har de fått Karense Foslien (i midten) med på laget. Foto: Line Vikre Skifjeld

– Jeg hadde behov for læremidler knyttet til arbeidsliv da jeg begynte å undervise i voksenopplæringen i Skien kommune høsten 2017, og jeg begynte å lage digitalt innhold til min egen klasse samme høst, sier Lina Vikre Skifjeld. Hun har nå begynt i ny jobb som kursutvikler i nettskolen NoTe Norwegian Teaching.

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltaking i et læringsfellesskap og gjennom språket.
– Line Vikre Skifjeld

Kunnskap knyttet tiil yrker

– Ledelsen på arbeidsplassen ønsket å satse videre på digitale læremidler. Etter hvert ble en ny kollega, Stine Hansen Bakkebø, koblet på, og vi fikk avsatt noe tid til å lage digitale læremidler på nettsiden Yrkesnorsk.no, forteller Skifjeld. Målet med Yrkesnorsk er å bidra til å gi elevene et ordforråd og faglig kunnskap knyttet til ulike yrker, i tillegg til sosiale ferdigheter og kulturell innsikt. Målgruppen er voksne innvandrere som skal lære norsk i voksenopplæringen. Yrkesnorsk blir også brukt av videregående skoler (yrkesfag), arbeidsmarkedsbedrifter og programrådgivere i NAV.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra brukere, påpeker Skifjeld. Statistikken viser at Yrkesnorsk blir brukt av mellom 600 og 1000 personer på ukedagene, og bak hver lærer er den en hel skoleklasse med brukere.

Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.
– Line Vikre Skifjeld

Ikke offentlige midler – Til videre drift

I tre år fikk Skien kommune støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, under posten “Innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap”.

– Vi har forsøkt iherdig å etablere et offentlig spleiselag for å drifte og utvikle Yrkesnorsk framover. Til tross for gode tilbakemeldinger og enighet om behovet for læremidler innen arbeidsliv og kulturkoder, har det likevel ikke lyktes å løfte Yrkesnorsk fra prosjekt til varig drift med midler fra det offentlige. Hadde vi lykkes med å etablere et større, landsomfattende spleiselag, kunne det vært liv laga for å dele Yrkesnorsk gratis, sier Skifjeld.

Betalordning

Løsningen har blitt en betalordning for ikke å miste alt det gode arbeidet som er lagt ned i utviklingen av Yrkesnorsk.

Om Yrkesnorsk 
Om språkmentorordningen

– I samarbeid med norsklærer Karense Foslien er Yrkesnorsk nå i ferd med å bli flyttet til hennes nettskole, NoTe.no, Norwegian Teaching, der brukere vil kunne kjøpe både enkeltlisenser og abonnement/lisenser til klasser og skoler. Dette vil gjøre det mulig å vedlikeholde og utvikle læringsplattformen videre, sier Skifjeld og fortsetter:

– For Yrkesnorsk er det viktig å være tett på brukerne. Vi ønsker å være en samarbeidsplattform med kort vei fra behov til læremiddel. Ved at brukere betaler for et abonnement, kan vi få til videreutvikling. Vi ønsker blant annet å lage kurspakker med integreringsoppgaver for å knytte praksis og arbeidsrom sammen. I tillegg vil vi lage flere temasider om yrker.

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This