05/07/2021

Norge

Voksnes læring, Livslang læring

12 min.

EPALE fornyer seg og inviterer til engasjement

Drømmen om en europeisk portal som en Sareptas krukke for fagstoff om voksnes læring er langt på vei blitt virkelighet. EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe – har utviklet seg over mange år, og fylles daglig med nytt stoff og nye ideer.

EPALE fornyer seg og inviterer til engasjement

Vi planlegger et spennende arrangement i høst, sammen med NVL Norge, med temaet desentralisert og fleksibel opplæring i nordområdene. Sånn går det når man legger EPALEs koordinatorrolle til Tromsø, sier Eva Høifødt med et smil. Foto: Ciaran James O’Connor

På EPALE kan vi kan finne læringsmateriell og eksempler på god praksis, eller lese oss opp på kompetansepolitisk utvikling i forskjellige land og på europeisk nivå. I år har vi dessuten tre tematiske fokus: Ferdigheter for arbeids- og samfunnsliv, digital utvikling og inkluderende sosial omstilling, sier norsk EPALE-koordinator, Eva Høifødt.

EPALE vil gjerne engasjere. Nå inviteres undervisere til å skrive egen «korona-historie». På nordisk initiativ kommer blant mye annet et arrangement om livslang læring-utfordringer i nordområdene.

Det er tatt et krafttak for å forbedre de tekniske sidene ved EPALE. Island og Norge kan glede seg over å ha fått egne språkversjoner. DialogWeb har tatt en prat med Eva Høifødt i den norske støttetjenesten. Hun er ansatt i Kompetanse Norge.

«Min EPALE»

– Den europeiske portalen for voksnes læring fornyer seg. Hva innebærer det for oss i Norden?

– Det innebærer først og fremst at tilbudet blir bedre, for fagfolk i hele Europa. Den viktigste forbedringen, synes jeg, er «My EPALE», som gir deg som bruker en egen side, tilpasset til deg og dine interesser. Portalen er bygget opp rundt egne språkversjoner for hvert enkelt land i EU. Nå får islandsk og norsk også egne språkversjoner, og er dermed inne i varmen på ordentlig, sier Høifødt.

EPALE Adressen

Den norske portalen

Den svenske portalen

Den finske portalen

Den danske portalen

Den islandske portalen

Håndplukket nordisk

– Hvordan samarbeider de nordiske koordinatorene om innholdet i EPALE?

– Vi har lenge samarbeidet om Nordic Portal, men nå legges den ned, og vi må bruke kreativiteten vår for å finne nye måter å spre det glade budskap om nordiske løsninger, tiltak og perspektiver for livslang læring! Vi har blant annet planer om å lage såkalte landingssider, en blogg hvor vi samler ulike håndplukkede bidrag fra alle de nordiske landene, innenfor gitte tema. Disse landingssidene vil vi oppmuntre andre til å få oversatt til sine språk, så vi får god synlighet i hele Europa. Her er alle velkomne til å komme med bidrag, så om du har noe du vil fortelle, så er det bare å ta kontakt!

Den store informasjonsbanken

– EPALE har eksistert i mange år, og det er satset betydelige ressurser. Er det blitt den store informasjonsbanken og inspiratoren for voksnes læring, slik målet var?

– Den nye versjonen av EPALE, som ble lansert for et par uker siden med ny drakt og nye funksjoner, er virkelig blitt lekker! For alle som kjenner EPALE, så er det ingen hemmelighet at plattformen har hatt tekniske utfordringer tidligere. Innholdet derimot, er av høy kvalitet, og kommer fra sektor selv. Man kan derfor så absolutt si at plattformen er den store informasjonsbanken og inspiratoren som man hadde som mål da den ble lansert i 2015. Vi har jobbet for å gjøre innholdet lettere tilgjengelig, og enklere å navigere i. Men vi blir aldri ferdige med å anstrenge oss for å gjøre EPALE nyttig og attraktiv.

Del kunskaper og ideer!

– Hva kan vi bruke EPALE til, som enkeltperson og som organisasjoner?

– Som enkeltperson som jobber med voksnes læring kan du bruke EPALE som en plattform for å ytre de faglige kunnskapene, synspunktene eller ideene dine. Du kan delta i diskusjoner som arrangeres på plattformen, skrive bloggposter, og utvide kontaktnettverket ditt med fagfeller i Europa, både gjennom digitale og fysiske møteplasser i regi av EPALE. Dersom du har ambisjoner om å bidra som ekspert inn i prosjekter og konferanser i andre land, kan synlighet på EPALE være et trinn for å oppnå det, sier Eva Høifødt, og fortsetter:

– Organisasjoner og institusjoner kan bruke EPALE for å oppnå synlighet for virksomheten gjennom nyheter og bloggposter. De som vil søke midler til prosjekter, kan bruke partnersøk-funksjonen for å finne internasjonale partnere, og etterpå spre prosjektresultater til et internasjonalt publikum.

– Hvordan bruker du selv EPALE?

– Jeg bruker plattformen først og fremst for å dele informasjon om den kompetansepolitiske utviklingen i Norge. Og så leser jeg meg opp på det som skjer i kompetansepolitikken i EU.

– Hva gjør du som norsk EPALE-koordinator for å få flere brukere?

– Vi er en hel gjeng som jobber med utvikling og promotering, og har en lang liste med tiltak for å nå den veldig brede målgruppen vår i løpet av året. Vi samarbeider også med relevante aktører fra den norske sektoren for voksnes læring. Når Kompetanse Norge nå slås sammen med en rekke andre direktorater, til det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, vil vi få Diku under samme tak. De forvalter Erasmus+-programmet i Norge og er en viktig samarbeidspartner for oss.

Eva Høifødt
Eva Høifødt er norsk EPALE-koordinator, ansatt i Kompetanse Norge og lokalisert i Tromsø.

Det nye klasserommet

– Hvilke tema er mest aktuelle for tida?

– I år har vi et særlig fokus på tre tema. Første tema er ferdigheter som styrker voksnes læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, blant annet grunnleggende ferdigheter, og helse- og mediekompetanse. Det andre temaet er digital omstilling og «det nye klasserommet». Koronakrisen har ført til at undervisere, beslutningstakere i utdanningssektoren og vi som lærer, har fått nye digitale ferdigheter som vil endre måten vi lærer på.

Den europeiske visjonen

– Det siste temaet vi er spesielt opptatt av på EPALE i år, følger EU-kommisjonens visjon i European Skills Agenda og Green Deal, om et sosialt rettferdig, bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Utdanningssektoren står helt sentralt, og i Norden har vi kommet langt i å knytte disse temaene sammen med nasjonale strategier. Her har NVL og Nordisk Ministerråd også spilt en viktig rolle. Men hvordan jobbes det i praksis med disse temaene? Det vil vi gjerne høre mer om, og vi inviterer alle som jobber med utdanning og opplæring av voksne til å fortelle om sine erfaringer, oppfordrer Høifødt.

NB! Nordområdene

EPALE er ikke bare fagstoff på skjerm, men kan også være noe mer, avslører Eva Høifødt.

– Vi planlegger et spennende arrangement i høst, sammen med NVL Norge. Arrangementet skal ha fokus på nordområdene i Norden, og tar for seg temaet desentralisert og fleksibel opplæring. Sånn går det når man legger EPALEs koordinatorrolle til Tromsø, sier Høifødt med et smil.

– Vi har en del felles utfordringer i nord, med lange avstander, liten befolkning, og udekkede kompetansebehov i arbeidslivet. Med arrangementet vil vi skape en møteplass for kunnskapsdeling og ideutveksling mellom landene. Vi har for eksempel en god infrastruktur i Norge for desentralisert utdanning, med en rekke studiesentre og desentraliserte campus som tilbyr utdanning og opplæring på universitets-, høyskole- og fagskolenivå. Hvordan skal vi klare å utløse det fulle potensialet som ligger i det? Hvordan kan man skape god tilgang på informasjon om lokale kompetansebehov? Hva trenger utdanningssektoren for å nå det felles målet vi har om livslang læring for alle? Vi håper at vi kan adressere noen av disse spørsmålene.

EPALE og NVL

– Hvordan kan NVL bidra for å styrke portalen ytterligere?

– Det nordiske samarbeidet handler i stor grad om erfaringsutveksling i søken etter gode løsninger, og der har EPALE og NVL noe til felles. NVL samler og produserer mye kunnskap som vi er glade for å få dele på EPALE. Når NVLs nettverksdeltakere og andre deltar aktivt i diskusjoner og kommentarfelt på EPALE, bidrar det også til å styrke kvaliteten og interessen for plattformen. NVL og EPALE samarbeider både når det gjelder innholdsproduksjon til plattformen, felles arrangementer, og promotering av hverandre.

Kvalitet

– Hvem kvalitetsvurderer det som legges ut?

– Vi i EPALE-teamet kvalitetsvurderer alle bidrag før de publiseres. Det er en veldig spennende og givende oppgave, fordi det gir oss innsikt i det som skjer ute i sektor – ideer, prosjekter og utfordringer de som jobber med voksnes læring i Norge har, og opplever.

Individuell læringskonto

– Har du et tips eller to til spennende og interessant innhold på EPALE?

– Jeg kan nevne at kommisjonen har en åpen innspillsrunde om individuelle læringskontoer, altså en personlig konto der opplæringsrettigheter kan akkumuleres og brukes på kvalitetssikret læring. Det er også en rekke artikler på EPALE om dette temaet. I Norge jobbes det med en utredning av noe lignende, en slags «min side» for kompetanse og arbeidsliv.

Skriv din korona-historie!

Høifødt nevner også EPALE Community Storybook 2020, som ble lansert nylig. Det er en samling fortellinger der fagfolk beskriver hvordan deres arbeidshverdag er påvirket av koronakrisen og smittevernstiltak. Det er inspirerende historier fra engasjerte mennesker som jobber med undervisning, og som gir et levende bilde av hvordan sektoren har måttet områ seg raskt: innføre nye metoder, ta risiko, og selv lære mye på kort tid. Om du selv vil skrive en slik historie, kan du delta i initiativet for 2021. Da deltar du i konkurransen om å bli plukket ut til å få publisert din historie i neste års bok, som er en offentlig EU-publikasjon.

EPALE om seg selv:

«EPALE er en flerspråklig, europeisk plattform, som er åpen for alle som jobber med voksnes læring/livslang læring, slik som undervisere, veiledere og karriereveiledere, forskere og akademikere, beslutningstakere og politikere. EPALE bidrar til dette ved å støtte og styrke fagutviklingen innenfor sektoren for voksnes læring. EPALE har en tydelig redaksjonell styring, gjennom en redaksjonserklæring med fokus på sektoren for voksnes læring.»

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This