14/08/2019

Finland

Vuxnas lärande

5 min.

Finland 2019

Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

Landsoversigt Finland 2019

Landsoversigt Finland 2019

Myndigheter och centrala organisationer

Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

Ministeriets uppgift är att se till att den information som behövs för att fatta politiska beslut finns att tillgå. Ministeriet bereder lagar, författningar och beslut samt ärenden i anslutning till hur budgetmedlen används.

Ministeriet leder också verksamheten inom sitt förvaltningsområde och representerar Finland i EU:s organ och i det internationella samarbetet.

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör enligt statsrådets reglemente:

  • forskning, utbildning och småbarnspedagogik
  • konst, kultur, idrott och ungdomsarbete
  • arkiv-, musei- och del allmänna biblioteksväsendet
  • evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religiösa samfund
  • studiestödet
  • upphovsrätt

Länk.

Utbildningsstyrelsen

UBS är en expertmyndighet som leder och utvecklar undervisningen och utbildningen i Finland samt främjar internationalisering.

Länk. 

Fritt Bildningsarbete

Fritt Bildningsarbete är centralorganisationen som utvecklar och intressebevakar fri bildning i Finland.

Länk.

Studiecentralerna rf

Studiecentralerna rf är centralorganisation för studiecentralerna (studieförbunden) i Finland

Länk.

AMKE

AMKE är intressebevakare för yrkesutbildningen i Finland.

Länk. 

Kansanvalistusseura

Kansanvalistusseura är en organisation som utvecklar och stöder det livslånga lärandet i Finland utifrån ett bildningsideal.

Länk.

Svenska Folkskolans Vänner

Svenska Folkskolans vänner är en organisation som utvecklar och stöder det livslånga lärandet på svenska i Finland, samt finansierar undervisnings, utbildnings- och kulturprojekt.

Länk.

Utbildningssystemet

Utbildningssystemet i Finland utgår från tanken om det livslånga lärandet. Målsättningarna, som regelbundet uppdateras, förutsätter ett läroutbud som är omfattande, tillgängligt och förmånligt. I ett land med 5,5 miljoner invånare utspridda över ett stort geografiskt område ställer detta stora krav på utbildningsinstitutionerna. I dagsläget ges vuxenutbildning i över 1000 läroanstalter. För att klara sig ekonomiskt arbetar många av dem med flera olika typer av utbildningar och målgrupper.

Vuxenutbildning ges vid universitet och yrkeshögskolor, vid yrkesläroanstalter, vuxenutbildningscenter och specialyrkesläroanstalter, i medborgarinstitut, arbetarinstitut och folkhögskolor, vid sommaruniversitet, vuxengymnasier och studiecentraler, vid idrottsutbildningscenter, musikläroanstalter, i företag och som personalutbildning på arbetsplatserna. Vuxenutbildningens betydelse ökar hela tiden eftersom förändringar i arbetslivet skapar nya utbildningsbehov.

I regeringsprogram och diverse strategiska dokument från Undervisnings- och kulturministeriet talar man ofta om 3 typiska drag för utbildningssystemet i Finland.

1.    Tillgänglighet. Alla skall erbjudas samma möjligheter. Stödmekanismer har utvecklats och finns tillgängliga för sådanade lärande som har speciella behov. Skillnaden i utbud och kvalité mellan olika skolor är liten, och nivån på lärare är hög i hela landet. Under senare år har idéen om tillgänglighet också kommit att handla om lättare övergångar mellan olika utbildningsformer och nivåer.

2.    Utbildningssystemet bygger på tillit och ansvar. Finland har inte gått in för en hård centralstyrning av undervisningen. Istället finns klara målsättningar uppställda i läroplaner, kvalitativa mätare och strategidokument. Lärarens och institutionens autonomi är hög, inom ramen för de uppställda målen. Institutioner inom högre utbildning är autonoma, och läroanstalterna inom den fria bildningen har (som redan namnet antyder) alltid haft ett omfattande självbestämmande.

3.    Det livslånga lärandet är i fokus. Tanken om lärande från vaggan till graven finns inskrivet i läroplanerna för de olika stadierna, och är ett rättesnöre vid allokering av statliga medel. Tröskeln in till lärande skall vara så låg som möjligt, och på senare år har också den uppsökande verksamheten och den livslånga vägledningen fått större uppmärksamhet.

Förskoleundervisning, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet är kostnadsfria och även därefter är utbildningen till största delen kostnadsfri. Vuxenutbildning kan bekostas av den studerande eller vara läroavtals-, arbetskrafts- eller personalutbildning.

Utbildningssystemet omfattar småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och högskoleutbildning. Vuxenutbildning erbjuds på alla utbildningsstadier.

Vuxenutbildning kan vara undervisning för grundexamen, studier som ingår i en examen, utbildning som förbereder för fristående examen, läroavtalsutbildning, tilläggs- och påbyggnadsutbildning som uppdaterar och utvidgar yrkeskompetensen eller samhälleliga studier och hobbystudier som ger medborgar- eller arbetslivsfärdigheter.

Läs mer:

Finnish education in a nutshell. 

Finnish education system in Eurydice. 

Finlands utbildningssystem. 

Livslång vägledning. 

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This