28/04/2023

Norden

, Voksnes læring

4 min.

Alfarådets konferanse 2023: Investering i andrespråkslæring

Motivasjon er viktig for språklæring, men er det den viktigste faktoren som kan forklare språklæringsprosessene til voksne nyankomne med liten eller ingen skolebakgrunn?

Marianne Eek

Marianne Eek ved Høgskolen i Innlandet har forsket på andrespråkslæring, motivasjon og investering. Foto: Torhild Slåtto

– Motivasjon er viktig for språklæring, men er det den viktigste faktoren som kan forklare språklæringsprosessene til voksne nyankomne med liten eller ingen skolebakgrunn? Forsker Marianne Eek fra Høgskolen i Innlandet, Norge, stilte dette spørsmålet i sitt foredrag under konferansen som Alfarådet arrangerte i Gullbranna i Halmstad nylig.

Senere forskning har stilt spørsmål ved om motivasjon er den viktigste faktoren når det gjelder voksne innvandrere. I stedet for å spørre om de er motivert, kan en stille spørsmål om de investerer i språklæring, ifølge Eek. Hun har forsket på hvilke andre faktorer som er viktige for at innvandrere med liten skolebakgrunn skal ønske å investere i andrespråket?

Aspekter og nivåer som har betydning for investering i andrespråkslæring

Aspekter og nivåer som har betydning for investering i andrespråkslæring (inspirert av Douglas Fir Group, 2016, i Eek, 2021).

Investering er et kjernebegrep hos forskeren Bonny Norton for å forstå prosesser i andrespråkslæringen. Hun sier at investering i språklæring foregår i skjæringspunktet mellom ideologi, kapital og identitet.

Identitet

Identiteten knyttes til grunnleggende behov, som behov for trygghet, forståelse og anerkjennelse. Identitet kan også knyttes til ens egen rolle i klasserommet. Eek viste til egen forskning på språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet, hvor ett av funnene er at språkhjelperen gir trygghet. En av intervjupersonene i Eeks doktorgradsarbeid forklarte følelsen sin når språkhjelperen kom i klasserommet: «Vi føler det som en engel har kommet».

Kapital

Gjennom språklæringen opparbeider elevene seg språklig kapital. Men det er viktig at de får bruke språket, at de har noen å snakke med. En av de som deltok i Eeks forskning fortalte at hun gjerne snakket til barn med den språklige kapitalen hun hadde tilegnet seg på norsk. Dermed fikk hun også kontakt med foreldre. Hun oppsøkte altså selv språksituasjoner for å bruke sin nyervervede språkkapital.

Ulike veier å gå

Eek viste til ulike tilnærminger til språklæring i ulike kommuner, fra enspråklig tilnærming (her skal vi bare snakke norsk), til pragmatisk tilnærming (vi har fokus på å bidra til kommunikasjon og forståelse) og pedagogisk transspråking, hvor deltakeres samlede språklige repertoar og tidligere erfaringer ses som ressurser i klasserommet.

Motivasjon

Et blikk tilbake til motivasjon for å lære et nytt språk, hvor Eeg satte opp følgende punkter:

  • Motivasjon har betydning, men kan endres fort.
  • Motivasjon for språklæring er ikke ensbetydende med investering i språklæring.
  • Motivasjon har begrenset forklaringskraft når det gjelder å forstå språklæringsprosesser hos voksne nyankomne med liten skolebakgrunn.
  • Motivasjon er viktig, men kan i liten grad forklare deltakernes læringsprosesser.

Refleksjon

Arrangørene av konferansen hadde lagt opp til diskusjon og refleksjon hos deltakerne etter hvert foredrag. Tema for diskusjon etter Marianne Eeks foredrag var følgende:

Hva kan forhindre investering i litterasitets- og andrespråkslæring for voksne nyankomne med liten eller ingen skolegang?

På den annen side, hva kan bidra til investering i litterasitets- og andrespråkslæring for voksne nyankomne med liten eller ingen skolegang?

Nyeste artikler fra NVL

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

01/12/2023

Island

6 min.

Norden – en kraft for fred er overskriften på Islands formannskapsprogram i Nordisk ministerråd året 2023. Programmet fremhever ikke kun fred, men setter også et sterkt fokus på den grönne rammen og bæredyktigheten som det nordiske samarbeide understreker i sitt program i årene fremover: Norden som verdens mest bæredyktige og intergrerte region.

Kompetensmärken förändrar spelplanen för finländsk vuxenutbildning

29/11/2023

Finland

6 min.

Finnar munu á næsta ári innleiða færnimerki fyrir fullorðinsfræðsluna. Marja Juhola frá menntamálastofnuninni og Annika Bussman menntaráðgjafi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu hafa tekið þátt í framsæknu verkefni sem talið er vera einstakt á Norðurlöndunum.

Knútur Rafn Ármann er eier og direktör i Friðheimar.

29/11/2023

Island

10 min.

Sanoo Islannin suurin tomaatintuottaja

Share This