26/05/2016

Norden

Voksnes læring

4 min.

Marianne Sempler – Entreprenøriel læring og innovation

“Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende.” Marianne Sempler – Entreprenøriel læring og innovation.

Marianne Sempler

Marianne Sempler

I en serie intervju presenteres her Marianne Sempler som er den Norske representant i det Nordiske nettverksamarbeidet: «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». I 2013 innledet NVL et nytt nettverk med fokus på kvalitetsutvikling av det voksenpedagogiske område og med et særlig fokus på «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». Formålet er å analysere eksisterende kunnskap og erfaringer, og på grunnlag av resultatene etablere pilotprosjekter for å teste en modell for Nordisk praksisnær kompetanseutvikling innenfor område. Nettverks deltakerne arbeider spesifikt med «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation» i innovative miljøer

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Min arbeidsplass griper nå muligheten til å koble vårt nasjonale utviklingsarbeid på Arbeid og helse – Åpen arena, med det nordiske nettverkets satsing på utprøving av Læringssirkler i 2016. På arenaen jobber vi målrettet med innovasjon og samskaping (co-creation) for å lage gode tjenester så at folk igjen kan stå i arbeid. Tjenesteytere, tjenestebrukere og forskere kommer sammen i grupper for å møte felles komplekse samfunnsutfordringer. Vi gir nå grupper fra Åpen arena mulighet for å fortsette sitt utviklingsarbeid i form av en læringssirkel – etter modell fra Nettverkets pilotprosjekt. Målet er å utvikle innsikt og ny kunnskap om forskjellige innfallsvinkler til «Inclusion in working life». Vi vil måle hvordan deltakerne klarer å implementere nye ideer i egen organisasjon og vi prøver å koble resultatene fra nasjonale læringssirkler til evalueringen av det nordiske prosjektet. Nordisk kunnskap og erfaringer deles og utvikles på tvers av nasjonal og nordisk nivå –  «We walk the talk».

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Nettverket skal teste og utvikle «transfomative learning circles» som en ny nordisk læringsmodell for utviklingsarbeid og samskaping. I 2016 gjennomføres tre nordiske læringssirkler, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og blir utrolig spennende – Og krevende.

Har nettverksarbeidet gitt nye/ spesielle perspektiver og inspirasjon til å jobbe med entreprenøriell læring, entreprenørskap og innovasjon?

Jeg skal fasilitere lærings sirkelen: «Inclusion in working life: Fasilitation and co-creation», og skal samtidig følge opp et antall norske læringssirkler. Dette er for meg å jobbe med entreprenøriell læring og innovasjon i praksis, samt å utvikle nye perspektiv på fasilitatorkompetanse. Den nordiske læringsmodellen vi skal utvikle tror jeg blir et viktig verktøy for å kunne møte de komplekse samfunnsutfordringene Norden står overfor.

Har du noe du vil legge til/fortelle om?

Etter å ha gjennomført den første samlingen i «min» nordiske læringssirkel er jeg utrolig inspirert til å fortsette arbeidet. Deltakerne i sirkelen besitter tilsammen uvurderlig kompetanse til å løse oppgaven. Alle er innstilt på å bidra med sitt og ikke minst å kollektivt utvikle ny kunnskap til beste for oss, for våre organisasjoner og for Norden.

* Nettverket bruker Engelsk som kommunikasjons språk derfor er det benyttet Engelske terminologier i dette intervjuet.

Nyeste artikler fra NVL

Kerstin Jeske og Yuri Sali

27/09/2023

Norge

7 min.

Kuvittele, että aloitat uudessa työpaikassa. Kielitaitosi on horjuva, ja moni asia jää epäselväksi. Jos paikalla onkin ihminen, joka voi selittää, olla avuksi ja vastata kysymyksiisi, pääset monta askelta eteenpäin.

Kerstin Jeske og Yuri Sali

27/09/2023

Norge

7 min.

Ímyndaðu þér að þú sért á nýjum vinnustað. Þú hefur ekki fullt vald á tungumálinu sem er talað og það er margt sem þú skilur ekki alveg. Ef þá kæmi til þín manneskja sem gæti útskýrt, auðveldað og boðið þér að spyrja, þá værir þú vel á veg komin.

Hrund Gunnsteinsdóttir

26/09/2023

Island

8 min.

Hösten 2023 arrangeres i Reykjavík Nordic Circular Summit, den til nå störste, nordiske konferansen om sirkulær ökonomi. Den holdes årlig og roterer mellom de Nordiske lande.

Share This