26/05/2016

Norden

Voksnes læring

4 min.

Marianne Sempler – Entreprenøriel læring og innovation

“Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende.” Marianne Sempler – Entreprenøriel læring og innovation.

Marianne Sempler

Marianne Sempler

I en serie intervju presenteres her Marianne Sempler som er den Norske representant i det Nordiske nettverksamarbeidet: «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». I 2013 innledet NVL et nytt nettverk med fokus på kvalitetsutvikling av det voksenpedagogiske område og med et særlig fokus på «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». Formålet er å analysere eksisterende kunnskap og erfaringer, og på grunnlag av resultatene etablere pilotprosjekter for å teste en modell for Nordisk praksisnær kompetanseutvikling innenfor område. Nettverks deltakerne arbeider spesifikt med «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation» i innovative miljøer

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Min arbeidsplass griper nå muligheten til å koble vårt nasjonale utviklingsarbeid på Arbeid og helse – Åpen arena, med det nordiske nettverkets satsing på utprøving av Læringssirkler i 2016. På arenaen jobber vi målrettet med innovasjon og samskaping (co-creation) for å lage gode tjenester så at folk igjen kan stå i arbeid. Tjenesteytere, tjenestebrukere og forskere kommer sammen i grupper for å møte felles komplekse samfunnsutfordringer. Vi gir nå grupper fra Åpen arena mulighet for å fortsette sitt utviklingsarbeid i form av en læringssirkel – etter modell fra Nettverkets pilotprosjekt. Målet er å utvikle innsikt og ny kunnskap om forskjellige innfallsvinkler til «Inclusion in working life». Vi vil måle hvordan deltakerne klarer å implementere nye ideer i egen organisasjon og vi prøver å koble resultatene fra nasjonale læringssirkler til evalueringen av det nordiske prosjektet. Nordisk kunnskap og erfaringer deles og utvikles på tvers av nasjonal og nordisk nivå –  «We walk the talk».

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Nettverket skal teste og utvikle «transfomative learning circles» som en ny nordisk læringsmodell for utviklingsarbeid og samskaping. I 2016 gjennomføres tre nordiske læringssirkler, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og blir utrolig spennende – Og krevende.

Har nettverksarbeidet gitt nye/ spesielle perspektiver og inspirasjon til å jobbe med entreprenøriell læring, entreprenørskap og innovasjon?

Jeg skal fasilitere lærings sirkelen: «Inclusion in working life: Fasilitation and co-creation», og skal samtidig følge opp et antall norske læringssirkler. Dette er for meg å jobbe med entreprenøriell læring og innovasjon i praksis, samt å utvikle nye perspektiv på fasilitatorkompetanse. Den nordiske læringsmodellen vi skal utvikle tror jeg blir et viktig verktøy for å kunne møte de komplekse samfunnsutfordringene Norden står overfor.

Har du noe du vil legge til/fortelle om?

Etter å ha gjennomført den første samlingen i «min» nordiske læringssirkel er jeg utrolig inspirert til å fortsette arbeidet. Deltakerne i sirkelen besitter tilsammen uvurderlig kompetanse til å løse oppgaven. Alle er innstilt på å bidra med sitt og ikke minst å kollektivt utvikle ny kunnskap til beste for oss, for våre organisasjoner og for Norden.

* Nettverket bruker Engelsk som kommunikasjons språk derfor er det benyttet Engelske terminologier i dette intervjuet.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This