09/11/2020

Norge

Livslang læring, Utdanningspolitikk

10 min.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning

I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

Ingjerd Espolin Gaarder, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh

DialogWeb gratulerer Kompetanse Norge med Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og takker Ingjerd Espolin Gaarder for gode og grundige svar. Hun ses til venstre på bildet, sammen med medarbeidere i Avdeling for karriereveiledning, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Foto: Johny Vågenes, Kompetanse Norge

Den som har mistet jobben eller er permittert på grunn av koronarestriksjonene, kan ha stor nytte av karriereveiledning for å komme seg videre til ny jobb eller utdanning. I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet. Uansett jobber myndighetene for at veiledningen skal være god og etisk holdbar, og tilgjengelig for alle i alle aldre.

Kompetanse Norge har lagt ned et stort arbeid gjennom lang tid for å utvikle et kvalitetsrammeverk til hjelp og inspirasjon for veilederne og for ledere av karriereveiledningstjenester i alle relevante sektorer.

Viktig for samfunnet

Det er lett å tenke at karriereveiledning først og fremst er et pluss for den enkelte, men er den også et virkemiddel for å utvikle samfunnet som helhet?

– Ja, karriereveiledning er et viktig virkemiddel for å bidra til å utvikle samfunnet som helhet, gjennom at god karriereveiledning kan bidra til mindre frafall i utdanningssystemet, bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i arbeidsmarkedet, bedre integrering, mindre utenforskap, og til at flere deltar i livslang læring, sier Ingjerd Espolin Gaarder, fungerende avdelingsleder i Avdeling for karriereveiledning i Kompetanse Norge. Hun har hatt et overordnet ansvar når det gjelder utvikling av kvalitetsrammeverket.

Hva er karriereveiledning?

– Ordet karriereveiledning kan for noen virke pretensiøst. Hvordan definerer dere begrepet?

– Det finnes ulike definisjoner både nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk favner bredt, og en rekke premisser måtte ligge til grunn. De allerede eksisterende definisjonene ble ikke vurdert som godt nok egnet, det ble derfor utarbeidet en egen definisjon av karriereveiledning:

Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og innenfor rammene av ulike sektorer og organisasjoner. Karriereveiledning tilbys av kompetente aktører og utføres med høy grad av etisk bevissthet.

Det er viktig å merke seg at denne definisjonen ikke er ment å skulle erstatte andre definisjoner av karriereveiledning. Alle definisjonene bidrar til å ramme inn og tydeliggjøre hva karriereveiledning er og skal bidra til.

– Kvalitet er også et litt vanskelig ord. Kan du si noe om hva «kvalitet i karriereveiledning» er, gjerne på en enkel måte?

– Vi kan si at kvalitet i karriereveiledning handler om hvilke verdifulle egenskaper en karriereveiledningstjeneste må ha for å oppfylle de forventningene og behovene vi har knyttet til den. Les mer om dette på nettstedet vårt her

Faglig forankret

Det nasjonale kvalitetsrammeverket er gjennomarbeidet og faglig forankret på tvers av sektorene. Veiledere, myndigheter på statlig og fylkeskommunalt nivå og utdanningsinstitusjonene innen karriereveiledning har vært involvert gjennom hele utviklingsprosessen, står det å lese hos Kompetanse Norge, som har et tverrsektorielt ansvar for karriereveiledningstjenestene i Norge.

Økende bruk av karriereveiledning

– Det politiske målet er å øke tilgangen til de offentlige karriereveiledningstjenestene for unge og voksne i alle livsfaser. Har dere et tallfestet mål for hvor mange som skal bruke karriereveiledningen framover?

– Vi har ikke myndighet til å sette et måltall for karriereveiledningen i alle sektorer, i NAV, skolen, på universiteter osv. Når det gjelder Kompetanse Norges digitale karriereveiledningstjeneste, karriereveiledning.no, som åpnet i månedsskiftet august-september, må vi først skaffe erfaring med tjenesten og brukernes behov og respons. Det vi imidlertid kan melde, er at tilbakemeldingene fra brukerne så langt er veldig positive, og at vi har en jevn stigning i antall brukere, per i dag ca 150 per dag. Dette forventer vi vil øke.

Kvaltetssikret og profesjonelt

– Hvordan vil kvalitetsrammeverket komme den enkelte bruker til gode?

– Kvalitetsrammeverket skal bidra til at alle som tilbyr offentlige karriereveiledningstjenester, på tvers av sektor, holder høy kvalitet på tjenesten. Rammeverket adresserer derfor både karriereveiledere, lærere, ledere og eiere av karriereveiledningstjenester. Rammeverket vil dermed komme brukeren til gode indirekte, gjennom at hun får en tjeneste som er profesjonell, kvalitetssikret og har et innhold i tråd med hennes behov.

Høy kvalitet

– Dere sier at «uavhengig av hvor og hvordan karriereveiledningen tilbys, er det et mål at tjenestene har høy kvalitet». Hvorfor er høy kvalitet så viktig?

– Høy kvalitet er viktig for å sikre at karriereveiledningen gir det utbyttet som den enkelte og samfunnet skal ha av tjenesten. Dersom kvaliteten er lav, risikerer vi at folk ikke får den veiledningen og informasjonen de trenger for å komme videre når det gjelder valg av utdanning og arbeid, og for å finne løsninger som passer både egne og arbeidslivets behov.

Ingen oppskrift

– Gir kvalitetsrammeverket en slags oppskrift på god karriereveiledning, slik at veiledere kan slå opp og finne svar på utfordringer de møter?

– Nei, metodefrihet for karriereveilederne ligger som et premiss i kvalitetsrammeverket. Kvalitetsrammeverket setter en faglig og etisk standard for tjenestene, blant annet ved å gi kompetansestandarder for karriereveiledere, etiske retningslinjer og støtte i arbeidet med å legge til rette for karrierelæring i tjenestene.

Unikt

– Er kvalitetsrammeverket unikt i Norden, eller har dere hatt nytte av å se på liknende rammeverk i andre land?

Et nasjonalt tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning er, så vidt vi kjenner til, nokså unikt, både i Norden og i resten av Europa. Men vi har hatt stor nytte av å se på ulike typer rammeverk, retningslinjer og kvalitetssikringsmekanismer både fra nordiske land og andre land rundt om i verden.

Modellen viser de sju kompetanseområdene for karriereveiledning som er beskrevet i Kvalitetsrammeverket
Modellen viser de sju kompetanseområdene for karriereveiledning som er beskrevet i Kvalitetsrammeverket. Illustrasjon: Kompetanse Norge

Sju kompetanseområder

– En viktig del av kvalitetsrammeverket er kompetansestandarder. Noen stikkord for hva som ligger i kompetansestandardene?

Hensikten med kompetansestandardene er å gi en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha, for å ivareta sine roller på en måte som fremmer kvalitet i tjenesten. Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, i tillegg til å beskrive arbeidsområder på karrierveiledningsfeltet og nivåer av kompetanse. De sju områdene er Veiledningsprosesser og relasjoner, Etikk, Karrierelæring, Utdanning og arbeid, Karrierefaglige teorier og metoder, Målgrupper og kontekst og Utvikling, nettverk og systemarbeid.

Master I karriereveiledning

– Finnes det en utdanning som dekker alle kompetanseområdene?

– Det er nok litt usikkert i hvor stor grad alt dette kan dekkes like grundig av én og samme utdanning, selv om alle temaene er berørt på en eller annen måte i mastergraden i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Erfaring fra arbeidslivet er også en viktig kilde til kompetanse for karriereveiledere.

Karrierelæring

– Kvalitetsrammeverket sier mye om karrierekompetanse. Er det noe den enkelte må ha for å gjøre seg full nytte av veiledningen?

– Nei, karrierekompetanse er den kompetansen befolkningen trenger for å håndtere liv, læring og overganger på veien gjennom karrieren. Karrierekompetanse er derfor et mål for utbyttet av karriereveiledningstjenestene. De skal bidra til økt karrierekompetanse gjennom karrierelæring.

– Hva betyr de etiske retningslinjene for den som får karriereveiledning?

De betyr at den som får veiledning, skal kunne være trygg på at veilederen gir veiledning på en etisk forsvarlig måte. Hva dette innebærer, uttrykkes godt gjennom det etiske løftet, som også er en del av Etikk-delen av kvalitetsrammeverket. Her finner du det etiske løftet.

Også kvalitetssikring

– Lanseringen av nettstedet Kvalitetsrammeverket i karriereveiledning er en viktig milepæl, men Kompetanse Norge er ennå ikke ferdig med oppdraget. Hva er det neste?

– Vi jobber fortsatt med den fjerde delen av kvalitetsrammeverket, kvalitetssikring. Vi skal også videreutvikle nettstedet hvor rammeverket er presentert. Parallelt skal vi på ulike måter jobbe med å implementere rammeverket i de offentlige karriereveiledningstjenestene. Det er et arbeid vi regner med at vil pågå i lang tid fremover.

Aktuelle nettsteder

Kvalitetsrammeverket finner du her

Karriereveiledning på nett

Om karriereveiledningens kvalitet

Det etiske løftet

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This