24/06/2021

Norden

Forskning, Fleksibel læring, Livslang læring

11 min.

Nordisk veiledningsmodell – en gyllen gavepakke

Veiledning er en gavepakke, sier veileder Henriette Seeberg i bedriften Fønix i Sandefjord. Men det er ikke likegyldig hvordan veiledningen «pakkes». Det bør skje i et tett samarbeid mellom den som blir veiledet og veilederen. Arbeidsverktøyet er viktig. Nordiske veiledere har presentert en ny veiledningsmodell – som vi drister oss til å kalle en gyllen gavepakke.

Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Engasjerte nordiske veiledere satt sammen i en arbeidsgruppe under et NordPlus-seminar i Reykjavik. De var opptatt av å videreutvikle veiledningsmetoder og verktøy. Resultatet av denne diskusjonen ble en prosjektsøknad hvor de ville prøve en ny tilnærming. De ønsket at den som veiledes skal være aktiv og «samskapende» i prosessen. Slik kom NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation i gang.

Samskabende vejledning

I dag er prosjektet for lengst avsluttet og resultatet ligger på bordet, nemlig en samskapende veiledningsmodell med tilhørende metoder, presentert i ei fysisk bok som er lett tilgjengelig i bokhandlere på nett. Boka er skrevet av lektor og forfatter Marianne Tolstrup ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole I Danmark.

Samskapende Veiledning page1 Samskapende Veiledning page2

Tydelig prosess

– Bogen støtter vejlederen i arbejdet med at involvere de vejledte, så de tager aktivt, samskabende del i vejledningen, sier Marianne Tolstrup.

– Til det arbejde introducerer bogen en nye procesmodel – den samskabende vejledningsmodel – og 24 tilhørende vejledningsmetoder. Metoden er afprøvet og evalueret positivt af både vejledere og vejledte. Processen er tydelig for alle parter, og der skrives løbende noter, så alle har overblik over, hvad der udvikles og besluttes. Målet er, at man arbejder hen imod at ændre adfærd eller forståelser hos vejledte, sier Tolstrup.

– Hvem vil ha nytte av boka?

– Bogen er skrevet til alle, der vejleder: i kommunernes vejledning af unge, i alle former for gennemførelses- og fastholdelsesvejledning i grundskoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser, foruden i jobcentre og hos anden aktør som jobber for at få borgere i arbejde. Den kan også bruges i vejledning i forbindelse med kompetenceudvikling.

Forskning og erfaring

Veiledningsmodellen kombinerer nordisk, forskningsbasert kunnskap og praktisk erfaring.

– Hva skiller den samskapende veiledningen fra tradisjonell veiledning?

– Den helt store forskel er synligheden i forhold til vejledningsprocessen. Jeg har aldrig tidligere set et sådan bud (framgangsmåte). Når man har modellen liggende på bordet foran sig, involverer man den vejledte mere, og danner et afsæt (grunnlag) for at den vejledte kan være mere deltagende og tage medansvar for vejledningen, sier Tolstrup.

Visuelt

– Til hvert felt tilbydes en række vejledningsmetoder, der kan inddrages alt efter hvem man vejleder, og hvilke behov den vejledte har. Jeg synes det at arbejde med visuelle metoder er godt, da vejledning ofte består af mange ord. Metoder hvor man bruger billeder, er derfor gode.

Verktøykasse

Henriette Seeberg
Mange som kommer til veiledning har kaos i hodet. De trenger å rydde og strukturere, sier veileder Henriette Seeberg ved Fønix i Vestfold-Telemark.

– Samskapende veiledning-modellen inneholder en arbeidsmetodikk som vi har brukt før, men ikke satt på papiret. Veiledningen er her satt i et system, hvor den som får veiledning deltar hele prosessen gjennom. Viktig er det også at vi har verktøy for hver del av veiledningen. Denne verktøykassa gjør oss mer effektive, sier norsk deltaker i prosjektet, Henriette Seeberg.

– Læs også artiklen “Bæredygtig karrierevejledning i praksis: ”Det er nødt til at være noget for alle” 

Struktur

Hvor viktig er det å ha en god veiledningsmodell?

– Erfaring, kunnskap og kompetanse hos veileder er alltid et viktig utgangspunkt. Veiledningsmodellen er med og gir struktur. Da jeg intervjuet kollegaer for å teste ut den samskapende veiledningsmodellen, erfarte jeg hvor viktig det er at vi setter veiledningen i system, at det blir strukturert, sier Seeberg med overbevisning.

– Ikke minst de unge har ofte store utfordringer, og der trenger vi absolutt en god modell, fortsetter hun.

Kaos I hodet

– Den som kommer til veiledning hos oss har ofte kaos i hodet, et kaos av mentale, fysiske og praktiske problemer. De trenger hjelp til å komme i gang og rydde opp. De trenger knagger å henge ting på. Da er en gjennomtenkt struktur alfa og omega. I den samskapende modellen er de med på ryddingen selv, hele prosessen igjennom. Medansvar er alltid viktig, sier Seeberg.

Livsglede og jobb

Mange av de som kommer til Fønix for å få veiledning har ikke vært i jobb, eller de har mistet jobben, eventuelt har de problemer i arbeidssituasjonen. Fønix har som hovedoppgave å få folk ut i jobb. Mottoet deres er «Livsglede gjennom arbeid». De veileder et bredt spekter av personer, helt fra den unge som har falt ut av utdanning og jobb til lederen som sliter med stress eller konflikter. I løpet av et år får 3000-3500 personer fra Vestfold-Telemark veiledning. Majoriteten er de som befinner seg utenfor arbeidslivet og ofte har lav utdanning. Fønix har også en stor avdeling for basiskompetanse i arbeidslivet som bidrar med tilrettelegging for fagbrev. I vår var det 350 som kunne glede seg over at de nå har oppnådd fagbrev.

Tegnet firkanter

NordPlus-prosjektet, hvor den samskapende veiledningsmodellen (se bildet) ble utarbeidet, hadde partnere fra Danmark, Grønland, Finland og Norge. De inspirerte hverandre, og på et partnermøte på Grønland, begynte arbeidet å konkretisere seg.

– Vi jobbet i en workshop, og vi satt og tegnet firkanter for hvert element i veiledningsprosessen. Så løsnet det, og vi skisserte en prototyp av en modell. Den ble bearbeidet og oversatt til alle partnernes morsmål. Så gikk vi i gang og prøvde den ut, forteller Henriette Seeberg.

Modellen på bordet

Marianne Tolstrup
Lektor og cand. pæd. Marianne Tolstrup er forfatter av boka Samskabende vejledning. En procesmodell og -metoder. Boka kan kjøpes i nettbokhandlere.

Når veiledningen starter, ligger den samskapende modellen på bordet. Både Marianne Tolstrup og Henriette Seeberg mener dette er en bra ting. Visualisering kan ofte gi bedre forståelse. Modellen består av 8 felter. Det aller første som skjer er å inngå en avtale hvor den veilededes ønsker og behov er avgjørende.

En går så videre til ett av de andre feltene, for eksempel Min livsfortelling. Her velger en ut fra hva som gir best mening i den aktuelle veiledersituasjonen.

Parkeringsplassen er noe nytt, og den vekker stor begeistring blant veilederne, sier Tolstrup. Her noteres punkter som kommer opp underveis, og som skal jobbes med seinere i prosessen. Altså blir det en viktig huskeliste. Tolstrup kaller det et fasiliteringsredskap. Den som blir veiledet oppfatter at det en kommer fram med, blir tatt alvorlig. Det kan bare ikke bearbeides akkurat nå, og blir derfor «parkert» til seinere.

Læs også 1-pager om «Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna»

Løpende evaluering

Tolstrup påpeker et annet viktig poeng:

– Jeg vil også fremhæve den løbende evaluering som et nyt element i vejledningen. Sirkelen i midten, Fælles forståelse og evaluering, besøger man hver gang man er færdig med et felt. Vejleder og vejledte afstemmer her. Hvordan går det, hvad kom vi frem til? Hvor skal vi bevæge os videre hen? I dette felt forholder deltagerne sig løbende til processen. Herfra hopper man videre til det felt, der passer bedst i den konkrete vejledning.

Veikrysset

For hvert av de åtte feltene er det lagt opp arbeidsmetoder. Tolstrup framhever metoden ”veikrysset”.

– I vejkrydset bedes den vejledte forholde sig til mulige valg, eller ambivalens, som om det er veje han/hun skal ud af. Hvordan ser der ud for enden af den vej, og af den anden vej? Hvilke bump er der på vejen? Er der mulighed for at vende om? Man arbejder altså med metaforer, der danner billeder der kan være med til at den vejledte får reflekteret over muligheder og konsekvenser.

Pass på dørkarmen!

– Metoden som kalles ”Pas på dørkarmen” er ny. Her giver jeg bud på, hvordan man kan arbejde med visualisering af de handlinger, der er besluttet, hvilket giver en lang større chance for succes. Metoden er baseret på viden om hjernens funktion, sier Tolstrup.

Inn I diplomutdanningen

Veiledning og veiledningsmetoder har det vært jobbet lenge med, ikke minst i Danmark og Norge. Seeberg viser til kartleggingsverktøyet VIP24 som alle veiledere i Fønix lærer seg å bruke. Det finnes flere ulike tilbud i høyere utdanning for den som vil utdanne seg til veileder.

Blir det utviklet kurs for veiledere i samskapende veiledning?

– Jeg inddrager metoden i vores diplomuddannelse i vejledning, og tilbyder også kurser i brugen af modellen i andre vejledningssammenhænge fx til brug i kollegial vejledning. Jeg holder oplæg på konferencer, og stiller mig gerne til rådighed, hvis nogle ønsker kursusforløb, avslutter Marianne Tolstrup.

Oppfølging av prosjektet

– Vi skal ha en evaluering av prosjektet, men det er utsatt på grunn av covid. Vi har god kontakt med partnerne og ønsker også å samarbeide mer, sier Henriette Seeberg. Hun anbefaler nordisk samarbeid. Det gir en bred og viktig kontaktflate. Dessuten, jo flere prosjekter, desto bedre blir prosjektkompetansen.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This