17/06/2022

Norden

Digitala kompetenser

9 min.

Verksamhetsplan 2022 – NVL Digital – inklusion

Detta skall NVL Digital – inklusion göra 2022

Netværket plan for NVL Digital – inklusion

Verksamhetsplan 2022 - NVL Digital – inklusion

Under 2022 konsolideras NVL Digital genom att några nya nätverksmedlemmar kommer med, bland annat från Färöarna. Forskningsprojektet avslutas och nätverket arbetar med spridning av rapporten, samt dess fem rekommendationer. Nätverket kommer att träffas 5 gånger under 2021, varar två gånger fysiskt och tre gånger virtuellt.

1. Nätverket bidrar till implementeringen av strategier för livslångt lärande i Norden och utveckling av vuxnas digitala kompetenser

Genom sitt arbete bidrar nätverket till utvecklingen av de nordiska utbildningssystemen genom att förstärka policy-dialogen med MR-U/EK-U och beslutsfattare i frågor kring digitalisering och demokratiskt deltagande.

Nätverket kommer att arbeta för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande mot bakgrund av digitaliseringsutmaningarna. Nätverket tar fram rekommendationer på basen av eu forskningsprojekt och arbetar med att sprida och diskutera dessa såväl nationellt som på ett nordiskt och europeiskt plan. Målsättningen är att rekommendationerna skall bidra till att den vuxna befolkningen i de nordiska ländern får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster och delta i livslångt lärande, är aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara omställningen i arbetslivet.

Nätverket stödjer implementeringen av Nordiska Ministerrådets Handlingsplan 2021-2024, särskilt målen K7, K8 och S10.

2. Nätverket bidrar till personlig utveckling och demokratiskt deltagande, samarbetar med civilsamhället och arbetslivet

Nätverket har agerat som styrgrupp för ett nordiskt forskningsprojekt om delaktighet. Projektet avslutas i mars 2022. NVL Digital inleder arbetet med ett nytt forskningsprojekt kring digitalisering inom arbetslivet enligt en skild verksamhetsplan. Det nya forskningsprojektet skapar en nordisk referensgrupp med arbetslivsrepresentanter och andra nyckelaktörer i alla nordiska länder. Verksamhetsmetoder, koordinering och arbetsfördelning diskuteras fram. Arbetet leds av Anne Solsvik, nationell NVL-koordinator i Norge.

Nätverket påbörjar arbetet med att skapa en databas (e-postlista) med information om aktörer i Norden som på ett eller annat sätt arbetar med digitalisering och lärande. Alla som deltar i nätverkets arrangemang under året erbjuds möjlighet att komma med i databasen. Varje medlem i nätverket har som uppgift att identifiera potentiella aktörer och kontakta dem med samma erbjudande om att bli inkluderade.

3. Nätverket informerar om erfarenheter och resultat av det nordiska samarbetet kring vuxnas lärande och digitalisering.

NVL Digital har en egen nätverkssida på nvl.org där nätverket presenteras och resultat kring digitalisering från såväl nätverket som NVL i allmänhet görs tillgängliga. Nätverket ger också ut två videon under 2022, samt en resurssida kring digital delaktighet. Nationella workshops arrangeras i bland annat Danmark, Norge och Island. De goda exempel som identifierats i Desk Studyn bjuds in och, där det är möjligt, ges utrymme att presentera sina resultat. Målet med dessa nationella workshops är att koppla aktuella och relevanta nationella trender och utmaningar inom digitaliseringen till NVL Digitals arbete och den nordiska “Vår Vision 2030”, i båda fallen med utgångspunkt i digital delaktighet. I tillägg är det möjligt att lyfta fram fortbildningar inom vuxnas lärande som handlar om digitala kompetenser.

Nätverkets rekommendationer sprids via kampanjer i sociala medier och via olika informationsverktyg. Nätverket presenterar sina rekommendationer, sin Desk research och forskningsprojektets rapport vid 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning i Norge 18-20 maj, vid NERA-konferensen på Island 1-3 juni, samt vid norska ordförandeskapskonferensen 20-21 september i Tromsö. Desk Studyn som nätverket tog fram inom ramen för forskningsprojektet våren 2021 sprids aktivt under hela 2022 enligt den plan som nätverket tog fram i slutet av 2021.

NVL Digital arrangerar 1 webbinarie hösten 2022 med temat digital delaktighet och presenterar samtidigt den nya resurssidan, databasen, forskningsprojektets resultat, Desk Studyn och nätverkets rekommendationer.

Nätverksmöten 2022

Nätverket möts 5 gånger under 2022, två gånger fysiskt (På Island och i Tromsö), och 3 gånger virtuellt.

Januari
April
Maj (Island)
September (Norge)
November

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This