18/01/2024

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2024 – Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2024

Verksamhetsplan 2024 – Alfarådet

Verksamhetsplan 2024 – Alfarådet

Kort om nätverket

Alfarådet fortsätter arbeta med FN:s hållbarhetsmål nummer 4 “God utbildning – säkerställa inkluderande, rättvis och bra utbildning och främja möjligheter till livslångt lärande för alla”. Hållbarhetsmålet ska utgöra den huvudsakliga ram inom vilken verksamheten 2024 ska förverkligas och förankras. Fokus för det nordiska Alfarådets arbete är vuxna med kort eller ingen formell skolbakgrund och vilka inte har något av de nordiska språken som modersmål.

Alfarådet arbetar för att stärka kunskapen om och ramarna för denna grupps andraspråkslärande och grundläggande läs och skrivinlärning, och för att deras lärande ska bidra till aktivt deltagande i samhället och på arbetsmarknaden. Alfarådet skapar mötesplatser, nätvärkar, diskuterar och utvecklar underlag för att öka och sprida kunskaper om goda arbetsmetoder och om de vuxna inlärarnas förutsättningar i de nordiska länderna. Detta görs i nätverk av vuxenlärare och forskare inom området.

Förväntade resultat 2024

Alfarådet ska sprida information och främja nordiskt samarbete mellan universitet och högskolor för fortbildning och forskning inom området grundläggande litteracitet kombinerat med språkträning. Genom ökat samarbete inom detta kunskapsområde i Norden stärka lärares tillgång till facklitteratur och forskning i andraspråk och grundläggande litteracitet för vuxna.

Alfarådet planerar ett webbinarium under våren 2024 om språktester för medborgarskap för vår målgrupp. På vilket sätt testas vuxna andraspråksinlärare med kort utbildningsbakgrund i de olika nordiska länderna? Hur går det för dessa personer? Därför har rådet kontaktat forskargruppen IMPECT-Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests.

Download Verksamhetsplan 2024 – Alfarådet (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This