09/03/2022

Norge

Fleksibel læring, Etter- og videreutdanning, Høyere utdanning

7 min.

Vi har verdens kuleste jobb!

Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

Vi har verdens kuleste jobb!

Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, sier rektor Eirik Hågensen. Her sammen med Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag. De jobber ved Fagskolen i Viken som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Foto: Sissel Annett Myklebust

– Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

– Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, fortsetter han.

Nylig fikk Fagskolen i Viken utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning, overrakt av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Prisen på en million kroner fikk de for et utdanningstilbud til kommunalt ansatte, «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten».

Arbeidslivets skole

Fagskolene er arbeidslivets skole. Kompetansebehov i bedriftene blir til etterutdanningstilbud ved fagskolen. Den norske fagskoleutdanningen bygger på fagbrev fra videregående skole i mange ulike bransjer. Det oppstår hele tiden behov for ny kompetanse. For å få fart på etterutdanningen etablerte den forrige regjeringen bransjeprogrammene. En rekke bransjer fikk midler til å utvikle utdanningsløp der det var spesifikke behov. Ordningen bygger på trepartssamarbeid, det vil si staten, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Fagskolene har de pedagogiske ressursene og utvikler utdanningstilbudene. Dagens regjering bygger videre på bransjeprogrammene, og har også satt seg som mål at det skal tilbys fagskoleutdanning «fleksibelt og desentralt».

Behov I helsetjenesten

Etterutdanningen som førte til at Fagskolen i Viken vant den gjeve utdanningskvalitetsprisen er basert på behov i kommunal helsetjeneste. Levealderen øker, og dermed også antall personer med alvorlige, kroniske sykdommer. Denne utviklingen gir kommunal helse- og omsorgssektor store utfordringer i årene fremover. Det blir viktigere enn noen gang at helsetjenesten har kvalifisert personell.

– I et samarbeid med kommunene Sarpsborg og Indre Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og to fagforeninger tok vi utgangspunkt i meldte behov for mer observasjons- og vurderingskompetanse når det gjelder syke eldre, sier utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag ved Fagskolen i Viken, Gry Ulvedalen. Skolen etablerte prosjektgruppe, samt styringsgruppe med alle samarbeidspartnerne representert, for å lage et utdanningstilbud som treffer akkurat der behovet er.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning belønner «fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning, og skal stimulere institusjonene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten i utdanningene sine».

Spisskompetanse

– Dette utdanningstilbudet skal gi spisskompetanse innen observasjons- og vurderingsmetodikk, slik at en kan oppdage funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter og brukere på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hovedmålgruppen for utdanningen er personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier Ulvedalen.

Seks moduler og 60 studiepoeng

Gjennom seks moduler får studentene lære om kronisk sykdom, demens, smittevern og hygiene, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, i tillegg til generell observasjons- og vurderingsmetodikk. Det er mulig å ta enkeltmoduler, hver på ti studiepoeng. Kommunene ønsker gjerne at de ansatte tar hele utdanningen, som utgjør 60 studiepoeng i alt.

Demens

Behandling og omsorg for mennesker med demens kan bli en av de største utfordringene i eldreomsorgen i årene framover. Med økende levealder vil det bli økende antall demenspasienter, og observasjons- og vurderingskompetanse er sentralt i oppfølgingen av pasientene. Det er viktig å kunne identifisere og avdekke behov for hjelp og tilrettelegging så tidlig som mulig, og derfor er denne etterutdanningen fra Fagskolen i Viken særdeles viktig.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er å legge til rette for at mennesker kan leve et meningsfullt liv selv om de har alvorlige sykdommer og plager. Dette innebærer en ny rolle og arbeidsform for helsefagarbeideren. I den ene modulen får studentene kunnskap og kompetanse innen hverdagsrehabilitering. Når de praktiserer denne kunnskapen, bidrar det til å øke den enkelte eldres mestringsevne, og på den måten vil hjelpebehovet også reduseres.

Pilot

I tett dialog med samarbeidspartnerne gjennomførte skolen en pilot med 150 studenter. Denne viste seg å møte det behovet kommunene har, og etterutdanningen rulles nå ut til en rekke kommuner landet rundt. 200 studenter er i gang.

Bransjeprogrammene er et samarbeid mellom stat, arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Det er partene i arbeidslivet som har ansvar for å definere kompetansebehovet og vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene.

– Vi har nå satt i gang studiet sju steder. Det legges opp med samlinger, enten to dagers-samlinger eller på kveldstid. Våre lærere reiser til studiestedet hvor studentene er. På samlingene legges det inn ferdighetstrening. Mellom samlingene er det undervisning på nett, sier Ulvedalen.

Verdens kuleste jobb

– Vi har verdens kuleste jobb her i fagskolen, sier Eirik Hågensen.

– Jeg er skikkelig stolt av det vi gjør. Vi løfter fagpersoner slik at de kan gjøre en god jobb.

Bransjeprogrammene har gitt fagskolene et oppsving. Det er mange bransjer som trenger ny kompetanse. Fagskolen i Viken har utdanningstilbud i en lang rekke bransjer i tillegg til helsesektoren.

Entusiaster

– Var det vanskelig å få lærere til å ta på seg jobben med å reise til de stedbaserte samlingene på studiesteder langt unna skolen en er tilsatt ved?

– Det var snarere et problem å velge siden det var mange som søkte, sier rektor Hågensen. Han kan ikke få fullrost de ansatte nok. De er entusiaster, understreker han.

Premie til de ansatte

Fagskolen i Viken er belønnet for innsatsen med observasjons- og vurderingskompetanse-utdanningen. Premiepengene skal komme de ansatte til gode, det er rektoren klar på. Det blir tiltak som bygger kompetanse hos de ansatte, mer kan han ikke si ennå.

Hviler ikke

Skolen hviler ikke på laurbærene. De har et bredt spekter av utdanninger i mange bransjer, alt fra bygg og anlegg til frisørbransjen, hotell og restaurant, oppvekstfag og flere. De utvikler nå for eksempel et utdanningstilbud for de som arbeider med sårbare barn og unge. Konsekvenser av koronaepidemien er ett av elementene. Utdanningen vil ha en tverrfaglig tilnærming, og skolen har et tett samarbeid med de som kjenner behovet. Også dette utdanningstilbudet er basert på meldte behov for mer kompetanse på et viktig fagfelt.

Nyeste artikler fra NVL

Nurses

18/09/2023

Norge

9 min.

I årene som kommer er det sannsynlig at knapphet på kompetanse vil bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor

Verksamhetsplan 2023 - Bæredygtig Udvikling

15/09/2023

Norden

2 min.

Detta skall nätverket för bæredygtig udvikling göra 2023

VIA University College Viborg

11/09/2023

Danmark

7 min.

Tusindvis af danskere har ikke bestået 9. klasses afgangseksamen. Det er en stor ulempe for job, uddannelse og retten til at bestemme over sig selv. Grete Kerrn-Jespersen arbejder for at forbedre muligheden for at tage afgangseksamen senere i livet.

Share This