”Det åländska samhället tar väl hand om sina nyinflyttade”

 

Inflyttningen till Åland slår rekord, och den fria bildningen gör en avgörande insats för integrationen.

 
Annette Bergbo Inflyttningen till Åland slog rekord i fjol. Rektor Leena Raitanen är mycket nöjd med den arsenal upplägg som det åländska samhället och Medis kan erbjuda nyinflyttade för att lära sig svenska språket, öppningen till en god integrering.

Då Medborgarinstitutets rektor Leena Raitanen informerar om allt det som erbjuds för att lotsa och integrera inflyttade på Åland - konstaterar hon efteråt stolt och utan omsvep:

–Det åländska samhället tar väl hand om sina nyinflyttade och det stora utbudet är också allmänt känt. Jag brukar säga att om man som inflyttad kommer till Åland en torsdag står man oftast här på Medis redan på måndag och frågar om möjligheter att studera svenska. Integration börjar med språket.

Leena Raitanen avgår i pension efter många år i Medborgarinstitutets tjänst och hon är mycket nöjd över hur Medis verksamhet och status har utvecklat sig över tid, i dag i hög grad ett center för inflyttade, språkinlärning och integrering.

Är det något du skulle vilja ändra i SFI-kursernas upplägg?

–Jag har länge pläderat för en förändrad struktur så att de studerande kunde lära sig språket över längre tid på varje kursnivå och även med kortare dagar. Nu är det väldigt intensivt, långa dagar och därtill även uppgifter som ska lösas på fritiden.

Leena Raitanen baserar det på det faktum att:

–Språket ska mogna, har en egen mognadsprocess. Det skulle vara en klokare väg att välja en längre kurstid per nivå.

Hon skulle också vilja se en förändring redan i det skede eleverna delas upp i studiegrupper.

–Vi försöker alltid individualisera så mycket det bara är möjligt. Både pedagogiskt för läraren och inlärningsmässigt för eleverna skulle det vara bäst om de som kan ha de största förutsättningarna att tillgodogöra sig undervisningen hade ett eget program och de som kanske inte alls har studievana, inte heller på fritiden hör så mycket svenska och så vidare, fick lära sig språket tillsammans i sin särskilda grupp. Det här kan inte alltid förverkligas.

Alla som söker till SFI-kurs får inte plats pga kapaciteten att ta emot. Hur blir det i framtiden?

–Behovet kommer att öka om den inflyttning som sker nu fortsätter. Vi tar emot 17 studerande till varje kurs och har en eller två kurser på alla nivåer årligen.

Resurser finns också för inflyttade som helt saknar skolgång, som inte alls kan våra bokstäver, det latinska alfabetet.

–Sådana ”förberedande kurser” ges enligt avtal med landskapsregeringen och tillsammans med AMS. I år har vi hittills 18 studerande i en sådan kurs.

Medis har många verktyg att ta till för att individualisera det pedagogiska upplägget för inflyttade med olika behov.

–Vi har stor hjälp av en firma, LMA-konsult, som med läraren gör särskilda program som kan användas både i ett språklabb och i ”paddor”; ett interaktivt upplägg som är mycket bra.

Hur har språkkurserna för inflyttade utvecklats?

–Behovet har ökat framförallt! Datorerna är till stor hjälp. Det krävs hela tiden lite påhittighet och att vi har allt samlat i samma hus är en stor fördel. Som exempelvis att det i personalen även finns en sånglärare som kan rycka in och enligt samma metod som i sångundervisning träna uttal för dem som har svårt med just det.

Går det att mäta resultat?

–Så gott som alla klarar sig i de interna prov som vi har efter nivå A1 och A2. Det allmänna språkprovet däremot tycker man ofta att är svårt eftersom det sker i så snabb takt. Det är helt enkelt svårt att hinna med att både lyssna och reagera.

SFI-kurser på flera nivåer, skräddarsydda förberedande kurser för dem som inte kan läsa och skriva, svenska för inflyttade i arbete, Medis egna språkkurser i svenska för inflyttade, var det allt? Nej!

–De som inte kommer in på SFI-kurs kan tillgodogöra sig undervisning online kompletterad med ett antal närstudietillfällen. Det är EU-projektet ”Flex-in”som går ut på att producera just online-material, berättar Leena Raitanen.'

Och det finns en rätt till på detta smörgåsbord av anrättningar/möjligheter för inflyttade att nå integration på den nya hemorten.

–Kompassen som upprätthålls av landskapsregeringen! En informationstjänst som vi också här i huset med 25 procent av heltid sköter för dem som behöver lotsas rätt i olika sammanhang. Det kan handla om att få tag i rätta kontakter, blanketter och så vidare.

Inte många dagar kvar nu innan pensionen. Leena Raitanen blickar tillbaka och kan lämna sin tjänst mycket nöjd med hur samhället och inte minst hennes arbetsplats Medis har utvecklat sin arsenal av hjälpverktyg till inflyttade.

Fakta och bakgrund

Kort om ”SFI-kurser”

 • avgiftsfria utbildningar i svenska för arbetssökande. Kurserna finansieras av Ålands landskapsregering.
 • integration, kultur och samhällskunskap är viktig del av kursen.
 • studerande ska vara bosatt på Åland, kunna läsa och skriva det latinska alfabetet, vara försäkrad vid Folkpensionsanstalten, FPA samt registrerad som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS.
 • kurserna fokuserar på språk och kommunikation med tonvikt på språkfärdigheterna läsning, hörförståelse, tal och skrivning.
 • intensivkurserna med obligatorisk närvaro hålls på Medis måndag - fredag kl 8:30 - 15:15 med lunchpaus en timme.
 • antagning till kurserna sker av AMS i samråd med Medis.
 • Kurserna finns på tre nivåer: A1, nybörjarnivå, 10 veckor, ger de första grunderna i svenska och avslutas med skolans eget slutprov. A2, grundnivå, 20 veckor, inklusive praktik på arbetsplats 3 veckor, möjliggör medverkan i Allmän språkexamen på grundnivå och tredje nivån: B1, 20 veckor, med praktik 4 veckor och efter examen möjligt att avlägga Allmän språkexamen på mellannivå.

Kort om ”Förberedande kurs”

SFI-kurserna utgår från att de studerande kan det latinska alfabetet samt kan läsa och skriva.

För inflyttade som antingen aldrig har lärt sig att läsa och skriva alternativt inte är bekanta med det latinska alfabetet hjälper Medis till med särskilda kurser.

Kort om ”Flex-in”

Medis nyaste EU-projekt är ”Flex-In” - en flexibel väg till inklusion.

Projektet tar fram studiematerial som kan användas av personer som av olika orsaker inte kan delta i de existerande SFI-kurserna. Studiematerialet kompletteras med texter och övningar som tar upp olika frågor i det åländska samhället.

Materialet kan även användas som stöd i de SFI-kurserna.

Projektet har beviljats 634.002,60 euro, hälften från Europeiska Socialfonden och hälften från Ålands Landskapsregering.

Kort om Medis allmänna kurser i svenska

 • Medis ordnar också så kallade allmänna kurser i svenska för inflyttade, ett alternativ för dem som inte vill eller kan gå SFI-utbildning.
 • allmänna kurser med kursavgift har lektioner en eller två gånger i veckan, både dag- och kvällstid.
 • kurserna ordnas på olika nivåer och studieplatser tillfaller enligt anmälan.

Kort om ”Svenska för inflyttade i arbete”

 • riktar sig till företag som har anställda som behöver lära sig mer svenska.
 • Ålands landskapsregerings satsning på svenska för inflyttade i arbete. Utbildningarna ordnas av Medis och planeras i samråd med arbetsgivaren och de anställda samt anpassas till de anställdas behov.
 • Arbetsgivaren ger de anställda rätt/möjlighet att studera svenska, till exempel så att hälften av undervisningen sker på arbetstid (med lön) och andra hälften på de anställdas fritid.
 • Undervisningen ges i ca 35 lektioners helheter, 2-3 gånger per vecka, 2-3 lektioner per gång.
 • Undervisningen är gratis för arbetsgivare och anställda.

Kort om allmänna språkexamina

 • allmänna språkexamina är nationella språkprov som ordnas samtidigt i hela Finland.
 • vid Medis kan man avlägga provet i svenska som andra språk på grund- och mellannivå. Grundnivån motsvaras av A1 och A2 i den europeiska nivåskalan, mellannivån av B1 och B2.
 • godkänt prov på mellannivå motsvarar språkkravet för finländskt medborgarskap. Språkfärdighet testas både skriftligt och muntligt.

Kort om ”Kompassen”

 • informationskontor för inflyttade från utomnordiska länder.
 • Hjälper till/lotsar vidare vart man ska vända sig i olika frågor gällande bl a ansökningar och andra formaliteter.
 • finns i Medis lokaler och tillgängligt enligt särskilda och även enligt önskan flexibla öppettider.

Inflyttningssiffror år 2016

År 2016 översteg siffran för inflyttning till Åland för första gången 1.000-strecket. Rekordmånga flyttade in, 1.024 personer.

De flesta kommer från Sverige, 431 och från Finland, 370 personer.

Från övriga Norden kom 11 personer och från utomnordiska länder: 212 personer varav ca 140 från EU (främst Rumänien och Lettland) och från europeiska länder utom EU ca 20 personer (främst Ukraina) samt från andra världsdelar kom ca 50 personer (främst från Libanon och Brasilien).

Under året flyttade 790 personer från Åland vilket ger nettot 234 personer i flyttningsrörelsen.

Antalet invånare på Åland var 29.214 personer år 2016.

(källa: ÅSUB, Ålands statistik- och utredningsbyrå)

 

Kort om Medis

 • Medborgarinstitutet grundades år 1947, upprätthålls av Mariehamns stad, säljer tjänster till landsbygdskommunerna och är därmed hela Ålands Medis.
 • Medis huvudsakliga uppgift är den så kallade fria bildningen, som betyder att institutet erbjuder utbildning i form av kurser, föredrag, studiebesök och liknande.
 • Medis, ett utbildningscentrum, har också profilerat sig som arrangör för integrationsutbildning. Ålands nya inflyttade hittar enkelt vägen till Medis och får undervisning i svenska och samhällskunskap på den nivå och den tidpunkt som passar dem bäst.
 • Medis uppdrag i lagtext: ”att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfylld sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt”.