– Vi vill bygga vidare på det som fungerar bra

En konferens om PIAAC, en om kvalitet i högre utbildning och en om unga i socioekonomiskt utsatta områden.

 
Moa Ageberg, samordnare på Utbildningsdepartementets internationella enhet, kommer under 2018 att arbeta med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Marja Beckman Moa Ageberg, samordnare på Utbildningsdepartementets internationella enhet, kommer under 2018 att arbeta med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Det är några av planerna inom utbildningssektorn när Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ett inkluderande, innovativt, tryggt, hållbart och öppet Norden är ledorden.

– Utbildning och forskning står för framtidstro och hopp.

Så inleder Helene Hellmark Knutsson, Sveriges minister för högre utbildning och forskning, ett sektorprogram för utbildning och forskning när Sverige tar över som ordförandeland i Nordiska ministerrådet. ”I oroliga tider som dessa är det viktigare än någonsin att fortsätta satsa på kunskap”, skriver hon också.

Högnivågruppen har tagit fram riktlinjer

DialogWeb träffade Moa Ageberg, samordnare på Utbildningsdepartementets internationella enhet, för att prata om vad som händer inom utbildningssektorn under ordförandeåret.

Vad vill Sverige göra med det nordiska samarbetet inom utbildningssektorn?

– Övergripande vill vi fokusera på långsiktiga strategiska frågor och bygga vidare på det som fungerar bra snarare än att påbörja nya initiativ. Grundbudskapet är att vi vill arbeta för ett inkluderande, innovativt, tryggt, hållbart och öppet Norden. När det gäller utbildning och forskning ha vi två stora framtidsfrågor: Framtiden för den gemensamma forskningen, och de riktlinjer som den så kallade Högnivågruppen har tagit fram, säger Moa Ageberg.

Högnivågruppen består av Aida Hadzialic, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister i Sverige, Thomas Wilhelmsson, kansler vid Helsingfors Universitet i Finland och Petter Skarheim, departementsråd på Kunnskapsdepartementet i Norge. Sedan våren 2017 har Högnivågruppen arbetat med att diskutera nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet.

Högnivågruppen har lyft fram rekommendationer inom följande rubriker: Ministerrådsmöten och processer för samarbetet, En gemensam utbildnings- och arbetsmarknad i Norden, Behov av gemensamt kunskapsunderlag, Nordiska digitala plattformar för utbildning, Universitetssamarbete, Innovation och forskarutbildning samt Nordisk identitet och bildning.

Kvalitetsutbildning för alla

Kvalitet i högre utbildning är en av de inriktningar som ska prioriteras.

– Det är en viktig fråga för alla nordiska länder. Utbildning ska ha hög kvalitet oavsett var man bor i Norden och det ska gå att få tillgång till utbildning i hela landet och under hela livet. I juni planeras en konferens om kvalitet i högre utbildning, berättar Moa Ageberg.

Till hösten planeras ett expertseminarium om PIAAC, den internationella jämförelsen av vuxnas färdigheter. De första resultaten av PIAAC publicerades 2013, vilket också är det år då Sverige senast var ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Ett särskilt nätverk för PIAAC finansieras av Nordiska ministerrådet och de har bland annat tagit fram en nordisk PIAAC-rapport och skapat en nordisk PIAAC-databas. Undersökningen som publicerades 2015 visade att Norden överlag har bra resultat när det gäller den arbetsföra befolkningens kunskaper och kompetens, men att en relativt stor andel i åldern 16–64 år har låga kunskapsnivåer.

– Vi tar väldigt gärna emot förslag från NVL och hör vad ni arbetar med just nu, säger Moa Ageberg.

Utgå från ungas perspektiv

Ett annat tema är ungas sociala inkludering, med särskild fokus på unga i socioekonomiskt utsatta områden. Inom det ämnet driver Sverige ett ordförandeskapsprojekt som ska pågå under tre år. Arbetet har inte kommit så långt än men planen är att anordna en konferens mot slutet av 2018.

– Tanken är att projektet ska ge en samlad nordisk kunskapsbild om ungas sociala inkludering som utgår ifrån ett ungdomsperspektiv. Forskare och andra experter ska utifrån det som unga själva beskriver ta fram arbetssätt, strukturer och policys för att förändra och förebygga de problem som leder till social exkludering, säger Moa Ageberg.