10/2007

 

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/567/102007nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/566/102007nvlfrettir.htm

NMR

Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater

Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter på arbejdsmarkedet der er væsentlige i forbindelse med uddannelsesindsatsen.
I denne sammenhæng fremstår læring i arbejdet som et lovende bud. Udvikling af kompetencer og anvendelse af kompetencer går i denne læringsform ofte hånd i hånd.
Rapporten beskriver en undersøgelse i de nordiske lande der søger at udrede hvad der virker i arbejdspladslæring: faktorer der grundlæggende fremmer læringen og modeller for best practice. I rapporten peges på nødvendigheden af at nært samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som en forudsætning for i det konkrete tilfælde at realisere best practice modeller og succesfaktorerne.
Rapporten kan hämtas från NMR:s webbsida:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:576
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna

Att kunna erbjuda vuxenstuderande yrkesutbildning har i samtliga nordiska länder hög prioritet eftersom en yrkesutbildning kan förkorta vägen till arbete eller fortsatta studier på högre nivå.

NVL:s nätverk för formelll vuxenutbildning fick våren 2007 uppdraget av SVL (Styrningsgruppen för vuxnas lärande vid Nordiska Ministerrådet) att ta fram en översikt över vuxnas möjligheter att få yrkesutbildning i de nordiska länderna. Syftet har alltså främst varit att beskriva vilka möjligheter en vuxen person har att få tillgång till yrkesutbildning i de olika nordiska länderna särskilt med avseende på
* Lagstiftning
* Institutioner/anordnare
* Finansiering
Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training). Studien omfattar inte universitets- och högskolenivåerna. För att illustrera komplexiteten i utbildningsförloppet – från mötet med institutionen/vägledaren fram till målet, t ex arbete eller fortsatt utbildning – har vi beskrivit några typiska fall (cases).
Vi har valt att skriva på danska, norska, engelska och svenska.

E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Danmark

Pionerkampagnen - Fokus på innovation og iværksætteri

Det Danske Undervisningsministeriet vil med Pionerkampagnen sætte fokus på innovation og iværksætteri i hele det danske uddannelsessystem.
Kampagnen er rettet mod undervisere, der har mod på at gå nye veje - mod på at være pionerer - og tilrettelægge innovative undervisningsforløb, der fremmer elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Fokus er på den innovative udvikling af skoler og institutioner vil bidrage til at skabe rammer, så underviserne får bedre vilkår for at løfte denne opgave
Pionermagasinet er en del af denne kampagne, og det nye nummer giver en række gode bud på, hvordan innovation og iværksætteri kan komme i fokus i uddannelsessystemet.. Magasinet inddrager konkrete eksempler fra arbejdet med innovation og iværksætteri, og beskriver værktøjer og metoder til, hvordan man som ledelse kan komme i gang med at skabe innovative skoler og uddannelsesinstitutioner. Læs mere: www.uvm.dk/07/p2.htm?menuid=6410
Tidligere er i samme kampagne udgivet publikationen ”Innovationskraft på professionshøjskoler”. Publikationen kan downloades på http://pub.uvm.dk/2007/innovationskraft/
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Databasen om Udviklingsprojekter - inspiration til nye projekter

Udviklingsdatabasen giver adgang til information om ikke mindre end 5.000 udviklingsprojekter, som er støttet af Undervisningsministeriet.
I databasen findes projekter både fra grundskolen, de almene og erhvervsgymnasiale uddannelser, de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (EUD, SOSU m.fl.), arbejdsmarkedsuddannelserne(AMU)  og de videregående uddannelser. Dermed er alle uddannelsesniveauer dækket i databasen.
Det skal være muligt at følge med i hvilke projekter, der netop nu er i gang på uddannelsesinstitutioner i Danmark og få inspiration til, hvordan et lignende projekt kan gribes an på andre skoler. Det har været udgangspunktet for samarbejdet mellem Undervisningsministeriet og UNI•C om at skabe Udviklingsdatabasen. PÅ databasen kan hentes konkret inspiration og skabes kontakt til udviklingsprojekter. 
Link til databasen: www.fou.emu.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: projekt
Danmark

Vejledere klar til at styrke realkompetence-arbejdet i folkeoplysningen

22 erfarne vejledere fra folkeoplysningen står nu parate til at udbrede arbejdet med realkompetence både i folkeoplysningen og i andre dele af foreningslivet. De skal bl.a. kunne uddanne og støtte lærere m.fl., som ikke har vejlederbaggrund.
De 22 har gennemført en pilotuddannelse til ”realkompetencevejledere”. Projektet er landets første efteruddannelse for vejledere om realkompetenceafklaring og dokumentation.
Link til DFS

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Östra Finland får ett starkt universitet

I Östra Finland bereds ett federativt universitet av Joensuu och Kuopio universitet. Östra Finlands universitet ska inleda sin verksamhet 2010.
Kuopio och Joensuu universitet har även tidigare bedrivit samarbete. Universiteten har under åren samarbetat bl.a. inom forskningssektorn, inom undervisning, inom rekrytering av studerande och inom utvärdering. I och med intensifierat samarbete kan servicen samlas och därmed blir även administrationen lättare. För studerande erbjuder det nya universitetet bredare möjligheter.
Gemensamma strukturer för fakulteter och institutioner utvecklas också i synnerhet vad beträffar ekonomiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och naturvetenskaper.
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2007/2211/resume.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Forberedelse af lovforslag om livslang læring i Island

Undervisningsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, har besluttet at sætte i gang arbejde omkring forberedelse af et lovforslag om særskilte lov for voksenundervisning/ livslang læring.

I efteråret afleverede en projektledelse om livslang læring/voksenundervisning en rapport til undervisningsministeriet hvori bl.a. man foreslog en lovgivning som sikrer voksne individer, som vil fortsætte sin skolegang og sætte sig på skolebænk igen, en ret til afslutning af et passende studie på gymnasieplan.
I ministeriet har man gennemgået projektledelsens forslag grundigt. I fortsættelse af det har undervisningsminister besluttet at sætte i gang arbejde omkring lovforslag om voksenundervisning/livslang læring. Forberedende arbejde vil foregå i ministeriet og på arbejdets senere trin vil man samarbejde med interessegrupper og organisationer i dette vigtige projekt.
Se undervisningsministeriets netudgave på ministeriets hjemmeside
www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Vefrit/24_2007.pdf

Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Aktivt medborgerskab fra livslang lærings synsvinkel

Inviteret var til præsentation og diskussion om uddannelse og demokrati i Nordens hus i Reykjavik den 16. nov. For konferencen stod NVL, nordisk netværk for voksnes læring og Leikn, forbund for livslang læring i Island. Konferencens anledning var at vække opmærksomhed omkring bogen DEMOS, en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab idet man forsøgte for at tænde for diskussion om uddannelse og demokrati i det islandsk samfund.
DEMOS projektet er et resultat af et nordisk tænketanks arbejde, som startede i 2006 på Nordisk ministerråds vegne. Projektets mål var at forbinde undersøgelser på magt og demokrati med folkeuddannelsens pædagogik og erfaring. Tænketankens resultat, bogen DEMOS er en slags motivation og et bidrag til en bred diskussion i fremtiden og til støtte for demokratiet. 
Gæsteforelæser var John Steen Johansen, DEMOS's redaktør. Andre forelæsere kom fra arbejdsforeningen i Husavik og omegn, Mimir-livslang læring, Islands Røde kors, Alle verdens kvinder og  Islands Pædagogiske Universitet. Interessant diskussion fandt sted om uddannelse og demokrati. I Island har man meget lille tradition for diskussion om demokrati og derfor er det nødvendigt at den fortsætter i samfundet.      
Nærmere oplysninger om bogen og selve bogen er på hjemmesiden  www.nordvux.net/page/35/aktivtmedborgarskap.htm
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Leikn's nye hjemmeside taget i brug

Den 16. november blev Leikn's forbund for livslang læring i Island hjemmeside taget i brug. På hjemmesiden findes oplysninger om forbundet, dets vedtægter, forbundets medlemmer og bestyrelse. Der findes også et lukket område for medlemmerne til intern kommunikation. I nærmeste fremtid bliver hjemmesiden tilgængelig på engelsk.
Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke livslang læring i landet. Forbundet vil bidrage til en aktiv diskussion om livslang læring, øge informations formidling, kommunikation og samarbejde mellem livslang læringscentre og myndighederne på den ene side og fremme internationelt samarbejde på den anden side. Ret til medlemskab har alle undervisningsorganisationer eller selvstændige foreningsforbund som har det hovedmål at tilbyde undervisning for voksne, arbejder på samfundsmæssigt grundlag (non-profit) med almen velfærd, er selvstændige virksomheder og arbejder udenfor det traditionelle skolesystem.
Se hjemmesiden www.leikn.is
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

25 millioner til basiskompetanse i arbeidslivet

Med reservasjon om at det skal godkjennes av Stortinget, lyses det også for 2008 ut midler for prosjekter som fokusere på grunnleggende ferdigheter for ansatte i privat og offentlig virksomhet. Summen er 25 millioner norske kroner, og søknadsfristen er 15. januar 2008. Det kan gis støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT.
Tradisjonelt har informasjonen om disse prosjektmidlene blitt fulgt opp av søkerseminarer rundt om i landet. I år blir disse søkerseminarene supplert av to spesielle initiativ:
a) En kampanje rettet mot varehandelen, bestående av informasjonsmateriell og artikler i fagpressen.
b) Oppsøkende virksomhet overfor bedrifter, spesielt de små og mellomstore, av en gruppe vi har kalt motivasjonsagenter.
Hensikten med de to initiativene er å få fram flere og bedre søknader fra små og mellomstore bedrifter og fra bransjen Varehandel. Dette er virksomheter som så langt har vært underrepresentert innen BKA. Dessuten har det i de to tidligere årene av BKA-satsingen vært for liten oppmerksomhet rettet mot lesing og skriving. Grunnleggende IKT-opplæring har dominert. Dette er fortsatt et aktuelt satsingsområde, men samtidig er det ønskelig å få fram rene lese- og skrivekurs eller kombinasjoner av IKT og lese- og skriveopplæring.    
Motivasjonsagentene er hovedsakelig rekruttert fra offentlige tilbydere av voksenopplæring. De har således en egen interesse av å markedsføre tilbudet. Samtidig kan de, ved å se flere lokale bedrifters behov under ett, lettere finne løsninger for små virksomheter som aldri alene kan tilby et opplegg for sine ansatte. Motivasjonsagentene vil også følge opp informasjonskampanjen overfor varehandelen med møter ansikt til ansikt. November vil bli en intensiv måned for alle informasjonsaktivitetene knyttet til BKA.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Norge

Akademisk likestilling må oppmuntres

Likestillingen i høyere utdanning er ikke god nok. Blant annet er bare 17% av professorene kvinner.
Kunnskapsdepartementet har derfor opprettet en ny likestillingspris på 2 millioner kroner. Den skal gå til den institusjonen som har de beste tiltakene for likestilling. Alle universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene er invitert til å sende inn søknad med handlingsplaner og likestillingstiltak. Likestillingsprisen skal deles ut på Kontaktkonferansen januar neste år.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Godkjent rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Vox har utarbeidet forslag til rammeverk med nivåbeskrivelser og kompetansemål for voksnes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter samt digital kompetanse.
I Norge fikk voksne rett til grunnskoleopplæring i 2002. Tilbudet om å styrke grunnleggende ferdigheter tilpasset voksnes læringsbehov er imidlertid svakt. I 2006 fikk Vox i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide forslag til rammeverk med nivåbeskrivelser og kompetansemål for voksnes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter samt digital kompetanse. Målgruppen for opplæring etter rammeverkets kompetansemål er voksne som har behov for å heve sine grunnleggende ferdigheter uten å måtte gå gjennom hele grunnskolens pensum. Opplæringen kan tilpasses ulike læringsarenaer, også på arbeidsplassen.  Du kan lese mer her:  www.vox.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

En ny myndighetsstruktur för utbildningsområdet införs från den 1 juli 2008

Organisationen innebär att statens ansvar för skolfrågorna samlas i tre nya skolmyndigheter med tydliga och avgränsade uppgifter: Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik.
En ny självständig myndighet för nationell inspektion, Skolinspektionen, inrättas för utbildningsinspektion och övrig tillsynsverksamhet
Ett nytt Skolverk bildas vars uppgifter renodlas till att avse uppföljning och utvärdering av det offentliga skolväsendet m.m. samt ansvar för styrdokument, nationella prov, tillstånd för fristående skolor och statsbidragsadministration. Vissa stödjande uppgifter, t.ex. generell skolutveckling inom nationellt prioriterade områden, förs till myndigheten.
En ny myndighet, Myndigheten för specialpedagogik, bildas för frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder i skolan.
Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) läggs ner. Vissa kärnuppgifter som generellt utvecklingsstöd inom prioriterade områden och visst IT-stöd förs till Skolverket. Sammanlagt övergår drygt 40 procent av MSU:s respektive omkring 15 procent av CFL:s verksamhet till andra statliga myndigheter. Verksamhet som inte längre ska rymmas inom statens åtagande upphör, tex. viss utbildningsverksamhet.
Syftet med förslagen är att åstadkomma en tydligare och mer överskådlig myndighetsstruktur för att stärka kvaliteten och säkra likvärdigheten i svensk skola. Förslagen innebär att antalet skolmyndigheter minskar och att uppgifterna renodlas, vilket gör att strukturen blir tydligare och mer medborgarorienterad. Statens åtagande begränsas och statens styrning underlättas.
www.regeringen.se/sb/d/9421/a/91310;jsessionid=a8-0IFq9dkVf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Ny samlad svensk vuxenutbildningsorganisation

Sveriges vuxenutbildning formerar sig nu i en ny organisation. Fredagen den 19 oktober bildades den nya vuxenutbildningsorganisationen VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, genom en fusion av Rvux och LärVux.
VIS huvudsakliga syfte är främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande genom att:
• stimulera pedagogisk utveckling
• tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
• främja kvalitet i vuxenutbildningen
• främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
• stimulera samverkan på alla nivåer
• tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
• stimulera internationellt samarbete
• sprida information till förbundets medlemmar
www.rvux.se
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Folkbildningens kvalitetssatsning

Den 15 november lämnade folkbildningen in årets kvalitetsredovisningar till Folkbildningsrådet. Alla folkhögskolor och studieförbund inkom med sina rapporter på utsatt tid.

Materialet sammanställs och analyseras av Folkbildningsrådet till en nationell kvalitetsredovisning, som kommer att ge en nulägesbild av folkbildningens kvalitetsarbete samt hur folkbildningen förhåller sig till de syften och verksamhetsområden som anges av staten. Den nationella redovisningen kommer även att ge rekommendationer hur kvalitetsarbetet kan utvecklas. Rapporten lämnas till Utbildningsdepartementet den 22 februari 2008. I april 2008 sker återkoppling av den nationella kvalitetsredovisningen till studieförbund och folkhögskolor genom ett antal konferenser. 

Länk till Folkbildningsrådet

E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: folkbildning
Åland

Nytt valideringsprojekt på Åland

Ålands landskapsregering kommer inom kort att starta ett valideringsprojekt. Projektet Validering på Åland finansieras med EU-medel och har som mål att skapa ett valideringsystem på Åland. Vidare deltar Ålands läroavtalscenter och lärcentret Navigare, tillsammans med lärcentra från Island, Norge och Sverige i ett så kallat tematiskt nätverksprojekt som benämnts LärVal-Norden och det finansieras via NordPlus-voksen. Inledningsvis handlar det om ett erfarenhetsutbyte kring frågor som berör lärlingsutbildning och validering.
De erfarenheter man får från båda projekten ska bidra till utformningen av ett åländskt system för validering av reell kompetens.
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
nmr_se


Rubriker 29.11.2007
Headlines 29.11.2007


NMR
Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater


NVL
Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna


DANMARK
Pionerkampagnen - Fokus på innovation og iværksætteri

Databasen om Udviklingsprojekter

Vejledere klar til at styrke realkompetence-arbejdet i folkeoplysningen


FINLAND
Östra Finland får ett starkt universitet


ISLAND
Forberedelse af lovforslag om livslang læring i Island

Aktivt medborgerskab fra livslang lærings synsvinkel

Leikn's nye hjemmeside taget i brug


NORGE
25 millioner til basiskompetanse i arbeidslivet

Akademisk likestilling må oppmuntres

Godkjent rammeverk for grunnleggende ferdigheter


SVERIGE
En ny myndighetsstruktur för utbildningsområdet införs från den 1 juli 2008

Ny samlad svensk vuxenutbildningsorganisation

Folkbildningens kvalitetssatsning


ÅLAND
Nya valideringsprojekt på Åland