11/2007

 

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/569/112007nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/568/112007nvlfrettir.htm

NVL

Kvalitet i voksnes læring – en utfordring?

Er du opptatt av spørsmålet, bør du sette av 14. og 15. mai. NVL inviterer til konferanse om temaet kvalitet i voksnes læring i Nynäshamn utenfor Stockholm.
I arbeidet med å legge til rette for at voksne skal ha den kompetansen de selv og samfunnet har behov for, er kvalitet i tilgjengelighet, organisering og tilbud et stadig tydeligere tema.
Et nordisk nettverk har diskutert og vurdert hva kvalitet i voksnes læring egentlig innebærer. Under konferansen vil den presentere sine erfaringer og forslag. Det vil bli lagt vekt på eksempler og erfaring, implementering og strukturer, samt forskning på kvalitetsindikatorer. Invitasjon med program og praktisk informasjon sendes ut i løpet av februar.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norden

Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

Tusentals deltagare i Norden med ursprung i många olika länder deltar i en utbildning som ska ge dem grundläggande baskunskaper för ett aktivt deltagande i utbildning, arbets- och samhällsliv. För att få större kunskap både om organisation av utbildningen och om utbildningsvillkoren för denna grupp vuxna bildades ett nordiskt nätverk, Alfarådet, som med medel från Nordplus Voksen under 2006 – 2007 har genomfört en kartläggning av alfabetiseringsundervisningen i Norden.
Syftet var att få djupare kunskap om utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning. Jämförelser av data som rört utbildningen i de olika länderna synliggör organisationen, omfattningen och ansvarstagandet i de olika länderna, men visar även hur politiska beslut påverkar utbildningarnas villkor.
Det övergripande målet med rapporten är att resultatet, dvs kunskaper om analfabeters och lågutbildades utbildningssituation, kan påverka och på sikt bidra till att skapa en gemensam erfarenhets- och kunskapsbas för ett angeläget utbildnings- och demokratiområde i Norden.
Rapport finns att läsa på: www.nordvux.net/page/406/alfabetiseringinorden.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Norden

Boldic Award til Vitus Bering Danmark

Energibevisste lastebilsjåfører får pris for læringsinnsats
Vitus Bering Danmark har utviklet e-læringskurset ”Energirigtig kørsel for busser og lastvogne” med mobil teknologi for sjåførene. Via mobiltelefon og I-pod får de videosekvenser og tekst- og lybaserte læringsressurser. Fleksibiliteten er på topp - sjåfører jobber med kurset overalt i verden. I de lovpålagte hvileperiodene kan de hente fram kursmoduler med eksempler og forklaringer. De kan så praktisere det de har lært når de setter seg bak rattet igjen. Evalueringen skjer fortløpende, ved å sjekke hvor mye energi de sparer når kurset er gjennomført. Boldic Award er en nordisk-baltisk pris for særlig gode tiltak innen fjernundervisning. Les mer www.nade-nff.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Danmark

100 millioner kroner till vejledning

Nye voksenvejledernetværk skal sikre en én indgang til vejledning om efter- og videreuddannelse.
Et forsøg det danske undervisningsministerium har gennemført siden 2006 med at få fat i virksomheder, der traditionelt ikke bruger efteruddannelse, har vist sig at være en succes. I forsøget har virksomhederne deltaget i temamøder og netværk om strategisk kompetenceudvikling, medarbejdere har gennemgået IKV individuel kompetenceafklaring, fået lagt uddannelsesplan og deltaget i kurser. Nu er der afsat 100 millioner kroner til at lave én indgang til vejledning om efteruddannelse – fordelt på 22 nydannede ”voksenvejledernetværk’ over hele landet. De 22 netværk består af uddannelsesinstitutioner, som tilbyder voksen- og efteruddannelse. De skal over de kommende to år styrke rådgivningen og vejledningen af både virksomheder og den enkelte medarbejder. Der er afsat 100 millioner kroner til vejledningsnetværkene, som skal sikre, at der kun er én indgang til vejledning om efter- og videreuddannelse.
Les mere:  www.uvm.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Nyt nationalt videnscenter for vejledning

VUE er et nationalt videncenter, der er etableret af flere CVU’er i Danmark og er støttet af Undervisningsministeriet.
VUE’s opgave er at skabe, udvikle, bearbejde og formidle viden om vejledning gennem en række undersøgelses-, udviklings- og forskningsprojekter indenfor det brede vejledningsfelt.
Du kan læse om VUE’s projekter, opgaver og nyheder på www.vejledning.net
Kontakt: Videncenterleder Carla Tønder Jessing, ctj(ät)cvumidtvest.dk.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Folkeoplysningen skal være eksperter i kulturmøde

En interessant artikel om folkeoplysning og kulturmøder sætter fokus på folkehøjskolernes muligheder og udfordringer i forhold til at skabe rammer for kulturmøder.
Forfatterne er tre medarbejdere i Højskolernes Hus, og de skriver bl.a. Folkeoplysningens overlevelse er betinget af dens evne til at være eksperter i kulturmøder. Men "Hvad angår kulturmøder, ligger folkeoplysningen generelt set og roder det samme sted som for 10 år siden. Statistikkerne taler deres eget sprog. Medlemstal og aktive medlemmer viser, at vi ikke har været i stand til aktivere og skabe deltagelse i et omfang, der burde være et minimum. Det gælder også, når man ser på ansatte, bestyrelser og ledere."
"Udfordringen er at vise de unge, at højskolen og de folkeoplysende organisationer i høj grad er parat til at skabe rum, hvor mangfoldigheden er en styrke, hvor den enkeltes kulturelle forudsætninger respekteres, og hvor danskheden er bredere formuleret end i den offentlige debat.
Vores håb er, at mødet kan udvide horisonter i begge retninger, fordi ethvert fællesskab, inklusive det danske samfund, hele tiden har brug for at udvikle sig, redefinere sig og genoverveje sig selv som forudsætning for et holdbart eksistensgrundlag til tiden."
Hele artiklen kan læses på dansk folkeoplysnings samråds hjemmeside.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Finland

Kartläggning av ouppnådda rättigheter färdig

Som ett projekt i anslutning till temaåret för lika möjligheter för alla publiceras i dag Seppo Niemeläs rapport Toteutumattomat oikeudet. I den kartläggs organisationers synpunkter på problem med att uppnå likabehandling och hur problemen kunde rättas till.

Avsikten med boken är att väcka allmän diskussion om hur man kunde öka deltagandet i samhällsverksamheten för grupper som upplever sig som diskriminerade. Projektet är samtidigt ett försök att öka interaktionen medborgare och förvaltning emellan.
Ouppnådda rättigheter kartlades genom att höra organisationerna vid tio olika tillfällen.  På basis av detta framstod missförhållanden i samband med barn och åldringars, invandrares samt same- och zigenarminoriteternas ställning som viktiga likabehandlingsproblem. Även könsminoriteter och sexuella minoriteter råkar ofta ut för diskriminering och upplever sig som osynliga i samhället. Niemelä föreslår i rapporten metoder med vilka det går att främja likabehandling och uppnå rättigheterna.
Länk till Arbetsministeriets sida.

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

PISA 2006: De finländska eleverna nådde toppresultat

De finländska eleverna placerar sig i täten när det gäller kunskaper i naturvetenskaper, matematik och läsfärdighet. I naturvetenskaper och matematik är de finländska eleverna bäst bland OECD-länderna. I läsfärdighet kom de på andra plats. PISA 2006-undersökningen fokuserade på naturvetenskapligt kunnande.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/12/pisa.html?lang=sv
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

Undervisningsminister Sari Sarkomaa har delat ut kvalitetsprisen för medborgarinstitut. Tre medborgarinstitut fick priset år 2007; Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto och Helsingfors lärocentral för de vuxna (Helsingin aikuisopisto). Kvalitetspriset uppgår till 30 000 euro. Specialtemat för år 2007 kvalitetspris var medborgarinstitutens språkutbildning.
Syftet med kvalitetsprisen är att stöda och sporra medborgarinstitut till en fortgående utveckling av den egna verksamheten och dess kvalitet. Med kvalitetspriset stöder och sporrar man medborgarinstitutens lokala och regionala uppgift och deras samhälleliga inflytande på den egna verksamhetsomgivningen.
Medborgarinstitutens upprätthållare hade en möjlighet att ansöka om kvalitetspriset och 12 ansökan kom till kvalitetspristävlingen. En av undervisningsministeriet tillsatt utvärderingsgrupp bedömde kandidaterna och gav ett förslag om pristagarna.
Länk till undervisningsministeriet.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Statsrådet drog upp riktlinjerna för utbildningen och forskningen fram till år 2012

Likvärdiga möjligheter till utbildning, högtstående utbildning och forskning, tryggad tillgång på kunnig arbetskraft, vidareutveckling av högskolorna samt fortsatt högt kunnande hos undervisningspersonalen är exempel på prioriteringar inom utbildningen under de närmaste åren. Statsrådet fattade den 5 december ett principbeslut om utvecklingsplanen för utbildning och forskning åren 2007-2012.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/12/kesu.html?lang=sv
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Arbejdslivets oplæringscenter vælger de første læringsambassadører i Island

Arbejdslivets oplæringscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins FA) har for første gang stået for valg af læringsambassadører i Island. På FA's årsmøde i november modtog prisvinderne, to kvinder, en prisbelønning, en diploma, blomster samt en bærbar computer med programmer.

Den ene af kvinderne er Elín Þór Björnsdóttir. Hun anmodede om et studie i livslang læringscentret i nærmeste omegn. Hun tog initiativ og samlede det fornødne antal deltagere for at kurset kunne udføres. Den anden er Kornína Óskarsdóttir. Hun er bonde og ønskede efter rådgivning i livslang læringscentret i nærmeste by. Bønder er en gruppe som ikke plejer at benytte sig af livslang læringscentrenes tjeneste.
Begge, disse kvinder, er et eksempel på individer som har ydet en stor personlig indsats, har vist initiativ og gå på mod. Diplomaen har givet dem impuls til at fortsætte og de er enige om at alder og afstand er ingen hindring.      

FA's medarbejdere, livslang læringscentrene i Island blev tilbudt at nominere repræsentanter. Følgende kriterier blev sat frem for valget.

Det nominerede individ skal bl.a. have:
• deltaget i et eller flere af livslang læringscentrenes kurser
• gennemgået reel kompetance evaluering
• modtaget studierådgivning

Har ydet en stor personlig indsats fx
• vist stor fremgang fra studiets begyndelse
• har fuldført et studietilbud
• kan stå som forbillede for andre i samme situation
• er i gang med fortsættelse af sit studie
• har forbedret sin stilling på arbejdsmarkedet

Har taget intiativ og vist mod, overstået hindringer fx 
• studievanskeligheder
• lang tid siden vedkommende studerede
• repræsenterer en gruppe mennesker som sædvanlig ikke søger denne slags tjeneste

Kan stå som repræsentant for denne gruppe i sit hjemegn og præsentere mulige midler for andre, er villig til at fortælle om sin erfaring
• Kan skrive og sende artikler til medierne, i FA's årsskrift og i lokale aviser
• Kan deltage i møder og fortælle om sin erfaring


Link om Arbejdslivets oplæringscenter på engelsk:
www.frae.is//default.asp?webid=5

Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Nytt masterstudium i voksnes læring

Forskningsbasert utdanning om voksnes læring og kompetanseutvikling ved NTNU i Trondheim.
Høsten 2008 starter et nytt masterstudium i voksnes læring. Studiet er forskningsbasert og vil gi en fullverdig mastergrad. Studiet egner seg både for ordinære studenter og personer som har yrkeserfaring på områder hvor forståelse for voksnes kompetanse og læring er sentralt. Det vil være mulig å ta studiet som fulltidsstudium over to år, men også alternativt som deltidsstudium over flere år. Det er NTNU ViLL som har ansvar for studiet. Vil du vite mer, kan du kontakte Liv Finbak  (liv.finbak(ät)svt.ntnu.no) eventuelt gå inn på www.ntnu.no/vill
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Realkompetansevurdering også i kriminalomsorgen

Ny kurs i opplæring for innsatte og folk i soningskø
Prosjektet ”Enda en vår” skal gjøre realkompetansevurdering kjent og benyttet i opplæringen innenfor kriminalomsorgen og samtidig medvirke til en tilrettelagt og helhetlig opplæring. Du kan lese mer her www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2475
Prosjektet prøves ut i fem fylker og Vox er nasjonal koordinator.
Kontaktperson er Fagsjef Åge Hanssen, nasjonal prosjektleder age.hanssen(ät)vox.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Vuxenutbildning i samverkan - nya möjligheter

Konferensen äger rum den 10-11 mars 2008 och är förlagd till Stockholm. Konferensen innehåller såväl storföreläsningar med ett övergripande perspektiv som konkreta workshops, seminarier och föreläsningar arrangeras. Idé- och företagsutställningar finns som komplement. Medverkar gör bl. a. Jan Björklund, utbildningsminister och Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Nytt system för legitimering av utbildad vårdpersonal från tredje land

Regeringen har i dag tagit emot en utredning om hur personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land ska få svensk legitimation. Den nuvarande ordningen gör att det för många tar lång tid att få behörighet för att verka på den svenska arbetsmarknaden.
Förslagen i utredningen rör i huvudsak ansvarsfördelningen mellan olika aktörer i erkännandeprocessen och utredaren bedömer att de föreslagna insatserna ökar förutsättningarna för en snabbare väg till legitimation. Framförallt föreslås ett antal lärosäten få i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer som inte uppfyller Socialstyrelsens krav för legitimation.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Åland

Integration på Åland

Den av Ålands landskapsregering tillsatta Integrationskommittén har lämnat sin slutrapport. I den konstateras att huvuddelen av den folkökning som skett under år 2006 beror på flyttningsrörelsen. Flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder gav det största överskottet.
Totalt flyttade det in personer från 32 olika länder under året – Lettland, Estland och Rumänien var de enskilda länder som stod för den största utomnordiska inflyttningen. År 2006 fanns de invånare med 48 olika språk representerade. För att  möta de nya behoven föreslår integrationskommittén följande:
• Fortbildning av tjänstemän: Senast 2008 skall alla myndigheter ha en eller flera tjänstemän som är utbildade för att kunna bemöta inflyttade på bästa sätt. Dessa tjänstemän skall samarbeta över myndighetsgränserna.
• Ett basinformationspaket med information om bl.a. språkutbildning och annan tillgänglig vägledning utarbetas.
• En integrationsutbildning utarbetas i syfte att ge vuxna inflyttade språkliga, samhälleliga och kulturella färdigheter som gör att de klarar av vardagssituationer i sin nya miljö. Utbildningen kan även omfatta arbetspraktik, arbetslivsträning och -utbildning. Undervisningen i svenska görs flexibel med undervisning både dag- och kvällstid och regionalt samt kurser som är förlagda ute på företagen
• Arbetet med validering påskyndas så att inflyttade snabbt kan få utbildning och på annat sätt erövrad kompetens erkänd.
Läs mera:
www.regeringen.ax/index.pbs?press[id]=677&press[n]=1&press[instance]=197
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
Mer om: invandrare
God Jul och Gott Nytt År
Glædelig Jul og Et Godt Nytår
Gleðileg Jól og Farsælt komindi ár
Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
God Jul og Godt Nyttår
Gledilig Jól og Gott Nyttár
Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi
Merry Christmas and Happy New Year
nmr_se


Rubriker 20.12.2007
Headlines 20.12.2007


NVL
Kvalitet i voksnes læring – en utfordring?


NORDEN
Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

Boldic Award til Vitus Bering Danmark


DANMARK
100 millioner kroner till vejledning

Nyt nationalt videnscenter for vejledning

Folkeoplysningen skal være eksperter i kulturmøde


FINLAND
Kartläggning av ouppnådda rättigheter färdig

PISA 2006: De finländska eleverna nådde toppresultat

De kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

Statsrådet drog upp riktlinjerna för utbildningen och forskningen fram till år 2012


ISLAND
Arbejdslivets oplæringscenter vælger de første læringsambassadører i Island


NORGE
Nytt masterstudium i voksnes læring

Realkompetansevurdering også i kriminalomsorgen


SVERIGE
Vuxenutbildning i samverkan - nya möjligheter

Nytt system för legitimering av utbildad vårdpersonal från tredje land

ÅLAND
Integration på Åland