1/2006

 
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm

NORDEN / NORDISKA MINISTERRÅDET

Nordplus Voksen

Ansøgningsfrist for Nordplus Voksen, Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for voksnes læring, er 1. marts 2006. Der er 8 mio kr til projekter.
Der er fastlagt fire prioriterede indsatsområder for 2006:
1. livslang læring – især anerkendelse af realkompetencer;
2. kvalitetsudvikling i læringsaktiviteter;
3. effektmåling af indsatsen for voksnes læring;
4. voksnes basisfærdigheder, dvs. læse-, skrive-, regne- og IT-færdigheder;
Læs mere om retningslinier og projekttyper i ansøgervejledningen på
www.ciriusonline.dk/nordplus-voksen.

Norge overtar formannskapet

Norge overtar første januar 2006 formannskapet i Nordisk Ministerråd og har fornyelse og samarbeid i Nord-Europa som hovedtema. Norge setter fokus på:
• samarbeidet i Europas nordområder,
• den nordiske velferdsmodellen,
• samt kunnskap, fornyelse og verdiskaping.
Läs mer:
www.norden.org/web/2-2-ord_p/sk/NMR2006.asp

In the field of Education and research the Norwegian Presidency will encourage closer Nordic cooperation on quality in education, for example, by hosting a major research conference, presenting a joint Nordic research report on PISA 2003.
Read the Presidency programme summary in English:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:780


NVL

Spørgeskema til abonnenter på NVL-nyhedsbrev

Nyhedsbrevet kommer en gang om måneden og vi ønsker at det skal være en vigtig og nødvendig informationskilde inden for feltet voksnes læring i Norden. For at opnå dette er det vigtigt for os at få din mening om brevet. Vi vil derfor være taknemmelige, hvis du vil bruge nogle minutter på at svare på følgende spørgsmål. Link:
www.folkhogskolor.fi/nvl/nyhetsbrev/skjema_dk.html

Kysely NVL -uutiskirjeen lukijoille

Uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa, ja me toivomme, että se olisi tärkeä ja välttämätön tiedonlähde aikuisen oppimisesta Pohjoismaissa. Saavuttaaksemme tämän meille on tärkeätä saada sinun mielipiteesi. Olemme kiitollisia, jos käytät joitakin minuutteja vastataksesi seuraaviin kysymyksiin. Linkki:
www.folkhogskolor.fi/nvl/nyhetsbrev/skjema_fi.html

Spurningaeyðublað til áskrifenda að rafrænu fréttabréfi NVL

Fréttabréfið kemur út einu sinni í mánuði og það er okkar ósk að fréttabréfið sé uppspretta mikilvægra og eftirsóttra upplýsinga um fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum. Til þess að þetta markmið náist er mikilvægt fyrir okkur að fá skoðun þína á fréttabréfinu. Við værum þér afar þakklát ef þú gæfir þér nokkrar mínútur til þess að svara eftirfarandi spurningum. Link:
www.folkhogskolor.fi/nvl/nyhetsbrev/skjema_is.html

Spørreskjema til abonnenter på NVL-nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer en gang per måned og vi ønsker at det skal være en viktig og nødvendig informasjonskilde for feltet voksnes læring i Norden. For å få dette til, er det viktig for oss å få din mening om brevet. Vi er derfor takknemlige om du bruker noen minutter på å svare på følgende spørsmål. Link:
www.folkhogskolor.fi/nvl/nyhetsbrev/skjema_no.html

Enkät till abonnenter på NVL-nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer en gång per månad och vi önskar att det skall vara en viktig och nödvändig informationskälla för området vuxnas lärande i Norden. För att åstadkomma detta är det viktigt för oss att veta din åsikt om nyhetsbrevet. Vi är därför tacksamma om du använder någon minut till att svara på följande frågor. Länk:
www.folkhogskolor.fi/nvl/nyhetsbrev/skjema_se.html

DialogWeb 1/2006

Temat för årets första numemr av DialogWeb är "Norden som vinnarregion". DialogWeb 1/2006 finns i adressen
www.nordvux.net/page/253/12006.htm

Vuoden ensimmäisen DialogWebin teemana on Pohjoismaat tietopohjaisena talousalueena. DialogWeb 1/2006 löytyy osoitteesta
www.nordvux.net/page/253/12006.htm


DANMARK

Den professionelle vejleder et resultat af vejledningsreformen

Den 1. januar 2004 trådte bekendtgørelsen om uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen i kraft og den nye fælles vejlederuddannelse over 6 mdr. på fuld tid og 1 1/2 år på deltid er blevet udbudt 6 forskellige steder i landet. Jysk Center for Videregående Uddannelse er et af de steder, hvor man har kunnet tage uddannelsen og som nu dimitterer sit første hold på den nye vejlederuddannelse.

Professionalisering af uddannelses- og erhvervsvejledningen

I en pressemeddelelse fra JCVU står der blandt andet: ” Den gode vejledning er professionel. Opgaven er at kunne møde et andet menneske, og i vejledningen stimulere, understøtte og kvalificere den andens kompetenceudvikling ”. Dette gælder hvad enten det drejer sig om uddannelsesspørgsmål, jobskifte og erhvervs- og karriereudvikling.
Den fælles vejlederuddannelse omfatter hele vejledningsfeltet med vejledning af børn og unge i folkeskole og gymnasier, voksenuddannelsesinstitutioner og vejledning i arbejdsformidling og A-kasser. Dermed er et stort skridt taget i retning en uddannelsesbaseret professionalisering af uddannelses- og erhvervsvejledningen og de studerende, der har afsluttet deres uddannelse er nu i fuld gang med at kvalificere den uddannelses- og erhvervsfaglige praksis.

Ny handlingsplan: Vejledning skal nedbryde barrierer

Vejledning tillægges stor politisk betydning til løsning af aktuelle problemstillinger på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, hvad enten det drejer sig om frafald, omvalg eller generel udvikling af kompetencer. Dette fremgår af regeringens handlingsplan: Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle, hvor vejledningen spiller en central rolle.

Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning

Der er endvidere oprettet et Nationalt Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning, hvor personligt udpegede medlemmer sammen med repræsentanter for organisationer, foreninger og myndigheder skal arbejde på at skabe større sammenhæng, koordinering og kvalitetsudvikling i vejledningen.

Læse mere om vejledning (links)

Jysk Center for Videregående Uddannelse
www.JCVU.dk

Videnscenter for Vejledning

www.vejledningsviden.dk


FINLAND

Neljä laatuyliopistoa aikuiskoulutuksessa

Korkeakoulujen arviointineuvosto esittää opetusministeriölle neljän aikuiskoulutuksen laatuyliopiston valintaa vuosiksi 2007–2009. Esitetyt laatuyliopistot ovat Helsingin kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto.
Arviointineuvosto korosti perusteluissaan aikuiskoulutuksen toiminta-ajatuksen selkeää jäsentelyä ja näkemyksellisyyttä. Tärkeänä pidettiin myös sitä, miten aikuiskoulutuksen opiskelijat on nähty osana yliopistoa ja miten väylä avoimesta opiskelusta tutkintokoulutukseen toimii.
Arvioinnin mukaan neljä laatuyliopistoa kehittävät sisältöjä ja pedagogiikkaa dokumentoidusti. Ne hyödyntävät kansainvälisen yhteistyön tuloksia aikuiskoulutuksen kehittämisessä ja verkostoituvat suunnitellusti eri toimijoiden kanssa. Lisää aiheesta:
www.kka.fi/

Fyra kvalitetsuniversitet inom vuxenutbildning för 2007-2009

Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) är ett sakkunnigorgan vid undervisningsministeriet. Rådet stöder högskolorna och ministeriet i ärenden som gäller utvärdering av högskolor.
Rådet föreslår att följande fyra universitet belönas för högklassig vuxenutbildning, Helsingin kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Undervisningsministeriet använder förslaget som kriterium för fördelningen av resultatpengar vid beredningen av budgeten för åren 2007-2009. Läs mer:
www.kka.fi/

Elinikäinen oppiminen yliopistoissa

Elinikäinen oppiminen yliopistoissa työryhmä esittää, että yliopistot uudistavat aikuiskoulutusstrategiansa elinikäisen oppimisen strategioiksi, joissa tutkimukseen johtavan koulutuksen ohella huomioidaan myös avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen kehittäminen.
Avoimen yliopisto-opetuksen kiinteää roolia yliopiston yhteydessä tulee vahvistaa ja valtakunnallista sekä alueellista yhteistyötä lisätä. Työryhmä ehdottaa ns. avoimen väylän kehittämistä, väylän kautta tapahtuvan opiskelijavalinnan laajentamista ja tutkintoon johtavien opintojen tarjoamista.
Työryhmä esittää myös täydennyskoulutuksen verotuskäytännön uudistamista ja täydennyskoulutukseen osallistuvien huomioon ottamista mm. opintoseteliä koskevassa valmistelutyössä.
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:38

Livslångt lärande i universiteten

Livslångt lärande i universiteten arbetsgruppen föreslår att universiteten reviderar sina vuxenutbildningsstrategier till strategier för livslångt lärande där inte bara den examensinriktade utbildningen utan också utvecklingen av det öppna universitetet och fortbildningen beaktas.
Det öppna universitetets fasta roll i samband med universitet bör stärkas och det riksomfattande och regionala samarbetet utökas. Arbetsgruppen anser att den s.k. öppna utbildningsvägen utvecklas och att antagningen av studerande den vägen utvidgas och att examensinriktade studier erbjuds.
Arbetsgruppen föreslår också att beskattningspraxis i samband med fortbildningen skall revideras och att de som deltar i fortbildning skall beaktas bl.a. i beredningsarbetet gällande studiesedlar.
Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemoria och utredningar 2005:38


ISLAND

Samningur um 166 milljónir íslenskra króna á ári til fullorðinsfræðslu

Menntamálaráðuneytið, Alþýðusamband Íslands(ASÍ) og Samtök atvinnulífsins (SA) undirrituðu 26. janúar s.l. þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá 15. nóvember 2005 til að greiða fyrir samkomulagi um áframhaldandi gildi kjarasamninga. Markmiðið er að efla starfs- og endurmenntun ófaglærðra og einstaklinga, sem litla menntun hafa, einnig að bæta stöðu erlends vinnuafls í íslensku samfélagi. Á samningstímanum mun menntamálaráðuneytið greiða samtals 166 m.kr. á ári fyrir þá þjónustu sem FA lætur ráðuneytinu í té. Sérstök áhersla verður á eftirfarandi verkefni:
• Að útbúa námsefni og þjálfa leiðbeinendur í íslenskukennslu fyrir útlendinga.
• Að greiða fyrir námskeiðahaldi sem byggir á námskrám FA, staðfestum af menntamálaráðuneytinu. Símenntunarmiðstöðvarnar níu, um land allt land munu annast námskeiðahaldið.
• Að halda áfram samstarfi FA og menntamálaráðuneytis um þróun á mati á raunfærni, aðferðum og tólum sem hægt er að beita í því skyni.
• Að efla náms- og starfsráðgjöf fyrir ófaglærða og þá sem litla menntun hafa með einstaklingsmiðaðri starfs- og námsráðgjöf á vegum símenntunarstöðvanna.
Nánar á slóðinni
www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Vefrit/032006.pdf

Kontrakt om 16 millioner DKK i året til voksenopplæring

Utdanningsdepartementet i Island, ASÍ (Landsorganisasjonen) og SA (Næringslivets hovedorganisajon) undertegnet den 26. januar en tjenstekontrakt med FA (Arbeidslivets opplæringssenter) basert på regjerings erklæring fra den 15. november 2005 for å stimulere lønnsavhandlinger. Målet er å gjøre en særlig innsats for å styrke voksnes læring, med særlig fokus på ufaglærte, lavtutdannete og for å gi utenlanske arbeidere bedre stilling i islandsk samfunn. I kontraktperioden vil depatementet betale 16 millioner DKR i året for det arbeide som FA skal utføre. Særlige innsatsområder er:
• Utarbeiding av undervisningsmateriale og trening av undervisere i islandsk for utlendinger.
• Stimulere kursvirksomhet for kortudannete etter beskrivelser som FA har laget og departementet har godkjent. De ni opplæringssentrene rundt Island skal drive kursene.
• Videreføring av FAs arbeide med realkompetanse, utviklng av methoder og redskaper for at vurdere realkompetanse
• Styrke veiledning for ufaglærte og kortuddannete, øke tilskud til veiledning slik at opplæringssentrene kan by på individuell tilpasset studie- og yrkesveiledning.
www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Vefrit/032006.pdf

Útgerð með fræðslu fyrir unglinga

Fjölsmiðjan hefur gert samning við Nýsi um stofnun sjávarútvegsdeildar við Fjölsmiðjuna með það að markmiði að hefja útgerð 150 tonna báts á þessu ári. Áhöfnin verður skipuð unglingum sem ekki hefur tekist að fóta sig á almennum vinnumarkaði. Hugmyndin er að áhöfnin að undanskildum skipstjóra, stýrimanni og vélstjóra verði skipuð ungu fólki. Nemar Fjölsmiðjunnar fái tækifæri til þess að kynnast sjómennskunni, aðlagast lífinu til sjós og læra réttu handbröðgin.
Þekkingarfyrirtækið Nýsir mun leiða hóp stuðningsaðila Fjölsmiðjunnar sem fjármagna bátakaupin og rekstur deildarinnar. Fjölsmiðjan í Kópavogi hefur verið rekin í fimm ár markmiðið er að hjápa og styrkja 16 til 24 ára unglinga sem ekki hefur tekist að fóta sig í samfálaginu, þjálfa þá til vinnu og gera þá virka á vinnumarkaði og í skóla.

Rederi med opplæring for unge

Fjölsmiðjan (en produkssjonskole) har undertegnet en kontrakt med Nýsir (Nýsir gruppen har specialisert seg i OPP (offentlig-private partnerskap) -prosjekter hvor prosjektering, design, finansiering, oppførelse, drift, vedlikehold og tilknyttede serviceydelser integreres) om etablering av en fiskeriavdeling med formål at starte et rederi, en 150 tonn båt i år 2006. Besetningen, med unntak av kaptein, styrmann og maskinist vil være unge uten arbeid. Elever i Fjölsmiðjan vil få en mulighet for at bli kjent med sjømannskap, lære at leve til sjøss og de riktige arbeidsmetodene.
Nýsir vil lede en gruppe av Fjölsmiðjans sponsorer for finansieringen av båten og avdelingens drift. Fjölsmiðjan i Kópavogur har vært i drift i fem år, hovedoppgaven er å hjelpe og støtte unge i alderen 16 til 24 år som er uten arbeide, gi mulighet for opplæring og trening for at elevene kan bli aktive på arbeidsmarketet eller komme igang med studier.


NORGE

24. 5 millioner kroner til grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen

Vox har fått ansvar for et program som skal støtte skal støtte private og offentlige virksomheter som har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter for ansatte eller arbeidssøkere. Innsatsen mot de arbeidssøkende vil bli koordinert med utdannings- og arbeidsmarkedsmyndighetene. Programmet vil i særlig grad utvikle og benytte opplæringsformer og modeller som kan virke motiverende og inspirere til kompetanseheving.
Det er spesielt områdene lesing, skriving, regning og IKT det skal satses på. Det langsiktige målet, som dette programmet skal medvirke til sammen med andre tiltak, er at ingen voksne skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av mangelfull basiskompetanse.
Midlene vil bli utlyst og kan søkes av norske virksomheter i privat og offentlig sektor som har ansatte med behov for å heve sin basiskompetanse. Nettverk og sammenslutninger av flere virksomheter har også anledning til å søke. Støtten gis i form av et tilskudd til dekking av utgifter til opplæring, og det forutsettes en egenandel fra søker. Egenandelen kan for eksempel bestå av arbeidstimer eller egne midler.
Vox vil ha tett kontakt med virksomheter som mottar støtte. Erfaringene som gjøres, skal blant annet brukes i utformingen av et nasjonalt system for heving av basiskompetanse hos voksne.

Kvalitet i Livslang læring

Hvilke indikatorer forteller oss noe om kvaliteten i voksnes læring? Er det noen sammenheng mellom kvalitet, mål og utbytte?
Disse spørsmålene har en norsk NVL-nettverksgruppe arbeidet med siden september.
16. mars inviterer NVL til seminar i Utdanningsforbundet med temaer som; kvalitet og samfunnsmål, kvalitetsindikatorer, det lærende individs oppfattelse av kvalitet. Seminaret legge sopp som et arbeidsseminar med temainnlegg.

Læringsdagene for voksne 2006

En brukerundersøkelse viste at det er et stort ønske om å flytte Uka for voksnes læring til september, nærmere bestemt til uke 36. fra tidligere uke 42. Den vil da falle sammen med den internasjonale alfabetiseringsdagen den 8.september, som har lang tradisjon i Norge.
"Uka for voksnes læring" har i tillegg fått nytt navn: "Læringsdagene" og er ikke lenger knyttet til et spesielt tema, men til den fulle bredde for feltet voksnes læring. Da kan den enkelte arrangør vinkle temaet i forhold til aktuelle behov.


SVERIGE

”Vuxenutbildning för framtiden” - 27-28 mars 2006

…. är förlagd till Stockholm City Conference Centre (CCC), Folkets Hus och Norra Latin i Stockholm.
Konferensen är ett samarrangemang av de tre nationella nätverken Lärvux, Nitus och Rvux samt den statliga myndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL. Konferensen fokuserar på samtal och debatt. Ett stort utbud av parallella seminarier ger alla möjlighet att yttra sig, diskutera och lära mer. Däremellan ges korta plenarföreläsningar för att stimulera till nya tankar och utgångspunkter.
För mer information och anmälan:
www.cfl.se//default.asp?sid=1807

1000 vägar till kunskap, vecka 14

Årets vuxenutbildningskampanj "1000 vägar till kunskap" går av stapeln vecka 14, dvs 3-8 april. Planeringstiden är kort, men vi hoppas ändå att många folkhögskolor och studieförbund engagerar sig på olika sätt under denna vecka. I en del fall kan kanske folkhögskolans Öppet Hus-aktiviteter samordnas med kampanjveckan. Målet är liksom tidigare att nå korttidsutbildade och andra som i en omställningssituation nu eller i framtiden har behov av nya kunskaper.
För mer information om 1000 vägar till kunskap, gå in på kampanjens webbsida:
www.ur.se/1000vagartillkunskap


EUROPA

New Eurydice Glossary published

Eurydice has just updated the second volume of its European Glossary on Education first published in 2000. In this Glossary you can find the answer to these and hundreds of other similar questions. This new edition clarifies 670 national terms in their original language, describing the various types of educational institution, at all levels of education, including adult education and special needs provision. It covers 30 countries in the Eurydice Network.
Document and press release

nmr_se


Rubriker 3.2.2006
Otsikot 3.2.2006
Headlines 3.2.2006

NORDEN / NMR
Nordplus Voksen

Norge overtar formannskapet


NVL
NVL-nyhedsbrev spørgeskema

NVL -uutiskirjekysely

Fréttabréfi NVL spurningaeyðublað

NVL-nyhetsbrev spørreskjema

NVL-nyhetsbrev-enkät

DialogWeb 1/2006


DANMARK
Den professionelle vejleder et resultat af vejledningsreformen

Professionalisering af uddannelses- og erhvervsvejledningen

Ny handlingsplan: Vejledning skal nedbryde barrierer

Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning

Vejledning - Links


FINLAND
Neljä laatuyliopistoa aikuiskoulutuksessa

Fyra kvalitetsuniversitet inom vuxenutbildning för 2007-2009

Elinikäinen oppiminen yliopistoissa

Livslångt lärande i universiteten


ISLAND
Samningur um 166 milljónir íslenskra króna á ári til fullorðinsfræðslu

Kontrakt om 16 millioner DKK i året til voksenopplæring

Útgerð með fræðslu fyrir unglinga

Rederi med opplæring for unge


NORGE
24. 5 millioner kroner til grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen

Kvalitet i Livslang læring

Læringsdagene for voksne 2006


SVERIGE
Konferensen ”Vuxenutbildning för framtiden” - 27-28 mars

1000 vägar till kunskap


EUROPA
New Eurodyce Glossary published
2007