1/2012 NVL Uutisia

 

 

Danmark

Lisää yhteistyötä ammattioppilaitosten ja yritysten välille

Ajatushautomo DEA:n tutkimus viittaa siihen, että ammattioppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen voi lisätä innovaatioita ja kasvua.

Tutkimuksessa käsiteltiin ammattioppilaitosten ja yritysten välisen tiedon kehittämiseen ja innovaatioihin liittyvää yhteistyötä kolmesta eri näkökulmasta: innovaatiot ja yrityksen kehittäminen (joka merkitsee tuotteiden ja työtapojen kehittämistä); yrittäjyys opiskelijoiden keskuudessa; sekä yrityksen ja ammattioppilaitoksen yhteistyössä suunnittelemat, yrityksessä tapahtuvat täydennyskoulutukset. Raportissa kuvaillaan useita onnistuneita esimerkkitapauksia. Tutkimuksessa myös todetaan, että tällä alueella on paljon käyttämätöntä potentiaalia, ja annetaan useita konkreettisia suosituksia yhteistyön edistämiseksi.

Raportti (tanskaksi): Dea.nu 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uudistuneessa opettajankoulutuksessa sekä heikkouksia että vahvuuksia

Tanskassa uudistettiin opettajankoulutusta vuonna 2007. Tanskan, matematiikan ja englannin osuutta lisättiin ja muiden aineiden osuutta pienennettiin. Tanskassa ja matematiikassa opettajaopiskelijat erikoistuvat nyt opettamaan tiettyyn ikäryhmään kuuluvia oppilaita. Lisäksi käytännön harjoittelua lisättiin.

Koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut uudistettua opettajankoulutusta. Tuloksista käy ilmi muun muassa, että muutos on parantanut opettajaksi opiskelevien tanskan, matematiikan ja englannin taitoja ja että tietyn ikäisiin oppilaisiin erikoistuminen ja käytännön harjoittelun lisääminen arvioidaan myönteisiksi asioiksi.  Sen sijaan opiskelijoiden osaaminen pienemmissä sivuaineissa on huonontunut. Seurantaryhmä arvioi, että pää- ja sivuainelaajuudessa opiskeltavien aineiden välillä on liian suuri ero eikä sille, että  tiettyä ainetta opiskellaan tietyssä laajuudessa, ole ammatillisia perusteita.

Tanskankielinen raportti ladattavissa osoitteesta Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: utvärdering

Dansk folkeoplysnings samråd keskustelee kehityksestä ja uusista tavoitteista

Tanskan kansansivistysalan kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd (DFS) esitteli 6. tammikuuta uuden strategiaesityksen. Tavoitteena on vahvistaa DFS:n roolia osaavana yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä, joka voi toimia kansalaisyhteiskunnan äänitorvena, edistää jäsenjärjestöjen kehitystä sekä parantaa kansansivistysalan toimintaehtoja ja mahdollisuuksia luomalla uutta ja kehittämällä jäsenjärjestöjen osaamista. Strategiaesitys on tulosta vuoden 2011 keskusteluista ja työstä.

Lue lisää ja seuraa kansansivistyksen kehityksestä käytävää keskustelua osoitteessa Dfs.dk 
Strategiaehdotus (tanskaksi): PDF
Keskustelunavaus ”Drastiske ændringer er nørvendige”: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Aikuisille henkilökohtaiset koulutustilit

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kaksi selvityshenkilöä laatimaan esityksen henkilökohtaisen aikuiskoulutustilimallin muodosta ja käyttöönotosta. Henkilökohtaisiin aikuiskoulutustileihin siirtymällä hallitus haluaa tukea yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaamista.

Henkilökohtaiset aikuiskoulutustilit sisältyvät uuteen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelmaan vuosille 2011–2016 jonka valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa.

Lisätietoa opetusministeriön sivuilla: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Ruotsia terveydenhuollon osaajille

Vårdsvenska tarjoaa tietoa ja välineitä terveydenhuollon henkilökunnalle, joka on kiinnostunut oppimaan ruotsia. Sivuston materiaaleja voi myös soveltaa perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin.

Kielikoulutuksen lisäksi sivusto tarjoaa tietoa ja menetelmiä työn etsintään, tietoa Suomesta ja verkostoitumisesta. Sivustosta löytyy myös englanti-ruotsi ja venäjä-ruotsi versio ja se on Svenska kulturfondenin rahoittama.

www.vardsvenska.fi

Katso myös sivustolle linkitetyt muut kielihankkeet ml. joitakin Leonardo-hankkeita, joista löytyy hyviä työkaluja ammatillispainotteiseen kieltenoppimiseen:
www.vardsvenska.fi/fi/about/other-projects

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

Avoimuuden ja suvaitsevaisuuden voitto

Suomen presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta muodostui jännittävä kilpailu toisesta paikasta. Loppusuoralla vihreiden ehdokas Pekka Haavisto voitti keskustan ehdokkaan niukasti. Ennakkosuosikki Sauli Niinistö voitti odotetusti ensimmäisen kierroksen.

Pekka Haaviston tunnussanoja vaalikampanjassa ovat olleet avoimuus, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys. Näitä arvoja tuki laaja kansanliike, joka vei hänet toiselle kierrokselle. Perussuomalaisten Timo Soini sai vain reilut 9 % äänistä. Vasemmiston kaksi ehdokasta saivat yhteensä 12 % äänistä.
Uusi presidentti valitaan vaalien toisella kierroksella 5. helmikuuta.

Lisää aiheesta ruotsiksi: http://hbl.fi/nyckelord/presidentvalet-2012

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: demokrati

Island

Eurooppalainen tutkimus ikääntymiseen liittyvistä asenteista

Islantilaiset suhtautuvat myönteisesti ikäihmisiin ja ovat vähemmän huolestuneita väestön keski-iän nousemisesta kuin muut eurooppalaiset. Muun muassa tämä käy ilmi eurooppalaisesta tutkimuksesta, joka tehtiin Eurooppa-vuoden 2012 alussa.

Vuosi 2012 on eurooppalainen aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi, jonka hankkeisiin ja järjestelyihin myös iIslantilaiset osallistuvat. Teemavuoteen liittyen EU-komissio päätti tutkia eurooppalaisten näkemyksiä aihepiiriin liittyvistä tekijöistä. Eurobarometri-tutkimuksen tulokset esiteltiin hiljattain. Kysymykset käsittelivät yleistä suhtautumista ikäihmisiin, työhön, eläkkeeseen, ikäihmisten tukemiseen ja turvalliseen ympäristöön.
islantilaisvastaajasta haluaa jatkaa työntekoa eläkeiän saavutettuankin, kun taas muista eurooppalaisista vain kolmannes vastasi samoin. Noin 66 % islantilaisista osallistuu aktiivisesti järjestötoimintaan tai vapaaehtoistyöhön, kun muilla eurooppalaisilla vastaava luku on vain 26 %.

Aiheesta enemmän islanniksi: Velferdarraduneyti.is
Tuloksia Tanskasta: Bm.dk

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Tukea työssä oppimiseen keväällä 2012

Vuonna 2011 Islannissa myönnettiin ensimmäistä kertaa tukea yrityksille tai organisaatioille joilla oli opiskelijoita suorittamassa työssäoppimisjaksoa.

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti juuri seuraavan hakuajan vuodelle 2012. Tuen tarkoituksena on motivoida yrityksiä ja organisaatioita tarjoamaan työharjoittelupaikkoja toisen asteen opiskelijoille, jotta nämä pystyvät suorittamaan opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot.

Lisää aiheesta (islanniksi): Menntamalaraduneyti.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Uudet sopimukset allekirjoitettu osaamiskeskusten kanssa

Joulukuussa 2011 Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir allekirjoitti työ- ja palvelusopimukset kolmen eri puolella Islantia sijaitsevan osaamiskeskuksen kanssa.

Päätavoitteena on kohentaa asukkaiden opiskelu- ja työnsaantimahdollisuuksia lisäämällä koulutuksen, tutkimuksen, teoriaopintojen ja talouskehityksen välistä yhteistyötä ja integraatiota. Keskusten tehtävänä on muun muassa tarjota toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoille etäopiskelupalveluita, etätenttimahdollisuuksia sekä työskentely- ja lukutiloja etäopiskelijoille. Lisäksi niiden on määrä kehittää korkeakoulutason opetusohjelmia ja / tai kursseja yhteistyössä yliopistojen, asiantuntijoiden ja muiden alueen osaamiskeskusten kanssa.

Aiheesta enemmän islanniksi: Menntamalaraduneyti.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Osaamisen kehittämistä leipomoalalla

Onnistunut yhteistyöhanke - leipomoalan työntekijät kehittivät osaamistaan.

Opetus toteutettiin työpaikalla ja siihen osallistui kuusi 21–57-vuotiasta leipomoalan työntekijää. Kaikki kuusi suorittivat loppukokeen hyväksytysti. NVL onnittelee hyvästä suorituksesta!

Lisätietoa (norjaksi): Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Kieli on avain kotoutumiseen

Lapsi-, tasa-arvo- ja kotoutumisasioista vastaava ministeri Audun Lysbakken totesi hiljattain seuraavasti tutustuttuaan uuteen raporttiin seuraavaa:
– Jos haluamme onnistua luomaan toimivan monikulttuurisen yhteiskunnan, meidän on luotava ympäristö johon kaikki voivat osallistua. Silloin kieli on avainasemassa.
Yllämainitun raportin on tehnyt Fafo, riippumaton säätiö, joka tutkii työelämää, hyvinvointipolitiikkaa ja ihmisten elinehtoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Kolmesta tulee kaksi! Koulutusalalle kaksi uutta viranomaista

Ruotsin hallitus haluaa tehostaa ja tarkoituksenmukaistaa toimintaa, josta tällä hetkellä ovat vastuussa Högskoleverket (Korkeakouluvirasto), Verket för högskoleservice (VHS, Korkeakoulujen palveluvirasto) ja Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK, Koulutusalan kansainvälinen ohjelmakonttori). Tavoitteena on luoda tehokas ja selkeä vastuunjako, jossa valvova toiminta on erillään edistämiseen ja palveluihin liittyvästä toiminnasta.

Osia Högskoleverketin tämänhetkisistä vastuualueista siirretään uudelle valvontaviranomaiselle ja vahvistetaan siten, että uudella virastolla on selkeä rooli korkeakoulujärjestelmän valvontaelimenä, jonka vastuulla on laadunvarmistus ja valvonta.
VHS, IPK ja osa Högskoleverketin toiminnasta yhdistetään uudeksi palveluvirastoksi, jonka vastuulla on selkeästi palvelu- ja koordinointiluonteinen toiminta ja tietyt edistämistehtävät.

Lisätietoa (ruotsiksi): Regeringen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

330 uutta ammattikorkeakoulutusohjelmaa

Ruotsin ammattikorkeakoulutuksesta vastaava virasto on käsitellyt 1127 hakemusta joissa haetaan valtion tukea syksyllä 2012 alkaviin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluviin koulutuksiin. Näistä 330 hakemusta on hyväksytty.

26 % aloituspaikoista on myönnetty talouden, hallinnon ja myynnin alan koulutuksiin, tekniikan ja tuotannon alalle 18,7 % ja IT-alalle 11,9 % aloituspaikoista. Virasto on teettänyt ammattianalyyseja, joissa tarkoin rajattuja ammatteja ja osaamisalueita kuvataan ja analysoidaan mm. työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta. Ammattianalyyseja käytetään apuna tehtäessä arvioita, joilla varmistetaan, että ammattikorkeakoulun alaiset koulutukset vastaavat työmarkkinoiden tarpeisiin.

Lisää aiheesta (ruotsiksi):
www.yhmyndigheten.se/hem/nyhetsrum/nyhet-23-jan

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Verkkonäkyvyyttä aikuiskoulutukselle

Toisen asteen koulutuksesta Ahvenanmaalla vastaava uusi viranomainen, Ålands gymnasium, on avannut kotisivun osoitteessa www.gymnasium.ax. Aikuiskoulutukselle on varattu oma osio sivustolla. Kotisivut antavat kokonaiskuvan siitä, millaista tietoa ja toimintamuotoja formaali aikuiskoulutus tarjoaa sekä kuka niistä on vastuussa.

www.gymnasium.ax/utbildningsprofil/vuxenutbildningen

Vivve Lindberg
E-post: vivve(ät)living.ax

Färöarna

Torshavnin merenkulkuoppilaitoksesta korkeakoulututkintoja

Färsaarilla konemestareita ja merikapteeneja kouluttava merenkulkuoppilaitos ”Vinnuháskúlin” on muuttamassa kaksi opintolinjoistaan Bolognan julistuksen standardien mukaisiksi alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen pohjois-Atlantin yhteistyöelin NORA (Nordisk Atlantssamarbejde) haastatteli oppilaitoksen rehtoria Hans Johannes á Brúgvia verkkosivuilla julkaistua artikkelia varten. Haastattelussa rehtori kertoo valtameren ympäröimän merenkulkulaitoksen arjesta, muiden pohjoismaisten merenkulkulaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, opiskelijoiden tavoitteista sekä opiskeluvalinnoista, jotka antavat mahdollisuuden jatko-opintoihin. “Kapteenin työhön sisältyvät nykyisin myös johtamistaito ja talousasiat, ja konemestariksi kouluttautunut henkilö saattaa haluta opiskella myöhemmin insinööriksi -  tai opiskella jotain ihan muuta alaa. Tarjoamiemme koulutusohjelmien tulee avata opiskelijoillemme ovet maailmaan”, hän toteaa.

Linkki (tanskankieliseen) artikkeliin: Nora.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Färsaarten työttömyyskassa aloitteentekijänä koulutuksen suunnittelussa

Syksyllä 2011 Färsaarilla käynnistettiin uusia työttömille suunnattuja koulutusohjelmia. Färsaarten työttömyyskassa ALS, joka on aiemmin ollut perinteinen työttömyyskassa, on aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa.

Työttömille suunnattuihin kursseihin kuuluu mm. merenkulkualasta haaveileville nuorille suunnattu kurssi, joka toteutetaan kuunarissa, opintoihin valmistavia kursseja peruskoulun suorittaneille sekä kolmen kuukauden mittaisia kursseja lukihäiriöisille. Ensimmäinen 3-kuukautinen lukihäiriöisten kurssi, johon sisältyi 20 oppituntia viikossa, loppui joulukuussa 2011. Kurssin jälkeen tehdyssä radiohaastattelussa jotkut kurssilaiset totesivat että kurssi oli avannut uusia ovia ja antanut toivoa sekä rohkeutta koulutuksen jatkamiseen. Seuraavaksi ALS suunnittelee yhteistyössä lauttayhtiö Smyril Linen kanssa koulutusta, jossa samalla rekrytoitaisiin miehistöä kesäkaudeksi eri tehtäviin Norrøna-lautalle. 

Lisää aiheesta fäärin kielellä: Als.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Etelä-Grönlannissa yhdistettiin koulutus- ja ohjauspalveluita

Nanortalikin, Narsaqin ja Qaqortoqin kaupungeissa sijaitsevat koulutus- ja ohjauskeskukset (Piareersarfik) yhdistettiin vuoden 2012 alusta johtamisen, hallinnon ja henkilöstöresurssien käytön tehostamiseksi. Kaupungit sijaitsevat etelägrönlantilaisessa Kujalleqin kunnassa.

Yhdistämispäätös oli luontevaa jatkoa 1.1.2009 voimaan astuneelle kuntauudistukselle, jossa nämä kolme kaupunkia yhdistettiin yhdeksi kunnaksi. Yhdistymisen myötä koulutus- ja ohjauskeskusten tekemä yhteistyö on virallistettu, ja keskusten toimintaa yhtenäistetään esim. opetustapojen ja -tarjonnan osalta. 
Kujalleqin kunnan kolme kaupunkia sijaitsevat melko lähekkäin, sillä kauimpana toisistaan sijaitsevien kaupunkien etäisyys on 100 km. Muissa kunnissa etäisyydet ovat pidempiä. Esim. Qaasuitsup Kommuniaan eli Pohjois-Grönlannin kuntaan kuuluvien Kangaatsiaqin ja Qaanaaqin kaupunkien välinen etäisyys on jopa 1000 km. Kommuneqarfik Sermersooq puolestaan kattaa Länsi- ja Etelä-Grönlannissa sijaitsevia alueita. Kuntien välillä on siis merkittäviä maantieteellisiä eroja.

Lisää aiheesta (tanskaksi): www.knr.gl/da/nyheder/piareersarfiit-i-syd-fusionerer 
Koulutus- ja ohjauskeskusten kotisivu: www.piareersarfik.gl

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

NVL

Pohjoismainen innovaatiokonferenssi 4. - 5. kesäkuuta 2012

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Norjan puheenjohtajuusvuonna 2012 pohjoismaisen innovaatioaiheisen konferenssin Oslossa 4. - 5. kesäkuuta.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

DISTANS-webinaareja 2012

NVL:n Distans-verkosto järjestää yhdessä Nordinfon kanssa tunnin kestäviä, kaikille avoimia webinaareja kerran kuussa koko kevään ajan.

Webinaarit pidetään kuun 13. päivänä helmi-, maalis- ja huhtikuussa sekä toukokuun 14. päivänä. Webinaareissa käsitellään innovaatioita oppimisessa ja opetuksessa. Distans ja Nordinfo (pohjoismaisten kansansivistysorganisaatioiden tiedottajista koostuva työryhmä) kutsuvat asiantuntijoita alustamaan innovaatioista ja joustavasta oppimisesta. Webinaarit pidetään aina klo 13.00 ja tapaamispaikkana on http://frea.emea.acrobat.com/distans. Osallistumiseen ei tarvita mitään ladattavia sovelluksia, ainoastaan pieni ilmainen lisäosa.

13. helmikuuta Jørgen Grubbe, Henrik Helms: Innovasjon i læring (innovaatiot oppimisessa)
13. maaliskuuta Aina L. Knudsen, Taru Kekkonen: How Online studies can provide a flexible arena for drop outs
13. huhtikuuta NORDINFO: ”Involvera och engagera lärare” (opettajien sitouttaminen ja osallistaminen); alustaja varmistuu myöhemmin.
14. toukokuuta Hrobjartur Arnason: Mobile learning

Osallistuminen on ilmaista, mutta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan etukäteen TÄÄLLÄ. Näkemisiin linjoilla!

NVL-DISTANS:
Aina L. Knudsen, Jørgen Grubbe, Hróbjartur Árnason, Karin Berkö, Tiina Front Tammivirta, Torhild Slåtto ja Sigrun Kristín Magnúsdóttir
Nordinfo:
Hilde Søraas Grønhovd, Øyvind Krabberød, Larry Kärkkäinen, Johanni Larjanko, Lill Perby ja Michael Voss

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 31.1.2012

NVL:n aloitussivulle