2-årigt projekt för att utveckla valideringssystem

 
Den arbetsgrupp som tillsattes för att bereda frågor om validering av realkompetens på Åland har lämnat in sin rapport. I rapporten konstateras bland annat att området är stort och att arbetet därför behöver fortsätta. Man konstaterar också att viss validering redan pågår på Åland, men att det saknas ett godkänt system för hur validering ska genomföras.
Arbetsgruppen föreslår att den definition av begreppet validering som antagits av den svenska regeringen även antas på Åland, nämligen att ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”.
Vidare föreslår arbetsgruppen att uppdraget förlängs betydligt och att en förprojektering av ett EU-projekt (mål-3) inleds under våren och sommaren 2007 som ingång till ett tvåårigt projekt som utmynnar i ett åländskt system för validering.
De som ingick i arbetsgruppen var Monica Nordqvist, Cecilia Stenman och Tomas Fellman/Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen.
1292