2/2005

 

NVL-Nytt - NVL-Nyt - NVL-uutisia 2/2005NVL

Informationsstrategi

Det nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande (NVL) har tre viktiga element i sin informationsstrategi:
1.Hemsidan
www.nordvux.net där information ges om teman för NVL:s arbete, aktuella nordiska projekt och konferenser.
2. Nyhetsbrevet som utkommer en gång i månaden och ger korta nyheter från de nordiska länderna och självstyrande områdena och från EU. Bidragen samlas av NVL:s koordinatorer.
3. DialogWeb som utkommer 6-7 gånger om året och som innehåller längre tematiska artiklar. DialogWeb ersätter tidskriften Dialog som var en traditionell pappersutgåva. Dock kommer även i fortsättningen ett nummer om året att utges som pappersversion och detta nummer ska sammanfatta årets DialogWeb-artiklar.

Redaktörer utsedda för DialogWeb

NVL förfogar över en mindre resurs för redaktörsarbete. Denna har fördelats jämnt mellan de fem nordiska länderna och Baltikum. Redaktörerna ska tillsammans med NVL:s webb-redaktör, Larry Kärkkäinen, och NVL:s koordinatorer ansvara för utgivningen av DialogWeb. De sex redaktörerna är:
* Karen Brygmann, Ægir Grafik og Journalistik, Danmark
* Arnbjörn Ólafsson, Mennt (Educate Iceland), Island
* Tor Erik Skaar, Voksenopplæringsforbundet, Norge
* Erica Sahlin, SVERD, Sverige
* Carola Lindholm, NVL-koordinator, Finland
* Raivo Juurak, Maurus, Estland

DANMARK

”Det du kan – på sporet af Danmarks skjulte kompetencer”

I forbindelse med konferencen d. 29.4.2005, hvor regeringen lancerede sit store fælles initiativ om anerkendelse af realkompetence, kom et debatoplæg på gaden. Her stilles der skarpt på de udfordringer og spørgsmål, som øget anerkendelse af realkompetence stiller os overfor. Spørgsmålene er ikke kun relevante i Danmark, men generelt, hvor man satser på at samtænke læring på tværs af kendte institutionsrammer og sektorer. Läs mer...

Evaluering af meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen blev etableret i 2002 som svar på mangel på ordinært uddannede folkeskolelærere. En netop offentliggjort evaluering viser at initiativet overordnet har været en succes. Undersøgelsen påpeger dog en række problemer i forbindelse med denne uddannelsesmulighed. Läs mer...

FINLAND

Mikä on Opintoluotsi-verkkopalvelu?

Opintoluotsi on koulutuksen Internet-palvelu, joka kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot ja rohkaisee hyödyntämään koulutusjärjestelmän monipuolisia mahdollisuuksia ja toimittaa uutiskirjettä. Opintoluotsin on tuottanut opetusministeriö Euroopan sosiaalirahaston tuella. www.opintoluotsi.fi

Vad finns på Opintoluotsi nättjänst?

Opintoluotsi är en internet tjänst för utbildningsintresserade. Den samlar in utbildningsinformation från nätet och uppmuntrar var och en att nyttja utbildningssystemets mångsidiga möjligheter och den ger ut ett nyhetsbrev. Den produceras av undervisningsministeriet med stöd av Europeiska socialfonden.
www.opintoluotsi.fi/sv-FI/forstasidan

NORGE

Flest kvinner tar kurs

Den nylig offentliggjorte statistikken for kursaktiviteten I 2004 viser at Studieforbundene i Norge i fjor arrangerte 47 000 kurs med 633 000 deltakere. 55 prosent av samtlige deltakere var kvinner. 42 000 av deltakere fikk tilbud om offentlig eksamen eller annen godkjent eksamen. 35 500 av deltakerne fikk tilbudene tilrettelagt for sine særlige behov. Estetiske fag og håndverksfag utgjør den største kursgruppen med sine 19000 kurs. Du finner flere tall her

ALL- Adult Literacy and Life skills Survey

Den internasjonale undersøkelsen ALL - voksnes lese- og mestringskompetanse ble offentliggjort 11. mai. Norsk rapport kommer 9. september. Undersøkelsen inneholder fire ferdighetsmål: Lesing av sammenhengende tekst, lesing av dokumenttekst, tallforståelse og problemløsing. Seks land deltok i denne runden: Bermuda, Canada, Italia, Norge Sveits og USA. Åtte nye land er med i runde to som er planlagt rapportert i 2007/8. ALL er en oppfølging av IALS (International Adult Literacy Survey). Undersøkelsen er inndelt i fem nivåer. OECD mener at nivå en og to viser for svake ferdigheter for morgendagens krav. Rundt 8% skårer på nivå 1, mens 25% ligger på nivå to.
Av de seks landene som deltok i denne runden oppnådde Norge de beste resultatene på leseskalaene og i problemsløsing. Rapporten forteller at aldersgruppen 20 – 45 er klart bedre lesere enn de mellom 46 og 65 og at kvinner er flinkere enn menn il å lesa prosatekst, mens menn er flinkere til å lese dokumenter. Kvinner og menn kommer likt ut i evnen til å løse problemer.
Du kan lese mer om ALL undersøkelsen her

SVERIGE

Validering: Provbank för validering av yrkesämnen i Sverige

Valideringsdelegationen har i samarbete med bl.a. Skolverket utvecklat en provbank för ett stort antal yrkeskurser. Materialet kan användas både av lärare och andra bedömare, vägledare och personer som själv vill få en uppfattning om sina kunskaper inom ett visst yrkesområde.
Följande gäller beträffande provbanken:
a) Yrkeskompetenser inom åtta branscher (fler tillkommer efter hand) relateras till gymnasieskolans programmål och betygskriterier
b) Alla kunskapsområden beskrivs oberoende av innehåll med en gemensam uppsättning kompetensbegrepp.
c) Materialet är interaktivt, baserat på bild- och ljudpresentationer vilket gör bedömningen mindre känslig för språklig och kulturell bakgrund.
d) Legitimitet säkerställs genom anknytning till gymnasieskolans styrdokument
e) En resurs som kan utnyttjas i sin helhet eller i delar, i valfri ordning, oberoende av tid eller plats.
www.valideringsdelegationen.se/

Folkbildningen: Nytt studieförbund i Sverige - Ibn Rushd

Ibn Rushd tecknade i slutet av 2002 ett femårigt samarbetsavtal med studieförbundet Sensus. I oktober 2004 lämnade Ibn Rushd även in en ansökan till Folkbildningsrådet om att kvalificera sig som ett statsbidragsberättigat studieförbund.
Folkbildningsrådet beslutade på sitt styrelsemöte den 20 april att fastställa Ibn Rushds kvalificeringsperiod som statsbidragsberättigat studieförbund till 2005-2006.
Ibn Rusdh är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Studieförbundet grundades av Islamska Förbundet i Sverige år 2001. År 2005 är följande riksorganisationer medlemmar i Ibn Rushd studieförbund: Islamska Förbundet i Sverige, Sveriges Muslimska scouter, Sveriges Muslimska Studenter, New Moon Kulturorganisation, Koranläsarnas förbund, Islamic Relief, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige och Sveriges Muslimska Förbund. Samarbetet med Sensus studieförbund kommer att fortsätta under kvalificeringsperioden.

Stipendium

Bibliotekstjänsts stipendium i Bengt Hjelmqvists namn är inrättat till minne av Bengt Hjelmqvists 100-årsdag den 28 oktober 2003. Det är på 100 000 kronor och utdelas den 28 oktober. Stipendiet utdelas till en eller flera som genom sin forskning stödjer utvecklingen av offentliga bibliotek inom den kommunala sektorn. Även sökanden från de andra nordiska länderna är välkomna. Sista ansökningsdag är 1 juli. Stadgarna och mer information om ansökningsförfarandet finns på Bibliotekstjänsts webbplats: www.btj.se/om_oss/stipendier/index.html

INTERNATIONELLT

Nordic – Baltic – European conference on Valuing Learning / Validation will take place in Lillehammer, Norway, November 16 – 17, 2005

Over the recent years a strong Nordic-Baltic adult education network has been developed, which forms the basis for the creation of a common Nordic – Baltic lifelong learning area. Umbrella organisations for adult education and universities of education in the Nordic and Baltic countries have been collaborating in different areas, such as local development through adult learning, sustainable development, adult educator further training and others.
Although different countries are in different positions in the process of valuing learning, in all adult educational institutions in the Nordic and Baltic countries there is a great wish and will to work together in the field: share experience, strengthen coherence of initiatives, contribute to improvement and development of validation methods and systems of non-formal and informal learning.
The conference will look at best practices of valuing learning in education, 3rd sector/NGOs and in working life and provide an opportunity to exchange experience between the Nordic , Baltic and European countries.
More information will be provided in the NVL calendar on
www.nordvux.net

EAEA

is a European NGO with more than 100 member organisations from 34 countries working in the fields of adult learning, and you can subscribe their newsletter. www.eaea.org

EVTA

European Vocational Training Association also has a newsletter: www.emc.evta.net/evta-en/

IALLA ll - ICAE Academy of Lifelong Learning Advocacy

Voksenopplæringsforbundets internasjonale søsterorganisasjon, International Council for Adult Education, ICAE, organiserer i august 2005, for annen gang, et 3-ukers seminar om hvordan man kan arbeide for å fremme voksenopplæring for aktivt medborgerskap. Seminaret er beregnet på kommende ledere påvoksenopplæringsfeltet og aktivister innenfor området sosiale folkebevegelser. Formålet er at deltakerne skal øke sin kunnskap om dette arbeidet og utvide begrepet voksnes læring sett i lys av menneskerettigheter, og med utvikling av nettverk og tilknytning til globaliseringsfeltet generelt. Läs mer...