3/2005

 
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm


NVL / NORDEN

DEMOS - DemokratiSamtal

DEMOS-projektet skall implementeras i 2005 – 2006 med stöd från Nordiska Ministerrådet genom NVL. Projektets slutresultat skall presenteras i ett Nordisk Demokratikonferens i 2006. Under projektets gång skall information och utredningsarbete presenteras på www.nordvux.net. DEMOS ambition är att skapa en nordisk tänke-tank som sammankopplar betydande forskningsinsatser inom de nordiska makt- och demokratiutredningarna med den nordiska folkbildningens pedagogiska och praktiska kompetens.

DANMARK

Effekten af undervisningen på VUC – ny evaluering

En netop offentliggjort evaluering af VUC, der tilbyder voksne almendannende og studieforberedende undervisning til voksne over 18 år, viser at kursisterne på de danske voksenuddannelsescentre er yderst tilfredse med undervisningen. De oplever engagerede undervisere, kan lide at aldersgrupperne er blandede og oplever det som positivt at vende tilbage til skolebænken, fordi der er en god stemning på holdet. Deltagerne lægger vægt på at de har opnået personlige kompetencer og øget selvtillid.

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Opetusministeriö kutsui aikuiskoulutuksen toimialan valtakunnalliset keskusjärjestöt ja muut keskeiset yhteistyötahot ajankohtaisseminaariin 14.6.2005. Aamupäivä käytettiin parlamentaarisen aikuiskoulutuspolitiikan toimeenpanon ja tulosten käsittelyyn.

Aktuellt inom vuxenutbildningen i Finland

Undervisningsministeriet inbjöd till en seminariedag om det som är aktuellt inom vuxenutbildningen i Finland 14.6.2005.
Enligt den parlamentariska vuxen utbildningspolitiken skall man i Finland satsa på den arbetande befolkningens kunnande så att antalet arbetslösa minskar. Man skall också satsa på ett enhetligt samhälle, jämställdhet och aktivt medborgarskap.

ISLAND

Úthlutun úr starfsmenntasjóði félagsmálaráðuneytisins

Úthlutanir úr sjóðnum fóru fram þann 31. maí sl. Úthlutað var tæplega 48 milljónum króna til 42 verkefna. Þau sem hlutu styrki féllu innan tveggja skilgreindra flokka: Tækifæri miðaldra og eldra fólks til starfsmenntunar og yfirfærsla þekkingar og reynslu innan fyrirtækja.

Fondet for yrkesutdanning i arbeidslivet i Island

(The Vocational Educational Fund in Iceland)
Starfsmenntasjóður, fondet for yrkesutdanning i arbeidslivet har den 31. mai, delt ut 48 millioner islandske kroner (4,5 milljoner DKK) i økonmisk støtte til 42 prosjekter. De fleste prosjektene er enten nye tilbud på yrkesutdanning for voksne mennesker, middelaldrende og eldre arbeidere, eller har som formål at finne nye måter for overførsel av kompetanser og kunnskap innen bedriftene.

NORGE

Digital Literacy

Dersom du er opptatt av digital kompetanse og det økende gapet mellom de som har og de som ikke har, kan du melde deg på Grundtvigseminar 14.-18. september i Bergen. Du får høre om gode prosjekter og du får være med å utvikle prosjekterideer. Det er plass til 44 deltakere fordelt på 16 nasjoner. Les mer: http://siu.no/vev.nsf/O/SANN-6D4E96

En ledende kompetansenasjon?

Mønsterbryterne har etter nesten et års arbeid avsluttet sitt arbeid. Prosjektet ble igangsatt høsten 2004 av utdanningsminister Kristin Clemet med mandat å utrede grunnlaget for en ny kompetansepolitikk. Med utgangspunkt i at Norge har gode forutsetninger for å bli en ledende kompetansenasjon, peker prosjektet på behovet for å samordne ressursene og å få mer igjen for de høye investeringene.
Det er identifisert tre hovedstrategier for en samordnet kompetansepolitikk: 1) Skape flere lærende virksomheter 2) Øke samhandlingen mellom utdanningssystemer og arbeidslivet 3) Heve det grunnleggende kompetansenivået for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Les hele rapporten her!
Rapport (word/.doc)www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm

Håndbok om flexibel læring

Vox har lansert en håndbok om hvordan det skapes et fleksibelt læringsmiljø i virksomheter. Håndboka ligger på Internett og byr på både tekst, bilder og filmsnutter. Du kan lese mer om verktøyet her: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1006

SVERIGE

Högskolepolitisk proposition ”Ny värld – ny högskola”

The Government´s Bill ”New world - new university”
Regeringen presenterar en proposition för att öka den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet.
Några av förslagen i propositionen:
• En strategi och en rad åtgärder för internationalisering av den högre utbildningen.
• Utbildnings- och examensstrukturen förändras, bland annat genom indelning av högre utbildning i tre nivåer och en ny 2-årig masterexamen.
• Större resurser till myndigheten för Sveriges nätuniversitet som får uppgiften att stödja högskolornas arbete för breddad rekrytering.
• Reglerna för tillträde till högre utbildning förenklas och görs mer rättvisa och likartade.
Läs mer:
www.regeringen.se/sb/d/5696/a/46069

Folkbildningsproposition kommer att läggas

Bill concerning liberal adult education is being planned
Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande har gett beskedet att hon har planerar att lägga en folkbildnings-proposition under mandatperioden. Hon betonar att folkbildningen är en central del av den grund som den svenska demokratin vilar på. Den är dessutom en del av den svenska demokratin i sig.
Läs mer:
www.fbr.folkbildning.net/fbr_informerar/S0346F1C3-0346F5CE


Prenumerera

Vill du få Nyhetsbrevet i framtiden automatiskt i din brevlåda? Prenumerera via vår startsida: www.nordvux.net