3/2006

 
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi (lyhennetty versio)
www.nordvux.net/page/322/32006nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu
www.nordvux.net/page/325/32006nvlfrettir.htm


NVL

DialogWeb 3/2006

har utkommit. Tema: Den nordiska mannen
on ilmestynyt. Teema: Pohjoismainen mies
has been published. Theme: The Nordic Man
www.nordvux.net/page/310/32006dennordiskemannen.htm

”Fengslende kultur”

Samarbetet i Nordiskt nettverk for fengselsundervisning grundar sig i ett mångårigt nordiskt utbyte av erfarenheter inom området. Ett utbyte mellan länderna som hittills resulterat i såväl gemensamma produkter i form av böcker och seminarier för lärare, utbildare och administratörer inom området, som bidragit till inspiration till utveckling inom respektive land.
I arbetsplanen för 2006 är ett fokus att försöka bidra till ökade gemensam kunskaper om fångarnas studiebakgrund och studiebehov. Nätverket arrangerar ett nordiskt konferens ”Fengslende kultur”, 18-21 maj i Selfoss, Island.

Kvalitet i voksnes læring - en utfordring for velferdsnorden?

Norden ønsker å bli en ledende kunnskapsregion. Den enkelt og samfunnet har behov for ny kunnskap og høy kompetanse for å sikre fortsatt velferd. I en velferdsregion med demokratiske tradisjoner vil vi at kunnskap skal være tilgjengelig og mulig for alle! Hvordan sikrer vi oss kvalitet nok til å nå både samfunnets og individets mål?
NVL arrangerer nordisk konferanse i Oslo 8. og 9. juni.
Hva er kvalitet og hvordan måler vi kvalitet er spørsmål vi stiller oss under konferansen.
Mer informasjon finner du på www.nordvux.net eller du kan kontakte ellen.stavlund(ät)vofo.no

NVL:s Kalender-sida:
www.nordvux.net/page/13/kalender.htm


DANMARK

Regeringen præsenterer forslag til velfærdsreform

Regeringen præsenterede tirsdag d. 4. april sit forslag til en reform af det danske velfærdssystem. Velfærdsreformen fremlægges i rapporten ” Fremtidens velstand og velfærd. Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden”. I regeringens forslag indgår en styrket voksen- og efteruddannelse. Forslaget går på, at der afsættes 0.2 mia kr. årligt til uddannelse af ikke-faglærte og til at styrke læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne.
Derudover går forslaget ud på, at der afsættes en pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet.
Læs mere om regeringens velfærdsreform på
www.uvm.dk

Regne og skriveværksteder til voksne

En fjerdedel af alle på arbejdsmarkedet har læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Frem til år 2008 er der afsat i alt 16 millioner kroner til initiativet - ord- og regneværksteder. På ord- og regneværksteder rundt omkring i landet er der tæt samarbejde med faglærerne og åbent værksted, hvor de voksne kan komme efter behov.
Læs mere om undervisningsministeriets initiativ på ord- og regneværkstedet EUC Nordvestsjælland, Holbæk:
www.eucnvs.dk og på www.uvm.dk

Hvad er ’Regnehuller’ og hvordan kan man undgå at falde i dem?

Når der fokuseres specielt på en enkelt gruppe i samfundet er det vigtigt at komme uden om den stigmatisering, som kan være forbundet med at være defineret som særlig udsat og have brug for hjælp.
Les mer om dansk projekt ”Hvad er ’Regnehuller’ og hvordan kan man undgå at falde i dem?” i
www.nordvux.net/page/178/lankar.htm


FINLAND

Nytt vuxenutbildningsråd för 2006-2009

Ett nytt vuxenutbildningsråd har tillsatts för treårsperioden 2006-2009. Vuxenutbildningsrådet finns i anslutning till undervisningsministeriet och är ett sakkunnigorgan inom vuxenutbildning. Rådet kommer med initiativ och förslag för utvecklingen av vuxenutbildningen samt följer den inhemska och internationella utvecklingen och forskningen på området. Det nuvarande vuxenutbildningsrådets mandatperiod tar slut i slutet av mars.
Ordförande för vuxenutbildningsrådet är utbildningspolitiska ombudsmannen Heikki Suomalainen (Finlands Näringsliv)
Vuxenutbildningsrådets webbsidor:
www.minedu.fi/aikuiskoulutusneuvosto/sve/index.html


Utvärdering av vuxenutbildning

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen har utvärderats samtidigt med det fria bildningsarbetet. Den centrala politiska frågan blir huruvida den yrkesinriktade utbildningen skall organiseras under vuxenutbildning tillsammans med den fria bildningen eller skall yrkesutbildningen bilda en helhet inom den yrkesutbildning som riktas till unga. Inom det fria bildningsarbetets brokiga läroanstaltsflora behövs samordning – inte bara mellan läroanstalter av samma typ, utan mellan olika typer av läroanstalter. Samordning och satsning på gemensam utveckling i stället för konkurrerande intresseorganisationer är ägnat att stöda ett optimalt utnyttjande av begränsade resurser. Sammanfattningen av de finska rapporterna med hänsyn till finlandssvenska förhållanden finns att läsa på www.edev.fi/portal/ruotsiksi ->publikationer.


ISLAND

Kontrakt om Østlandets kunnskapsnet

Østlandets opplæringssenter, utdannelsesdepartementet og industridepartementet inngikk nylig en kontrakt om opprettelse og drift av Østlandets kunnskapsnet. Prosjektet går ut på at reorganisere og forene Østlandets opplæringssenter og Universitetssetret på Egilsstadir i øst Island under en institution: Østlandets kunnskapssenter. Sentret skal være ledende på tre områder, utdanning, forskning og samfunnsutvikling, der skal man øke og styrke variasjon av kunnskapsaktiviteter på Østlandet og støtte de forandringer i arbeidsliv og samfunnet ved å gjøre utdannelse lettere tilgjengelig, styrke studier som baseres på forskning og støtte utviklingsprosjekter som forbindes med Østlandet.


NORGE

IKT-politikk / eNorge

Spesielt via Fornyings og Administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet satser regjeringen bredt på utviklingen av IKT-kompetanse i Norge. Regjeringen har tre målområder for IT-politikken, formulert i planen eNorge 2009:
• Enkeltmennesket i det digitale Norge
• Innovasjon og vekst i norsk næringsliv
• En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor
Les mere:
www.nordvux.net/portals/0/_dokumenter/2013/ikt_e_norge.pdf


SVERIGE

Proposition om vissa frågor om vuxnas lärande m.m. (2005/06:148)

I denna proposition som lades i riksdagen den 16 mars föreslås bl.a. följande:
- Rättighet att få delta i grundläggande särvux
- Minimiantal genomsnittliga undervisningstimmar inom sfi (15 timmar under en fyraveckorsperiod)
- Ämnesbetyg införs liksom i den nya gymnasieskolan inom gymnasial vuxenutbildning
- Möjighet att inom gymnasial vuxenutbildning få gymnasieexamen
- Försök i fråga om tillstånd att få sätta betyg till utbildningsanordnare som ska anordna upphandlad utbildning för kommuner
- Möjligheten att genomgå validering regleras i förordningen
Läs mer:
www.regeringen.se/sb/d/6312/a/60146

Folkbildningspropositionen (2005/06:192)

Regeringen bekräftar folkbildningens betydelsefulla roll för demokratins utveckling. Anslaget till folkbildningen måste stärkas väsentligt Sammanfattningsvis innebär propositionen att syftena med statens bidrag till folkbildningen ska vara att:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
- bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet
Läs mer:
www.regeringen.se/sb/d/6312/a/60433

ERDI-Konferens: “Validation of non-formal and informal learning” 11-13 maj

ERDI, som är en sammanslutning för nationella forsknings- och utvecklingsinstitutioner i Europa, anordnar ett expertseminarium. Konferensen anordnas av ERDI i samarbete med svenska CFL, norska VOX och NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande). Konferensen kommer att äga rum på Bäckaskogs slott utanför Kristianstad.
Läs mer:
www.nordvux.net/page/13/kalender.htm


EUROPA

European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL)

is a new two-year course designed for all those interested in managing, delivering or supporting lifelong learning and to provide them with opportunities to develop their own analysis and practice in what is a constantly changing economic, social, technological and policy environment. Run by three of Europe's leading institutions specialising in educational research: The Danish University of Education (DPU), London's Institute of Education (IoE) and the University of Deusto in Spain, the course is supported by the European Union's Erasmus Mundus scheme.
For further information or to apply, please go to
www.dpu.dk/malll
1639