3/2006 NVL Uutisia

 


Kaikki uutiset:
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm


NVL

DialogWeb 3/2006

on ilmestynyt, teemana Pohjoismainen mies.
www.nordvux.net/page/310/32006dennordiskemannen.htm

”Vangitseva kulttuuri”

Pohjoismainen vankilakoulutukseen liittyvä yhteistyö perustuu monivuotiseen kokemusten vaihtoon. Yhteistyö, joka on tuottanut yhteisiä tuotteita, kirjoja ja opettajankoulutuksia ja myös inspiroinut alan kouluttajia ja virkamiehiä kehittämään toimintaa eri maissa.
Vuoden 2006 suunnitelman mukaan keskitytään lisäämään yhteistä tietoa vankien koulutustaustasta ja – tarpeista. Verkosto järjestää pohjoismaisen konferenssin ”Vangitseva kulttuuri” 18-21.5, Selfossissa, Islannissa.

Laatu aikuisen oppimisessa – haaste Pohjoismaiselle hyvinvointimallille

Pohjoismaiden tavoitteena on olla menestyksekkäin osaamisalue. Yksilöllä ja yhteiskunnalla on uuden tietotaidon tarve ja osaamisen ylläpidon tarve, jotta hyvinvointiyhteiskunta säilyisi. Demokraattisesti haluamme, että tietotaito ja sen kohentaminen on mahdollista kaikille kansalaisille. Miten varmistamme laadun, sekä yksilön, että yhteisön kannalta?
NVL järjestää Pohjoismaisen konferenssin Oslossa 8-9.6, jossa kysytään mitä on laatu ja miten mittaamme laatua.
Lue lisää aiheesta:
www.nordvux.net/page/13/kalender.htm


ISLANTI

Sopimus itäalueen osaamisverkostosta

”Östlandets oppläringscenter” (itäalueen koulutuskeskus), opetusmininsteriö ja teollisuusministeriö sopivat itäalueen osaamisverkoston ylläpidosta. Kehitysprojektin sopimus allekirjoitettiin ja Itäalueen koulutuskeskus voi nyt aloittaa työnsä kolmella osa-alueella: koulutus, kehitys ja yhteiskunnan kehitys. Tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa koulutusaktiviteettien määrää Itäalueellä ja näin tukea muutoksia työelämässä ja yhteiskunnassa.


NORJA

IKT-politiikkaa / eNorja

Hallitus panostaa IKT taitojen kehittämiseen Norjassa. Hallituksella on kolme tavoitealuetta, jotka on esitetty eNorja 2009 suunnitelmassa:
- Yksilö digitaalisessa Norjassa
- Innovaatiot ja kehitys Norjan elinkeinoelämässä
- Yhdessä ja käyttäjän tarpeiden mukaan toimiva julkinen sektori
Lue lisää aiheesta:
www.nordvux.net/portals/0/_dokumenter/2013/ikt_e_norge.pdf


RUOTSI
Kaksi aikuisen oppimiseen liittyvää lakiesitystä on annettu Ruotsissa:

Esitys Tietyistä kysymyksistä liittyen aikuisten oppimiseen (2005/06:148)

Tässä esitetään esim, että aikuisella olisi oikeus osallistua perustason aikuiserityiskoulutukseen, aikuislukiosta valmistuvalla olisi oikeus lukion päästötodistukseen ja että opitun tunnustamisen mahdollisuuksista säädetään asetuksessa. Esitys on luettavissa osoitteessa www.regeringen.se/sb/d/6312/a/60146

Esitys kansansivistyksestä (vapaasta sivistystyöstä) (2005/06:192)

Hallitus vahvistaa vapaan sivistystyön merkittävän roolin demokratian kehityksessä. Vapaan sivistystyön määrärahoja on huomattavasti lisättävä. Valtion tuen tavoitteena vapaalle sivistystyölle on:
- tukea toimintaa, joka vahvistaa ja kehittää demokratiaa
- tukea toimintaa, joka mahdollistaa yksilön vaikutuksen omaan elämäänsä ja luo intoa osallistua yhteiskunnan kehitykseen
- tukea toimintaa, joka vähentää koulutuksellista eriarvoisuutta ja kohentaa sivistys- ja koulutustasoa yhteiskunnassa
- tukea toimintaa, joka laajentaa kiinnostusta ja osallistumista kulttuurielämään.
Esitys on luettavissa osoitteessa
www.regeringen.se/sb/d/6312/a/60433


SUOMI

Uusi aikuiskoulutusneuvosto asetettu vuosiksi 2006-2009

Uusi aikuiskoulutusneuvosto on asetettu kolmivuotiskaudelle 2006-2009. Aikuiskoulutusneuvosto on opetusministeriön yhteydessä toimiva aikuiskoulutuksen asiantuntijaelin, joka tekee aloitteita ja esityksiä aikuiskoulutuksen kehittämiseksi sekä seuraa aikuiskoulutuksen kotimaista ja kansainvälistä kehitystä ja alan tutkimusta. Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy maaliskuun lopussa.
Aikuiskoulutusneuvoston puheenjohtajana toimii koulutuspoliittinen asiamies Heikki Suomalainen (Elinkeinoelämän keskusliitto)
Aikuiskoulutusneuvoston verkkosivut:
www.minedu.fi/aikuiskoulutusneuvosto/index.html

Aikuiskoulutuksen arviointi

Koulutuksen arviointineuvosto on arvioinut sekä ammatillista aikuiskoulutusta että vapaata sivistystyötä. Ammatillisen aikuiskoulutuksen arviointiryhmän mukaan keskeinen politiikkakysymys on, kytketäänkö ammatillinen aikuiskoulutusjärjestelmään – yhdessä vapaan sivistystyön kanssa muodostuvaan kokonaisuuteen – vai ammatillisen koulutuksen järjestämään (nuorisoasteen ammatillinen koulutus).Vapaan sivistystyön toimijoista muodostuisi aikuiskoulutuksen kentälle vahva kokonaisuus, mikäli eri organisaatiomuotojen välillä löydettäisiin keinoja ja välineitä, joiden avulla yhteistoiminta voisi yhteistyön sijaan perustua tiedostettuun selkeämmin sovittuun työnjakoon sekä toimintojen selkeämpään koordinointiin. Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja Vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne ja palvelukyky arviointiraportit ovat luettavissa osoitteessa
www.edev.fi ->verkkojulkaisut.


TANSKA

Hallitus ehdottaa hyvinvointimallin uudistusta

Hallitus esitti tiistaina 4.4 ehdotuksen Tanskan uudesta hyvinvointimallista. Esitykseen sisältyy vahvistettu aikuis- ja jatkokoulutus. Ehdotetaan, että 2 miljardia kruunua vuosittain käytetään sellaisten henkilöiden koulutukseen, joilla ei ole ammattikoulutusta ja luku-, kirjoitus- ja matemaattisten taitojen kohentamiseen aikuisväestössä.
Lue lisää aiheesta:
www.uvm.dk

Lasku- ja kirjoitus- pajoja aikuisille

Neljäsosalla työväestöstä on luku-, kirjoitusvaikeuksia ja heikkouksia matemaattisissa taidoissa. Vuoteen 2008 mennessä on varattu 16 miljoonaa kruunua lasku- ja kirjoituspaja aloitteelle. Pajat ovat avoimia työpajoja, joihin aikuiset voivat tulla tarpeen mukaan hakemaan apua.
Lue lisää aiheesta:
www.eucnvs.dk
1533