3/2012

 

 

Danmark

Aktive borgere skaber velfærden

Under denne overskrift har Mandag Morgen og en række organisationer bl.a. kommuner, faglige foreninger, Univercity colleges og frivilige foreninger gennem mere end et halvt år diskuteret og analyseret, hvordan borgerne kan komme til at spille en mere aktiv rolle i fremtidens velfærdssamfund. Resultatet er beskrevet i rapporten ”Den aktive borger” samt i en forkortet og bearbejdet udgave.

Begge kan downloades gratis på www.mm.dk.

Den korte udgave: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ambitiøs dansk innovationsstrategi

Den danske regering har værksat en proces der skal føre frem til landets første, samlede og ambitiøse innovationsstrategi i efteråret.

Den nye innovationsstrategi skal sikre kortere vej fra offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation og uddannelse til vækst og job i erhvervslivet. Der er nedsat en tværministerielkoordinationsgruppe, og i løbet af de næste måneder iværksættes et større analysearbejde.

Processen og arbejdet kan fortløbende følges på Fivu.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Den nye folkeoplysningslov med kommentarer

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Nu udkommer den nye folkeoplysningslov i bogform suppleret med kommentarer til de enkelte paragraffer.

Læs mer på Dfs.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Brister i hur gymnasiet förbereder för fortsatta studier

En splittrad gymnasieutbildning, svagt kunnande i modersmål och matematik, brister i studerandes självstyrning och arbetslivskompetens samt inom studiehandledningen försvårar studier vid högskolorna.

Detta konstateras i utvärderingsrapporten Färdigheter för högskolestudier efter gymnasiet som Rådet för utbildningsutvärdering nyss färdigställt.
Kritiken riktas speciellt mot studiehandledningen inom gymnasieutbildningen. Det finns problem bl. a. gällande handledning vid val av lämpliga gymnasiekurser och systematisk handledning inför fortsatta studier.
Å andra sidan ger gymnasiet en tillräckligt bred allmänbildning och en positiv attityd till vidare studier. De som genomgått gymnasiet är självsäkrare än tidigare, har förmåga att arbeta i grupp, kan uppträda, och behärskar engelska.

Läs mera: www.edev.fi/portal/ruotsiksi/gymnasiet

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Samiska språken ska stimuleras

Alla de tre samiska språk som talas i Finland -enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska – är utrotningshotade. Detta konstaterar en arbetsgrupp som dryftat de samiska språkens nuvarande situation. Enligt arbetsgruppen krävs det åtskilliga åtgärder för att stimulera språken.

Arbetsgruppens åtgärdsprogram innehåller de centrala utmaningarna i fråga om att bevara och utveckla språken, en vision om att de samiska språken ska få ett uppsving senast 2025 samt konkreta åtgärder för att förbättra situationen. Programmet innehåller också en utvärdering av de samiska språk som talas i Finland och deras nuvarande situation.

Läs mera på Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Findikator nu även på svenska och engelska

Tjänsten Findikator ger aktuell information om centrala samhällsfenomen i Finland i form av indikatorer. Den innehåller nästan 100 indikatorer som beskriver bl.a. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmarknaden och miljön.

Indikatorerna beskriver olika fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyserande text. Från tjänsten är det lätt att kopiera tabeller och figurer för vidareanvändning.
Findikator som producerats i samarbete mellan Statistikcentralen och statsrådets kansli finns nu tillgänglig även på svenska och engelska. Också användbarheten har utvecklats och funktioner för sociala medier lagts till.

Läs mera: www.findikator.fi/sv

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Lærere med undervisningskompetanse har aldri vært så mange

Rekord andel lærere med undervisningskompetanse i følge Islands statistikk, siden målinger om undervisning startet. Under årene 1998-2008 lå andel lærere med undervisningskompetanse mellom 80-87 %. Høsten 2010 hadde hele 92,3 % lærere undervisningskompetanse og høsten 2011 var andelen steget til 95,5 % lærere med undervisningskompetanse.

Høsten 2011 utgjør menn 19,9 % av ansatte ved undervisning og det er første gang at deres andel kommer under 20 %. 1998 var 59,1 % lærere yngre enn 45 år. Høsten 2011 er andelen ned på 47,5 %. Gjennomsnittsalder medarbeider ved undervisning er nå 45,3 år.

Mer på Islandsk: Menntamalaraduneyti.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Over tre hundrede deltok i åpningen av Det europeiske temaåret

Europa Unionen har tilegnet år 2012 til eldre, temaet er Aktive aldring og solidaritet mellom generasjonene. (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations).

Åpningskonferanser var en del av Islands part i prosjekter og arrangement som er knyttet til Europaåret 2012. Den var arrangert i samarbeide mellom Velferdsdepartementet, Landsforeningen for eldre og Rådet for eldre. 

Mere på islandsk: Velferdarraduneyti.is 

Artikkel om året i www.dialogweb.net

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Fleksibelt videreutdanningstilbud ga økt samarbeid

Universitet og meieribedrift samarbeider om å gjennomføre kompetanseheving i blant annet meieriteknologi  på arbeidsplassen. Etter en samling ble det lagt til rette for at all kunnskapsformidling i hovedsak skulle skje på stuentenes eget arbeidssted.

Les mer på Norgesuniversitetet.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Rapport viser at halvparten av befolkningen trenger styrket datakunnskap i jobben sin

Kollegaene Line og Irene har fått bedret sine kunnskaper gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som forvalter dette programmet delte i fjor ut i overkant av 90 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data i norske virksomheter.

Les mer på Ranablad.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Kvalitetsarbetet fortsätter inom folkbildningen

Folkhögskolor och studieförbund är bra på planering och genomförande av sin verksamhet. Men man behöver bli bättre på att utvärdera och visa resultat och effekter av kvalitetsarbetet. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Studieförbund och folkhögskolor generellt har utvecklade verktyg och rutiner för att kunna följa verksamheten och upptäcka förändringar och avvikelser i tid. Framför allt har man bra metoder för planering och genomförande av verksamheten, men när det gäller att utvärdera och dra lärdomar av det arbete man gör så behöver detta stärkas. Det är viktigt för att garantera kvalitet och relevans i verksamheten.

Läs mer på Folkbildning.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Deltagarna motiverade men för få på studiemotiverande folkhögskolekurs

Merparten av de arbetslösa ungdomar som deltar i den studiemotiverande folkhögskolekursen går vidare till fortsatta studier eller arbete. Men antalet som går kursen är alldeles för få. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång arbetsmarknadsutbildning initierad av regeringen som nu pågått i två år. Syftet är att motivera arbetssökande ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg att gå vidare till fortsatta studier.

Läs mer på Folkbildning.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Likvärdig utbildning för vuxna med funktionsnedsättning

Olika utbildningsformer får olika stöd för att erbjuda vuxna med funktionsnedsättning utbildning. Som vuxenstuderande gäller det alltså att välja rätt utbildningsform. Det visar den studie som Linköpings universitet gjort på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vuxenutbildning är för många en andra chans, särskilt för dem som utreds och får diagnoser som vuxna. Dessutom finns personer som på olika sätt skadas som vuxna och som måste börja om igen.
För att undersöka likvärdigheten i vuxenutbildningen genomförde myndigheten ett projekt under 2011. Linköpings universitet fick i uppdrag att undersöka om vuxna med funktionsnedsättning har samma möjligheter att utbilda sig som andra. Och om de inte har det, vilka är då problemen? I slutet av rapporten finns också ett antal förslag till förbättringar.

Läs mer på Spsm.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Vejlederseminarium i Torshavn på Færøerne den 7. maj 2012

“Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst”! Dette er overskriften til et vejlederseminarium, som NVLs vejledernetværk i samarbejde med NVL og Færøernes Universitet arrangerer. Arrangementet holdes i Lærerskolens aula, Frælsið 20 i Torshavn, mandag den 7. maj.
Målgruppen er arbejdsmarkedets parter, arbejdsformidlingen, myndigheder (landsstyre, lagting, politiske partier og kommunale sammenslutninger), skoleledere, vejledere m.m. På seminaret bliver der sat fokus på vejledning på Færøerne, som blant andet omfatter emner som kompetenceudvikling af vejledere på tværs af sektorer, etablering af vejlederuddannelse, valideringsspørgsmål og vejledning i forhold til arbejdsmarkedet. Formen veksler imellem oplæg og workshops, hvis overordnede formål er at bidrage til udvikling af et vejledningssystem på Færøerne.
Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Fokus på de vestnordiske samfunds fremtid i en globaliseret verde

Vestnorden i det 21. århundrede: Samfund, uddannelse og forskning – nye roller i det internationale samfund.

Dette er overskriften til en konference, som Historie- og Samfundsfagsafdelingen ved Færøernes Universitet arrangerer i anledning af, at  afdelingen holder 25-års jubilæum i 2012. Konferencen, som har fokus på de vestnordiske samfunds fremtid i en globaliseret verden,
er opdelt i to dele.  I den første, almene del, der bliver afholdt i Nordens Hus den 24. april, vil der blive fokuseret bredt på de samfundsmæssige udfordringer og muligheder, som de vestnordiske samfund i det gamle danske imperium står overfor. Her tænkes der både politisk, erhvervsmæssigt og kulturelt. I den anden og lukkede del af konferencen, der bliver afholdt på Historie og Samfundsafdelingen den 25. april, vil der blive fokuseret mere snævert på de forsknings- og undervisningsmæssige udfordringer og muligheder.

Læs mere om konferencen og download program på færøsk på Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

FM (Færømesterskab) 2012 for skoler i entreprenørskab

Iværksættelse – som sætter fokus på kreativitet og innovation – er blevet en integreret del i folkeskolens nye undervisningsplaner. Et resultat af dette initiativ var årets FM-finale for unge iværksættere fra 9. og 10. klasse, som blev holdt med et brag af en finale i Nordens Hus i Torshavn 1. marts 2012.

I de nye undervisningsplaner for folkeskolen, som blev taget i brug i august 2011, er stor vægt lagt på entreprenørskab. Blandt disse færdigheder er kommunikation og kreativitet, som skal stimulere elevers nysgerrighed, lyst og motivation til at udvikle deres kreative sider. I den forbindelse er mange elevgrupper rundt hele øsamfundet gået igang med innovativt projektarbejde, som bl.a. omfatter samarbejde med virksomheder og forskere, de har deltaget i en Innovation Camp og har konkureret om en plads til årets FM-finale. Årets vinder blev NámX i Eysturskolen.

Læs mere om finalen og vinderprojektet på: www.is.elitehost.dk/node/187, samt undervisningsministerens tale i Nordens Hus til de unge entreprenører på Mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Fornyet uddannelse: BA i erhvervssprog og oversættelse

Den nye sproglov gør det nødvendigt at øge intensiteten i uddannelsen af tolke fra og til grønlandsk.

Den nuværende tolke- og oversætteruddannelse i Sisimiut lukker i juni måned. Uddannelsen flyttes til Ilisimatusarfik i Nuuk, hvor den erstattes af en uddannelse som professionsbachelor i erhvervssprog og oversættelse. BA i erhverssprog og oversættelse skal vare et år længere end den nuværende uddannelse, altså i 3 ½ år. Det første hold starter i september.
Af fag indgår grønlandsk, dansk og engelsk. Sidediscipliner som indgår i uddannelsen er almen sprogforståelse og lingvistik, samfundsøkonomi, landekundskab og kultur og Der er indbygget praktik i uddannelsen.
Efter uddannelse er der mulighed for at læse på en relevant to-årig kandidatoverbygning på Ilisimatusarfik eller i udlandet.

Mere info på Uni.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Den første møde i Oslo mellem samarbejdsministre i 2012

Palle Christiansen, medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde har tirsdag den 21. februar været med til et offentligt møde i Litteraturhuset i Oslo, sammen med de nordiske samarbejdsministre. Mødet blev arrangeret af Foreningen Nord, og det er den første i møderækken i 2012.

Videreudviklingen af de nordiske velfærdssamfund var hovedpunkterne i det nordiske formandskabsprogram, som blev præsenteret af den norske samarbejdsminister, Rigmor Aasrud.
Samarbejdsministeren fra Grønland understregede, at det er afgørende, at man prioriterer uddannelsesområdet i det nordiske samarbejde og i de enkelte lande for at ruste samfundet til de udfordringer, man står overfor1.
Han udtaler: ”Grønland står overfor en stor udfordring med at få alle givet en uddannelse, således at de kan forsørge sig selv og bidrage til den fælles samfundsopbygning. I dette arbejde er samarbejde og gensidig inspiration de nordiske lande imellem meget vigtigt”.
”Initiativet med de særligt prioriterede projekter er vigtigt for at holde dynamikken i det nordiske samarbejde. På denne måde kan samarbejdsministrene tage aktuelle sager op og umiddelbart gå i gang. På denne måde kan dette være med til at skabe nye retninger for det nordiske samarbejde”, slutter Palle Christiansen.
Til næste møde skal den politiske drøftelse af de kommende års prioriteringer i det nordiske samarbejde starte og der satses på at resultaterne af disse drøftelser fremlægges på Nordisk Råd sessions i slutningen af oktober.

1 ”Samarbejdsministre til offentlig møde”, nyheder fra Departementet for Uddannelse og Forskning, 27. februar 2012.

Link: Departementet for Uddannelse og Forskning, Grønlands Selvstyre: HTML 

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl
Mer om: dialog, demokrati

Uddannelse af den lokale arbejdskraft gennem oliepenge

Den 5. marts fik i alt 21 projekter millionbidrag fra olieselskabet Cairn Energy, som et led i dets efterforskningsaftale med Selvstyret. Selskabet er nemlig forpligtiget til at uddele midler fra to fonde, den ene til formål at støtte uddannelse af den lokale arbejdskraft og den anden en almen kulturel fond, som skal støtte kulturaktiviteter og unges sportsudøvelser.

Fra fonden til uddannelse er 11 projekter i alt uddelt omkring 2,5 millioner i DKK. Én af modtagerne af midler er Råstofskolen i Sisimiut, som sender 5 medarbejdere på kursus, der skal være med til at udvikle uddannelsestilbud til Råstofskolens elever. Blandt andre modtagere er ARTEK Sisimiuts tekniske universitet og Grønlands Arbejdsgiverforening.

Links:
KNR nyheder: ”Oliepenge til uddannelse og kultur: HTML 
Sermitsiaq.ag nyheder: HTML 

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NVL

Konference om innovation, d.4.-5. juni 2012 i Oslo

Nordisk Ministerråd (NMR) har sat kreativitet, innovation og entreprenørskab på dagsordenen inden for forskning, uddannelse og erhverv, og under det norske formandskab inviterer NMR nu til en konference om temaet d.4.-5.juni 2012.

Spørgsmål som: ”Hvordan sikre at innovation skabes af og bliver til gavn for alle og ikke kun en kreativ elite?” ”Barrierer og muligheder - pædagogisk, menneskeligt, politisk og organisatorisk for at skabe innovative og bæredygtige udviklinger?” eraktuelle og diskuteres på konferencen.
Konferencen er tilrettelagt som et tværsektorielt nordisk møde for alle miljøer, der er engageret i voksnes læring, samt repræsentanter fra ministerier og arbejdsmarkedets parter. Formen veksler mellem inspirerende keynote oplæg, workshops, samtaler og oplevelser. 

Udvikling og erfaringsudveksling og kobling mellem teori og praksis sker på 8 sessioner. Temaer er
Session 1: Innovative nationale og regionale policy tiltag – indvirkning på strukturer og praksis.
Session 2: Innovative partnerskaber mellem offentlige, private virksomheder og uddannelse – effekt og indvirkning på praksis og læring.
Session 3: Innovative læringsmiljøer – udfordringer og muligheder, lærernes kompetencer, ledelsesstrukturer etc.
Session 4. Medarbejderdreven innovation, læring på arbejdspladsen 
Session 5: Innnovativ pædagogik, didaktik og læring  – at lære om og gennem innovative læreprocesser
Session 6: Innovativ kompetenceudvikling af  ledere, formidlere og lærere
Session 7: Innovation – IKT, sociale medier og læring.
Session 8: Innovation –velfærdssamfund og bæredygtig udvikling

NMR sponsorerer konferencen.

Programmet opdateres fortløbende på

NVLs Kalender-side: HTML
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

International Conference on Validation, Oslo mars 2012

En internationell konferens med fokus på validering har genomförts i Oslo.

Deltagare från samtliga nordiska och ett flertal europeiska länder utbytte erfarenheter och exempel på validering. Kvalificerade forskare och erfarna nyckelpersoner från t.ex. UNESCO och EACEA samt från de nordiska länderna bidrog med värdefulla inlägg. Patrick Werquin i intervju: “We just don’t have the facts to back up our decisions. Some countries don’t even know how many participants their validation programs have.” Att det behövs mer forskning kring resultat och effekter av validering var många talare eniga om.

Ta del av reportage, inlägg, bilder, presentationer och intervjuer här:  HTML 

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

DialogWeb

Aktivt åldrande

Detta år är EU:s temaår för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. De nyaste artiklarna i DialogWeb ger bakgrund till temaåret, berättar varför islänningar håller sig länge kvar i arbetslivet och om en aktiv äldre befolkning som utbildar sig inom folkbildning på Färöarna och akademiska områden i Stockholm.
 
Mer om detta på www.dialogweb.net – och gilla oss på Facebook!
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 28.3.2012

Till NVL:s startsida