4/2005

 
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm

NVL

Validering / Realkompetens

Uppföljningsseminarier med utgångspunkt från NVL:s lanseringskonferens den 4 april 2005 i Helsingör (validering/erkännande av reell kompetens) äger rum enligt nedanstående:
Sverige (Stockholm) 27/10 - kontaktperson Nils Friberg NVL - Validering i arbetslivet. Hur dokumenteras validering och reel kompetens förvärvad i arbetslivet?
Norge (Oslo) 3/11 - kontaktperson: Ellen Stavlund, NVL - Validering inom tredje sektorn. Hvordan dokumenteres realkompetence udviklet i folkeoplysning og foreningslivet?
Finland (Helsinki) 9/11 - kontaktperson: Carola Lindholm NVL - Validering inom utbildningssystemen. Hur sker validering inom utbildningssystemen?

Utvärderingen från Valideringskonferensen i Helsingör den 4 april 2005 var mycket positiv, men många deltagare önskade mer tid för att diskutera i mindre grupper. Därför genomförs dessa seminarier under hösten, medan diskussionerna fortfarande är aktuella. Samma deltagare som i Helsingör inbjuds till en fördjupad diskussion om validering/dokumentering og anerkendelse av realkompetence. Ytterligare några deltagare kan tillkomma. Läs mer om Helsingör konferensen och Validering i Norden:

Kvalitet i livslang læring

Store omveltninger i arbeids- og samfunnsliv har gjort livslang læring til en nødvendighet. Voksne som marked for kurs- og utdanningstilbydere er stort. Men hva er det de voksne tilbys?
NVL vil være en pådriver i utviklingen av kvalitetssikring av voksnes læring. De nordiske landene etablerer nå nasjonale nettverk som har som mål å reise problemstillinger og se på utfordringer feltet står ovenfor. Nettverket vil presentere sine tanker i et nasjonalt seminar. I 2006 arrangeres et nordisk seminar med utgangspunkt i den kunnskapen og de utfordringene som bel reist nasjonalt.

DialogWeb 2/2005

DialogWeb 2/2005 har utkommit. Tema för numret är vuxenvägledning och den finns i adressen www.dialogweb.net.
A brief view in English will be added in the end of August.
www.dialogweb.net

NORDEN

Alfabetisering / Alfaråd

En nordisk alfabetiseringskonferens äger rum i Kungälv, Sverige den 21-23 september. ”Aspekter på litteracitet – innanför och utanför alfabetiseringsundervisningen” i samverkan mellan Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk (NC), Institutet för svenska som andraspråk (ISA) och Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)

Under konferensen avser NVL att tillsammans med övriga parter bilda ett nordiskt alfaråd som kommer att ha som uppgift att förmedla information om alfabetiseringsundervisning i Norden och att förbereda och planera de årliga alfabetiseringskonferenserna. NVL kommer också att undersöka intresset för nordiskt samarbete i form av utvecklingsprojekt inom alfabetiseringsområdet. Plats: Nordiska folkhögskolan i Kungälv Sista datum för anmälan: Anmälan senast den 19 augusti, OBS! Vid anmälan före den 17 juni - reducerad avgift.
Kontaktuppgifter: Qarin Franker, ISA, qarin.franker@svenska.gu.se , tel. 031-773 4464; Ingrid Skeppstedt, NC, ingrid.skeppstedt@lhs.se , tel. 08–737 568
OBS! Norge och Finland är underrepresenterade och deltagare från dessa länder kommer därför att prioriteras till eventuellt lediga platser. Läs mer:
www.nordvux.net/object/816/event.htm

Nätverk för formell vuxenutbildning

Ett nordiskt nätverk inom formell vuxenutbildning är på väg att starta. Den första träffen sker i Kristianstad, Sverige den 25 augusti.
Kontaktperson: Nils Friberg nils.friberg@kristianstad.se

DANMARK

Om kunsten at lære og skabe effekt gennem kreativitet og innovation

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling’s (SCKK) årskonference 2005 om kunsten at lære, skabe effekt, være kreativ og skabe udvikling gennem dialog blev afholdt d. 11. maj i det nye operahus i København. Blandt hovedtalerne var den amerikanske innovationsekspert John Kao, tidligere professor på Harvard Business School, Teaterchef for Det Kongelige Teater, Michael Christiansen, filminstruktør Thomas Winterberg og rektor for den danske filmskole, Poul Nesgaard.

Konferencen, som netop er blevet evalueret, viste sig at være en stor succes, hvilket afspejlede sig i det store fremmøde, hvor omkring 1300 offentligt ansatte fyldte den store operasal, og i den udtalte tilfredshed med arrangementet, som fremgår af den evaluering af konferencen, der netop er foretaget af SCKK.

FINLAND

REFINE på slutrakan (Recognizing Formal, Informal, and Non-formal Education)

I 13 länder skulle 17 partner organisationer samla runt sig lokala nätverk från olika utbildningssektorer. Under två år skulle dessa pröva Europeiska instrument, som Europass (http://europass.cedefop.eu.int/) och gemensamma europeiska överenskommelser för examina (http://www.enic-naric.net/) i valideringssyfte. Målet var att presentera en gemensam europeisk arkitektur för validering hösten 2005. Frön och frukter har såtts och skördats, men arkitekturen kräver mer tid och kanske färre antal deltagare, eller att varje utbildningssektor först arbetar för sig och sen tillsammans. Ett avslutande seminarium hålls i Rom 17-20.11 och rapporter från de olika delprojekten börjar droppa in på hemsidorna (http://www.eucen.org/refine). Samverkande bildningsorganisationerna koordinerade de finska bidragen till projektet och mer om dessa kan män läsa på http://www.vsop-ohjelma.fi/index.php?k=5053&%20x=1123764336
(Finlands REFINE-rapport på engelska)

REFINE loppusuoralla (Recognizing Formal, Informal, and Non-formal Education)

Kolmessatoista maassa 17 partneria keräsi ympärilleen paikallisia verkostoja eri koulutussektoreilta. Kahden vuoden aikana heidän oli määrä kokeilla eurooppalaisten välineiden sopivuutta opitun tunnustamiseen. (http://europass.cedefop.eu.int/,  http://www.enic-naric.net/) Tavoitteena oli esittää EU:lle yhteinen opitun tunnustamisen arkkitehtuuri syksyllä 2005. Aikaa oli liian vähän ja partnereita ehkä liikaa. Kylvö sujui hyvin, ja hedelmääkin saatiin, mutta arkkitehtuuria ei saatu rakennettua. Ehkä olisi hyvästä jos eri sektorit ensin työstäisivät välineitä ja sitten nämä yhdistettäisiin. Päätösseminaari on Roomassa 17-20.11 ja raportteja eri osaprojekteista voi jo lukea kotisivuilla (http://www.eucen.org/refine) VSY koordinoi hanketta suomessa ja lisää lukemista löytää http://www.vsop-ohjelma.fi/index.php?k=2889 (REFINE-hankkeesta suomeksi, linkki REFINEn kotisivuille ja raportteihin) http://www.vsop-ohjelma.fi/index.php?k=5053&%20x=1123764336
(englanninkieliset Suomen REFINE-raportit)

NORGE

Skaper studieforbundene demokrater?

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har bedt en gruppe studenter ved Humanistisk Prosjektsemester, Universitetet i Oslo å belyse sammenhengen mellom deltakelse i studieforbundenes virksomhet og aktiv, demokratisk samfunnsdeltakelse. Vofo ønsker empiri på påstanden om at ”folkeopplysninen fremmer demokratiet”. Prosjektrapporten vil bli presentert i desember og temaet vil inngå i de nordiske Samrådenes og NVLs store nordiske demokratikonferanse i Stockholm høsten 2006.
Nærmere informasjon: sturla.bjerkaker@vofo.no

SVERIGE

Kompetensutveckling på distans för sfi-lärare

Ett prioriterat område för vuxnas lärande i Sverige är språutbildningen för flyktingar och invandrare. Därför satsar staten på kompetensutveckling av lärare. Satsningen sker på distans för sfi-lärare. ”Lära och utvecklas tillsammans” fortsätter under hösten med en start i början av september och en start i oktober. Mer information om detta finns att hämta på www.lhs.se/ruc/sfi. Där finns också anmälningsblanketter.

Ändringar i det riktade statsbidraget

Myndigheten för skolutveckling har erfarit att regeringen avser att göra vissa ändringar i nu gällande förordning, bland annat att det riktade statsbidraget fortsättningsvis även ska kunna användas för vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

INTERNATIONELLT

3rd Grundtvig Award accepts nominations

The European Association for the Education of Adults (EAEA) is annually awarding a Grundtvig Award for an outstanding product/project result in Adult Learning. The award focuses on different themes each time. EAEA has decided to invite projects dealing with ”Active Citizenship in a Democratic Society” for this years Grundtvig-Award. More information: www.eaea.org

Education Policy Analysis – 2004

På webbsidan nedan finns sammandrag på bl.a. olika nordiska språk. Iakttagelser på hur högre utbildning ordnas utanför universiteten och hur beskattning påverkar livslångt lärande.

Alla olevalla verkkosivulla yhteenveto mm. suomeksi. Kiinnostavaa tietoa yliopistojen ulkopuolella tapahtuvasta kolmannen asteen koulutuksesta ja verotuksen vaikutuksesta elinikäiseen oppimiseen.
Education Policy Analysis – 2004


Vill du få Nyhetsbrevet i framtiden automatiskt i din brevlåda? Prenumerera via vår startsida: www.nordvux.net