4/2012

 

 

Danmark

Mere uddannelse til dem der har mindst

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) skal medvirke til at sikre arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked. Danmarks Evalueringsinstitut har, i en netop offentliggjort undersøgelse, set på, om AMU fungerer som springbræt til mere uddannelse. Undersøgelsen viser, at AMU leder til mere AMU, men ikke til mere af anden form for uddannelse.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini understreger, at det er vigtigt, at indsatsen over for de kortuddannede bliver mere målrettet. Det er regeringens målsætning, at flere ufaglærte skal have en kompetencegivende uddannelse. I de kommende trepartsforhandlinger vil regeringen drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvorledes der kan ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesområdet.

Mer information: Eva.dk

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Virksomhederne er tilfredse med VEU-centrene

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret VEU-centrene, som blev etableret i 2010 med det formål at medvirke til at skabe større kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. VEU-centrene skal blandt andet sikre en bedre og mere overskuelig rådgivning om efteruddannelsesmulighederne for ufaglærte og faglærte.

VEU-centrene har leveret en række vigtige resultater, herunder er virksomhederne overvejende tilfredse med den rådgivning, som de har modtaget af VEU-centrene, der har givet dem et bedre overblik om mulighederne for voksen- og efteruddannelse for de ufaglærte og faglærte.
VEU-centrene har nået meget på de to år, de har eksisteret, og indsatsen skal nu styrkes yderligere" siger Børne- og undervisningsminister Christine Antorini. I de kommende trepartsforhandlinger vil regeringen drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvorledes der kan ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesområdet, og hvordan VEU-centrene kan udvikles yderligere.

Fakta: Voksen- og Efteruddannelses (VEU)-centret er et formelt samarbejde mellem de institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, og VUC.

Mer information: Uvm.dk
Evalueringsrapport: Eva.dk

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Finland

Rekommendation om sociala medier i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har gett en rekommendation om användning av sociala medier i undervisningen. Syftet är att främja jämlika möjligheter för elever att lära sig att använda sociala medier som en del av medborgarkompetenserna i informationssamhället.

Utbildningsstyrelsen anser det befogat att föra in riktlinjerna för de sociala medierna i den IT-strategi som är en del av den lokala läroplanen. Eftersom sociala medier har blivit vanligare i samhället först under de senaste åren omnämner de flesta IT-strategier inte alls sociala medier.
I rekommendationen ses mediefärdigheterna som en del av medborgarkompetenserna i informationssamhället. Vem som helst kan verka som producent, konsument och påverkare i medierna. Skolan bör stödja dessa roller genom att låta eleverna öva sig i ansvarsfull aktivitet och delaktighet. Smarttelefoner och andra mobila enheter gör lärmiljön mångsidigare och förflyttar inlärningen till olika platser och situationer, såsom kulturinstitutioner, arbetsplatser och andra sammanslutningar.

Läs mera: www.oph.fi/meddelanden/2012/014

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Fler sökande till högskolorna

Antalet sökande till yrkeshögskolorna och till universiteten ökade i vårens gemensamma ansökan jämfört med i fjol. De mest populära områdena på yrkeshögskolorna var social- och hälsovård samt idrott och på universiteten hälsovetenskapliga utbildningar.

Till universiteten sökte ca 70 000 personer och till yrkeshögskolorna ca 90 000. Universiteten erbjuder 17 000 nybörjarplatser, yrkeshögskolornas ungdomsutbildning 18 000 och vuxenutbildning 5 500 platser. Detta betyder att ca 25 procent av sökandena blir antagna som studerande.
Till vuxenutbildningen på yrkeshögskolorna sökte 15 000 personer. Även inom vuxenutbildningen var social- och hälsovård samt idrott de populäraste. De humanistiska och pedagogiska studierna intresserade också de vuxna sökandena. Deras popularitet ökade mest jämfört med i fjol.

Läs mera: www.oph.fi/startsidan/102/fler_sokande_till_hogskolorna

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Frafall fra den videregående skolen i Island

Kun 44 % av elever som startet i den videregående skolen i Island høsten 2003 fullførte sin utdanning rettidig, eller i løpet av fire år.

Det er bare i Luxemburg som andel elever som fullfører sin utdanning rettidig er lavere i OECD stater, eller 41 % elever. I Luxemburg er det vanlig at elever har behov for å repetere ett år i den videregående skolen.   To år senere hadde andel elever som hadde fullført utdanningen steget til 71 % i Luxemburg, men kun til 58 % i Island. Og der står Island nederst på listen over land i OECD med samme statistikk tilgjengelig.
Gjennomsnittlig hadde 68 % av registrerte elever i den videregående skolen fullført sin utdanning rettidig i OECD land. To år etter at de skulle ha fullført utdanningen hadde andelen steget til 81 %. Det bør nevnes at utdanning i den videregående skolen er av forskjellig lengde i OECD stater.  Titt er den treårig, men i noen stater er den 3 år og i andre 4 år som i Island. I Island er elevene i den videregående skolen også eldre når de fullfører sin utdanning fra den videregående skolen rettidig, enn i fleste OECD stater.

Mer på engelsk: Islands statistikk: www.statice.is/Pages/444?NewsID=9039

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: studieavbrott

Norge

Strengere krav til lærerkompetanse i Norge

Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.

Det er en sammenheng mellom lærerens formelle kompetanse og elevenes resultater, så dette kravet om relevant fagkompetanse  vil styrke elevenes læringsutbytte, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les mer på Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Prosjektet “Rom for dannelse” er gjennomført

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har de siste to årene koordinert prosjektet med danske og svenske partnere, og med tilskudd fra programmet Nordplus Horisontal. Fra norsk side har også Nasjonalbiblioteket og Vestfold Fylkesbibliotek deltatt. Målet har vært å bidra til å styrke folkeopplysningen i Norden tverrsektorielt.  Oversikt over gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring er nå gjort tilgjengelig.

Les mer på: www.vofo.no/nb/content/dannelse-i-praksis

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

EU-kommissionen har valt att lyfta fram fyra svenska vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

Inom Spread the Sign, som genomförts av Tullängsskolan i Örebro, har man tagit fram ett internationellt och helt nätbaserat teckenspråkslexikon. Syftet har varit att underlätta för hörselskadade elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att göra praktik utomlands.
I projektet ProGuide har Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda utvecklat tekniska hjälpmedel för synskadade som vill utbilda sig till ljudtekniker, musiker och producenter.

Läs mer på Programkontoret.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Teckenspråkets ställning i Sverige

Utbildningsutskottet har enat röstat för en motion om att teckenspråk ska likställas med moderna språk och ges meritpoäng.

Sveriges Dövas Riksförbund har arbetat intensivt med denna fråga i samverkan med flera andra organisationer. När regeringen presenterade antagningsreglerna för högskolan 2008 exkluderades det svenska teckenspråket. Nu har utbildningsutskottet lagt ett förslag till Riksdagen som föreslår ändring av antagningsreglerna till högskolan där teckenspråk för hörande jämställs med moderna språk och ges meritpoäng. Det är en glädjande och viktig delseger för teckenspråkets ställning i Sverige, säger Ragnar Veer, förbundsordförande på Sveriges Dövas Riksförbund.

Läs mer på Mynewsdesk.com 

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Stort behov for kompetenceudvikling af arbejdskraften

Blandt de omkring 1700 fuldtidsarbejdsløse på Færøerne er ca. 80 % ufaglærde. En ny arbejdsmarkedsundersøgelse, som lægger vægt på private virksomheders kompetencebehov, viser, at det er ikke ufaglærde der bliver ansat i kommende tider, men faglærde med specifikke kompetencer.

For at få bedre indblik i arbejdsmarkedsforhold, virksomheders kompetencebehov, og for at sikre, at den kompetenceudvikling som A-kassen tilbyder arbejdsløse er i tråd med arbejdsmarkedets behov, indgik ALS (A-kassen) og “Granskingardepilin” (center for samfundsforskning) i et samarbejde om denne undersøgelse. Undersøgelsen viser, at flere virksomheder har planer om at ansætte flere medarbejdere i de kommende år, udvikle nye produkter, og komme ud på nye markeder. Til dette kræves uddannelse. Virksomheder påpeger endvidere, at der blandt deres ansatte er stort behov for mere uddannelse og kompetenceudviklende kurser.

Læs mere om undersøgelsen på Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Universitetssamarbejde i Nordatlanten

Fire universiteter i NORA-regionen vil etablere en fælles, tværfaglig masteruddannelse i management.

For et halvt år siden lancerede den NORA-etablerede Nordatlantisk Tankesmie sin første anbefaling om at styrke universitetssamarbejde i NORA-regionen. For et par måneder siden tog Universitetet i Nordland initiativ til at følge op på denne anbefaling ved at invitere Færøernes Universitet, Grønlands Universitet og Islands Universitet til et møde om praktiske spørgsmål omkring en fælles uddannelse. Formålet med uddannelsen skulle være, at de studerende skal få management-kompetencer som kan bruges både i det offentlige og i det private erhvervsliv i verdens nordområder.

Mødet fandt sted på Universitetet i Nordland, og var præget af stor optimisme. ”Nord-Norge, Island, Færøerne og Grønland har meget til fælles. Nærhed til havet, olie og gas, mineraludvinding og meget mere binder os sammen. En fælles masteruddannelse, hvor økonomiske og samfundsvidenskabelige fag indgår, vil uden tvivl kunne gavne os alle,” sagde rektor for Universitet i Nordland, Pål Pedersen, på mødet. Færøernes Universitet var repræsenteret af rektor Sigurð í Jákupsstovu.

De fire universiteter aftalte at mødes igen på Færøerne i september i år for at udarbejde et konkret forslag til, hvad som skal indgå i en fælles uddannelse.

Læs mere om uddannelsen på:
www.nora.fo/index.php?pid=193&cid=416 og
www.nora.fo/index.php?pid=193&cid=557

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Snescooter-patrulje

Med planerne om en mulig kommende arktisk indsatsstyrke, har uddannelse af snescooter-instruktører, ARTIC TRAINING 2012, været i gang ved Forsvarets Vagt Mestersvig, som sørges for af canadiske rangere fra Iqaluit. Grunden er at det kræver langvarig træning at håndtere hundene og køre slæde, og dermed skal snescootere erstatte hundeslæderne ved Mestervig.

De tilrejsende, danske patruljevagter under Slædepatruljen SIRIUS, som er Danmarks militære tilstedeværelse i den ubeboede nationalpark i Grønland, skal uddannes af snescooter-instruktørere, så de kan mestre at køre f.eks. i dårlig vejr over blød sne på snescooter. Også når der skal sendes personel til Forsvarets Vagt Mestersvig, er alternativer for transport vigtige, så de basale færdigheder i snescooter-kørsel bibringes instruktørerne ifølge Michael Hjorth, som er orlogskaptajn fra Grønnedal.
I forhold til hundenes opmærksomhed over isbjørne, så bruges alarmblus og snubletråde som isbjørnealarmer til at forsyne lejrene med.
Arctic Training 2012 er en joint venture mellem Canada og Danmark, med formål til at udveklse praktiske erfaringer i det arktiske miljø, er en opfølgning til samarbejdet, som den canadiske side tog initiativ til i forbindelse med øvelse i Nunalivut, Canada i 2010.

Links:
http://sermitsiaq.ag/node/121421
Forsvaret, Grønlands Kommando: HTML

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Jurafag til grønlandske forhold i AAU

I samarbejde med Ilisimatusarfik i Nuuk opretter Aalborg Universitet en ny jura uddannelse med fokus på grønlandske forhold. Det er på baggrund af en ny 5-årig samarbejdsaftale mellem de to universiteter, som løber frem til 2017.

Uddannelsen får plads til 10 studerende årligt, med grønlandsrelaterede valgfag, der f.eks. relaterer sig til fiskeri og råstofudvinding. Tanken er også at de studerende vil kunne tage 1. Semester på Ilisimatusarfik i Nuuk. Uddannelsen er ikke forbeholdt til grønlandske studerende, men alle interesserede i en jurauddannelse målrettet grønlandske forhold.
AAU og Ilimmarfiks samarbejde begyndte i oktober 2007, med en 5 årig samarbejdsaftale, som blev fornyligt fornyet igen, så aftalen strækker sig til 2017.

Links:
AAU: HTML
Ilisimatusarfik: www.uni.gl
http://sermitsiaq.ag/node/122345

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Uddannelse til ufaglærte på børneområdet fra isolerede egne

Foreningen Grønlandske Børn har gennemført et modulopbygget uddannelsesforløb “Børn og omsorgssvigt” i Nord-, Øst- og senest i Sydgrønland, med henblik på at uddanne ufaglærte på børne- og socialesektoren i de isolerede egne, der tager udgangspunkt i deltagerne, lokale forhold og løbende udvikling i relation hertil.

Formålet er at skabe større bevidsthed om omsorgssvigt hos børn og styrke den lokale indsats over for problemet gennem målrettet opkvalificering af ufaglærte medarbejdere. I de mere isolerede byer og bygder i Grønland arbejder ufaglærte på børne- og socialsektoren og gennem uddannelsen gives den nødvendige viden til at gribe ind over for omsorgssvigt hos børn. 16 deltog i den seneste i Nanortalik i samarbejde med Kommune Kujalleq. Der har været fokus på større viden om omsorgssvigt, brug af ny viden i daglig arbejde, kendskab til lovgivningen indenfor området og muligheder for at støtte omsorgssvigtede børn og familier. Samtidig er der dannet en netværksgruppe hos deltagerne, for at støtte hinanden med at udvikle arbejdet med omsorgssvigtede børn og deres familier.
Forløbene af uddannelserne koordineres i samarbejde med socialafdelingerne i de involverede kommuner og øvrigt gennemføres for en ny gruppe af ufaglærte fra Nordgrønland fra marts til oktober.

Links:
Foreningen Grønlandske Børn: HTML
http://sermitsiaq.ag/node/122082

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NVL

Nordisk innovasjon i voksnes læring

En kreativ tanke har liten verdi om den ikke kan omsettes i praksis. Det er først i nytteverdien at det innovative kommer fram. I alle tider har gode pedagogiske ideer kommet fram uten at det har ført til endringer i læring. Av og til skjer det at vi får det til – at vi tenker, at vi setter i gang og lykkes på en slik måte at det nye blir bestående og ettertraktet.

Det er dette som står i fokus når Innovasjonskonferansen 2012 foregår i Oslo 4. til 5. juni 2012.

Møteplass
Konferansen skal bli en møteplass for etablerte nyskapninger og nyskapende etablerere. I løpet av konferansen vil deltakerne få mulighet til å bli kjent med eksempler på innovativ læring i praksis og eksempler på praksis som søker innovative løsninger. I ulike innovative aktiviteter og sesjoner får deltakerne utfordret hver andre.

Gjør deg kjent med innholdet i de 8 parallelle sesjonene: HTML 

Påmelding, program, mer info: HTML
Påmeldingsfrist: 15. mai

Les mer om innovation på NVL’s Tema-sida: HTML

E-post: Albert.Einarsson(ät)vox.no
Mer om: innovation

Femte Distans-symposiet 22 mai

Det femte symposiet som NVL s DiSTANS arrangerer om hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring / undervisning kan være en del av regional utvikling, blir holdt på Husavik, Nord-Island tirsdagen 22. mai.

I løpet av 2011 og 2012 har DISTANS arrangert fire symposier i Norden om temaet hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for blant annet å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring og høye utdanningsnivået i gles bebodde strøk. Siste år holdt DISTANS symposier i Rudkøbing Danmark, Torshavn på Færøyene og Mikkeli i Finland.  2012 er planen å arrangere 3 symposier. Det første var i Kiruna i Nord Sverige i februar. Neste symposium arrangeres i Husavik, Island 22. mai, mellom kl. 10:00- 16:00. Det siste i rekken blir i Nord Norge i september. Målet med symposiene er å samle og formidle informasjon og erfaringer, bearbeide materialet i en rapport som utkommer i sluttet av 2012
Presentasjoner fra symposiet i Husavik kan sees i Connect Pro. Program og nærmere informasjon på NVL's Kalender-sida.  

Mer om DISTANS på Distans: http://distans.wetpaint.com/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Recognition of Prior Learning – Cooperation between Higher Education and Companies

24th and 25th of May 2012, Turku, Finland

The focus of the seminar is on the recognition of prior learning in work based situations. The seminar is open for all those interested in practices of recognition of prior learning. Speakers from Finland, Ireland and Scotland will share their experiences in the presentations and discussions.
The seminar is organized by RPL in Higher Education (ESF) and funded by European Social Fund (ESF).
The national NVL network for Recognition of Prior Learning is involved in the seminar.

Please see NVL:s Calender page for more information.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

DialogWeb

Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

för Maria Österåker som sade upp sig från sitt arbete som företagsutvecklare och gav därmed upp tanken på en spikrak karriär för att i stället kunna göra det hon brinner för allra mest och samtidigt ha mera tid för att vara tillsammans med sin man och sina tre barn.
 
Läs Clara Henriksdotters artikel om självhushållning på www.dialogweb.net – och dela den på Facebook!
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 24.4.2012

Till NVL:s startsida