5/2006 NVL Uutisia

 


NVL

DEMOS-prosessin "Midtveis-konferanssi"

24.-25.8.2006, Voksenåsen, Oslo. Uutiskirjeen skandinaavisesta versiosta löydät lisätietoja.

Pohjoismainen aivoriihi

Tulevaisuuden osaamisalueet -konferenssi järjestetään Islannissa 24–25.8. NVL on tehnyt aloitteen pohjoismaiselle aivoriihelle tulevaisuuden osaamisalueista. Pohjoismailla on hyvät edellytykset olla globaali kestävän kehityksen osaamisalue. Aivoriihen tavoitteena on työstää visiomateriaalia ja herättää kysymyksiä ja keskustelua tulevaisuuden osaamisesta. Kaikista Pohjoismaista on kutsuttu osallistujia ”Väliaika” (Midterm)- seminaariin.


TANSKA

Koulutusta kohdistettuna paikallisiin tarpeisiin

15 uuden osaamiskeskuksen tavoitteena on kohdistaa aikuis- ja jatkokoulutus paikallisten tarpeiden mukaan.
Eri koulumuodoista on valittu 15 koulutusorganisaatioita kehitysohjelmaan, joka rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston kautta ja organisaatioiden omilla panostuksilla. Kokonaisrahoitus on noin 80 miljoonaa kruunua. Vireillä on erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena on kerätä paikallisten yrittäjien ja muiden organisaatioiden koulutustarpeita ja kehittää niille sopivia koulutusmuotoja. Näin tuetaan myös alueellista kehitystä. Päätavoite on kuitenkin vahvistaa paikallisen liike-elämän ja koulutuksen yhteistyötä. Erityisesti toimet kohdistetaan pienille ja keskisuurille toimijoille ja henkilöille, joilla on lyhyt peruskoulutus.
Lisää luettavaa aiheesta:

Oppimisen tunnustaminen tulossa

– konferenssi opitun tunnustamisen roolista:
www.dpu.dk/site.asp?p=6609&newsid1=3925


SUOMI
Vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen:

Yhdenvertaisuuslakia ei hyödynnetä työsyrjintäkysymyksissä

Yhdenvertaisuuslaki ei ole vaikuttanut työelämässä esiintyvään syrjintään odotetulla tavalla.
- Työsyrjintään puuttuminen kuuluu työsuojeluviranomaisille, mutta yhdenvertaisuuslaki ei näytä muuttaneen niiden tapaa tukea syrjintää kohdanneita henkilöitä. Toivoisinkin työsuojeluviranomaisten puuttuvan aktiivisemmin työsyrjintään yhdenvertaisuuslain tarjoamin keinoin, vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen esittää.
Yhdenvertaisuuslaki on sen sijaan osoittautunut tehokkaaksi puututtaessa palvelujen tarjonnassa esiintyvään syrjintään. Vähemmistövaltuutettu vei useita tapauksia syrjintälautakuntaan ja päätökset ovat olleet langettavia.
- On tärkeää huomata, että jos alainen noudattaa esimiehensä syrjivää käskyä tai toimintaohjetta, hän syyllistyy itsekin syrjintään, Hiltunen korostaa.
Vuoden 2005 toimintakertomus on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja englanniksi osoitteessa
www.vahemmistovaltuutettu.fi

Aikuisten ohjaus

Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma on julkaistu. Tietopalveluja kehitetään aikuisille soveltuviksi ja helppokäyttöisiksi. Neuvonta- ja ohjauspalveluiden saatavuutta parannetaan. Ohjauksen tueksi kehitetään työikäisen aikuisväestön osaamisen tunnustamisen uusia välineitä ja toimintatapoja. Ohjauksen strategista asemaa ja tutkimusta vahvistetaan ja ohjaustehtäviä hoitavien koulutusta lisätään. Onnistuminen edellyttää yhteistyötä ja verkostoitumista.
www.mol.fi/julkaisut


ISLANTI

Ohjausta henkilöille, joilla on alhainen koulutustaso

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins FA (Education and Training Service Centre) sai vuoden 2005 loppupuolella Islannin hallitukselta tehtäväkseen tukea ammattikoulutusta ja elinikäistä oppimista henkilöille, joilla oli alhainen koulutustaso. Yksi toimintatapa on helpottaa näiden henkilöiden pääsyä ohjauspalveluihin, ja niinpä ohjausta annetaankin muun muassa työpaikoilla.

Työmarkkinat ja koulun keskeyttäminen

Eurooppalainen raportti koulunsa kesken jättäneistä nuorista on hiljattain julkaistu (Study on Early School Leavers) . Raportissa kartoitetaan, miten koulutuksensa keskeyttänyt nuori pärjää työmarkkinoilla ja miten hän pääsee takaisin koulutuksen pariin. Raportti löytyy osoitteesta:
http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/earlyleave.pdf


NORJA

Perusta! Aikuisten oppiminen – tämänhetkinen tilanne, haasteet ja tehtävät

Vox julkaisi Norjan ensimmäisen tilanneraportin aikuisten oppimisesta. Raportissa huomioitiin seuraavat alueet:
• Aikuisten oikeus peruskouluun ja jatkokoulutukseen
• Opitun tunnustamisen arvostus ja dokumentointitavat
• Digitaalisen osaamisen perustaidot
• Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon perusteet aikuisilla
• Norjan kielen opetus aikuisille maahanmuuttajille
www.vox.no

Vihdoin positiivisia viestejä opintokeskuksille

Hallitus ehdottaa, että opintokeskusten valtionavustusta lisätään 27 miljoonalla kruunulla. Lisäys tulee monen vuoden vähennysten jälkeen.
Kursseille osallistui paljon aikuisia vuonna 2005, mutta vähemmän kuin vuonna 2004.
Tuoreet tilastot osoittavat, että osallistujamäärät ovat hieman laskussa. Vuonna 2005 opintokeskukset järjestivät 42 800 kurssia. Kurssimäärät vähenivät 9% vuodesta 2004. Naisosallistujia vuonna 2005 oli 57%. Suurin osallistuva ikäluokka oli 30-49 vuotiaat, heidän osuutensa kaikista osallistujista oli 62%.


RUOTSI

Kansansivistykselle seitsemän toiminta-aluetta

Kulttuurivaliokunta hyväksyy hallituksen esityksen tulevaisuuden kansansivistyksestä. Valtiontukea kansansivistystä varten saa seitsemältä toiminta-alueelta.
Valtiontuen tavoitteena on tukea demokratiaa ja yhteiskunnallista osallistumista, mahdollistaa ihmisen vaikutus omaan elämäntilanteeseensa, kohottaa koulutustasoa ja laajentaa kulttuuriin osallistumista seitsemällä toiminta-alueella.
Toiminta-alueet ovat:
1. Yhteinen arvopohja – demokraattisten arvojen tulee leimata kansansivistystä
2. Monikulttuurisen yhteiskunnan haasteet – eritaustaisten ihmisten tulee kohdata
3. Demografinen haaste – myös uusien sukupolvien on osallistuttava
4. Elinikäinen oppiminen – mahdollistaa aikuisten elinikäinen oppiminen
5. Kulttuuritoiminta – kansansivistyksen tulee olla paikallisen ja alueellisen kansankulttuurin käynnistäjä
6. Toimintarajoitteiset henkilöt – toiminnan tulee olla avoin näille henkilöille, kansanterveys ja kestävä kehitys
7. Maailmanlaajuinen oikeus – kansansivistyksen tulee osaltaan lisätä ymmärrystä muuttuviin arvoihin ja elämäntapoihin

1000 lisäpaikkaa ammattikoulutukseen,

jota toteutetaan yhteistyössä työnantajien kanssa (www.ky.se/dettaarky.html). Panostusta tähän ammattikoulutukseen lisätään 1000 opiskelupaikalla syksystä 2007 kevääseen 2009.


EUROOPPA

European further training course “Towards becoming a Good Adult Educator”

What are the criteria for a good adult educator in Europe today? Where and how does learning take place? How can adult educators facilitate learning; through guidance, facilitation, training or coaching?
Adult educators in Europe need to share experience, knowledge and to reflect on own practice in order to enhance the quality of adult education practice. Therefore, European adult educators are invited to participate in the further training course “Towards becoming a Good Adult Educator”.
The course is offered on two occasions: October 23 – 27, 2006 in Lithuania and November 24 – 28, 2006 in Hungary. The course is offered by a European team of trainers and can be financed by Grundtvig 3 scholarships.
Invitation and more information:
www.nordvux.net/page/38/euochovrigaeuropa.htm
1189