5/2012

 

 

Danmark

Større fleksibilitet og mere sammenhæng i de videregående uddannelser

En ny redegørelse fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser giver et meget godt overblik over det danske videregående uddannelses system og en række konkrete bud på, hvad Uddannelsesministeriet skal arbejde på for at understøtte udviklingen mod et endnu mere sammenhængende videregående uddannelsessystem.

Studerende på fremtidens videregående uddannelser må ikke forsinkes af unødige barrierer og dobbeltuddannelse. I stedet skal de have mulighed for at sammensætte deres uddannelse, så de er bedst muligt rustet til arbejdsmarkedet. Regeringen vil blandt andet fjerne barrierer for meritoverførsel, herunder meritgaranti for studier i udlandet, samt afskaffe behovet for suppleringsfag. Redegørelsen lægger også op til, at alle videregående uddannelser samles under én lov.

Læs redegørelsen på Fivu.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Højskolerne har gode resultater med integration

En rundringning til 16 kommuner, lavet af Folkehøjskolernes Forening, viser, at mange kommuner og sagsbehandlere har gode erfaringer med at sende flygtninge på højskole. De oplever, at miljøet på højskolen er givtigt.

Samarbejde mellem kommuner, højskoler og lokale sprogskoler ser ud til at give gode resultater. Undersøgelsen peger på, at flygtninge får et højskoleophold indsigt i og større forståelse for den danske kultur og de lærer det talte sprog hurtigt gennem fællesskabet med de andre elever.

Læs mere på Hojskolebladet.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Oversigt over evidensbaseret viden og forskning i Danmark 2010-2012

En ny publikation fra NCK-Nationalt center for kompetenceudvikling giver en oversigt over ny viden inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Rapporten viser at der er en relativt begrænset mængde ny evidensbaseret viden inden for voksen- og efteruddannelsesområdet, og at det er et begrænset antal institutioner, som bidrager til frembringelse af denne viden.

Hovedparten af den indsamlede viden har karakter af erfaringsopsamlinger og evalueringer af centrale aktiviteter i den aktuelle udvikling inden for feltet. Det drejer sig om vejledning, realkompetence og VEU-centre. I rapporten findes links til kontaktpersoner og til publikationer, der kan uddybe de præsenterede resultater.

Rapporten kan downloades i pdf-format HER.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

De metoder som det nuvarande finländska utbildningssystemet erbjuder räcker inte till för att upprätthålla kompetensen hos personer med högre utbildning. Metoderna är inte heller flexibla nog för att motsvara behoven inom de nya expertbranscher som växer fram.

Detta kommer fram i den så kallade KYTKÖS-slutrapporten som lyfter fram behovet av att stärka studievägarna för toppexperter. KYTKÖS-projektet har kartlagt modeller på internationell nivå för att utveckla fortbildningen för och kompetensen hos personer med högre utbildning samt att skissera upp finländska modeller för fortbildning och kompletterande utbildning.

Läs mera på Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Ny nationell referensram skall klargöra examenssystemet

Från och med ingången av nästa år tas en nationell referensram för examensbaserat och övrigt kunnande i bruk. Referensramen omfattar hela utbildningssystemet och klargör det finländska examenssystemet samt förbättrar funktionaliteten. Referensramen förbättrar också examinas nationella och internationella transparens och jämförbarhet samt främjar mobiliteten.

Regeringen gav en proposition om en lag om en referensram för examina och övrigt kunnande till riksdagen i början av maj. Den nationella referensramen bygger på den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

Läs mera på Minedu.fi och Oph.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Austurbrú (Østbroen)

Kunnskap, utvikling og sørvis er motto for en ny organisasjon Austurbrú på Øst Island som ble etablert den 8. mai 2012. I den nye organisasjonen forenes alle støtte organisasjoner i regionen inklusiv livslang læringssentret.

Før etableringen av den nye organisasjon spilte flere organisasjoner sine respektive roller med arbeidsmarkedstiltak, regional utvikling, utdanning, markedsføring og kultur. Alle disse roller tas nå over av den nye organisasjon og med synergi og en plattform for samarbeide mellom kommuner på Østlandet.
I anledning av foreningen holdt Islands regjering sitt møte på Østlandet og statsminister Jóhanna Sigurðardóttir sa i sin tale at den nye organisasjon ville lede til rasjonalisering, effektivitet og forenkling av kommunikasjon mellom staten og kommunene i landsdelen. Organisasjonen er det første av slagen i Island og regjerningen oppfordrer andre landsdeler til en tilsvarende forening for å øke effektiviteten og forenkle kommunikasjon mellom stat og landsdele.  

Mer på islandsk: www.stjornarrad.is/rikisstjorn/frettir/nr/459

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Støtte til yrkesutdanning 2012-2013

Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet.

Støtten skal bidra til å styrke yrkesopplæring i den videregående skolen, i høyskole og i voksenopplæringen. Bevilget prosjekt skal foregå i løpet av skoleåret 2012 – 2013. 240 millioner islandske kroner skal bevilges til prosjekter innenfor fire områder. De spenner over utvikling av ny yrkesutdanning, spesialiserte utdanningstiltak, analyse av forskjellige gruppers behov og  arbeidslivets behov for yrkesutdanning.

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Auglysingar/allar/nr/6816

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Vox deler ut 105 millioner til basisopplæring av voksne i arbeid

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)  fortsetter med økte tildelinger til opplæring i lesing, skriving, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter. Les mer om hvordan man får ansatte med på kurs og hvordan man lager godt kursinnhold.

Les mer på Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012

Kunnskapsdepartementets rapport presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på utviklingen over tid. Søkningen til høyere utdanning fortsetter å øke, personer med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større del av studentene, flere doktorgrader blir avlagt og  antall innreisende utvekslingsstudenter har økt nesten 6000 nå.

Les mer på Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Tekniksprång ska ge ungdomar praktikplatser

Regeringen och näringslivet genomför en satsning för att få fler ungdomar att vilja bli ingenjörer. Genom fyra månaders betald praktik på ett företag ska ungdomar få en chans att lära sig vad ingenjörsyrket innebär.

Sverige står inför en stor brist på ingenjörer. Under en längre period har för få velat utbilda sig till ingenjör, samtidigt som pensionsavgångarna är stora framöver. Tekniksprånget riktar sig till ungdomar som gått ut gymnasiets naturvetenskaps- eller teknikprogram med godkända betyg. Den som antas blir junior trainee på ett teknikintensivt företag. Praktiken är fyra månader lång och ger praktikanten lön och kvalificerad handledning.

För läsåret 2012/2013 finns cirka 1000 praktikplatser att söka. Planen är att antalet platser ska vara 5000 per år till 2015.

Läs mer på www.regeringen.se/sb/d/15620/a/191048

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen har givit myndigheten i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt, i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildningar för personer med funktionsnedsättning.

Fem utbildningar ska ingå i projektet och de ska bedrivas med två utbildningsomgångar var. Utbildningarna startar hösten 2012 och 2013. Av intresseanmälningarna från olika utbildningsanordnare att medverka i försöket, har fem utbildningar valts ut. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån samma kriterier och krav som för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Läs mer på Yhmyndigheten.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Gemensam satsning på företagande, forskning och innovation

Saab Dynamics, Karlskoga kommun och Örebro universitet gör en gemensam satsning på företagande, forskning och innovation. En avsiktsförklaring har undertecknats som start på ett omfattande utvecklingsarbete.

Planerna omfattar åtgärder för att etablera och utveckla en företagspark (Karlskoga Science Park), stärka forskning och utbildning inom teknikområdet, samt stimulera tillväxt och innovation.
- En avgörande framgångsfaktor för den högteknologiska industrin är att det finns en miljö som stärker forskning, utbildning och innovationer i närheten av våra verksamhetsorter. Därför ser vi satsningen på Campus Alfred Nobel, tillsammans med Karlskoga kommun och Örebro universitet, som en möjlighet att fortsatt ligga i teknikens framkant, samtidigt som det skapas en rekryteringsbas av framtida högkvalificerade ingenjörer till Saab Dynamics, säger Saab Dynamics vd Tomas Samuelsson.

Läs mer på Oru.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Ministre udtaler sig om vejledning, kompetenceudvikling og livslang læring

Til en vejlderkonference i Torshavn den 7. maj, hvor hovedforelæserne var medlemmer i NVLs vejldernetværk, var åbningstaler fra både undervisningsminister Bjørn Kalsø og erhvervsminister Johan Dahl på programmet. I deres respektive taler var der fokus på visioner omkring vejledning i forhold til voksenuddannelse i et livslangt læringsperspektiv.

Undervisningsminister Bjørn Kalsø påpegede, at det færøske samfund står overfor store udfordringer på uddannelsesområdet, som stiller øgede krav til vejledernes kompetencer. Han understregede, at der er et stort behov for at etablere en vejlederuddannelse for udøvende vejledere i alle sektorer. På grund af den økonomiske krise er det ikke muligt at prioritere en vejlederuddannelse i år, men undervisningministeriets mål er at gå i gang med dette arbejde i efteråret 2013. Erhvervsminister Johan Dahl understøttede også vigtigheden af vejledning, og han appelerede til, at arbejdsmarkedets parter og relevante ministerier indgår i et tæt og forpligtende samarbejde omkring vejledning, etablering af systemer for validering samt kompetenceudvikling af ufaglærde  i nærmeste fremtid. Begge ministre takkede NVLs vejledernetværk for deres konstruktive bidrag til diskussionen på Færøerne og at man får etableret et samarbejde om en god og effektiv vejledning.

Læs Bjørn Kalsøs tale på færøsk på Mmr.fo og Johan Dahls tale på engelsk på Vmr.fo.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

NVL

Vårens siste DISTANS og Nordinfo webinar

Det siste webinar som Distans og Nordinfo arrangerer våren 2012 blir holdt den 29. mai på samme plass og tid som før eller kl. 13:00 CET (11:00 i Island og 14:00 í Finland). Årets tema er innovasjon i læring og undervisning.

Tirsdag 29. mai vil Barfuss Ruge og Hróbjartur Árnason intervjue Jenni Parker om hennes bok: Mobile Learning Toolkit,
Mer om Jenni Parker http://jenniferparker.posterous.com/

Link til registrering Det koster ingenting å delta men vi ber de som ønsker å være med om at registrere seg.
Møteplassen er http://frea.emea.acrobat.com/distans  Det kreves ingen nedlasting, bare en liten gratis add on.

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

DialogWeb

Folkbildning i ett femhundraårigt perspektiv

– Om man har turen att i sin forskning någon gång beträda ny mark känns det som att röra sig i ett vackert orört snölandskap och se sina egna fotavtryck i snön, säger professor Ove Korsgaard.

Läs Clara Henriksdotters intervju med honom på www.dialogweb.net – och dela den på Facebook!

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 24.5.2012

Till NVL:s startsida