5/2012 NVL Uutisia

 

 

Danmark

Lisää joustavuutta ja yhtenäisyyttä korkeakoulutukseen

Tutkimuksesta, innovaatioista ja korkeakoulutuksesta vastaavan ministeriön tuore selvitys luo monipuolisen katsauksen Tanskan korkeakoulutusjärjestelmään. Lisäksi selvitys esittää joukon konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joiden avulla opetusministeriö voi tukea korkeakoulutusjärjestelmän kehittämistä entistä yhtenäisemmäksi.

Selvityksessä todetaan, että tulevien korkeakouluopiskelijoiden valmistumista ei haluta hidastaa tarpeettomilla esteillä ja päällekkäisillä opinnoilla. Sen sijaan heidän tulee saada mahdollisuus koota opinnoistaan kokonaisuus, joka antaa mahdollisimman hyvät valmiudet työmarkkinoille. Hallitus haluaa muun muassa poistaa opintojen hyväksi lukemisen esteitä ja ottaa käyttöön hyväksilukutakuun ulkomailla suoritetuista opinnoista.  Lisäksi halutaan poistaa tiettyihin korkeakouluopinto-ohjelmiin edellytettävät lukio-opintojen täydennysopinnot. Selvityksessä  pohjustetaan myös kaiken korkeakoulutuksen tuomista saman lainsäädännön piiriin.

Linkki (tanskankieliseen) selvitykseen: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Kansanopistoissa hyviä tuloksia integraatiosta

Tanskan kansanopistoyhdistyksen 16 kuntaan tekemä soittokierros osoittaa, että monilla kunnilla ja virkailijoilla on hyviä kokemuksia pakolaisten lähettämisestä kansanopistoihin. Kansanopistot koetaan hyödyllisiksi ympäristöiksi.

Kuntien, kansanopistojen ja alueen kielikoulujen välinen yhteistyö näyttäisi tuottavan hyviä tuloksia. Tutkimuksessa todetaan, että kansanopistossa opiskelu lisää pakolaisten tanskalaisen kulttuurin tuntemusta ja ymmärrystä. Lisäksi he oppivat opiskelijayhteisössä nopeasti puhumaan tanskaa.

Lisää aiheesta (tanskaksi) Tanskan kansanopistoyhdistyksen lehdessä Hojskolebladet.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Näyttöön perustuvan tiedon ja tutkimuksen katsaus 2010–2012

Tanskalainen osaamisen kehittämisen tutkimus- ja tietokeskus NCK on juuri julkistanut katsauksen tanskalaisesta aikuiskoulutusalan uudesta näyttöön perustuvasta tiedosta. Raportin mukaan aikuis- ja täydennyskoulutusalalla on luotu suhteellisen vähän uutta tutkimustietoa ja tiedon tuottajien lukumäärä on melko pieni.

Suurin osa kerätystä tiedosta on luonteeltaan  alan tämänhetkisen kehityksen kannalta keskeisten toimintojen arviointia kokemusten keräämistä. Aihealueina ovat ohjaus, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja VEU-aikuiskoulutuskeskukset. Raportissa on linkkejä yhteyshenkilöihin ja julkaisuihin joiden avulla lukija voi saada lisätietoa raportissa esitetyistä tuloksista.

Raportti: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Korkeakoulutettujen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

Suomen nykyisen koulutusjärjestelmän keinot eivät riitä ylläpitämään yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeän korkeakoulutetun työvoiman osaamista eivätkä ne vastaa joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeisiin.

Tiedot käyvät ilmi KYTKÖS-hankkeen tuoreesta loppuraportista, joka nostaa esiin huippuasiantuntijuuden opintopolkujen vahvistamisen. KYTKÖS-hankkeessa on kartoitettu kansainvälisiä malleja, joiden avulla voitaiisiin kehittää korkeakoulutettujen täydennyskoulutusta ja osaamista sekä luonnosteltu suomalaisia täydennys- ja jatkokoulutusmalleja.

Lisää aiheesta sivustolla Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Uusi kansallinen viitekehys selkeyttämään tutkintojärjestelmää

Kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Koko koulutusjärjestelmän kattava viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta.

Hallitus antoi toukokuun aluss eduskunnalle esityksen laista tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksekseksi. Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys rakentuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) pohjalle.

Lisää aiheesta sivustoilla Minedu.fi ja Oph.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Austurbrú

Itä-Islannissa perustettiin 8. toukokuuta 2012 uusi organisaatio nimeltään Austurbrú (Itäsilta), jonka mottona on ”Osaamista, kehitystä ja palvelua”. Uusi organisaatio yhdistää kaikki alueen tukiorganisaatiot, joihin myös elinikäisen oppimisen keskus kuuluu.

Ennen uuden organisaation perustamista eri tehtävät (mm. työvoimahallinto, aluekehitys, koulutus, markkinointi ja kulttuuri) kuuluivat eri organisaatioille. Nyt uuusi organisaatio ottaa hoitaakseen kaikki nämä tehtävät, mikä luo synergiaetua. Organisaatio toimii myös itäisen Islannin kuntien yhteistyövälineenä.
Uuden yhteisorganisaation perustamisen kunniaksi Islannin hallitus piti istuntonsa Itä-Islannissa. Pääministeri Jóhanna Sigurðardóttir sanoi puheessaan, että uusi organisaatio tulee rationalisoimaan, tehostamaan ja yksinkertaistamaan alueen kuntien ja valtion välistä viestintää. Organisaatio on Islannissa ensimmäinen lajiaan. Hallitus kehottaa muita alueita järjestämään samantyyppisiä  yhteenliittymiä toiminnan tehostamiseksi ja valtion ja alueiden välisen viestinnän helpottamiseksi. 

Lisää aiheesta (islanniksi): www.stjornarrad.is/rikisstjorn/frettir/nr/459

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Tukea lukuvuonna 2012–2013 toteutettaville ammattikoulutushankkeille

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutushankkeiden toteuttamiseen tarkoitettuja apurahoja. Taustalla on hallituksen päätös kampanjasta, jonka otsikkona on ”Opinnot ovat mahdollisuus”.

Apurahoilla on tarkoitus rahoittaa toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen liittyviä hankkeita. Tukea myönnetään lukuvuoden 2012–2013 aikana toteutettaville hankkeille. Yhteensä 240 miljoonaa Islannin kruunua jaetaan neljään eri aihealueeseen kuuluville hankkeille: 1)uuden ammattikoulutuksen kehittäminen, 2)erikoistuneet koulutukset, 3)eri ryhmien tarveanalyysit ja 4)työelämän ammattikoulutustarpeet.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Auglysingar/allar/nr/6816

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Vox jakaa 105 miljoonaa kruunua työpaikalla tapahtuvaan perustaito-opetukseen

Työpaikalla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelma BKA jakaa entistä enemmän rahaa luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkataitojen opettamiseen henkilöstölle yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla. Alla olevan linkin takana on norjaksi lisätietoa työntekijöiden motivoimisesta opiskelemaan ja kurssisisällön suunnittelusta.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Korkeakoulutuksen tilannekatsaus 2012

Norjan opetusministeriön raportissa esitellään korkeakoulusektorin tilastoja vuodelta 2011 ja tarkastellaan pidemmän aikavälin kehitystä. Korkeakouluun hakijoiden määrä jatkoi edelleen kasvuaan, samoin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus opiskelijoista. Suoritettujen tohtorintutkintojen määrä kasvaa, ja Norjaan tulevien vaihto-opiskelijoiden määrä on noussut 6000:een.

Lisää aiheesta (norjaksi): Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Hanke luo nuorille tekniikan alan harjoittelupaikkoja

Ruotsin hallitus ja elinkeinoelämä toteuttavat hankkeen, jonka tavoitteena on innostaa nuoria kouluttautumaan insinööriksi. Nuoret saavat mahdollisuuden tutustua insinöörin ammattiin suorittamalla neljän kuukauden palkallisen harjoittelun yrityksessä.

Ruotsissa tulee pian pula insinööreistä. Insinöörikoulutukseen on pitkään ollut liian vähän hakijoita, ja samaan aikaan suuri osa alan työntekijöistä jää lähivuosina eläkkeelle. Tekniksprånget-hanke on suunnattu nuorille, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti lukiokoulun luonnontieteellisen tai teknisen linjan. Ohjelmaan hyväksytyt pääsevät harjoitteluun tekniikan alan yritykseen junior trainee -nimikkeellä. Palkallinen harjoittelu kestää neljä kuukautta ja harjoittelijat saavat sen aikana osaavaa ohjausta.

Lukuvuodelle 2012-2013 on tarjolla noin 1000 harjoittelupaikkaa. Suunnitelmissa on tarjota noin 5000 paikkaa vuodessa vuoteen 2015 asti.
 
Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15620/a/191048

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Uusia opiskelumahdollisuuksia vammaisille

Viisi Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvaa koulutusohjelmaa saa lisätukea parantaakseen vammaisten opiskelumahdollisuuksia. Ruotsi hallitus on antanut koulutuksista vastaavalle virastolle tehtäväksi toteuttaa kokeilun, jonka tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulutusten esteettömyyttä.

Kokeiluun kuuluu viisi eri koulutusohjelmaa, ja kustakin koulutuksesta aloitetaan ryhmä sekä syksyllä 2012 että syksyllä 2013. Kokeiluun osallistuvat koulutusohjelmat valittiin kiinnostuksensa ilmaisseiden koulutuksen järjestäjien joukosta. Hakemukset arvioitiin samoilla kriteereillä kuin muukin ammattikorkeakoulutus.

Lisää (ruotsiksi): Yhmyndigheten.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Yhteinen panostus yrittäjyyteen, tutkimukseen ja innovaatioihin

Saab Dynamics, Karlskogan kunta ja Örebron yliopisto toteuttavat yhteisen hankkeen, jossa yhdistyvät yrittäjyys, tutkimus ja innovaatiot. Organisaatiot ovat aloittaneet laajan kehitystyön allekirjoittamalla aiejulistuksen.
Suunnitelmissa on  yrityspuiston (Karlskoga Science Park) perustaminen ja kehittäminen, tekniikan alan tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen ja kasvun sekä innovaatioiden edistäminen. – Korkean teknologian teollisuuden kannalta on ratkaiseva menestystekijä, että toimipaikkojen lähellä on toimintaympäristö joka vahvistaa tutkimusta, koulutusta ja innovaatioita. Siksi Karlskogan kunnan ja Örebron yliopiston kanssa toteutettava Campus Alfred Nobel -hanke tarjoaa meille mahdollisuuden pysyä tekniikan eturintamassa samalla kun luomme rekrytointipohjaa, josta Saab Dynamics tulee saamaan palvelukseensa insinöörialan vankkoja osaajia, Saab Dynamicsin toimitusjohtaja Tomas Samuelsson toteaa.
 
Lisää aiheesta (ruotsiksi): Oru.se
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Ministeritason näkemyksiä ohjauksesta, osaamisen kehittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta

Torshavnissa pidettiin 7. toukokuuta opinto- ja uraohjausalan konferenssi, jonka pääalustajat olivat NVL:n ohjausverkoston jäseniä. Konferenssin avauspuheet pitivät opetusministeri Bjørn Kalsø sekä elinkeinoministeri Johan Dahl. Puheissaan he esittivät visioita aikuiskoulutukseen liittyvästä ohjauksesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Opetusministeri Bjørn Kalsø totesi, että Färsaarilla on edessään suuria koulutusalan haasteita, jotka edellyttävät ohjausalan ammattilaisilta uutta osaamista. Hän korosti, että on erittäin tärkeää käynnistää yhteinen ohjausalan koulutus, jossa koulutetaan eri sektoreilla toimivia ohjausalan ammattilaisia. Talouskriisin vuoksi ohjauskoulutukseen ei voida panostaa vielä tänä vuonna, mutta opetusminsteriön tavoitteena on käynnistää valmistelut syksyllä 2013. Myös elinkeinoministeri Johan Dahl painotti ohjauksen tärkeyttä. Hänen mukaansa työmarkkinaosapuolten ja ohjausalaan liittyvien ministeriöiden tulisi pikimmiten käynnistää tiivis, velvoittava yhteistyö liittyen ohjausalaan, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen järjestelmiin sekä ammattikouluttamattomien työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Molemmat ministerit kiittivät NVL:n ohjausverkostoa rakentavasta panoksesta Färsaarilla käytävään keskusteluun toimivasta ja tehokkaasta ohjauksesta.

Bjørn Kalsøn fäärinkielinen puhe: HTML
Johan Dahlin englanninkielinen puhe: HTML

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

NVL

Kevään viimeinen DISTANS-verkoston ja Nordinfon webinaari

Distansin ja Nordinfon kevään 2012 viimeinen webinaari järjestetään 29. toukokuuta samaan aikaan ja samassa paikassa kuin aikaisemmat. Webinaari alkaa 13:00 CET (11:00 Islannin aikaa, 14:00 Suomen aikaa).

Tämän vuoden teemana on innovaatio oppimisessa ja opetuksessa. Tiistaina 29. toukokuuta Barfuss Ruge ja Hróbjartur Árnason haastattelevat Jenni Parkeria hänen kirjastaan Mobile Learning Toolkit.
Lisätietoa Jenni Parkerista http://jenniferparker.posterous.com/

Linkki ilmoittautumiseen Osallistuminen on maksutonta, mutta pyydämme osallistujia ilmoittautumaan etukäteen.
Kohtaamispaikkana on http://frea.emea.acrobat.com/distans  Osallistuminen ei edellytä minkään ohjelman lataamista, tarvitaan ainoastaan pieni maksuton lisäsovellus.

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

DialogWeb

Kansansivistyksen tutkija katsoo kauas

— Jos kohdalle osuu se onni, että omalla tutkimuksellaan raivaa uutta uraa, tunne on sama kuin liikkuisi kauniissa, koskemattomassa lumimaisemassa ja näkisi lumessa omat jalanjälkensä, toteaa professori Ove Korsgaard.

Lue Clara Henriksdotterin artikkeli (suomeksi) Sivistys.netistä.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 24.5.2012

NVL:n aloitussivulle