6/2005

 
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm

NVL

DialogWeb 4/2005: Learning a living

Tema för nyaste nummer av DialogWeb är "Learning a living" med bl.a. intervju med Patrick werquin (OECD).
DialogWebin uusimman numeron teemana on "Learning a living" ja sisältää mm. Patrick Werquinin (OECD) haastattelun.
The theme of DialogWeb 4/2005 is Learning a living and it includes an interview with Patrick Werquin (OECD).
www.dialogweb.net

Den Nordiske Stemme - online-konferens

Den Nordiske Stemme är namnet på ett samnordiskt projekt som syftar till att stödja användningen av informations- och kommunikationstekniken - IKT bland lärare i modersmålet och tillhörande undervisning i grannländernas språk. Denna användning är ju något som ingår i respektive läroplaner men som i praktiken ofta är ganska svår att genomföra.
Därför vill projektet etablera ett forum, där språklärare och andra utbildningsanordnare i Norden har möjlighet att få tips om hur IKT kan komma in. Läs mer på
http://nordiskestemme.dk/ där man också kan anmäla sig till en kostnadsfri online-konferens som börjar den 7 november och pågår i en vecka.

DANMARK

Metoder til at mindske frafald i erhvervsuddannelserne

Som et led i bekæmpelsen af frafaldet på erhvervsuddannelserne og den dermedfølgende risiko for ledighed og marginalisering i voksenlivet, har uddannelsesstyrelsen udgivet: ”Fra frafald til fastholdelse – god praksis i erhvervsuddannelserne”. I publikationen gives eksempler på ’god praksis’ i erhvervsskolernes indsats for at fastholde de unge i en erhvervsuddannelse og reducere frafaldet. En række uddybede eksempler findes omtalt i internetpublikationen: God praksis for fastholdelse af elever i erhvervsuddannelserne, her gives konkrete værktøjer til, hvordan der kan arbejdes i en erhvervsskolefaglig daglig praksis.

Ligestilling på nordisk

Ifølge ny plan for ligestillingsarbejdet i Norden 2006-2010, som blev vedtaget af de nordiske ligestillingsministre forsamlede i København i maj i år, skal det nordiske ligestillingsarbejde omfatte flere områder end i dag. Det sker med den begrundelse, at dagens mangekulturelle samfund stiller nye krav til ligestillingsarbejdet, der som følge heraf må udvides med magtstrukturer og ungdom som vigtige prioriteringsområder. Mændene skal også, i højere grad end førhen, inddrages i arbejdet med ligestilling. Der er allerede udarbejdet en rapport om unges erhvervsvalg og som opfølgning herpå planlægges en konference om at styrke unges mere frie valg, ligesom der er planer om at udgive en ”best practice guide”, som skal uddeles til skoler, erhvervsvejledere, uddannelsesinstitutiuoner og myndigheder.
At ligestillingen lever i norden kan man forvisse sig om ved at besøge Nordisk Ministerråds hjemmeside. Her kan man blandt meget andet læse om og se billederne af titusinde strejkende kvinder i Reykjavik, der d. 24. oktober 2005 gik på gaden for at demonstrere for lige løn.
Læs mere om nordisk ligestillingsarbejde på:
www.norden.org

FINLAND

LLinE-konferenssi katsoo tulevaisuuteen juhlatunnelmissa

Mikä on elinikäisen oppimisen tavoite ja rooli tulevaisuuden Euroopassa? Sitä pohtii ensi viikonlopulla Helsingin Vuosaaressa mittava kansainvälinen joukko aikuiskoulutuksen asiantuntijoita. Konferenssin 80 osallistujaa tulevat 20 eri maasta. Vuosittainen LLinE konferenssi järjestetään nyt kahdeksatta kertaa. Konferenssi juhlii samalla LLinE–lehden kymmenvuotistaivalta.
Euroopan unioni listasi 2000-luvun alussa neljä teemaa (employability, active citizenship, social inclusion ja personal fulfilment) elinikäisen oppimisen tavoitealueiksi.
Nyt EU tuntuu Lissabonin strategian myötä liikuttavan elinikäistä oppimista kohti employability-teemaa.
www.lline.fi

LLinE konferensen ser på framtiden med festkänsla

Vilken framtid har det livslånga lärandet i Europa? Detta dryftas 20-22.10 av 80 deltagare från 20 nationer, som alla är experter inom vuxenutbildning, i Nordsjö, Helsingfors, Finland. Konferensen ordnas för åttonde gången och LLinE tidskriften firar samtidigt 10 år.
Håller EU på att utveckla Lissabon strategin mot ett temaområde från fyra (employability, active citizenship, social inclusion och personal fulfilment)? Är det möjligheten till arbete och god arbetskraft (employability) som vi skall sträva efter?
www.lline.fi

Koulutuksen paikallinen arviointi on lisääntynyt

Koulutusta arvioidaan paikallisesti entistä enemmän. Opetushallituksen selvityksen mukaan lakisääteinen koulutuksen arviointi toteutuu aikaisempaa paremmin ainakin itsearvioinnin keinoin.

Eeva Löfström, Jari Metsämuuronen, Eero K. Niemi, Kaija Salmio, Kirsti Stenvall: Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 2004. Arviointi 2/2005. Opetushallitus
Julkaisu on saatavilla pdf-muodossa osoitteessa:
www.edu.fi/julkaisut/kopaarvi.pdf

Utbildning utvärderas allt mer lokalt

Lokal utvärdering av utbildning blir allt vanligare. Enligt utbildningsstyrelsens utredning görs allt mer av den i lagen föreskrivna utvärderingen allt bättre, åtminstone när det gäller självvärdering.

ISLAND

Behovsanalyse for utdanning i turisme

Slutrapport om behovsanalyse for utdanning og opplæring i turismen på Island, ble presentert på et møte hos Turismens hovedorganisasjon (SAF, Samtök ferðaþjónustunnar) i siste uke. Etter utdanningsministerens, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttirs opningstale, ble resultatene av analysen presentert. Det fremgår av rapporten at det er mange kortutdannede innen turismen i Island. Særlig innen hotell og restaurantbransjen og i små og mellomstore bedrifter. En av konklusjonene er at alle, myndighetene, skoler, arbeidsgiverforeninger, fagforeninger og voksenopplæringen må arbeide sammen for at løfte kompetansenivået.
Behovsanalysen var en masteravhandling av Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir ved Islands Universitet.Veileder var professor Jón Torfi Jónasson.
Turismens hovedorganisasjon:
www.saf.is
Rapporten:
www.saf.is/LOKASKÝRSLA101005.pdf

NORGE

Høy aktivitet i nordisk samarbeid

Utdannings- og forskningssektoren i Ministerrådet kjennetegnes av høy aktivitet!
Mer om dette og nordisk samarbeid sett med norske øyne finnes i St. Meld. Nr. 43.
Kap. 7.2 er særlig interessant for alle som er opptatt av utdanning og forskning.
http://odin.dep.no/fkd/norsk/dok/regpubl/stmeld/047001-040005/dok-bn.html

Norden på moten igjen

Det er stor interesse for den nordiske samfunnsmodellen i Europa, skriver Dagens Næringsliv i Norge (9/10/05). Avisen henviser blant annet til rapporten Norden som global vinderregion, der bl.a. Nordiske verdier og nordiske styrkeposisjoner belyses. Rapporten finner du her:
www.norden.org/webb/news/news.asp?id=5533&lang=1

Populære nettstudier

I slutten av august 2005, ganske nøyaktig 18 år etter at de første nettstudentene startet, fikk NKI påmelding til nettkurs nr. 50 000,. Les mer om en lykkelig student og utvikline av nettutdanning:
www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?artid=937#_Toc115502374

Positive holdninger, men hva skjer egentlig?

Norge har siden 2000 hatt en lov som gir voksne rett til grunnopplæring. Det har hersket stor usikkerhet om loven egentlig realiseres. Vox har gjennom prosjektet Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring belyst voksnes muligheter i forhold til denne rettigheten. Sluttrapporten Kunnskapsgrunnlaget med spørsmål, noen svar og anbefalinger kan leses her:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1061

Uka for voksnes læring

I uke 43 feirer Norge den lærende voksne. Det blir utstillinger, demonstrasjoner, prisutdelinger og konferanser over hele landet. Høydepunkter er utdelingene av Folkeopplysningsprisen, Læringsheltprisen. og Vox prisen . Helt spesielt i år er at den internasjonale konferansen ”Education for All in an Era of Increasing Mobility” arrangeres i Norge.
Les mer.

SVERIGE

Internationella programkontoret startar vuxnätverk

Det kommer att ske genom en e-postgrupp där nyheter som berör vuxenutbildningen, exempelvis kontaktseminarier och IPK:s infomationsdagar, kommer att publiceras.
Anmäl dig genom att skicka mejl till kerstin.hagblom@programkontoret.se
Frågor besvaras av Kerstin Hagblom, tel. +46(0)8 453 7200

ANNONCERING

Törs du anställa en svensk?

Fördelarna med att gå över Sundet efter vatten
Projektet ”Mentor på tværs” inbjuder till konferens, torsdagen den 24 november 2005 kl. 19-16 i Jacob Hansens Hus i Helsingborg, om at rekrytera och behålla arbetskraft i Öresundsregionen.
Anmälning senast den 15.11.2005.
Kontakta projektkoordinator Jannik Augsburg: Jannik.augsburg@helsingborg.se
1900