6/2012 NVL Uutisia

 

 

Danmark

Bornholmissa keskusteltiin demokratiasta

Kansankokouksen (Folkemødet) nimellä tunnettu poliittinen tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Allingessa, Bornholmin saarella pidetyn tapahtuman aiheena oli demokratia ja kansanvalta. Keskusteluun tärkeistä aiheista osallistui mm. poliitikkoja, kansalaisia ja organisaatioiden, aluehallinnon, oppilaitosten ym. edustajia.

Kansankokous oli menestys: osallistujia oli enemmän kuin vuonna 2011, ja tapahtumaa tukivat kaikki Tanskan kansankäräjien puolueet sekä suuri joukko yrityksiä ja organisaatioita. Tapahtuman tavoitteena on tukea demokratiaa järjestämällä keskusteluja yhteiskunnan kohtaamista haasteista ja  mahdollisuuksista. Bornholmin aluevaltuusto vastasi käytännön järjestelyistä.

Tapaamisesta on julkaistu materiaalia useiden organisaatioiden kotisivuilla.
Ks. esim. Kansankokouksen omia verkkosivuja (materiaalia myös englanniksi):
www.brk.dk/folkemoedet/sider/folkemoedet.aspx (esim. filmejä, jatkokeskustelua)
Danske regioner: www.regioner.dk/FM12.aspx (video, galleria, demokratialehti)
Dansk folkeoplysningssamråd: www.dfs.dk/temaer/ vapaan sivistystyön roolista

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

VUC-aikuiskoulutuskeskuksissa ennätysmäärä osallistujia vuonna 2011

VUC-aikuiskoulutuskeskusten keskushallinto on julkaissut vuoden 2011 vuosikertomuksen.

Vuosikertomuksesta käy ilmi, että vaikka vuonna 2011 tapahtui suuria muutoksia, yli 100 000 henkilöä on osallistunut opetukseen. Opiskelijalukuvuosiksi muutettuna määrä on noussut 26 600:aan, mikä on korken luku sitten vuoden 2007. Tällä hetkellä tärkein kohderyhmä ovat nuoret ja nuoret aikuiset (16–24 vuotta). EVA-arviointilaitoksen ja Damvadin tekemien arviointien mukaan monet VUC-keskusten opiskelijat, etenkin  toisen asteen kaupallisen tutkinnon suorittaneet ,jatkavat opintojaan korkeakoulussa. VUC-keskusten tarjonnasta hyötyvät myös aikuiset, joilla on lyhyt pohjakoulutus: heille hyödyllisiä vaihtoehtoja ovat mm. valmistava aikuiskoulutus, yleissivistävät opinnot ja yksittäiset toisen asteen kaupalliseen tutkintoon kuuluvat aineet. Näin ollen VUC on tärkeä aikuiskoulutusalan toimija.

Raportti (tanskankielinen): http://ipaper.ipapercms.dk/VUC/VUCSekretariatet/VUCrsrapport2011/

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi tutkimuslaitos tavoittelee laatua ja tehokkuutta

Tutkimuslaitos AKF fuusioituu osaksi VERA:a, joka on uusi kansallinen analyysi- ja tutkimuslaitos. VERA:n tehtävinä ovat laadun ja tehokkuuden valvonta ja kuntien sekä alueiden toiminnan ohjaus.

Heinäkuun 1. päivänä  tutkimuslaitokset AKF, DSI ja KREVI yhdistyvät, ja niistä tulee VERA – Tanskan kansallinen kunta- ja aluehallinnon analyysi- ja tutkimuslaitos. Uuden laitoksen tehtävänä on tuottaa käytännönläheistä ja käyttökelpoista tietoa kunta- ja aluehallinnon käyttöön. Tavoitteena on edistää laadun kehittämistä ja tehostaa resurssien käyttöä sekä julkisen sektorin ohjausta. Tanskan kansankäräjien enemmistö puolsi uutta laitosta koskevaa lakiesitystä.

Lisää aiheesta (tanskaksi) www.akf.dk/presserum/pressemeddelelser/alle/akf_bliver_til_vera/

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Tanskan ammattikoulutusjärjestelmä – englanninkielinen kuvaus

Eurooppalainen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop on Tanskan EU-puheenjohtajuuden johdosta julkaissut kirjan Tanskan ammattikoulutusjärjestelmästä.
Julkaisussa kuvaillaan sekä ammatillisia perustutkintoja että jatko- ja täydennyskoulutusta.

Kirjaa voi tilata ilmaiseksi Rosendahl Schultz Grafisk A/S:ltä maksamalla postimaksun tai ladata pdf:nä seuraavasta linkistä: www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4112_en.pdf

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Selvityshenkilöt hahmottelivat eri vaihtoehtoja koulutustileiksi

Koulutustilillä tarkoitetaan aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoa, jossa rahoitus osoitetaan yksilöille. Tavoitteena on lisätä yksilöiden moninaisten koulutuksellisten tarpeiden huomioimista koulutusten suunnittelussa ja vahvistaa heidän omaa sitoutumistaan elinikäiseen oppimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut väliraportin, jossa esitellään eri vaihtoehtoja koulutustileiksi. Koulutustili voi olla koko aikuisväestön käytettävissä oleva rahoitusmuoto tai se voidaan kohdistaa vain erityistä tukea tarvitseville ryhmille. Eräänä vaihtoehtona on vahvistaa nykyisessä järjestelmässä eri keinoin yksilön tarpeiden parempaa huomioon ottamista aikuiskoulutuksen kehittämisessä ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa.

Kansalaiset voivat osallistua koulutustilien jatkovalmisteluun Otakantaa.fi- foorumilla www.otakantaa.fi
Lisää aiheesta: www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/05/koulutustili.html?lang=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Ammatillisten osaamistarpeiden ennakointiin kehitettiin toimintamalli

Malli on syntynyt valtakunnallisen hankkeen lopputuloksena, ja sitä on kehitetty laajassa yhteistyössä koulutuksen ja työelämän sidosryhmien kanssa. Mallin avulla pyritään löytämään niitä osaamisia, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

Tavoitteena on tuottaa tietoa tukemaan koulutuksen sisältöjen, kuten opetussuunnitelmien kehittämiseksi tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavasti. Mallin tavoitteena on palvella niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin kehittämistä.
Toimintamallia on projektin aikana testattu ja kehitetty kolmella alalla: kiinteistö- ja rakentamisalalla, lasten päivähoidon ja perhetyön sektorilla sekä matkailu- ja ravitsemisalalla. Ennakointiryhmät ovat tuottaneet tietoa oman alansa tulevaisuuden osaamistarpeista seuraavien 10–15 vuoden aikana.

Lisää aiheesta: www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2012/027

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Yliopistoissa ennätysmäärä hakijoita

Vajaat 9500 henkilöä on hakenut opiskelemaan Islannin yliopistoon syksyksi 2012. Syksyyn 2009 verrattuna hakijamäärä on noussut yli 40 %, sillä silloin hakijoita oli 6800. Suosituin tiedekunta on humanistinen, jonka jälkeen tulevat yhteiskuntatieteellinen ja terveystieteellinen tiedekunta.

Myös Reykjavikin yliopistoon tuli ennätysmäärä hakemuksia: hakijoita oli 2099, joka on 22 % enemmän kuin viime vuonna. Lukumääräisesti eniten kasvoi tietojenkäsittelytieteellisen tiedekunnan hakijamäärä (yli 50 %), mutta myös tietoteknillisen ja insinööritieteellisen tiedekunnan hakijamäärä kasvoi reilusti. 

Lisää aiheesta (islanniksi): Hi.is ja Ru.is 

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Sopimus kehitysvammaisten koulutuksesta

12. kesäkuuta Reykjavikin elinikäisen oppimisen keskus ja vammaisten oppimiskeskus allekirjoittivat sopimuksen kehitysvammaisille nuorille suunnatusta erityisopetuksesta. Opetus muodostuu lyhyistä ja pitkistä kursseista, ja tavoitteena on, että vammaisten oikeus koulutukseen toteutuu. Sopimus astuu voimaan 1. elokuuta 2012 ja on voimassa yhden vuoden.

Lisää aiheesta (islanniksi): Reykjavik.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Työryhmä laatii toimintasuunnitelman nuorten intressien ajamiseksi

Islannin hyvinvointiministeri Guðbjartur Hannesson ja opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir ovat nimittäneet yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä on luoda toimintasuunnitelma 18-35-vuotiaille nuorille.

Päätös perustuu hallituspuolueiden määrittelemään tavoitteeseen ”luoda avoin ja innovatiivinen ympäristö, joka tarjoaa nuorille yhtä hyvät taloudelliset edellytykset ja elämänlaadun kuin eurooppalaiset naapurimaamme".
Ryhmän on määrä laatia esitys strategiseksi, nuorten intressejä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi, joka määrittelee selkeän tulevaisuuden vision monimuotoisesta yhteiskunnasta joka perustuu tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/6913

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Aikuispedagogiikka ja aiemmin hankitu osaamisen arviointi

Oslon ja Akershusin korkeakoulussa alkaa uusi koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on toimia aikuiskasvattajien täydennyskoulutuksena. Syksyllä 2012 alkava koulutusohjelma koostuu kahdesta 15 opintopisteen laajuisesta puolen vuoden jaksosta.

Lisää aiheesta: Vofo.no ja itse koulutuksesta: Hioa.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Toisen asteen suorittajien määrässä ei kasvua

Tilastojen mukaan toisen asteen opinnot loppuun suorittaneiden osuus viisi vuotta aiemmin opinnot aloittaneista laski yhden prosenttiyksikön edellisvuoteen verrattuna. Opinnot loppuun suorittaneiden osuus on useiden vuosien ajan pysynyt noin 70 %:ssa. Viime vuosina on käynnistetty useita hankkeita, joiden toivotaan tuottavan tulosta lähivuosina.

Lisää aiheesta (norjaksi): Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Täydennyskoulutusta matematiikanopettajille

Hyvät matematiikkataidot ovat tärkeitä. Aineen perustaidot ovat itsestään selvä osa arki- ja kansalaistaitoja, mutta lisäksi matemaattiset taidot ovat tärkeä edellytys monissa korkeakoulutusohjelmissa menestymiselle, etenkin luonnontieteiden ja tekniikan alalla.

Tästä syystä Ruotsin hallitus on antanut kouluvirastolle (Skolverket) tehtäväksi toteuttaa matematiikanopettajille täydennyskoulutuksen matematiikan didaktiikasta. Opettajat saavat myös matematiikkaohjaajan antamaa ammatillista tukea. Matematiikkanoston nimellä kulkevien toimien tarkoituksena on parantaa oppilaiden tuloksia matematiikassa. Täydennyskoulutushanke alkaa syyslukukaudella 2011 ja loppuu 30.6.2016.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15652/a/193330

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kriminaalihuollon aikuiskoulutuksessa kehitettävää

Vangit, jotka suorittavat aikuisopintoja tuomionsa aikana, ovat tyytyväisiä opiskelumahdollisuuteen. Kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionenin tekemä ensimmäinen vankiloissa tapahtuvan aikuiskoulutuksen tarkastus kuitenkin osoittaa, että kriminaalihuollon on parannettava toimintaansa useilla osa-alueilla, jotta koulutuksen laatu paranisi. Opiskelumotivaation luomista ja ylläpitämistä pitää kehittää, samoin niiden opiskelijoiden tukemista joille opiskelu tuottaa vaikeuksia.

– Monilla vangeilla on puutteellinen pohjakoulutus, oppimisvaikeuksia ja kielteisiä opiskelukokemuksia. On äärimmäisen tärkeää, että opinnot eivät johda uusiin epäonnistumisiin. Siksi mahdolliset opiskeluvaikeudet on kartoitettava ja opetus sopeutettava opiskelijan tarpeisiin ja edellytyksiin. Tällä hetkellä opetus on suunniteltu liian yleisluontoisesti, tarkastusviraston hankejohtaja Anette Bergstrand sanoo.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Skolinspektionen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Almedal-viikko järjestetään Gotlannin Visbyssä

Almedalin poliittinen kesätapahtuma järjestetään tänä vuonna 1.–8. heinäkuuta Visbyssä, Gotlannissa. Almedal-viikko on järjestetty joka vuosi jo yli 40 vuoden ajan. Varhaisvuosien poliittisista puheista on tullut Ruotsin suurin politiikan kohtauspaikka, jonka ydin koostuu valtiopäiväpuolueiden järjestämistä tapahtumista. Eri puolueiden seminaarit ja lehdistötilaisuudet ja Almedalissa pidetyt puheet muodostavat politiikkaviikon perustan, mutta muut tapahtumat ovat vähintään yhtä tärkeitä.

Demokratian ja avoimuuden kautta politiikkaviikko antaa osallistumismahdollisuuden kaikille, jotka haluavat keskustella yhteiskunnallisista asioista. Almedal-viikon avoimuus ja helppopääsyisyys ovat ainutlaatuisia sekä Ruotsissa että muualla maailmassa. Kaikki viikon tapahtumat ovat ilmaisia ja avoimia kaikille.

Lisää aiheesta (ruotsiksi ja englanniksi): www.almedalsveckan.info

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Färsaarten tulkkipalvelu järjesti viittomakielen tulkkien pohjoismaisen seminaarin

1.– 4. kesäkuuta järjestettyyn seminaariin tuli 50 viittomakielen tulkkia Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista. Seminaarin otsikkona oli “Relations” (Suhteet).

Seminaarin tarkoituksena oli lisätä viittomakielen tulkkauksen alalla tehtävää pohjoismaista yhteistyötä, tarjota eri maista tuleville tulkeille inspiraatiota päivittäiseen työhön ja mahdollisuus sparrata toisiaan sekä kiinnittää huomiota kuurojen, viittomakielen ja viittomakielen tulkkauksen asemaan. Lisäksi seminaarissa haluttiin käsitellä viittomakielen kehitystä Färsaarilla. Seminaarin järjestivät Färsaarten ainoat viittomakielen tulkit Edny Poulsen ja Eyðgunn Hansen yhteistyössä pohjoismaisten kollegojen kanssa.

Lisätietoa Färsaarten tulkkipalvelusta (englanniksi):
www.tulktekn.fo/?lang=en

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Historiallinen päivä Färsaarten yliopistossa

Ensimmäiset opettajat ja lastentarhanopettajat ovat valmistuneet Färsaarten yliopistosta. He suorittivat alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeinä ovat BEd in Education (opettaja) ja BEd in Social Education (lastentarhanopettaja).

Perjantaina 15. kesäkuuta järjestetyssä tilaisuudessa 30 opettajaa ja 29 lastentarhanopettajaa sai tutkintotodistuksen. He ovat ensimmäiset Färsaarten yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelmista valmistuneet. Koulutusohjelmat käynnistettiin vuonna 2008, kun Färsaarten opettajaseminaarista tuli osa yliopistoa. Opettajaseminaarilla on pitkät perinteet Färsaarilla, sillä siellä on koulutettu kansa- ja peruskoulun opettajia vuodesta 1870 asti. Opettaja- ja lastentarhanopettajakoulutuksen siirryttyä yliopiston alaisuuteen niistä tuli akateemisia koulutusohjelmia, mikä edellytti huomattavia muutoksia koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen.
Koulutusohjelmien suosio on lisääntynyt sen jälkeen kun niistä tuli akateemisia. Niihin hakee joka vuosi noin 150–160, hakijaa, joista hyväksytään 50–55 %. Yhteensä opiskelijoita on Torshavnissa sijaitsevan Färsaarten yliopiston lastentarhanopettajan ja opettajan koulutusohjelmissa noin 300.

Lisätietoa koulutuksista http://setur.fo/laeraraskulin/ ja osastonjohtaja Janus Jensenin puhe (fäärin kielellä): Lararafelag.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

16 uutta opinto- ja uraohjaajaa valmistunut

Grönlannin opinto- ja uraohjauskeskuksessa CVG:ssä valmistui 11. kesäkuuta 16 uutta opinto- ja uraohjaajaa ohjauksen perustutkintokoulutuksesta. Vastavalmistuneet ovat kotoisin kahdeksasta eri kaupungista Grönlannin eri osista. He toimivat kotikaupungeissaan ohjaajina esim. lukioissa, kauppaoppilaitoksessa, koulutushallinnossa, peruskoulussa ja työvoimatoimistoissa.

Ohjauskoulutus on  monimuotokoulutus, johon kuuluu käytännön harjoittelua ja lähiopetusta. Opiskelijoilla on vakituinen työpaikka, jossa he työskentelevät joko opinto- tai uraohjauksen parissa, mutta heillä ei ole ohjausalan koulutusta. CVG toimii  Nuukissa sijaitsevan Niuernermik Ilinniarfik –kauppaoppilaitoksen yhteydessä ja saa tukea Grönlannin itsehallinnolta. Ohjauskoulutuksen päätavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ohjata lapsia, nuoria ja aikuisia koululaisia ja opiskelijoita ja tukea nuoria ja aikuisia pääsemään tai palaamaan työelämään. Koulutukseen kuuluu kahdeksan moduulia, jotka toteutetaan vuorottain eri kaupungeissa. Näin opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisia julkisia laitoksia ja näkemään itse, miten ohjausverkoston, oppilaitosten ja työelämän vuorovaikutus toimii Grönlannissa.
Koulutusohjelman kesto oli alunperin yksi vuosi, mutta viime vuonna sitä pidennettiin 1,5 vuoteen. Koulutukseen on edelleen pitkä jonotuslista, sillä siihen hyväksytään kerrallaan vain 15 opiskelijaa. Koulutusohjelma käynnistettiin vuonna 2000, ja sen jälkeen siitä on valmistunut yhteensä 158 opinto- ja uraohjaajaa.   

Linkki Grönlannin ohjauskeskus CVG:n kotisivuille: www.vejledning.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Grönlantilaiskuntiin houkutellaan kunnanvouteja paremman palkkatason ja koulutuksen avulla

Grönlannissa on tällä hetkellä yli 60 kuntaa, joista 19:ssä ei ole lainkaan kunnanvoutia (järjestystä valvova virkamies). Tilanteeseen on reagoitu aloittamalla värväyskampanja. 1. heinäkuuta kunnanvoudin vuosipalkkio nousee nykyisestä 7300–50 000 Tanskan kruunusta 75 000:een Tanskan kruunuun, ja myös voutien koulutusta aiotaan parantaa.

Palkka on tärkeä tekijä, ja KANUNUPE-kuntien yhdistyksen puheenjohtaja Kristian Therkelsenin mukaan matala palkkataso on syy siihen, miksi hakijoita ei ole riittävästi. Therkelsenin mielestä asukkaiden turvallisuus paranee, jos kuntiin saadaan lisää vouteja.
Palkankorotuksen ja koulutuksen kehittämisen toivotaan tuovan lisää hakemuksia. Tavoitteena on, että parin seuraavan kuukauden aikana jokaiseen kuntaan on saatu palkattua kunnanvouti, minkä jälkeen suunnitteilla on koulutussuunnitelman tekeminen.

Linkki KANUNUPE:n kotisivuille: www.kanukoka.gl/da/kommunale_sagsomraader/bygderne/kanunupe
Uutisartikkeleita: www.knr.gl/kl/node/121831 | www.knr.gl/kl/node/121746

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NVL

Onnistunut innovaatiokonferenssi!

Innostuneet osallistujat, korkealaatuiset puheet ja alustukset, mainio kulttuuriohjelmaja ja sujuvat järjestelyt tekivät vuoden 2012 innovaatiokonferenssista suurmenestyksen.

Konferenssista on tekeillä runsas dokumentaatio, joka koostuu raporteista, haastatteluista, esityksistä ja videoesityksistä. Dokumentaatioon sisällytetään myös kaikki konferenssissa esitetyt kysymykset ja kommentit, jotka luovat pohjaa jatkokeskustelulle aiheesta Innovaatio aikuisten oppimisessa.
Konferenssin aikana pidettiin 6 keynote-puhetta ja alustusta sekä 20 esitystä istunnoissa sekä järjestettiin valinnaisia innovatiivisia aktiviteettejä. NVL haluaa kiittää kaikkia esiintyjiä heidän panoksestaan.

Linkki DOKUMENTAATIOON.

E-post: Albert.Einarsson(ät)vox.no
Mer om: innovation

Pohjoismainen ohjauskonferenssi

Opinto- ja uraohjaajien osaaminen kulttuurisen monimuotoisuuden ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta, Göteborgissa 25.- 26. lokakuuta 2012.

Pohjoismaisessa ohjauskonferenssissa käsitellään ohjaajien osaamista kulttuurisen monimuotoisuuden ja ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta. Lisäksi konferenssin tarkoituksena on nostaa esiin käyttäjien osallistuminen ohjausprosessiin ja se, miten heidän tarpeitaan voidaan ottaa huomioon.
Konferenssi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua hyviin pohjoismaisiin esimerkkeihin aikuisten ohjauksen saralta, vaihtaa kokemuksia pohjoismaisten kollegogjen kanssa ja keskustella keskeisistä aikuisten ohjauksen ja ohjaajien täydennyskoulutuksen haasteista.

Lisätietoja: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: vägledning

NVL arvioitiin

Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston NVL:n Perustamisasiakirjan mukaisesti Pohjoismaiden ministerineuvosto on suorittanut NVL:n arvioinnin. Arviointi aloitettiin viikolla 43 vuonna 2011 ja saatiin päätökseen viikolla 17 vuonna 2012.

Arvioinnin päätavoitteena on arvioida, kuinka NVL on onnistunut toteuttamaan vuonna 2009 käynnistetyt muutostoimet. Näihin kuuluu mm. siirtymä NVL:n tavoitteiden, teemojen ja menetelmien kautta tapahtuvaan yksityiskohtaisempaan ohjaukseen. Loppuraportissa on dokumentoitu joukko myönteisiä tuloksia. Raportissa annettuja suosituksia käytetään NVL:n toiminnan kehittämiseen edelleen.

Arviointiraportti on nyt julkaistu sivuilla www.eva.dk.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: utvärdering

DialogWeb

Korkeakoulut ja yritykset tarvitsevat toisiaan

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AOT) on haaste yliopistoille ja korkeakouluille, etenkin kun korkeakoulumaailmassa on tähän asti arvostettu enemmän formaalia koulutusta. Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa. Nykyisin ymmärretään yhä paremmin, että yliopistot saavat osaamisen tunnustamisen kautta hyödyllistä tietoa siitä, millaista osaamista työelämä tuottaa ja tarvitsee.
 
Clara Henriksdotter on haastatellut Anni Karttusta, joka on NVL:n AOT-verkoston suomalaisjäsen, eurooppalaisen koulutuspolitiikan asiantuntija ja toimii Savon ammatti- ja aikuispistossa. Lue haastattelu osoitteessa www.dialogweb.net ja kommentoi sitä Facebookissa!

* * *
 
NVL toivottaa kaikille uutiskirjeen lukijoille oikein mukavaa kesän jatkoa. Uusia NVL-uutisia on luvassa elokuussa.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 26.6.2012

NVL:n aloitussivulle