7/2007 NVL Uutisia

 

Norden

Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta

Tutkimusraportti kartoittaa lukivaikeuksien esiintymistä Pohjoismaiden aikuisväestössä erityisesti vähän koulutettujen keskuudessa.
Raportti antaa yleiskuvan kohderyhmälle suunnatusta opintotarjonnasta sekä esittelee ja arvioi yksityiskohtaisemmin joitakin pohjoismaisia esimerkkejä luku- ja kirjoituskursseista. 
Raportissa ehdotetaan myös erilaisia hankkeita, joiden avulla voitaisiin muun muassa tutkia räätälöityjen luku- ja kirjoituskurssien vaikutuksia. 
Raportti  sähköisessä muodossa:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:549
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Danmark

Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Danmarks strategi for livslang læring” (Tanskan elinikäisen oppimisen strategia) esittelee hankkeita ja toimia, joilla pyritään turvaamaan maan kilpailukyky ja hyvinvointi globaalitaloudessa. Julkaisun sisältö pohjautuu hallituksen globalisaatiostrategiaan. Julkaisulla pyritään vastaamaan Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamaan kehotukseen esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Lissabon-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Julkaisussa korostetaan erityisesti koulutuksen ja elinikäisen pätevöitymisen suuntaamista kaikille kansalaisille. Toimenpiteet ja tavoitteet esitetään päiväkodista korkeakoulutukseen ulottuvana yhtenäisenä strategiana, ja niillä pyritään vahvistamaan sekä korkea-asteen koulutusta, eliittikoulutusta että vähän koulutettujen kouluttautumista. Strategian toteuttamiseksi vaaditaan organisaatiomuutoksia ja lisää yhteistyötä työelämän, koulutusjärjestelmän, vapaan sivistystyön ja vapaa-ajan toiminnan välillä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää muun muassa parantaa ohjausta ja neuvontaa kaikilla koulutustasoilla, lisätä opitun tunnustamista sekä oppilaitoksissa että työelämässä ja tehdä työpaikoista osaamistietoisia, oppivia ja kehittyviä. Lisäksi luku-, kirjoitus- ja laskutaitokurssien osanottajamäärien kasvattamiseen on panostettava reilusti. Strategian puitteiden luomiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen on varattu yhteensä 15 miljardia Tanskan kruunua vuosille 2007– 2012.
Julkaisu on luettavissa tanskaksi ja englanniksi ministeriön verkkosivuilla:
http://pub.uvm.dk/2007/livslanglaering | LivePaper
http://pub.uvm.dk/2007/lifelonglearning
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Uusi kansallinen NVL-koordinaattori

Tanskan uutena NVL-koordinaattorina toimii 1.8.2007 alkaen Maria Marquard, joka on koulutukseltaan cand.pæd.pæd (vastaa kasvatustieteen maisteria). Maria työskentelee aikuiskasvatustieteen lehtorina Silkeborgin opettajankoulutuslaitoksessa/ VIA-korkeakoulussa, josta tulee NVL:n isäntälaitos. Aikuiskasvatusalan kokemusta hän on hankkinut kansanopiston opettajana ja projektipäällikkönä. Lisäksi hän toimii opettajana tanskalaisille ja pohjoismaisille aikuisopiskelijoille suunnatuilla lyhytkursseilla ja on kirjoittanut käytännönläheisiä kirjoja ja artikkeleita esteettisten oppimisprosessien integroimisesta opetukseen. Maria on johtanut NVL:n aikuiskasvatustyöryhmää syyskuusta 2006. Marian sukujuuret ovat Tanskassa ja Ahvenanmaalla.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistettava nuorten ohjauksessa

Osa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15–17-vuotiaista nuorista jää vaille ohjausta, jolloin riski jäädä ilman jatko-opinto- tai työpaikkaa esim. peruskoulun jälkeen kasvaa. Nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu ei näin toteudu tasapuolisesti.

Nuorten ohjauspalveluita selvittäneen työryhmän mukaan nämä nuoret tavoittaa parhaiten eri toimijatahojen kuten opetustoimen ja työhallinnon sekä muiden hallinnonalojen verkostomaisella yhteistyöllä. Yhteistyön toimintatapojen selkeyttämiseksi opetustoimen ja työhallinnon sekä muiden toimijoiden tulisi laatia kunta- tai seutukohtaiset ohjaussuunnitelmat, joissa määriteltäisiin ohjausyhteistyön periaatteet, tavoitteet ja arviointi. Lisätietoja: Linkki OPM:n sivulle.

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Mer om: vägledning
Finland

Johtoryhmä valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta

Opetusministeriö on asettanut johtoryhmän valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoa. Johtoryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2010 mennessä. Hallitusohjelmaan sisältyvällä kokonaisuudistuksella selkeytetään ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen hallintoa, rahoitusta, etuuksia ja koulutustarjontaa.
Lisätietoja: Linkki OPM:n sivulle.

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Kiinnostus ulkomaalaisille annettavaa islanninopetusta kohtaan nousussa

Ulkomaalaisilla henkilöillä ja yrityksillä on kasvava kiinnostus islannin kielen oppimista kohtaan. Tämä käy ilmi Islannin opetusministeriön aiemmin tänä vuonna annetuista tiedoista, jotka perustuvat hakemuksiin ja tukipäätöksiin.
Kesällä Islannin hallitus myönsi 100 miljoonaa ISK:ta (noin 1 200 500 euroa) ulkomaalaisille suunnatuille, vuoden loppupuolella järjestettäville islannin kielen kursseille. Ministeriö julistaa pian uuden hakukierroksen kursseille. Tammikuussa ministeriö julisti haettavaksi tukea kursseille vuoden alkupuoliskolle; 70 kurssintarjoajaa ja yritystä haki hieman yli 144 miljoonaa ISK:ta (noin 1 737 000 euroa) 4600 ulkomaalaiselle suunnatuille kursseille. Näistä 60 kurssintarjoajaa sai tukea ja kursseja järjestettiin 3.360 osanottajalle. Kaikki halukkaat eivät saaneet tukea.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norge

Työpaikka puhelinvaihteessa jäi saamatta – pyörätuoli esteenä

Olemme kaikki kuulleet ja lukeneet vastaavia tarinoita työnhakijoista, jotka jäävät ilman työpaikkaa, koska eivät sovi työelämän vaatimaan yhtenäiseen muottiin.

Pohjoismaat ovat tällä hetkellä ainutlaatuisessa tilanteessa. Työvoiman tarve on suuri, ja työtä riittää kaikille. Noususuhdanteesta huolimatta monet työnhakijat kokevat, ettei heidän hakemuksiaan oteta vakavasti. Harva ikääntyvä, vammainen tai maahanmuuttaja saa kutsun työhaastatteluun, ja vielä harvempi tulee valituksi hakemaansa työhön.
Työelämän esteitä käsittelevä NVL-verkosto käy verkossa keskustelua osaamistarpeista ja asennemuutoksista osoitteessa
www.nordvux.net/page/547/
læringpaarbeidsplassenhindringer.htm

Mitä mieltä sinä olet?

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Päiväkodista aikuiskoulutukseen

Koulutus Norjassa
Vihkonen Utdanning i Norge luo katsauksen Norjan julkisen sektorin koulutukseen – päiväkodeista aikuiskoulutukseen asti. Norjan 4,5-miljoonaisesta väestöstä 1,9 miljoonaa osallistuu koulutukseen, miljoona heistä aikuiskoulutuksen piirissä. Hallituksen mukaan koulutuksen järjestämisessä on pidettävä lähtökohtana elinikäistä oppimista, jos yhteiskunnan muutoksiin halutaan valmistautua rakentavasti. Hallitus toteaa, että ”norjalaisen koulutuspolitiikan tulee olla maailman parhaimmistoa niin opetuksen tason, osallistujamäärän kuin toteutuksen suhteen. Koulutuksen laatu vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen.”
Tiedotevihkosen löydät kokonaisuudessaan osoitteesta www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/kd_f4133b_web.pdf
E-post: Ellen.Stavlund@vofo.no
Norge

Luku- ja kirjoitustaito pohjoismaisessa työelämässä

LENA (Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv) on Nordplus voksenin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on hankkia kokemuksia avuksi luku- ja kirjoituskurssien järjestämiseen yrityksissä.
Hanke siis pureutuu koulutuksen ja työelämän välisten yhteyksien ongelmiin. LENA-hankkeen toteuttanut tanskalais-norjalainen ryhmä on myös laatinut tähänastisten kokemusten perusteella joukon suosituksia ja ohjeita. LENA:n kotisivun löydät osoitteesta: www.statvoks.no/lena/
Hankkeen päättää Voxissa 27. – 28. syyskuuta pidettävä konferenssi. Toivomme rahoitusta projektin laajentamiseen yhteispohjoismaiseksi. Hanketta koordinoi Vox, ja sen kontaktihenkilöt ovat Kari H. A. Letrud – kari.letrud(ät)vox.no ja Jan Sørlie – jan.sorlie(ät)vox.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Norjassa juhlitaan aikuisten oppimista

Oppimisella kohti inkluusiota – kenelle ja miksi?
Kansallinen konferenssi Tønsbegissä, Rica Klubben Hotellissa 6. – 7. syyskuuta 2007.
Toimintaa koko maassa.
Lisätietoa norjaksi.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Opettajankoulutus uudistuu

Ruotsin hallitus teettää selvityksen opettajankoulutuksen uudistamisesta. Entisen yliopistonkanslerin Sigbrit Franken tekemän selvityksen on määrä olla valmis 15. syyskuuta 2008.
Selvityksessä käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
• Useita erilaisia tutkintonimikkeitä sisältävän järjestelmän mahdollisuus
• Lastentarhanopettajien erillisen ammatti-identiteetin tarve, joka puoltaa erityisen lastentarhanopettajatutkinnon perustamista
• Luku- ja kirjoitustaito-opetukseen erikoistuvan luokanopettajatutkinnon muuttaminen jälleen selkeästi erilliseksi opintosuuntaukseksi
• Erikoistumismahdollisuuksien lisääminen opinnoissa
• Mitkä aihealueet tulee sisällyttää kaikille opettajaksi opiskeleville yhteisiin opintoihin
• Miten opettajankoulutuksen yhteyksiä tutkimukseen – niin kasvatustieteen, opetettavien aineiden teorian kuin ainedidaktiikan osalta – voidaan parantaa
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8936/a/85033
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille

Ruotsi vieraana kielenä -opettajat voivat nyt hankkia lisäpätevyyttä etäopiskellen. Seitsemän eri yliopistoa ja korkeakoulua järjestää tänä syksynä yhteensä yhdeksän kurssia aiheesta. Koulutuksen toteuttavat Nationellt Centrum för sfi (ruotsi vieraana ja toisena kielenä -opetuksen kansallinen keskusjärjestö) ja Sveriges Kommuner och Landsting (kunta- ja maakuntaliitto).
www.skolutveckling.se/
utbildning_arbetsliv_tillvaxt/vuxnas_larande/sfi
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio

Lukutaidon perusopetukseen kehitetty portfolio tukee opettajien työtä ja dokumentoi pedagogisesti opiskelijan edistymistä.
”Alfaportfolioon” sisältyy opettajalle suunnattu ohjeistus ja portfolio-metodin mukainen opetusaineisto. Aineisto on käännetty hollannista ja sopeutettu ruotsalaisiin olosuhteisiin ja ruotsi vieraana kielenä -opetuksen opetussuunnitelmaan, johon luku- ja kirjoitustaidon perusopetus sisältyy yhtenä osana. Alfaportfolio on ladattavissa sivulta
www.skolutveckling.se/
utbildning_arbetsliv_tillvaxt/vuxnas_larande/sfi
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Färöarna

Färsaarilla seminaari aikuisten oppimisesta

25.9.2007 Färsaarilla Pohjolan talossa järjestettävässä seminaarissa pohditaan, miten voitaisiin parantaa vähän koulutettujen aikuisten mahdollisuuksia osallistua aikuiskoulutukseen ja vapaan sivistystyön tarjontaan.
Seminaarin järjestää työryhmä, johon kuuluu jäseniä Färsaarten kulttuuri- ja opetusministeriöstä sekä Nordplus-ohjelman ja NVL:n Färsaarten edustajia. Seminaari on suunniteltu yhteistyössä aikuisten oppimisesta kiinnostuneiden tahojen, kuten työntekijä- ja työnantajajärjestöjen, kanssa. Tilaisuudessa kuullaan luennoitsijoita Ruotsista, Tanskasta, Islannista ja Färsaarilta.
Hildur Patursson
E-post: hildurp(ät)post.olivant.fo
nmr_fi


Otsikot 31.8.2007


POHJOISMAAT
Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta


TANSKA
Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

Uusi kansallinen NVL-koordinaattori


SUOMI
Poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistettava nuorten ohjauksessa

Johtoryhmä valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta


ISLANTI
Kiinnostus ulkomaalaisille annettavaa islanninopetusta kohtaan nousussa


NORJA
Työpaikka puhelinvaihteessa jäi saamatta – pyörätuoli esteenä

Päiväkodista aikuiskoulutukseen

Luku- ja kirjoitustaito pohjoismaisessa työelämässä

Norjassa juhlitaan aikuisten oppimista


RUOTSI
Opettajankoulutus uudistuu

Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille

Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio


FÄRSAARET
Färsaarilla seminaari aikuisten oppimisesta