8/2005

 
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm

NVL

Inbjudan till DemokratiSamtal

9-10 februari 2006 i Helsingør.
Mera information, program och anmälningsblankett finns på sid
www.nordvux.net/object/5212/demos2006demokratisamtaleinorden.htm

Kutsu Demokratiakeskusteluun

9.-10.2.2006 Helsingörissä.
Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyy sivulta
www.nordvux.net/object/5212/demos2006demokratisamtaleinorden.htm

Julhälsning - Joulutervehdys - Jólakveðja

Med årets sista Nyhetsbrev vill NVL tacka för samarbetet i 2005 och önska alla God Jul. Vi ser fram emot nya och spännande projekt och möten på www.nordvux.net och i olika Nordiska arrangemang.

Vuoden viimeisen Uutiskirjeen myötä haluamme kiittää yhteistyöstä tältä vuodelta ja toivottaa kaikille Hyvää Joulua. Uusia jännittäviä projekteja ja kohtaamisia www.nordvux.net -sivuilla ja pohjoismaisissa tapahtumissa jälleen ensi vuonna.

Með síðasta Fréttabréfi ársins þökkum við hjá NVL fyrir samstarfið á árinu sem er að líða og óskum öllum gleðilegra jóla. Við hlökkum til nýrra og spennandi verkefna og funda á www.nordvux.net og öðrum norrænum viðburðum.

DANMARK

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Nørgaards Højskole i Jylland har indgået en aftale med Ålborg Seminarium om meritgivende undervisning i pædagogik og psykologi. Højskolen udbyder fagene nogle timer om ugen, mens resten af højskoleopholdet former sig som et almindeligt ophold på Nørgaards Højskole. Højskolen tilbyder også eleverne en uges praktik på nabohøjskolen, Egeskovsskolen. Der gives alene merit for ’læst stof’ og ikke sådan forstået, at de studerende kan undgå at gå til eksamen på seminariet. Højskoleopholdet tilbyder de studerende et rum med luft i forhold til den hårde opstart, der er forbundet med deres videregående uddannelse på Ålborg Seminarium.
Læs mere om højskolen på Folkehøjskolernes Forenings hjemmeside
www.ffd.dk

Master i gerontologi på Syddansk Universitet

Under overskriften ”Også de unge bliver ældre – meget ældre!” præsenteres en ny masteruddannelse i gerontologi på Syddansk Universitet.På grund af den længere levetid vil fremtidens ældre bestå af to generationer, en yngre ældregeneration, de tres-firsårige, og så deres forældre. De to generationer er indbyrdes forskellige, både hvad angår helbred og funktionsevne og i forhold til uddannelse og økonomi. De unge ældre og deres forældre er en ny udfordring, som syddansk universitet har valgt at tage op med den nye master, som henvender sig til alle, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af ældreområdet. Det gælder først og fremmest sundheds- og behandlingssektoren men også mange andre faggrupper som arkitekter, idrætsledere, undervisere, jurister og forsikringsfolk.
Læs mere på
www.sdue.sdu.dk/studier/index.php?uid=77

Uddannelse en hovedfaktor i det nationale kompetenceregnskab

Det nationale kompetenceregnskab er et tværministerielt udviklingsprojekt, der angiver nye veje til at kortlægge menneskelige ressourcer. Ifølge en nylig offentliggørelse af det nationale kompetenceregnskab anses uddannelse som foruden at være udvikler af viden og færdigheder, også som den betydeligste faktor når det gælder udvikling af nøglekompetencerne. Kompetenceregnskabet kortlægger ti nøglekompetencer, der har betydning for vækst og velfærd. Det fremgår, at kompetencer ikke alene er noget, der skal udvikles, men også skal udfoldes og det er uddannelserne gode til.
Mere om Det Nationale Kompetenceregnskab, herunder Hovedrapport og Resume kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside
www.uvm.dk


FINLAND

Joulupukki koulunpenkille

Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus jatkokouluttaa kolmen vuoden ajan Joulupukkia Ammattimaisten Jouluesiintyjien Mestarikurssilla. Koulutuksen tavoitteena on kohentaa Joulupukin toimintaedellytyksiä PR-toiminnassa ja kansainvälisillä areenoilla.
Joulupukin edustuksellinen toiminta on Lapin ja koko Suomen markkinointia. Joulupukkiin liittyy positiivinen mielikuva ja imago sekä sadunomaisuus, jota voidaan hyödyntää matkailun toiminnallisessa ja sisällöllisessä kehittämistyössä. Niinpä Joulupukin edustuksellisen toiminnan tulee olla laadukasta ja ammattimaista.
Linkki

Julgubben på skolbänken

Fortbildningscentralen vid Lapplands universitet fortbildar Julgubben under tre års tid på Mästarkursen för yrkesmässiga juluppträdanden. Utbildningens mål är att förbättra Julgubbens verksamhetsförutsättningar i PR-verksamhet och på internationella arenor.
Då julgubben uppträder representerar och marknadsför han både Lappland och Finland. Den positiva image och atmosfär av saga som omger julgubben kan användas både funktionellt och innehållsmässigt då man utvecklar turismen. Därför bör Julgubben, när han representerar, vara av hög kvalitet och klart yrkesmässig.

Järjestötoiminnassa oppiminen on poliittinen kysymys

Kansalaisjärjestöt ja yhdistykset järjestävät monipuolisesti koulutusta ja niiden toiminta on yleisesti varsin kasvatuksellista, mutta poliittisesta kiinnostuksesta huolimatta niistä ei välttämättä ole koulutuspolitiikan tavoitteiden toteuttajiksi. Tämä kävi ilmi FM Marion Fieldsin väitöskirjatutkimuksessa, jossa hän vertaili työssään suomalaisten ja brittiläisten kansalaisjärjestöjen kasvatuskäsityksiä sekä niiden koulutuspoliittisia asenteita.
Turun Yliopiston tiedote kokonaisuudessaan

"To Educate, Empower or Economise? Lifelong Learning in Civil Society Organisations"

Folkbildningsorganisationer och föreningar ordnar mångsidig utbildning och deras verksamhet är ofta mycket pedagogisk, men trots politiskt intresse förverkligar de sällan utbildningspolitiska mål. Detta framkom i FM Marion Fields doktorsavhandling "To Educate, Empower or Economise? Lifelong Learning in Civil Society Organisations", där hon jämförde uppfattningen av pedagogiska begrepp och utbildningspolitiska attityder inom finländska och brittiska folkbildningsorganisationer.


NORGE

Lite e-læring i norske virksomheter

Holdningene til ikt-støttet opplæring er positive, til tross for at opplæringsformen benyttes i lite omfang og på få områder. Det viser resultatene fra Norges største undersøkelse om bruk av ikt-støttet opplæring, EdEx. 149 virksomheter har svart på hvordan og i hvilken grad de bruker datastøttet opplæring.
Les mer om undersøkelsen her:
http://norgesuniversitetet.no/artikler/2005/1134549412.35

Basiskompetanse i arbeidslivet

Regjeringen Stoltenberg ønsker en nasjonal satsing for å øke befolkningens basiskompetanse. Den bevilger 24,5 mill. kroner i 2006 til dette arbeidet.
Formålet med programmet er å sørge for at flere voksne kan skaffe seg den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeids- og samfunnsliv. Programmet skal gi støtte til bedrifter og offentlige virksomheter som gir opplæring i grunnleggende ferdigheter for ansatte eller arbeidssøkere. Så langt det er mulig skal opplæringen gis i kombinasjon med arbeid. Programmet skal delfinansiere opplæringstiltakene.
Vox har fått ansvaret for utviklingen og forvaltningen av programmet.


SVERIGE

Ny fördelningsmodell för statsbidraget till studieförbunden

Folkbildningsrådet har den 9 november 2005, fastställt ny fördelningsmodell för statsbidraget till studieförbunden från och med verksamhetsåret 2007. Statsbidraget delas i två delar, ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag.
Det är mycket tillfredsställande att bidragsmodellen kombinerar stabilitet och kvalitetsarbete med en möjlighet att möta omvärldsförändringar och göra anpassningar utifrån nya förutsättningar och nya behov av folkbildning, säger Anders Ljunggren, ordförande i Folkbildningsrådet. Läs mer:
www.folkbildning.se/page/163/pressmeddelanden.htm#modell

Förslag till utformning av en vuxenutbildningslag

Utvecklingen på vuxenutbildningsområdet ställer krav på en lagstiftning som kan möta kraven från en vuxenutbildning som i allt högre grad betonar och tar sin utgångspunkt i individens behov av stöd för sitt lärande.
Det vidgade uppdraget innebär bl.a. att:
• validering är ett område som behöver ses över och i viss mån regleras.
• centrala begrepp såsom prövning, studerande, undervisning, utbildningsenhet, validering samt verksamhet definieras.
• kommunal vuxenutbildning (komvux) byter namn till kommunal utbildning för vuxna, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) byter namn till utbildning för vuxna med utvecklingsstörning och svenskundervisning för invandrare (sfi) byter namn till utbildning i svenska för invandrare.
• inom utbildning för vuxna med utvecklingsstörning föreslås en rättighet att delta i utbildning på grundläggande nivå i likhet med vad som i dag finns för grundläggande vuxenutbildning inom komvux.
• inom utbildning i svenska för invandrare föreslås en höjning av åldersgränsen från nuvarande 16 till 18 år, en minimigräns för antalet undervisningstimmar per vecka under en fyraveckorsperiod samt bestämmelser om att utbildningen ska kunna kombineras med vissa aktiviteter samt med förvärvsarbete. Vidare ska de som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter ha möjlighet att förvärva sådana färdigheter inom ramen för utbildningen. Läs- och skrivinlärningen kan ske på den studerandes modersmål.
Vuxenutbildningslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Vissa ändringar rörande sfi i dagens skollag föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.
Läs mer:
www.regeringen.se/content/1/c6/04/90/99/ae325e43.pdf

IT-uppdrag till Myndigheten för skolutveckling

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för skolutveckling att fortsätta att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning. Myndigheten ska bl.a. i samverkan med Nationellt Centrum för flexibelt lärande tillhandahålla IT-baserade verktyg som kan användas i förskolors och skolors egen kompetensutveckling inom IT-området. På motsvarade sätt ska digitala lärresurser (lärobjekt) för användning i den pedagogiska verksamheten göras tillgängliga.
Tillgången till och användningen av IT har utvecklats relativt väl under åren efter ITiS i grundskolan och gymnasieskolan. Utvärderingar och rapporter från ITiS och KK-stiftelsen bekräftar denna bild men pekar samtidigt på att det även fortsättningsvis är angeläget att stimulera IT-användning i skolan. Resultat från Skolverkets inspektion 2004 visar också på tecken på en ökad variation i tillgång till IT mellan skolor.
Läs mer:
www.regeringen.se/sb/d/6047/a/53394

Validering

Valideringsdelegationen har på uppdrag av regeringen lämnat en lägesbeskrivning av den valideringsverksamhet som pågår i landet. Lägesbeskrivningen belyser vilka huvudmän som svarar för verksamheten, samverkan mellan kommuner och andra aktörer, tillämpade metoder samt en uppskattning av verksamhetens omfattning. Läs mer:
www.valideringsdelegationen.se/pdf/Rapporter/lagesrapport_final.pdf


RUSSLAND/RUSSIA

Russisk lovforslag truer NGO-samarbeid

Et lovforslag passerte den russiske statsdumaen med stemmetallene 370 for og 18 mot lovforslaget. Forslaget innebærer at alle NGO'er som opererer i Russland fra 2007 må registrere seg hos det russiske justisministeriet.
Mer enn 1300 russiske medborgerorganisasjoner protestert mot lovforslaget. Observatører i Russland hevder at det frykt for smitteeffekt av orangerevolusjonen fra Ukraina som gjør at Russland ønsker å stramme til. De frivillige organisasjonene som protesterer i Russland mener forslaget er et anslag mot demokratiet.
Les mer på Barentsobserver:
www.barentsobserver.com/index.php?id=287978&noredir=1

Proposed law seen as threat to NGOs operating in Russia

Finnish and international civic organisations have expressed concern over their possibilities to continue operating in Russia in the future. The Russian Parliament is preparing to pass a law that would place tight restrictions on the activiteis of non-governmental organisations in the country. The law, which would require all NGOs to register with the Ministry of Justice, could come into effect in 2007.
The NGOs anticipate difficulties particularly for human rights and environmental activists, as well as for religious groups. However, the new law is not expected to cause many problems for social and health work.
Read more:
www.barentsobserver.com/index.php?id=287978&noredir=1


EUROPA

Key Data on Education in Europe 2005

This sixth edition provides an exceptionally wide-ranging overview of the functioning of education systems (30 countries) and the participation of young people at all levels of education. It contains 153 indicators in six subject-based chapters. Besides data on the context, participation in education at all educational levels, graduation rates and human and financial resources, the book also offers detailed information on several key aspects of how education is administered and structured. This applies in particular to decision-making levels, the autonomy of schools and procedures for evaluating the education system.
Each topic is discussed using information from Eurydice on methods of management and implementation. This is supplemented by statistical material derived from various Eurostat data collections. Certain data obtained from international surveys (PISA 2003 and 2000, and PIRLS 2001) provide further insight into the topics examined.
Read more:
www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_key_data.html
nmr_se


Rubriker 16.12.2005
Otsikot 16.12.2005
Headlines 16.12.2005

NVL
Inbjudan till DemokratiSamtal
Kutsu Demokratiakeskusteluun

Julhälsning - Joulutervehdys - Jólakveðja


DANMARK
Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Master i gerontologi på Syddansk Universitet

Uddannelse en hovedfaktor i det nationale kompetenceregnskab


FINLANDNORGE
Lite e-læring i norske virksomheter

Basiskompetanse i arbeidslivet


SVERIGE
Ny fördelningsmodell för statsbidraget till studieförbunden

Förslag till utformning av en vuxenutbildningslag

IT-uppdrag till Myndigheten för skolutveckling

Validering


RUSSLAND/RUSSIA
Russisk lovforslag truer NGO-samarbeid

Proposed law seen as threat to NGOs operating in Russia


EUROPA
Key Data on Education in Europe 2005
1465