Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

 

INFORMATION IN ENGLISH AND FINNISH BELOWRegister for the conference through this link:
REGISTER FOR THE CONFERENCE
Registration closes on the 15th of February

Konferens för lärare och ledare, lärarutbildare och forskare som arbetar med språkutbildning och grundläggande läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare med kort eller ingen skolgång.

Konferensen kommer att bygga på plenarföreläsningar och workshoppar med gott om tid för reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper.

Ramverket för konferensen 2023 är FN:s hållbarhetsmål nr 4: "Bra utbildning, säkerställande av inkluderande, rättvis och kvalitativ utbildning och främjande av livslångt lärande för alla" med transspråkliga och digitala färdigheter som huvudteman.

Syftet med konferensens föreläsningar och grupparbeten är att öka lärarnas kompetens när det gäller att använda flerspråkiga strategier och resurser samt digitala verktyg för att förbättra lärandet.

Plats: Gullbrannagården – strax söder om Halmstad.

Preliminär översikt över innehållet

Plenarföreläsning:

Marianne Eek, förste amanuens vid Högskolan i Innlandet: FN:s hållbarhetsmål – strategi för en rättvis och inkluderande utbildning av hög kvalitet för alla innan 2030. Var är vi?

Alfarådet: Ny nordisk rapport om grundläggande litteracitet för vuxna i Norden

Jen Vanek, chef för digitalt lärande och forskning, Minnesota, i plenarföredrag: Digital literacy skills and second Language acquisition learners: focus on equity

Louise Tranekjær, docent vid institutionen för kommunikation och konst vid Roskilde universitet, i plenarföredrag: Digitalizing social practices / Spelbaserade digitala resurser i andraspråksundervisningen

Dr. Fernanda Minuz, coordinator of the authoring group of LASLLIAM and LESLLA researcher: The Laslliam's referensguide (pre- A1)

Marianne Eek, förste amanuens vid Högskolan i Innlandet: Andraspråksinlärning, motivation och investering

Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet: Flerspråkigt stöd för nyanlända vuxna som lär sig svenska för invandrare (sfi)

Åsa Wedin, fil dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna: Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi.

Elena Tkachenko, docent OsloMet: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms.

Parallella föreläsningar/workshoppar:

Jen Vanek, chef för digitalt lärande och forskning, Minnesota, USA: Instructional practices to support an equity in classroom technology integration and digital literacy instruction

Jon Olav Ringheim och Ingrid Alnes Buanes lärare, Bergen Læringssenter for norsk og samfunnskunnskap: Detta kan alla göra på iPad: Digital teknologi i klassrummet

Elena Tkachenko, docent OsloMet: Språkhjälparen som tolk, brobyggare och gruppledare

Pernilla Gren Edvardsson och Emma Lanäs, SFI komvux i Karlstad: Språkstöd för vuxna nybörjarläsare. Att bli ägare av sitt egna lärande

Marianne Eek, förste amanuens vid Högskolan i Innlandet: Språkhjälparnas byggställning i klassrummet – arbete med språkets betydelse, språkets form och språkets användning

Oliver St John, universitetslektor Örebro universitet: ”För att lyfta dem att lära sig svenska”. Flerspråkigt stöd i Svenska för invandrare.

Abdulkhadir Mohamed, biträdande verksamhetsledare och lärare Hyllie Parks folkhögskola i Malmö: Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen

Därutöver presenterar Anna Winlund och Sigridur Vilhjalmsdottir relevant forskning

Programmet kommer också att innehålla gott om tid för nordiska samtal och grupparbete.

Praktisk information:

Kostnad

Deltagaravgiften uppskattas till 4 500 kr per person. Detta täcker konferensavgiften, alla måltider och boende i ett delat rum. Ett eget rum kan läggas till.

En faktura skickas efter konferensen.

Resan ingår inte och måste ordnas och betalas av deltagaren själv.

Anmälan
REGISTER FOR THE CONFERENCE
Anmälan stänger den 15 februari


The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants

Conference for teachers and leaders, teacher-educators and researchers working with language training and basic reading and writing for adult immigrants with little or no schooling.

The conference offers plenary lectures and work in workshops with time for reflections, discussions and experience exchange in groups.

The framework for the 2023 conference is the UN’s sustainability goal number 4: «Good education, ensure inclusive, fair and god quality education and promote opportunities for lifelong learning for all” with translanguaging and digital literacy as the main themes.

The conference’s lectures and work in groups aim to increase the teachers’ competence in using multilingual strategies and resources and digital working methods for a better education.

Time and place

Date: 19th – 21st April 2023, from lunch to lunch

Place: Gullbrannagården | kurs-och lägergård, vandrarhem (gullbrannagarden.se), just south of Halmstad.

Preliminary overview of the content

Plenary lecture:

Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet: UN´s sustainability goals – access to fair and inclusive quality education for all by 2030. Where are we?

Alfarådet: New Nordic report on the training offer in basic literacy for adults in the Nordics

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, i plenum: Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity

Louise Tranekjær, Associate Professor at Department of Communication and Arts at Roskilde University, in plenary: Digitalizing social practices / Game-based digital resources in second language teaching

Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet: Second language learning, motivation and investment

Oliver St John, university lecturer at Örebro University: Multilingual support for adult newcomers in training in Swedish for immigrants (sfi)

Åsa Wedin, fil dr. in bilingualism research and professor in pedagogical work, Högskolan Dalarna: Translanguage and multimodality in basic written language teaching within sfi.

Elena Tkachenko, docent OsloMet: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms.

Parallel lectures/ workshops:

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, USA: Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction

Jon Olav Ringheim and Ingrid Alnes Buanes teachers at Nygård school in Bergen: Everyone can do this on their iPad: Digital technology in the classroom

Elena Tkachenko, docent OsloMet: The language assistant as interpreter, bridge-builder and group leader

Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet: Language assistants’ scaffolding in the classroom – working with the meaning of the language, and the form of the language in use

Oliver St John, university lecturer at Örebro University: ”For lifting the judgment to learn Swedish”. Multilingual support in Swedish for immigrants

Abdulkhadir Mohamed, deputy operations manager and teacher at Hyllie Parks folkhögskola in Malmö: Experiences of using several languages in learning to read and write

Sigridur Vilhjalmsdottir, Senior adviser at NAFO: Experiences from a language pilot project with language assistants

More presenters and workshops are planned!

The program will also include plenty of time for Nordic discussions and work in groups.

Practical information

Costs

Participation fee is estimated at SEK 4 500,- per person. This covers conference fee, all meals and accommodation in a shared room with own sheets and towels. Private rooms can be booked at additional costs. An invoice will be sent after the conference

Travel is not included and must be arranged and paid for by the participants themselves.

Registration

Register for the conference through this link:
REGISTER FOR THE CONFERENCERegistration closes on the 15th of February

Alla tiedot suomeksi

Viidestoista pohjoismainen aikuisten maahanmuuttajien peruslukutaitoa käsittelevä konferenssi

Konferenssi on tarkoitettu opettajille, johtajille, opettajankouluttajille ja tutkijoille, jotka työskentelevät vähän tai ei lainkaan koulua käyneiden aikuisten maahanmuuttajien kielenopetuksen ja perusluku- ja -kirjoitustaidon opetuksen parissa.

Ohjelmaan kuuluu esitelmiä ja työpajoja, jotka tarjoavat tilaisuuden keskusteluun, pohdintaan ja kokemustenvaihtoon ryhmissä.

Vuonna 2023 järjestettävän konferenssin puitteina toimii YK:n kestävän kehityksen tavoite 4 Hyvä koulutus – taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet ja sen pääteemoja ovat limittäiskieleily (translanguaging) ja digitaalinen lukutaito.

Konferenssin esitelmien ja ryhmätyöskentelyn tavoitteena on lisätä opettajien valmiuksia käyttää monikielisiä strategioita ja resursseja ja digitaalisia työskentelytapoja opetuksen parantamiseksi.

Paikka: Gullbrannagården – Halmstadista hieman etelään.

Alustava yhteenveto sisällöstä

Esitelmät:

Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet: FN´s bærekraftsmål – tilgang til rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Hvor er vi? (YK:n kestävän kehityksen tavoite – kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus vuoteen 2030 mennessä. Missä olemme nyt?)

Alfarådet: Ny nordisk rapport om opplæringstilbudet i grunnleggende literasitet for voksne i Norden (Uusi pohjoismainen raportti aikuisten lukutaitokoulutuksen tarjonnasta Pohjoismaissa)

Jen Vanek, johtaja, digitaalinen oppiminen ja tutkimus, Minnesota – esitelmä: Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity (Digitaalinen lukutaito ja toisen kielen oppijat: painopisteenä yhdenvertaisuus)

Louise Tranekjær, apulaisprofessori, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet – esitelmä: Digitalizing social practices / Spilbaserte digitale ressurser i andrespråksundervisningen (Sosiaalisten käytäntöjen digitalisointi / Pelipohjaiset digitaaliset resurssit toisen kielen opetuksessa)

Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet: Andrespråkslæring, motivasjon og investering (Toisen kielen oppiminen, motivaatio ja panostus)

Oliver St John, yliopistonlehtori, Örebro universitet: Flerspråklig støtte for voksne nyankomne i opplæring i svensk for innvandrere (sfi) (Äskettäin maahan muuttaneiden aikuisten monikielinen tuki maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa)

Åsa Wedin, fil. tri (kaksikielisyystutkimus), kasvatustyön professori, Högskolan Dalarna: Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi (Limittäiskieleily ja multimodaalisuus maahanmuuttajien ruotsinopetukseen sisältyvässä lukutaitokoulutuksessa)

Elena Tkachenko, dosentti, OsloMet: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms (Pedagoginen limittäiskieleily: teoria ja toteutus toisen kielen opetuksessa)

Rinnakkaiset luennot / työpajat:

Jen Vanek, johtaja, digitaalinen oppiminen ja tutkimus, Minnesota, Yhdysvallat: Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction (Yhdenvertaisuutta tukevat opetuskäytännöt teknologian yhdistämisessä luokkaopetukseen ja digitaalisen lukutaidon opetuksessa)

Jon Olav Ringheim ja Ingrid Alnes Buanes, opettajia, Nygård skole, Bergen: Dette kan alle klare på iPad: Digital teknologi i klasserommet (Tämän kaikki osaavat iPadilla: digitaaliteknologia luokassa)

Elena Tkachenko, dosentti, OsloMet: Språkhjelperen som tolk, brobygger og gruppeleder (Kieliavustaja tulkkina, sillanrakentajana ja ryhmänjohtajana)

Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet: Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk (Kieliavustaja oppimisen tukena luokassa – työskentely kielen merkityksen, muodon ja käytön parissa)

Oliver St John, yliopistonlehtori, Örebro universitet: ”För att lyfta dom att lära sig svenska”. Flerspråkigt stöd i Svenska för invandrare (”Auttaa heitä oppimaan ruotsia”. Monikielinen tuki maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa)

Abdulkhadir Mohamed, avustava toiminnanjohtaja ja opettaja, Hyllie Park Folkhögskola, Malmö: Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen (Kokemuksia usean kielen käytöstä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa)

Sigridur Vilhjalmsdottir, vanhempi neuvonantaja, NAFO: Erfaringer fra pilotering av norskopplæring med flerspråklig støtte (Kokemuksia monikieliseen tukeen yhdistettyä norjanopetusta koskevasta pilottihankkeesta)

Line Thingholm, Lektor pedagogikk og CFU.

Lisää alustuksia ja työpajoja on tulossa!

Ohjelmaan sisältyy myös runsaasti aikaa pohjoismaisiin keskusteluihin ja ryhmätyöskentelyyn.

Käytännön tietoa:

Kustannukset

Osallistumismaksu on noin 4 500 Ruotsin kruunua/henkilö, ja se kattaa konferenssimaksun, kaikki ateriat ja majoituksen yhteisessä huoneessa. Myös oma huone on mahdollinen.

Lasku lähetetään konferenssin jälkeen.

Matkat eivät sisälly hintaan, ja osallistujan on järjestettävä ja maksettava ne itse.

Ilmoittautuminen
Register for the conference through this link:
REGISTER FOR THE CONFERENCE


Ilmoittautuminen päättyy 15.2

EPALe Finland