Aldersdiskriminering utbredt i Norden

 

Aldersdiskriminering utbredt i Norden

Aldersdiskriminering er utbredt i de nordiske landene. Slik konkluderer en finsk studie som oppsummerer forskning om det aldrende arbeidsmarkedet i Finland, Sverige, Danmark og Norge.

Av Per Halvorsen, Senter for seniorpolitikk

Indirekte kommer aldersdiskrimineringen til uttrykk blant annet ved at langtidsledighet er langt mer vanlig blant seniorer enn blant yngre aldersgrupper.
– I eldre arbeidsgrupper, fører ofte ledighet til varig utestengelse fra arbeidsmarkedet. Både institusjonelle faktorer og holdninger spiller inn, skriver Ilkka Virjo ved Universitetet i Tampere, Finland i rapporten The Ageing and Labour Market in the Nordic Countries.

Men diskrimineringen blir også uttrykt direkte ved at eldre har mindre adgang til videreutdanning og kurs i jobbregi, færre avansementsmuligheter etc. Det er imidlertid en viss mulighet for at aldersdiskrimineringen forsvinner av seg selv etter hvert som seniorene vil utgjøre et klart flertall i yrkeslivet, mener Virjo.

Den finske sosialforskeren beskriver både likheter og forskjeller i hvordan aldringen i arbeidslivet slår ut i de nordiske landene: I Finland og Norge har det vært tatt mange initiativ for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet og uførepensjoneringen. I Danmark og Finland har myndighetene innført en rekke regelendringer for å stimulere folk til å stå lenger i jobb. Norge har satset mer på å endre holdninger til seniorer blant ledere og ansatte.

Norge og Sverige fremstår som de to landene med lavest exit-faktor, men der uførepensjonering fremstår som en bred vei ut av arbeidslivet. Danmark skiller seg ut med en raus, offentlig førtidspensjoneringsordning fra 60 år, en ordning som ofte etterfølger en lang periode på ledighetstrygd. I Finland er ledighet den vanligste veien ut av yrkeslivet.

Linker:
Rapporten The Ageing and Labour Market in the Nordic Countries:
www.norden.org/pub/velfaerd/arbetsmarknad/sk/TN2004538.asp
Senter for seniorpolitikk:
www.seniorpolitikk.no

Diskutera artikeln i

Forum


I eldre arbeidsgrupper, fører ofte ledighet til varig utestengelse fra arbeidsmarkedet enligt en finsk studie.
I eldre arbeidsgrupper, fører ofte ledighet til varig utestengelse fra arbeidsmarkedet enligt en finsk studie.