Äldre i arbetslivet

 
har under flere år varit ett intressant tema i de nordiska länderna främst för att befolkningen åldras och detta kan påverka den nordiska konkurrenskraften och välfärden. Hur skall en arbetsplats fungera så att äldre trivs och kontinuerligt vill utveckla sin kompetens, så att livslångt lärande är möjligt? NVL vill genom nätverket ”äldre i arbetslivet” finna svar på denna fråga.
Nätverket påbörjar sitt arbete genom att samla in erfarenheter från program, projekt, strategier, aktiviteter, forskning etc. där man undersökt eller medvetandegjort - hur de äldres röst blir hörd i arbetslivet. Dokument från erfarenheterna samlas på NVL:s hemsidor och sedan skall nätverket sammanföra dessa och rikta dem främst till arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
1196