Äldre i arbetslivet - samnordisk översikt

 

SAMNORDISK ÖVERSIKT PENSIONSÅLDRAR I NORDEN

 

DANMARK 
Lagstadgad pensionsålder:
 65 år
Verklig pensionsålder: 60,6 år 1998
Andel 64-åringar i arbete: 16 procent
Vid 60 års ålder har man rätt att sluta arbeta tidigare än den lagstadgade pensionsåldern och i stället få en ersättning från staten som är nästan lika stor som lönen, så kallad efterlön. Målsättningen för den danska regeringen är dock att äldre ska vara kvar i arbetslivet och därför görs olika satsningar. Den som väntar med att ta ut efterlön i minst två år får en skattefri premie. Regeringen satsar också på seniorrådgivning, vilket innebär att företag erbjuds fem timmars gratis rådgivning i personalpolitik för seniorer. Självaktiveringsgrupper är ytterligare en satsning. Grupperna av aktivt arbetssökande seniorer fungerar som ett komplement till arbetsförmedlingarna. Ett annat exempel är servicejobbsprogram som innebär att personer som fyllt 48 år och varit arbetslösa i ett och ett halvt år kan bli anställda i ett servicejobb där staten ger ett bidrag på 100 000 kronor per helårsanställning.

FINLAND
Lagstadgad pensionsålder:
 65 år
Verklig pensionsålder: 59,1 år 2001
Andel 64-åringar i arbete: 11 procent
År 2020 kommer Finland att ha den näst högsta andelen äldre över 64 års ålder i Europa. Finland har nyligen avslutat ett femårigt aktionsprogram, Äldreprogrammet. Målsättningen var bland annat att stärka de äldres ställning på arbetsmarknaden. Finland har också ett generöst pensionssystem. Under Finlands stora ekonomiska kris i början av 1990-talet "offrades" de äldre för att lämna plats åt de yngre. Den nya konstruktionen är att 500 dagars arbetslöshet ger automatiskt pension, om man är 53,5 år eller äldre. Detta pensionssystem kallas "röret" . Efter 55 år behöver företagen inte rehabilitera längre, i stället hamnar de anställda i "röret".

ISLAND 
Lovfestet pensjonsalder:
 67 år
Virkelig pensjonsalder: 65-67 år 
Andel i arbete år 2005:  60-64 åringer 81% procent og 65-96 åringer 53% prosent
Ved 65 års alder har man rett til å slutte å arbeide tiligere enn den lovfestede pensjonsalderen. De som går på pensjon kan i mange tilfelle også ha rett til utbetaling fra en eller flere pensjonsfonde, men så må de søke om å få utbetalinger. 

NORGE
Lagstadgad pensionsålder:
 67 år
Verklig pensionsålder: 62 år
Andel 64-åringar i arbete: 33,1 procent
I Norge är det allt fler som avslutar sitt arbetsliv genom förtidspension. För att stimulera äldre att stanna kvar i arbetslivet, men också för att minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna, har den norska regeringen i samarbete med organisationen Senter for Seniorpolitikk, SSP, tagit initiativ till särskilda utvecklingsinsatser. Läs mer på http://www.seniorpolitikk.no/. Målet är att stimulera förändringar i arbetsmiljön och personalpolitiken så att det blir mer attraktivt för arbetstagarna att förlänga yrkeskarriären och för arbetsgivarna att behålla arbetstagarna. Arbetsgivare betalar fyra procentenheter lägre arbetsgivaravgift för anställda över 62 år.

SVERIGE
Lagstadgad pensionsålder:
 65 år
Verklig pensionsålder: 58,2 år enligt enligt Kommittén för arbetstids- och semesterregler, Knas (Enligt "Grått guld" är den verkliga pensionsålder 62 år)
Andel 64-åringar i arbete: 30 procent
Sverige har högst antal pensionärer per yrkesaktiv i Europa.
Läs mer om pensionsåldern här: 
www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1398


 
KÄLLOR

AGE MANAGEMENT FÅR DE ANSTÄLLDA ATT STANNA

Medelåldern hos offentliganställda är 53 år. Ska vi undvika brist på arbetskraft behöver de stanna länge i arbete. Ledarskapsmodellen Age management har utvecklats av finska forskare i det syftet och prövas nu i Sverige. Läs mer: 
www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1387

 

LÄSVÄRD LITTERATUR

Äldre i arbetslivet blir ett allt mer aktuellt tema i Norden och Europa. Därför finns här samlat några goda källor, som ger en insikt i frågeställningarna.

Buck,  H.;  Dworschak,  B. (eds.)  Ageing and work in Europe. Strategies at company  level  and public policies in selected European countries. Booklet series:  Demography and Employment. Öffentlichkeits- und Marketingstrategie demographischer Wandel, 2003.
Ilmarinen, J. Towards a Longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in  the European Union. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 2006.
OECD, 2006. Live longer, work longer. A thematic review. OECD: Paris.
Promoting lifelong learning for older workers – an international overview. The book was published in October 2006. A total of 24 researchers contributed to this reader. The book has a focus on European approaches and experiences. However, through contributions from scholars from other continents, Japan and the US and Australia, the European perspective can be viewed in a broader international context. The book can be ordered from Cedefop or from here.
Tikkanen, T. The learning society as a greying society: Perspectives to older workers and lifelong learning. Teoksessa Descy, P.; Tessaring M. (eds) Modernising vocational education and training. Fourth report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: EUR-OP. (Cedefop reference series). (to be published) (manuscript delivered)
Tikkanen, T. Elinikäinen oppiminen - kohti aktiivista vanhuutta. Teoksessa E. Heikkinen & T. Rantanen (Eds.) Gerontologia. Helsinki: Duodecim. (2:nd edition) [In Finnish]