Arbejdsgrupper om forskning

 

 

NVL’s arbejdsgrupper om forskning har til opgave at fremme kontakt og samarbejde mellem forskere og praktikere og formidle aktuel forskning indenfor området voksnes læring i Norden. For at sikre aktualitet og kvalitet etableres tematiske og tidsbegrænsede arbejdsgrupper med forskere fra de nordiske lande. Arbejdsgrupperne indsamler og formidler aktuel viden om det enkelte tema, forskningsmiljøer, litteratur mv. igennem NVL’s webpage. Der gennemføres i samarbejde med andre aktører nationale eller nordiske seminarer og konferencer, hvor praktikere og forskere diskuterer udvalgte temaer. Forskningsnetværkets temaer er valgt, så de følger op på og supplerer eksisterende nordiske aktiviteter.

Aktuelt 2013

I 2013 afslutter NVL en tematisk arbejdsgruppe indenfor forskning og etablerer en gruppe omkring et nyt tema

Arbejdsgruppen om "Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship" 
Arbejdsgruppen afsluttede sin primære opgave med et seminar i november 2012, hvor aktuel nordisk og engelsk forskning på området blev fremlagt og diskuteret med praktikere. På seminariets anden dag blev temaet relateret til voksnes læring.
NVL gennemfører i samarbejde med to deltagere fra forskernetværketPirjo Lahdenperä og Shahamak Rezaei et symposium på NERA konferencen i Reykjavik 7.-9.marts 2013.
Nogle af arbejdsgruppens forskere holder et indledende møde på Island i marts måned med kommende deltagere i det nye netværk om ”Interkulturel pædagogik”. En enkelte forsker fortsætter i denne gruppe.
I løbet af foråret og sommeren 2013 beslutter arbejdsgruppen Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship, om der skal gennemføres flere formidlingsseminarer for forskere og praktikere i et eller flere nordiske lande.
Formidlingsarbejdet kan evt. ske i samarbejde med den nye arbejdsgruppe om interkulturel pædagogik og det nye voksenpædagogiske netværk om ”Innovation, entreprenørskab og læring”

Arbejdsgruppe om ”Interkulturel pædagogik”
Det forberedende arbejde med at etablere arbejdsgruppen startede i 2012.
I marts 2013 i forbindelse med NERA konferencen i Reykjavik holder en gruppe forskere et første indledende møde. Viden og erfaring fra netværket om Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship videregives til nye deltagere. Det nye tema diskuteres og afgrænses. 
Gruppen etableres endeligt i løbet af marts og april. På det første møde i maj, diskuteres aktuel forskning på området med nationale og nordiske perspektiver. Materiale og resultater fra diskussionen samles, bearbejdes over sommeren. Gruppen har et andet møde i august-september, hvor materialet færdiggøres og formidles på NVLs webpage.
Gruppen planlægger forsker–praktiker møder, hvor resultater kan diskuteres eller anden form for formidling i løbet af efteråret 2013.

Ekspertgruppe til etablering af det nye voksenpædagogiske netværk
Enkelte deltagere fra netværk om Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship samt tidligere netværk om Integration og  Innovation inviteres til at deltage i en rådgivende gruppe om det nye voksenpædagogiske tema ”Entreprenørskab, innovation og læring”
Gruppen etableres i løbet af foråret.

Mødekalender

Arbejdsgruppe om "Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship.
• Marts 7.-9.  Deltagere fra gruppen mødes med kommende deltagere i den nye arbejdsgruppe. Videregiver resultater og medvirker til fastlæggelse og afgrænsning af nyt tema.
• Marts – juni. Gruppen tager endelig stilling til om der skal gennemføres flere formidlingsaktiviteter i efteråret

Arbejdsgruppe om ”Interkulturel pædagogik”
• Januar til marts Gruppen forberedes
• Marts 7.-9. Møde med kommende deltagere i det nye netværk og deltagere fra det tidligere. Afklaring og fastlæggelse af tema
• April  Gruppen etableres endeligt
• Maj, 29.-30. Møde i København
• Maj-august Bearbejdning af materiale til NVL’s webpage.
• 26. okt. netværksmøde Oslo
• november -13- forår 2014 evt. formidlingsaktiviteter
• Forår 2014 Afsluttende møde og fremtidsrettet diskussion

Ekspertgruppe til etablering af det nye voksenpædagogiske netværk
• Januar – maj. Gruppen forberedes og etableres.