Arviointi kehityksen välineenä – koulutuspoliittisten uudistusten arvioinnista

Arvioinnin roolia koululaitoksen uudistamisessa tulee vahvistaa. Sen lisäksi, että arviointi antaa jälkikäteen tietoa siitä, kuinka hyvi n uudistus on onnistunut, toimiva arviointi voi myös antaa tärkeää tietoa joka voi vaikuttaa uudistuksen toteuttamistapaan ja sen vaikuttavuuteen paikallistasolla. Uudistuksen arviointituloksilla voi myös olla merkitystä mahdollisten uusien uudistusten suunnitellulle. Näin todetaan tuoreessa mietinnössä, joka koskee koululaitoksen uudistusten arviointia.

 

Selvityksessä todetaan, että koulutusuudistuksien arvioinnin kehittämiseksi on tärkeää, että arviointi suunnitellaan aikaisessa vaiheessa, eli samanaikaisesti kun uudistusta muotoillaan. Silloin uudistusstrategia ja arviointistrategia voivat molemmat vaikuttaa toisiinsa. 
Jotta osaamiskehitystä voitaisiin seurata pitkällä aikavälillä, selvityksessä ehdotetaan lisäksi, että kansainvälisiä tutkimuksia täydentämään perustetaan kansallinen pistokokeisiin perustuva osaamisen mittausjärjestelmä. 
Laajemmat ja paremmat rekisteritiedot - esimerkiksi yksilökohtaisten tietojen saatavuuden laajentaminen - voivat helpottaa uudistusten arvioimista. Arviointeihin tarvitaan kuitenkin usein myös kohdennettua tiedonkeruuta, jossa kysymyksenasettelut ovat relevantteja kyseisen uudistuksen kannalta. Kyse voi olla niin määrällisestä kuin laadullisesta tiedosta. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/18277/a/235948