Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning

 
Aspects on Working Life Competences in Nordic Counselling (pub. 2009)
Rapporten är ett resultat av NVL:s vägledningsnätverks samlade kunskaper, erfarenheter och reflektioner. 
Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom det Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande, NVL, i samarbete med koordinatorn för nätverket. 
Nätverkets arbete finansieras av Nordiska Ministerrådet genom NVL:s strategiska medel. 

A report based on the joint knowledge, experience and reflections of NVL’s Counselling and Guidance Network. 
The report is aimed at elucidating and describing the counsellors’ knowledge of working life in adult guidance and is put together and edited by the Counselling and Guidance Network within the Nordic Network for Adult Learning, NVL, in cooperation with the coordinator for the network. 
The work was financed by the Nordic Council of Ministers through strategic means of NVL.