Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Danmark
  21-11-2007

  Leikn's nye hjemmeside taget i brug

  Den 16. november blev Leikn's forbund for livslang læring i Island hjemmeside taget i brug. På hjemmesiden findes oplysninger om forbundet, dets vedtægter, forbundets medlemmer og bestyrelse. Der findes også et lukket område for medlemmerne til intern kommunikation. I nærmeste fremtid bliver hjemmesiden tilgængelig på engelsk.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Aktivt medborgerskab fra livslang lærings synsvinkel

  Inviteret var til præsentation og diskussion om uddannelse og demokrati i Nordens hus i Reykjavik den 16. nov. For konferencen stod NVL, nordisk netværk for voksnes læring og Leikn, forbund for livslang læring i Island. Konferencens anledning var at vække opmærksomhed omkring bogen DEMOS, en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab idet man forsøgte for at tænde for diskussion om uddannelse og demokrati i det islandsk samfund.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Forberedelse af lovforslag om livslang læring i Island

  Undervisningsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, har besluttet at sætte i gang arbejde omkring forberedelse af et lovforslag om særskilte lov for voksenundervisning/ livslang læring.

 • |in English
  15-11-2007

  Dear Reader!

  It is easy to see that quality in adult education is a high priority in the Nordic countries. To us it is self-evident that adult education must maintain a high standard. Quality assurance comes in a variety of guises, ranging from assessment based mainly on course questionnaires to more elaborate systems seeking to evaluate the effects of education on, for instance, actual competence (reell kompetens).

 • |Finland
  15-11-2007

  Hyvä lukija!

  On helppoa todeta, että aikuiskasvatusalan laatutyötä pidetään tärkeänä meillä Pohjoismaissa. Pidämme itsestään selvänä, että aikuiskoulutuksen tulee olla korkealaatuista. Laatujärjestelmiä on monenlaisia: Jotkin perustuvat lähinnä kurssipalautteisiin, kun taas monimutkaisemmat järjestelmät pyrkivät arvioimaan myös koulutuksen vaikutuksia esimerkiksi osaamiseen.

 • kvalitetssäkring utbildningspolitik |
  14-11-2007

  Quality in Estonian non-formal education

  Free education is not an ordinary product that can be measured in clear-cut terms. There are no objective criteria that can prove one education centre giving better quality of education than another one. The problem is that a lot depends on the aims and intentions of the learner. Different kinds of education reach different aims. For example: it might be better to use a hammer to get nails into a wall instead of a computer, while other things can be achieved with a computer.

 • kvalitetssäkring demokrati |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetsindsats puster nyt liv i demokratiet

  Øget dialog og refleksion er uomgængeligt, når man starter en kvalitetsudviklingsproces. Og når såvel alle medarbejdere som kursister, virksomhedskunder og bestyrelse engageres i arbejdet, starter man samtidig en inspirerende demokratiseringsproces, lyder erfaringen fra voksenuddannelsescentret VUC Fyn & Fyns HF-kursus

 • |Sverige
  13-11-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna

  Att kunna erbjuda vuxenstuderande yrkesutbildning har i samtliga nordiska länder hög prioritet eftersom en yrkesutbildning kan förkorta vägen till arbete eller fortsatta studier på högre nivå.

 • kvalitetssäkring flexibelt lärande |Sverige
  13-11-2007

  Hjälplinor för vuxenstuderande – för kvalitet i självstudier

  På Åland har det under fyra år pågått ett EU-finansierat projekt, Flex-learn - system för flexibel vuxenutbildning. Projektets målsättning har varit att utveckla ett system för flexibla vuxenstudier på Åland. I realiteten fanns inget befintligt system att utveckla utan ett nytt system har utarbetats. Projektet systembygge går under namnet Öppna gymnasieskolan.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  RECALL er et fælles Europæisk projekt med det formål at øge kvaliteten indenfor den ikke-formelle uddannelse.

 • kvalitetssäkring yrkesutbildning |Sverige
  13-11-2007

  Sol, kraftvärme och kvalitet

  Det går inte att tillämpa någon vanlig ISO-certifiering för våra kurser, säger verksamhetsansvarige Tommy Birgersson vid KY-utbildningen i Härnösand. Vi bygger ett kvalitetssäkringssystem samtidigt som vi utformar utbildningen.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Norge
  13-11-2007

  Kvalitet i livslang læring og individuelle utdanningsløp

  Som institusjoner for livslang læring (LLL) har universitetene fått endrede roller og oppgaver. Dette må få konsekvenser også for institusjonenes arbeid med kvalitet. Vi må ta hensyn til et langt bredere og mer mangfoldig spekter av studentbehov, og utvikle og endre våre tjenester og vår praksis med det for øye. Vi må ta tak i nye oppgaver og videreutvikle andre, så som veiledningstjeneste, akkreditering av tidligere læring, og ulike varianter av fleksible og individuelle utdanningsprogram.

 • kvalitetssäkring yrkesutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Skräddarsydd utbildning ger kvalitet

  I entreprenad- och fastighetsserviceföretaget Are Oy får nästan var tionde anställd yrkesutbildning via ett läroavtal. Detta är en medveten utbildningsstrategi från ledningens sida eftersom det både underlättar nyrekrytering och garanterar att personalen, som till största delen är montörer, får en yrkeskunskap som är up-to-date. I läroavtalsutbildningen finns det dessutom en inbyggd kvalitetskontroll.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Kära läsare

  Det är lätt att konstatera att kvalitetsarbete i relation till vuxenutbildning är en prioriterad fråga i våra nordiska länder. Att utbildning för vuxna ska hålla god kvalitet ses som en självklarhet. Systemen kan vara av olika slag, allt från att i huvudsak förlita sig på kursvärderingar till mera avancerade system som även försöker bedöma effekterna t.ex. i relation till ökad reell kompetens.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Kvalitet i vuxenutbildning – stora ord men med vilket innehåll?

  Många kvalitetssystem är idag inriktade på att ställa upp lätt mätbara mål och att i relation till detta ange en viss procentsiffra som gräns för vad som ska räknas som hög eller låg kvalitet. I sådana fall, hävdar jag, att vi bygger system som är tämligen innehållslösa.

 • |Sverige
  12-11-2007

  Nytt valideringsprojekt på Åland

  Ålands landskapsregering kommer inom kort att starta ett valideringsprojekt. Projektet Validering på Åland finansieras med EU-medel och har

 • |
  05-11-2007

  European Conference 2007

  European Conference 2007

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • |
  02-11-2007

  8/2007

  8/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Kansanopisto sai uuden rehtorin

  Ålands folkhögskolan rehtorina on lukuvuoden alusta toiminut Jana Ekebom. Hän on aiemmin toiminut ammattikoulun rehtorina

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Ahvenanmaan aikuiskoulutuksen tavoitteet ja strategiat

  Ahvenanmaan aikuiskoulutustoimikunnan mietinnössä esitetään, että maakunnan hallitus määrittelee aikuiskoulutukselle tavoitteet ja

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Matematiikkaosaamisen tunnustaminen

  Tutustu mielenkiintoiseen raporttiin aikuisten matematiikkataitojen tunnustamisesta:

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tunnustaminen

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on saanut tehtäväksi arvioida ulkomaisten korkeakoulututkintojen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  The Swedish Learning Space Berliinissä

  Marraskuun lopussa viisi ruotsalaista e-oppimisen toimijaa esittäytyy Berliinin Online Educa -messuilla yhteisellä messuosastolla.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Pohjoismainen näkökulma uraohjauksen työtapoihin

  Tervetuloa CFL:n ja NVL:n järjestämään aikuisten opinto- ja uraohjauskonferenssiin Tukholmaan 21. marraskuuta!

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuiskoulutukselle uusi valtiosihteeri

  Ruotsin hallitus on nimittänyt Amelie von Zweigbergkin opetusministeriön valtiosihteeriksi 1. marraskuuta alkaen.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Niukka valtionbudjetti - sivistysliitot toivovat lisärahoitusta

  Norjan sivistysliitot (studieforbund) ovat odottaneet jännittyneinä budjettiesitystä vuodelle 2008. Lokakuun lopussa valmistui hallituksen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Elinikäisen oppimisen ministerit?

  Opetusministeri Øystein Djupedalin tilalle nimitettiin lokakuussa kaksi uutta ministeriä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Mitä tiedämme tulevaisuuden osaamisalueista?

  Osaamisalan yhteistyö ja kehitys olivat pääteemoja Norjassa pidetyssä konferenssissa, jossa NVL:n aivoriihi esitteli ensi kertaa raporttinsa ”Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään”.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aivoriihi tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Tammikuussa 2006 NVL perusti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta aivoriihen. Hankkeen tarkoituksena oli saada aikaan keskustelua tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hanke tuotti lokakuussa julkaistun raportin Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem (Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään). Useimmissa pohjoismaissa raporttia on jo ehditty ruotia aiheesta järjestetyissä konferensseissa.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  DEMOS-seminaari Islannissa

  DEMOS on antologia vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudessa Pohjoismaissa. Tanskassa vuonna 2006 järjestetty DEMOS-hankkeen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Value of work – VOW-hankkeen loppukonferenssi

  VOW-hankkeen loppukonferenssi pidettiin Reykjavikin Grand-hotellissa 28. syyskuuta. Asiantuntija Fjóla María Lárusdóttir Arbejdslivets oplæringscenteristä (työelämän koulutuskeskus) kertoi hankkeesta ja sen tuloksista. Lisäksi kaksi tunnettua luennoitsijaa, Lorna Unwin og John Konrad, pitivät alustukset. Konferenssiin osallistui yli 60 ihmistä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Minne vapaa sivistystyö on matkalla?

  Askovin kansanopistossa pidetyssä tapaamisessa keskusteltiin Nordic-European Academyn (NEA) raportista "Da dannelsen gik ud". Osanottajat

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

  Tanska sijoittui häntäpäähän tutkimuksessa, jossa vertailtiin vammaisten asemaa neljässä pohjoismaassa. Danmarks Pædagogiske

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  FOF:in johtoon ex-ministeri Anne Birgitte Lundholt

  FOF eli Folkeligt oplysningsforbund, (kansansivistysliitto) on Tanskan suurin vapaan sivistystyön opintojen tarjoaja. Sen uusi johtaja

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Opettajakorkeakoulu valitsi uuden dekaanin

  Lars Qvortrup on valittu Danmarks pædagogiske universitetsskolen dekaaniksi. Nykyinen dekaani Lars-Henrik

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Oikeus koulutukseen kuuluu kaikille

  Opetusministeri Bertel Harder piti 17. lokakuuta puheen Unescon 34. yleiskokouksessa Pariisissa. Puheessaan Harder korosti

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Tv-sarja elinikäisestä oppimisesta

  Uuden tanskalaisen tv-sarjan ”Lær – på livet løs” aiheena on elinikäinen oppiminen. Ohjelmassa esitellään erilaisia aikuiskoulutusmahdollisuuksia, ja sen tarkoituksena on rohkaista tanskalaisia hakemaan muutosta elämäänsä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuis- ja täydennyskoulutukselle lisärahoitusta

  Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat sopineet huomattavasta lisäpanostuksesta ammatilliseen aikuis- ja jatkokoulutukseen. Matalasti

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vapaa sivistystyö kestävän kehityksen edistäjänä

  Kestävään kehitykseen perustuva yhteiskunta edellyttää muutakin kuin uutta teknologiaa ja hiilidioksidipäästöjen mittaamista. Myös yhteiskunnallinen näkökulma on otettava huomioon. Miten yksilöt voivat elää hyvää elämää antaen kuitenkin myös jälkipolville mahdollisuuden samaan?

 • hållbar utveckling |Island
  02-11-2007

  Stjórnvöld verða að efla menntun starfsfólks í menntastofnunum

  Vinnuhópur innan menntamálaráðuneytisins í Finnlandi hefur lagt fram tillögur um áætlun á þróun menntunar fyrir starfsfólk menntastofnanna.

 • hållbar utveckling |Island
  02-11-2007

  Staða, hlutverk og verkefni menntamálastofnuninni og stjórnun menntakerfisins í breytilegu umhverfi

  Þann 28. maí 2007 útnefndi menntamálaráðuneytið úttektaraðila til þess að gera könnun á stöðu, hlutverki og verkefnum menntamálastofnuninni í breytilegu umhverfi og í framhaldi af því að leggja fram tillögu um þróun stofnunarinnar auk þess að greina hvaða breytinga er þörf á örðum sviðum stjórnsýslunnar í menntamálum.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Nýr rektor lýðháskólans á Álandi

  Á þessu skólaári tekur Jana Ekebom við embætti rektors lýðháskóla Álands. Jane var áður rektor Starfsmenntaskóla Álands og

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Markmið og stefnumótun fyrir fullorðinsfræðslu á Álandi

  Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis Álands leggur til að landsstjórnin setji fram markmið og stefnumótun fyrir

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Þankabanki um færni til framtíðar frá sjónarhóli símenntunar

  Í janúar 2006 setti Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, NVL, sem er verkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, á laggirnar þankabanka með það að markmiði að leggja grundvöll að umræðum sem fara fram um færni til framtíðar frá sjónarhorni símenntunar. Í október kom út skýrsla um niðurstöður þankabankans, Færni til framtíðar – og hvernig við þróum hana. Á Norðurlöndunum hafa staðið yfir kynningar á efni skýrslunnar.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  DEMOS

  DEMOS stendur fyrir lýðræði, vald og virka samfélagsþátttöku meðborgaranna. Með fyrstu DEMOS ráðstefnunni í Danmörku árið 2006 hófst breið

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Gildi starfa – lokaráðstefna VOW

  Í tilefni þess að VOW-verkefninu (e. the Value of work) er lokið var haldin ráðstefna á Grand Hótel 28. september s.l.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Er sú menntun sem felst í því að verða að manni á undanhaldi?

  Á fundi í lýðháskólanum í Askov fóru fram umræður um NEA skýrsluna Da dannelsen gik ud. Á fundinum var almennur skilningur á breyttri

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Samfélag án aðgreiningar

  Nýútkomin samanburðarrannsókn milli Norðurlandanna fjögurra, Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur sýnir að Danmörk stendur sig illa í jafnréttismálum fatlaðra.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr formaður Samtaka um alþýðufræðslu

  Nýr formaður Samtaka um alþýðufræðslu (d. Folkeligt oplysningsforbund - FOF) heitir Anne Birgitte Lundholt. Nýr formaður ætlar að setja alþýðufræðslu ofar á forgangslista stjórnmálanna. Anne Birgitte Lundholt, sem er fyrrum ráðherra, var þann 6. október kosinn nýr formaður sameinaðra Samtaka um alþýðufræðslu.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr deildarforseti í Kennaraháskólans í Danmörku

  Lars Qvortrup, núverandi skólameistari Biblíuskóla Danmerkur verður nýr deildarforseti við Kennaraháskólann í Danmörku (DPU). Hann leysir Lars-Henrik Schmidt af sem á að leiða nýtt rannsóknarverkefni við háskólann í Árósum.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Menntun fyrir alla

  Menntamálaráðherra Bertel Harder hélt ræðu á 34. aðalfundi UNESCO sem haldinn var í París dagana 16. okt. – 3. nóv. Bertel

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa

  Ný sjónvarpsþáttaröð Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa (d. Lær på livet løs) beinir sjónum sínum að fullorðinsfræðslu. Markmiðið með sjónvarpsþáttaröðinni er að upplýsa um möguleika á sí- og endurmenntun og kveikja áhuga að breytingum hjá sérhverjum Dana. Í þáttaröðinni segja nokkrir einstaklingar frá reynslu sinni; hvað varð til þess að þeir sóttu endurmenntunarnámskeið og hvað þeir fengu út úr því.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Gríðarleg aukning fjárframlaga til fullorðinsfræðslu

  Danska ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins hafa gert með sér samkomulag um stóraukin fjárframlög til starfstengdrar sí- og

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Mat á raunfærni í stærðfræði

  Athyglisverð skýrsla um stærðfræðikunnáttu fullorðinna hefur verið gefin út:

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Mat á æðri menntun erlendis frá

  Nefndinni um mat á raunfærni hefur verið falið að fylgjast með gæðum og afkastagetu núverandi fyrirkomulags fyrir mat á menntun frá erlendum

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Sænska námssvæðið í Berlín

  Í lok nóvember hittast fimm sænskir fræðsluaðilar á sýningarbási á Online Educa í Berlín – einni af stærstu ráðstefnum heims um rafrænt nám. Markmið samstarfsins er að koma af stað umræðum um þær áskoranir sem blasa við í framtíðinni á sviði upplýsingatækni og náms.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Starfsnámsráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

  CFL og NVL bjóða til ráðstefnu um náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna í Stokkhólmi 21. nóvember. Sjá

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr ráðherra fullorðinsfræðslu

  Ríkisstjórnin hefur tilnefnt Amelie von Zweigbergk sem aðalritara í menntamálaráðuneytinu frá og með 1. nóvember. Undir

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Ráðherra símenntunar?

  Þegar Øystein Djupedal lét af embætti sem þekkingarráðherra í október varð að kalla tvo til þess að leysa þau verkefni sem honum höfðu verið falin.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Rýr framlög til alþýðufræðslunnar samkvæmt fjárlögum

  Alþýðufræðslan í Noregi verður að láta sér nægja góðan vilja.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Færni til framtíðar, hvað vitum við um hana?

  Samstarf um færni og þróun var þema fundar á Voksenåsen við Osló þegar Þankabanki NVL kynnti skýrslu sína um „Framtidens kompetenser – oc hur vi utvecklar dem“ (Færni til framtíðar og hvernig við þróum hana) í fyrsta skipti.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Þekking á sjálfbærni – verkefni alþýðufræðslunnar?

  Sjálfbært samfélag byggir á fleiru en tækniframförum og að draga úr losun koltvísýrings. Sjálfbærni tilheyra einnig félagslegar spurningar. Hvernig getur hver og einn notið lífsins og um leið tryggt að næsta kynslóð fái notið sömu lífsgæða?

 • hållbar utveckling |Finland
  31-10-2007

  Kohti arjen tietoyhteiskuntaa

  Tietoyhteiskuntapolitiikassa keskitytään lähivuosina edellisen hallituksen aikana valmistellun tietoyhteiskuntastrategian toteutukseen. Strategisen valmistelun ja linjausten jälkeen tarkoitus on päästä käsiksi käytännön tekemiseen eli arjen palvelujen parempaan hyödyntämiseen parantamalla niiden saavutettavuutta ja tuottavuutta sekä petraamalla samalla kansallista kilpailukykyä.

 • |Sverige
  31-10-2007

  Vardagens informationssamhälle i sikte

  Den finländska informationssamhällspolitiken koncentrerar sig under de kommande åren på att verkställa strategin för informationssamhället, som den förra regeringen tog fram. Efter den strategiska beredningen står det konkreta arbetet i tur. Tillgången till vardagstjänster skall förbättras och produktiviteten skall ökas. Samtidigt förbättras den nationella konkurrenskraften.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Validering av matematikkunskaper

  En intressant rapport om validering av vuxnas matematikkunskaper har ställts samman.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Validering av högre utbildning i andra länder

  Valideringsdelegationen har ett uppdrag att se över kvaliteten och effektiviteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet.

 • |Sverige
  30-10-2007

  The Swedish Learning Space i Berlin

  I slutet av november samlas fem svenska aktörer i en mässmonter på Online Educa i Berlin – en av världens största konferenser om e-lärande.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv

  CFL och NVL bjuder in till vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november

 • |Sverige
  30-10-2007

  Ny statssekreterare för vuxenutbildningen

  Regeringen har utsett Amelie von Zweigbergk till statssekreterare i Utbildningsdepartementet från och med den 1 november.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Gik dannelsen ud eller finder den nye veje?

  På et møde på Askov højskole blev NEA's rapport "Da dannelsen gik ud" diskuteret. Der var en fælles forståelse af paradigmeskiftet i den

 • |Danmark
  30-10-2007

  Danmark dårligst til at integrere handicappede

  Danmark ligger dårligt, når det drejer sig om ligebehandling af handicappede. Det viser en ny undersøgelse, der sammenligner de fire nordiske lande: Island, Norge, Sverige og Danmark.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Ny formand till FOF (Folkeligt oplysningsforbund)

  FOF's formand hedder fremover Anne Birgitte Lundholt. Den nye formand vil sætte folkeoplysningen højere på den politiske dagsorden. Anne Birgitte Lundholdt, der er tidligere minister, blev den 6. oktober valgt som ny formand af et enigt FOF-repræsentantskab.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Ny dekan på Danmarks pædagogiske universitetsskole

  Lars Qvortrup, nuværende rektor på danmarks universitetsskole bliver ny dekan på DPU. Han afløser Lars-Henrik Schmidt, der skal lede et nyt forskningsprogram på Århus Universitet.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Undervisning skal være en ret for alle

  Undervisningsminister Bertel Harder holdt d.17 okt tale på Unesco’ s 34 generalkonference der afholdes i Paris 16okt-3nov. 

 • |Danmark
  30-10-2007

  Lær på livet løs

  En ny tv-serie ”Lær – på livet løs” sætter fokus på livslang læring. TV-serien skal informere om mulighederne for efteruddannelse, og den skal motivere til forandring hos den enkelte dansker. I serien fortæller forskellige mennesker, hvordan de er kommet i gang med at videreuddanne sig, og hvad de fik ud af det.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Markant styrkelse af voksen og efteruddannelse

  Regering og arbejdsmarkeds parter har indgået aftale om en markant styrkelse af erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.
  Aftalen

 • |Danmark
  30-10-2007

  Tænketank om fremtidens kompetencer med fokus på livslang læring

  I januar 2006 oprettede NVL et projekt, en tænketank, på Nordisk ministerråds vegne, med det mål at etablere debat om fremtidens kompetencer med henblik til livslang læring. Projektets produkt, en rapport "Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem" udkom i oktober og har man allerede afholdt konferencer i forbindelse med rapporten i de fleste af de nordiske lande.

 • |Danmark
  30-10-2007

  DEMOS-seminar i Island

  DEMOS står for antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden. Med DEMOS startkonferencen i Danmark i 2006 begyndte en bredt

 • |Danmark
  30-10-2007

  Value of work - VOW's afslutnings konference

  I anledning af VOW-projektets afslutning afholdtes en konference på Grand hotel i Reykjavik den 28. september. Fjóla María Lárusdóttir, ekspert hos Arbejdslivets oplæringscenter gjorde rede for projektets forløb, resultater og produkter. To kendte foredragsholdere, Lorna Unwin og John Konrad, holdt foredrag. Over 60 personer deltog i konferencen.

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

  Valmisteluryhmä on koonnut ehdotuksensa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se jakautuu seuraavasti: 1)

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Opetushallituksen aseman, roolin ja tehtävien arviointi

  Opetusministeriö asetti tehtävään selvitysmieheksi hallitusneuvos Timo Lankisen, joka luovutti Opetushallituksen asemaa, roolia ja tehtäviä sekä koulutustoimialan ohjausta käsittelevän raporttinsa 23.10.2007.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Staten måste satsa mer på utbildning av personal inom undervisningsväsendet

  En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet har berett ett förslag till ett åtgärdsprogram för utvecklingen av personalutbildningen inom undervisningsväsendet. Arbetsgruppen föreslår bland annat att utbildningens resurserna ökas, att den strategiska styrningen stärks samt att mångsidiga utbildningsformer skapas.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter samt styrningen av utbildningssektorn i en föränderlig omvärld

  Den 28 maj 2007 tillsatte undervisningsministeriet en utredningsman för att bedöma Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter i en förändrad omvärld och utgående från bedömningen lägga fram sin syn på behövliga förslag till utveckling av Utbildningsstyrelsen samt förslag till behövliga ändringar när det gäller den övriga undervisningsförvaltningen och styrningen av sektorn.

 • |Norge
  25-10-2007

  Magert budsjett

  Studieforbundene trøster seg med gode ord.

 • |Norge
  25-10-2007

  Ministre for livslang læring?

  Da Øystein Djupedal gikk av som kunnskapsminister i oktober, måtte to stykker inn for å ta over hans oppgaver.

 • |Norge
  25-10-2007

  Kunnskap for bærekraft – et folkeopplysningsprosjekt?

  Et bærekraftig samfunn er mer enn teknologisk framdrift og mengde CO2 utslipp. Det handler også om det sosiale perspektivet. Hvordan kan hvert individ leve godt og samtidig gi de neste generasjonene samme mulighet?

 • |Norge
  25-10-2007

  Framtidskompetanse, hva vet vi om den?

  Samarbeid om kompetanse og utvikling ble hovedtemaet på Voksenåsen da NVLs Tenketank presenterte sin rapport ”Framtidens kompetenser – og hur vi utvecklar dem” for første gang.

 • |Sverige
  22-10-2007

  Ny rektor på Ålands folkhögskola

  Ålands folkhgskola har en ny rektor, Jana Ekebom, från och med detta läsår. Hon har tidigare varit rektor för Ålands

 • |Sverige
  22-10-2007

  Mål och strategier för vuxenutbildningen på Åland

  Kommittén föreslår att landskapsregeringen fastställer mål och strategier för vuxenutbildningen och initierar ett projekt för att utveckla

 • |Norden
  12-10-2007

  Læringsambassadører

  Kompetanse er nøkkelen til å mestre nye livssituasjoner. Kompetanse er et bredt begrep. Det kan dreie seg om formell kunnskap, kunnskap tilegnet på forskjellige læringsarenaer, og erfaringer fra forskjellige livssituasjoner. All denne kunnskapen hos den enkelte og i samfunnet og hvordan vi ...

 • |in English
  12-10-2007

  Dear Reader,

  these days we hear from many different sources that competition is an important driving force in today’s society. The Nordic region is among the leaders in global competition, and the Nordic welfare model is gaining popularity around the world. However, if we want to maintain our leading position, we need constant development, better competences and more knowledge.

 • |Finland
  12-10-2007

  Hyvä lukija,

  saamme jatkuvasti kuulla eri tahoilta, että kilpailu on tärkeä nyky-yhteiskuntaa ohjaava voima. Pohjoismaat ovat kansainvälisen kilpailun kärjessä, ja pohjoismainen hyvinvointimalli on saavuttamassa suosiota ympäri maailmaa. Johtavan aseman säilyttäminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa kehitystä, parempaa osaamista ja lisää tietoa.

 • |Norden
  12-10-2007

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

  Nordisk nettverk om situasjonen i Norden for grupper som møter hindringer.

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Norge
  11-10-2007

  Kjære leser!

  Det blir bekreftet fra alle retninger og hold at konkurransen er en viktig drivkraft i dagens samfunn. Norden står foran i den globale konkurranse og den nordiske velferdsmodellen er ved å komme på mote rundt om i verden. Men vil vi fortsette slik krever det stadig utvikling, bedre kompetanser og mer kunnskap.