Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Sverige
  30-11-2006

  Fristående examen kan nu avläggas ännu smidigare

  Vuxna får en flexiblare, mera kundorienterad handledning när de avlägger fristående yrkesexamina. Den kundorienterade rådgivningen förkortar examen och studietiden. Utbildningsstyrelsens föreskrift om individualisering av fristående examina träder i kraft 1.3.2007. Reformen minskar överlappningar i utbildningen och leder till att mera inlärning sker utanför läroanstalterna.

 • |Finland
  30-11-2006

  Vankilaopetuksen yhteiset pohjoismaiset verkkosivut avattu

  Vankilaopetuksen pohjoismaisten koordinaattoreiden kokouksen yhteydessä Helsingissä 30. marraskuuta avattiin vankilaopetuksen yhteiset pohjoismaiset verkkosivut osoitteessa www.fengselundervisning.net

 • |Sverige
  30-11-2006

  En samnordisk webbsida för fängelseundervisning har öppnats

  I samband med det nordiska koordinatorsmötet för fängelseundervisning den 30 november i Helsingfors öppnades en samnordisk webbsida för fängelseundervisning under adressen www.fengselsundervisning.net.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  29-11-2006

  Øget ligeværd, tak!

  Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.

 • |Island
  29-11-2006

  100 milljónir til íslenskukennslu fyrir útlendinga

  Ríkisstjórnin ákvað þann 10. nóvember að leggja fram 100 milljónir króna til íslensku kennslu fyrir útlendinga á næsta ári. Lagt er til að

 • |Island
  29-11-2006

  Útlendingar á Íslandi

  Útlendingum sem koma til Íslands til að vinna á íslenskum vinnumarkaði til lengri eða skemmri dvalar hefur fjölgað mikið á undanförnum árum.

 • |Finland
  29-11-2006

  EU:n opetusministerit: Koulutuksen keskeyttämisen hinta näkyviin

  Euroopan unionin koulutusneuvosto kokoontui opetusministeri Antti Kalliomäen johdolla Brysselissä 14. marraskuuta.

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |Finland
  29-11-2006

  Starttiraha parantanut yrityksen perustamismahdollisuuksia

  Kokemukset starttirahakokeilusta ovat myönteisiä. Starttirahalla yrittäjäksi ryhtyneiden mielestä avustus on nopeuttanut, ja joskus jopa

 • |Finland
  29-11-2006

  Työryhmä: Erityisryhmät huomioitava aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

  Aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta pyritään kehittämään uuden, vuodet 2007-2012 kattavan ohjelmaehdotuksen avulla. Ehdotuksen

 • |Norge
  29-11-2006

  Ikke alle får være med!

  Til tross for stort behov for arbeidskraft, er ikke alle like velkomne inn i arbeidslivet. Mennesker med god utdanning, høy arbeidskapasitet og engasjement kan oppleve at de ikke tas i betrakning når søknader prioriteres. Mange opplever diskriminering og tilsidesetting også når de er i arbeid.

 • |Sverige
  29-11-2006

  Dialog: Lärande i arbetslivet

  NVL utgav i november en tryckt Dialog-tidning med temat Lärande i arbetslivet. Tidningens pdf- samt webbversion hittas i adressen

 • |Sverige
  29-11-2006

  Strategin för europeiska socialfonden

  Även inom europeiska socialfonden har en ny period startat för tiden 2007-2013. I den nationella strategin anges följande fyra

 • |Sverige
  29-11-2006

  Nya utbildningsprogram inom EU

  EU:s nya utbildningsprogram omfattar alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola, yrkes- och vuxenutbildning. Programmet träder i

 • |Norge
  29-11-2006

  Julegave til Folkehøgskolene?

  Det norske statsbudsjettet for 2007 var til glede for noen og sorg for andre.

 • |Norge
  29-11-2006

  Mobil kompetanse

  Leonardo da Vinci-programmet tar turen over fjellet. Fra 1. januar er det lokalisert i Bergen.

 • |Norge
  29-11-2006

  Endrer fagskoleloven

  Kunnskapsdepartementet ønsker å gjøre godkjenningsordningen for fagskoleutdanninger mer fleksibel, og beskytte sentrale begreper som ”fagskoleutdanning” og ”fagskole”.

 • |Norge
  29-11-2006

  100 millioner ISK til undervisning i islandsk for utlendinger

  Den islandske regjering besluttet på et möte den 10 november å bevilge 100 millioner islandske kroner i år 2007 til undervisning i islandsk

 • |Norge
  29-11-2006

  Utlendinger i Island

  Antall utlendinger som kommer til Island for å arbeide og bosette seg der for kortere eller lengere periode har steget raskt de siste årene.

 • |Sverige
  29-11-2006

  EU:s undervisningsministrar: Bättre kännedom om kostnaderna för avbrutna studier

  Europeiska unionens råd för utbildning sammanträdde under ledning av undervisningsminister Antti Kalliomäki i Bryssel den 14 november. Rådet

 • |Sverige
  29-11-2006

  Lättare att grunda företag tack vare startpeng

  Erfarenheterna av försöket med startpeng är positiva. Personer som blivit företagare med hjälp av startpeng anser att bidraget har

 • |Sverige
  29-11-2006

  Arbetsgrupp: Specialgrupper skall beaktas i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna

  Tanken är att den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för vuxna skall utvecklas med hjälp av ett nytt förslag till

 • |Danmark
  29-11-2006

  Nyt videncenter for uddannelses- og erhvervsvejledning

  Der satses på vejledning som en måde at nedbringe frafaldet på uddannelser. Et af problemerne er at de unge ved for lidt om den uddannelse

 • |Danmark
  29-11-2006

  Aftenskolernes imageproblem

  Har aftenskolerne et imageproblem? Det mener centerleder Steffen Hartje Fritid & Samfund, han fremhæver at aftenskolerne

 • |Danmark
  29-11-2006

  Globaliseringsmidler til erhvervsuddannelserne

  Erhvervsuddannelserne får i de kommende 3 år  ¾ milliard kroner som led i regeringens initiativer om at 95% af en ungdomsårgang skal have en

 • |Sverige
  29-11-2006

  Möjligheternas Norden - Nära Dig

  Finlands program för Nordiska ministerrådet 2007

 • kompetensutveckling integration |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • |Sverige
  28-11-2006

  Ny kursplan för sfi

  Den 1 januari träder en ny kursplan i sfi i kraft.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • kompetensutveckling baskunskaper |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • |in English
  21-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Rapporter

  Rapporter

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Nordisk kartläggning

  Nordisk kartläggning

 • kompetensutveckling |in English
  16-11-2006

  Dear Reader

  An increasing part of adult learning happens at the workplace. The Nordic network of learning at work LiA refers to the workplace as “the new classroom”. Since almost 80% of the Nordic population participate in working life, this is no small classroom. The idea of Nordic workplaces as a large learning arena, along with the rapid changes taking place in work, working life and the workplace, create significant challenges.

 • kompetensutveckling |Finland
  16-11-2006

  Hyvä lukija

  Yhä suurempi osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimisen pohjoismainen verkosto LiA kutsuu työpaikkaa uudeksi luokkahuoneeksi. Kyseessä ei ole mikään pieni luokkahuone, kun otetaan huomioon, että melkein 80 prosenttia Pohjoismaiden aikuisväestöstä on työelämässä. Näkemys työelämästä suurena oppimisympäristönä luo merkittäviä haasteita, kuten myös työn, työelämän ja työpaikkojen nopea muutostahti.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • kompetensutveckling distansutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • kompetensutveckling fängelseutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.

 • vuxenutbildning integration |
  15-11-2006

  8/2006: Nyckelkompetenser

  8/2006: Nyckelkompetenser

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |
  15-11-2006

  7/2006: Lärande i arbetslivet

  7/2006: Lärande i arbetslivet

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 2

  Gruppearbeide 2

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 3

  Gruppearbeide 3

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 1

  Gruppearbeide 1

 • |Island
  05-11-2006

  Ný ríkisstjórn – nýjar áherslur

  Engin ný fullorðinsfræðslustofnun

  Ekkert verður úr þeirri tillögu sem lögð hafði verið fram um að koma á laggirnar nýrri stofnun

 • |Island
  05-11-2006

  Leonardó-heimsókn hjá Vox

  24 gestir frá tíu löndum í Evrópu sóttu Vox heim dagana 12. til 14. október með það að markmiði að vinna með dæmi um mat og skráningu

 • |Island
  05-11-2006

  Aukinn stuðningur við fræðslusambönd!

  Ríkisstjórnin vill þróa og styrkja hlutverk fræðsluaðila sem menntunar- og fræðslustofnanir og virkja framlag
  þeirra til

 • |Island
  05-11-2006

  Aukinn sveigjanleiki í menntun!

  Þekkingarráðuneytið ætlar að breyta reglunum um inntöku í æðri menntun á þann veg að umsækjendur með sveinsbréf fái aðgang að

 • |Island
  05-11-2006

  10 milljónir aukalega til grunnfærni

  Við fjárlagagerðina í Noregi fyrir árið 2007 var lögð fram tilaga um að auka við framlög til verkefnisins um grunnfærni í atvinnulífinu úr

 • |Island
  05-11-2006

  Brýnt að auka gæði og áhrif í háskólunum

  Menntamálaráðherra Antti Kalliomäki staðfesti við vígslu háskólasvæðisins við Savonmäki i Olofsborg að starfsmenntaháskólar

 • |Island
  05-11-2006

  Ríkisstjórnin samþykkti stefnu um innflytjendaáætlun

  Þann 19 október, samþykkti ríkisstjórnin stefnu í málefnum innflytjenda. Stjórnvöld ætla á virkan hátt að taka þátt í að finna innflytjendum

 • |Island
  05-11-2006

  Samspil rannsókna og atvinnu

  Þann 21. nóvember 2006 stendur Matsstofnunin fyrir ráðstefnu um samspil rannsókna og atvinnu. Samspilið á milli rannsókna og atvinnu í

 • |Island
  05-11-2006

  Ný söngbók fyrir háskólana

  Þann 24. október kom út 18. útgáfan af háskólasöngbókinni. Útgáfunni fylgdu umræður um hvaða söngvar tilheyri danska söngvahefðinni. Nýja

 • |Island
  05-11-2006

  Sveitarfélögin og alþýðufræðslan

  Spurningakönnun á vegum sveitarfélaganna sýnir að sum sveitarfélög velja að leggja alþýðufræðslunefndirnar niður eftir að ákveðið var að

 • |Island
  05-11-2006

  Danmörk er í fyrsta sæti námslanda

  Könnun sem gerð var á vegum fyrirtækisins Cirius sýnir að 73% aðspurðra námsmanna settu Danmörku í fyrsta sæti þegar þeir áttu að velja land

 • |Island
  05-11-2006

  Dialog: Nám í atvinnulífinu

  Í næsta tölublaði af Dialog er þemanu lýst út frá sjónarhóli vísindanna jafnt sem starfinu á vettvangi með fjölbreyttum  dæmum um nám sem

 • |Island
  05-11-2006

  Tengslanet um eldri í atvinnulífinu

  Nýtt norrænt tengslanet vinnur að málefnum tendgum eldri í atvinnulífinu. Á fyrsta fundinum voru þau svið, sem tengslanetið myndu vinna  Að,

 • |Island
  05-11-2006

  Norrænn þankabanki um færni til framtíðar

  Var stofnaður á vegum NVL vorið 2006 á sviði fullorðinsfræðslu til þess að fylgja eftir skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar og vikuritsins

 • |Island
  05-11-2006

  Norræn rannsóknaráðstefna um nám fullorðinna

  Dagana 17. – 19. april árið 2007 verður haldin önnur norræna ráðstefnan um nám fullorðinna „Meaning, relevance and variation“ við Háskólann

 • |
  03-11-2006

  8/2006

  8/2006

 • |Finland
  02-11-2006

  Korkeakoulujen laatuun ja vaikuttavuuteen panostettava

  Opetusministeri Antti Kalliomäki totesi Savonniemen kampuksen vihkiäisissä Savonlinnassa, että samalla alueella toimivien

 • |Finland
  02-11-2006

  Hallitus hyväksyi maahanmuuttopoliittisen ohjelman

  Hallitus hyväksyi 19. lokakuuta hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tarkoituksena on

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi hallitus, uudet tuulet

  Ruotsin uuden porvarihallituksen ensimmäisessä budjettiesityksessä painotetaan, että aikuiskoulutuksen laajuus ja sisältö ovat kuntien

 • |Finland
  02-11-2006

  Leonardo-vierailu Voxissa

  12.-14.10. Vox toimi isäntänä 24:lle vieraalle kymmenestä Euroopan maasta. Tapaamisen aikana käytiin läpi tapausesimerkkejä opitun

 • |Finland
  02-11-2006

  Lisää tukea sivistysliitoille!

  Norjan hallitus haluaa kehittää ja vahvistaa sivistysliittojen (studieforbund) roolia koulutus- ja opetustoimijoina. Opetusministeriö on

 • |Finland
  02-11-2006

  Lisää joustavuutta koulutukseen!

  Norjan opetusministeriö haluaa muuttaa korkeakoulutuksen hakukelpoisuuskriteerejä siten, että korkeakouluun voisi pyrkiä kaksivuotisen

 • |Finland
  02-11-2006

  10 miljoonaa kruunua lisärahoitusta perustaitoihin

  Voxin hallinnoiman työelämän perustaito-ohjelman (BKA) rahoitusta nostettiin 24,5 miljoonasta kruunusta 35,5 miljoonaan. Norjan

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi koulutuskeskus IDAN aloitti toimintansa

  Neljä teollisuuden ja matkailualan koulutusorganisaatiota (opplæringsråd) päätti keväällä 2006 yhdistää voimansa, ja lokakuussa uuden

 • |Finland
  02-11-2006

  Tutkijoiden ja ammatissa toimivien vuorovaikutus

  Evalueringsinstituttet järjestää 21.11.2006 konferenssin, jonka aiheena on tutkijoiden ja ammatissa toimivien välinen vuorovaikutus. Tanskan

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi painos Højskolesangbogenista

  24.10. ilmestyi Tanskan suosituimman laulukirjan Højskolesangbogenin 18. painos. Julkaisu on saanut aikaan uutta keskustelua laulamisen

 • |Finland
  02-11-2006

  Kunnat ja kansansivistystyö

  Tanskalaiskunnissa tehdyn kyselyn mukaan osa kunnista haluaa lakkauttaa kansansivistyslautakuntansa, koska niiden ylläpito ei enää ole

 • |Finland
  02-11-2006

  Tanska ykkösvaihtoehto opiskelijavaihtoon lähteville

  Tuoreen tutkimuksen mukaan 73 % Tanskassa opiskelevista vaihto-opiskelijoista piti Tanskaa ykkösvaihtoehtonaan kohdemaata valitessaan.

 • |Finland
  02-11-2006

  Dialog: Työssäoppiminen

  Dialog-lehden uusin numero valaisee työssäoppimista sekä teorian että käytännön kannalta. Lehdessä esitellään joukko erilaisia esimerkkejä

 • |Finland
  02-11-2006

  Ikääntyvät työelämässä -verkosto

  Uusi pohjoismainen verkosto työstää aiheita, jotka ovat ajankohtaisia liittyen ikääntyvien työntekoon. Ensimmäisen kokouksen aikana

 • |Finland
  02-11-2006

  Pohjoismainen aivoriihi tulevaisuuden pätevyysvaatimuksista

  perustettiin NVL:n aloitteesta keväällä 2006. Lokakuussa aivoriihen työn tuloksia esiteltiin Tanskan kansansivistystyön kattojärjestölle

 • |Finland
  02-11-2006

  Toinen pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

  järjestetään 17.-19.4. 2007 Linköpingin yliopistossa otsikolla ”Meaning, relevance and variation”. Konferenssissa käsitellään aikuisten

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |Island
  02-11-2006

  Finnsk-íslensk orðabók gefin út

  NÝLEGA kom út finnsk-íslensk orðabók í Finnlandi, gefin út af Yliopistopaino- háskólaútgáfunni í Helsinki. Það er Tuomas

 • |Island
  02-11-2006

  Fjórar fræðslumiðstöðvar sameinast í IÐUNNI – fræðslusetri ehf.

  IÐAN - Fræðslusetur ehf. hefur hafið starfsemi. Hlutverk IÐUNNAR er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í byggingar-, málm-, prentiðnaði

 • |Finland
  02-11-2006

  Suomi-Islanti-sanakirja

  Suomi-islanti-sanakirjassa on noin 36 000 hakusanaa. Se on moderni yleissanakirja, joka sisältää runsaasti paitsi eri alojen sanastoa myös

 • |Danmark
  02-11-2006

  Finsk – islandsk ordbok er utkommet

  Nylig utga univeristetuforlaget Yliopistopaino i Helsinki en finsk – islandsk ordbok. Det er Tuomas Järvelä sem bearbeidet

 • |Danmark
  02-11-2006

  Fire opplæringsråd forenes i IDAN – Opplæringssenter a.s

  IDAN – Opplæringssenter er opprettet. Hovedoppgaven for IDAN er å øke kompetansen blandt virksomheter og medarbeidere innenfor, bygge-,

 • |Sverige
  31-10-2006

  Dialog: Lärande i arbetslivet

  Detta nummer av Dialog belyser temat såväl ur forskarens som praktikerns perspektiv, och tillhandahåller en stor variation av exempel från

 • |Danmark
  31-10-2006

  Nordisk forskerkonference om voksnes læring

  Den 17.-19. april 2007 afholdes den anden nordiske konference om voksnes læring ”Meaning, relevance and variation” på Linköping Universitet.

 • |Danmark
  31-10-2006

  Samspil mellem forskning og profession

  Den 21. november 2006 afholder Evalueringsinstituttet en konference om samspillet mellem forskning og profession. Samspillet mellem