En ny myndighetsstruktur för utbildningsområdet införs från den 1 juli 2008

 
En ny självständig myndighet för nationell inspektion, Skolinspektionen, inrättas för utbildningsinspektion och övrig tillsynsverksamhet
Ett nytt Skolverk bildas vars uppgifter renodlas till att avse uppföljning och utvärdering av det offentliga skolväsendet m.m. samt ansvar för styrdokument, nationella prov, tillstånd för fristående skolor och statsbidragsadministration. Vissa stödjande uppgifter, t.ex. generell skolutveckling inom nationellt prioriterade områden, förs till myndigheten.
En ny myndighet, Myndigheten för specialpedagogik, bildas för frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder i skolan.
Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) läggs ner. Vissa kärnuppgifter som generellt utvecklingsstöd inom prioriterade områden och visst IT-stöd förs till Skolverket. Sammanlagt övergår drygt 40 procent av MSU:s respektive omkring 15 procent av CFL:s verksamhet till andra statliga myndigheter. Verksamhet som inte längre ska rymmas inom statens åtagande upphör, tex. viss utbildningsverksamhet.
Syftet med förslagen är att åstadkomma en tydligare och mer överskådlig myndighetsstruktur för att stärka kvaliteten och säkra likvärdigheten i svensk skola. Förslagen innebär att antalet skolmyndigheter minskar och att uppgifterna renodlas, vilket gör att strukturen blir tydligare och mer medborgarorienterad. Statens åtagande begränsas och statens styrning underlättas.
www.regeringen.se/sb/d/9421/a/91310;jsessionid=a8-0IFq9dkVf
1169