Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007

 
Temaårets fyra nyckelteman är rättigheter, representation, erkännande, respekt. Målet är att öka vetskapen om minoriteternas och handikappades rättigheter, stärka representationen för personer som löper risk för diskriminering, öka den ömsesidiga respekten mellan människor och befolkningsgrupper och öka samhörigheten genom att avskaffa stereotypa uppfattningar, fördomar och våld.
I Finland har man ansett att det är viktigt att medborgarsamhället deltar i planeringen och verkställandet av temaåret. En annan viktig princip har varit att organisationerna som bevakar intressena för dem som blivit utsatta för diskriminering och ojämlikt bemötande samt enskilda individer syns och verkar aktivt i olika projekt och evenemang under temaåret. Många andra organisationer, alla arbetsmarknadsparter samt organen för likabehandling deltar.
1177