Finanskrisen – draksådd eller chans till förnyelse?

 

Snabbt förvärrad kris drabbar hela Norden

Kanske inte lika drastiskt, men utan många förvarningar slog den internationella finanskrisen till snabbt även i de andra nordiska länderna. I Analys Nordens decembernummer görs en bra genomgång av läget veckan innan julledigheten. Efter jul har läget förvärrats och de olika regeringarna har kommit med nya krispaket för att minska svängningarna och dess verkningar för den inhemska efterfrågan. Alla är rädda för snabbt stigande arbetslöshet och även de tidigare mest otänkbara motåtgärderna har nu blivit antagna. Så har t ex Norges regering börjat tulla på sin oljefond och Sveriges näringsminister har lovat stöd till bilindustrin, en åtgärd som veckan innan var helt utesluten.
Ingen vill brandskatta sina statsfinanser så mycket att man inte kan möta den andra finanskrisen, som många experter förutspår ska komma inom några månader.
Mest skadeslöst hittills tycks Finland vara. ”Laman” i början på 90-talet finns kvar i skräckfyllt minne och var kanske den avgörande faktorn till att man idag är ett Euroland och därmed mindre känsligt för globala valutaangrepp.

Utbildning, utbildning, utbildning

Från den Europeiska Kommissionen påminner man om vikten av utbildning som konkurrensfördel. Nu om någonsin är det tid att realisera Lissabonstrategin och dess mål om Europa som världens starkaste kunskaps- och utbildningsdrivna ekonomi. Medborgarna bör utbilda sig nu förr att stå stärkta när hjulen åter börja rulla. Men det europeiska året för innovation och kreativitet har inte börjat bra.
Ur ett NVL-perspektiv gör här DW ett försök att få grepp om hur myndigheter och andra ansvariga i regionen vill prioritera och organisera vuxnas lärande i dessa hårda tider.
För Sveriges del var flera åtgärder för yrkesutbildning aviserade redan i regeringens höstbudget. Ett paket om yrkeshögskolan likaså. Men för dessa krävs motfinansiering från bl a kommunernas sida. Kommunsektorn har dock drabbats av snabbt försvagade budgetar till följd av nedskrivna tillväxtprognoser och dito skatteintäkter. Få åtgärder har från regeringens sida aviserats på arbetsmarknadsområdet, samtidigt som kommunerna nu måste säga upp folk.
Situationen tycks vara snarlik i Danmark och Norge. Skiftet från en situation med arbetskraftsbrist till fruktan för omfattande arbetslöshet har gått rekordsnabbt. Kommunernas neddragningar samvarierar nu med konjunkturnedgången p g a finanskrisen. Hur och vilka kan då organisera så att människor med hjälp av utbildning kan ta sig stärkta ur krisen?

Starka varningsord

Från många håll hörs välformulerade och starka varningsord. I samband med World Forum on Lifelong Learning i oktober basunerade Nicholas Burnett, UNESCOs generaldirektör för utbildning, “to cut education budgets is to gamble on the future of people .. we must continue to promote training in order to avoid marginalising people”. Och Sture Nordh, ordförande i TCO - tjänstemännens huvudorganisation – föreslår massiva och breda åtgärder, där utbildningsinsatser är centrala. Annars hotar utslagning. Det han föreslår omfattar satsningar i storleksordningen 30-50 miljarder kronor.

Ett tidsdokument präglat av mångfald

I det här numret av DialogWeb får vi ta del av ett antal bilder av hur krisen påverkar enskilda människor och organisationer runt om i Norden.
Från Estland rapporteras om omfattande diskussioner om hur strategierna för livslångt lärande ska klaras. Och om det är individens eller arbetslivets behov som ska stå i förgrunden för dessa strävanden! Från Norge berättas om hur man utvidgar det tidigare lanserade programmet – Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) – till andra målgrupper och genom nya kanaler.
Danska Davidsen Tømmerhandel på Sydjylland valde att utbilda alla sina 250 medarbetare för att kunna behålla dem genom krisen och göra dem förberedda för bättre tider. Det utarbetades en omfattande kurskatalog i samarbete med AMU-center och handelsutbildning.
I Finland ökar man kursutbuden för permitterade och vi får ta del av hur man planerar för detta på Vuxenutbildningscentret i Tammerfors. En liknande interiör hittar vi på Reykjanäshalvön och Virkun – ett center för att stötta innovation och kreativitet bland människorna där.
Kort sagt – årets första DialogWeb bjuder på en mycket varierande läsning om olika vägar mot samma mål!

Länkar:
www.analysnorden.org
www.tco.se
www.unesco.org