Finländska forsknings- och innovationssystemet i behov av stora reformer

 

 
Enligt utvärderingen är vårt forsknings- och innovationssystem invecklat och splittrat. Detta gäller i synnerhet systemet för företagsstöd. Också företagen – särskilt de små och nyetablerade företagen – uppfattar systemet som invecklat.
Den finländska forsknings- och innovationsverksamheten är inte i så hög grad internationaliserad som man ofta tror. Finland som ekonomi är inte lika internationell som till exempel de övriga nordiska länderna. Finland är inte något lockande land för utländska forskare eller välutbildade experter. Finland lockar inte till sig utländska kunskapsintensiva företag eller deras forskningsaktiviteter. Forskares rörlighet till och från Finland har minskat under de senaste åren.
Panelen föreslår kraftiga incitament i syfte att öka rörligheten bland forskarna samt internationaliseringen av universitet och forskningsinstitut. Också främjandet av företags internationalisering bör effektiviseras.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/10/innoarviointi.html?lang=sv