Fördubbling av förberedande lärokurser före grundläggande utbildning för invandrare

 

 
Enligt propositionen utvidgas den undervisning som förbereder för grundläggande utbildning från nuvarande lärokurser på ett halvt år till att motsvara ett års lärokurs. Regeringen beslutade om innehållet i lagen om grundläggande utbildning samt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet på måndagen den 15 september. Republikens president har för avsikt att också ge propositionen till riksdagen på måndagen.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/09/
mamu_valmistava_opetus.html?lang=sv